Allmänt om ansökan till Axxell

Ungdomsutbildning

Ansökan till våra ungdomsutbildningar sker via den gemensamma ansökan. Ansökan sker på www.studieinfo.fi under tiden 24.2-17.3.2015. De studieplatser som fortfarande är lediga efter den egentliga ansökningsomgången kan sökas via tilläggsansökan på sommaren.

Inträdesprov inom Axxell ordnas enligt följande:

Grundexamen inom social- och hälsovård, Ekenäs   

28-29.4.2015 kl. 9, Raseborgsvägen 9, 10600 EKENÄS

Grundexamen inom hårbranschen

5.5.2015 kl. 9, Bangatan 75, 10300 KARIS

Grundexamen inom hantverk och konstindustri         

15.5.2014 kl. 9, Fågelsången 1, 10650 EKENÄS

Utöver dessa kommer ett nationellt språkprov att ordnas 10.4.2015 kl. 10 i Axell i Karis (Bangatan 75)

Du kallas till ett språkprov om ditt modersmål inte är svenska och din språkkunskap inte kan intygas på annat sätt (se nedan). I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisningsspråket både muntligt och skriftligt.

Om du ändå har något av nedan nämnda betyg eller intyg kallas du INTE till språkprov:

  • du har ett avgångsbetyg från svensk grundskola
  • du har avlagt lärokursen i svenska som A-språk med minst vitsordet 7
  • du har avlagt lärokursen i svenska som andra språk med minst vitsordet 7
  • du har slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen på svenska
  • du har slutfört hela gymnasiets lärokurs i svenska
  • du har avlagt samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på minst nivå 3 eller du har i fråga om språkexamina för statsförvaltningen avlagt provet i muntlig och skriftlig färdighet svenska på minst nöjaktig nivå

Mer info om språkprovet och vem som bör delta finns på:

ttps://opintopolku.fi/wp/sv/yrkesutbildning/antagningsgrunder-till-yrkesutbildning/sprakprov/

Språkprov görs endast vid en läroanstalt, men gäller också vid alla andra som har samma undervisningsspråk som du eventuellt sökt till. Deltar du inte i detta prov eller blir underkänd kan du inte bli antagen till någon svenskspråkig läroinrättning på andra stadiet. Språkprovet är nationellt och lika för alla.

Ansökan utanför den gemensamma ansökan

Under läsåret, ytterom dessa tider, är det möjligt att ansöka om studieplats till flera av våra utbildningar. Då inleder du dina studier vid inledningen av perioderna 2, 3 eller 4 under läsåret. Du hittar ansökningsformulär och information om  ungdomsutbildningarna under respektive utbildning i vår utbildningskatalog. Ifall du har svårt att hitta rätt kan du be om hjälp på adressen axxell@axxell.fi.

Vuxenutbildning och folkhögskolutbildning samt kurser

Till vuxenutbildningarna och folkhögskoleutbildningarna samt till kurserna söker man direkt, använd ansökningsformuläret du hittar under varje utbildning. Hjälp får du genom att skicka e-post till adressen axxell@axxell.fi.

Till arbetskraftutbildningarna för vuxna söker man med elektronisk ansökningsblankett via http://koulutukset.mol.fi eller med ansökningsblankett från arbetskraftsbyrån. Då man söker med elektroniska ansökningsblanketten behövs utbildningens nummer, den hittar man vid respektive utbildning.

Antagning som studerande

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt inom följande branscher påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

De examensspecifika kraven på hälsotillståndet för andra än de ovannämnda examina hittar du här samt under respektive utbildning.