Läroavtal

Axxell läroavtalsbyrå verkar i regionerna Västra Nyland och Åboland. Vi ordnar läroavtalsutbildning både på svenska och på finska och samarbetar och skaffar läroavtalsutbildning även från andra läroanstalter. Är du intresserad av att studera på läroavtal, ta kontakt så planerar vi tillsammans vidare!

Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen och resten är teoriutbildning på en läroanstalt. Läroavtalet baserar sig på ett tidsbundet arbetskontrakt där målet är att uppnå kunskaper som motsvarar branschens yrkeskrav. Avtalsparter är studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå. Även företagare kan ingå läroavtal då arbetsinlärningen sker i det egna företaget.

Läroavtalet kan inledas när som helst på året beroende på när teoriutbildning finns tillgänglig. Läroavtalstiden varierar mellan 4 månader och 4 år. Läroavtalet utgår från en personlig studieplan som beskriver hur man i arbetet och i teorin skaffar sig kunskap för att avlägga examen. Personliga studieplanen görs upp tillsammans med studerande, arbetsgivare, teoriutbildare och läroavtalsinspektör.

Genom läroavtal kan du avlägga yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Läroavtalsutbildningen leder till samma examina som den utbildning som ordnas i läroanstalterna. Målet för utbildningen kan också vara endast en del av en examen.

Studerande söker själv en lämplig arbetsplats inom önskad bransch och arbetsgivaren är intresserad av att anställa personal på läroavtal. Arbetsgivaren kan också utbilda befintlig personal på läroavtal. Läroavtalsbyrån kontaktas endera av den studerande eller av arbetsgivaren och förhandlingar mellan studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå påbörjas. Studerande får lön enligt branschens kollektivavtal och kan ansöka om studiesociala förmåner under teoristudierna om lön inte då utbetalas. Arbetstiden i ett läroavtal skall vara minst 25 h/v och de avtalade arbetsuppgifterna skall stöda målet för examen.

Arbetsgivaren utser en arbetsplatsutbildare med tillräcklig yrkeskunskap inom branschen, som har som uppgift att se till att den studerande får tillräcklig inlärning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får utbildningsersättning av läroavtalsbyrån för handledningen på arbetsplatsen och kan ansöka om lönesubvention från TE-byrån vid anställning av en arbetslös person.

Teoriutbildningen anskaffas så nära studerandes hemort som möjligt, men beroende på utbudet av utbildning i läroanstalterna kan teoriutbildningen också anskaffas annanstans i Finland. Teoriutbildningen och studerandes studieplats anskaffas av läroavtalsbyrån.

Läroavtalsbyrån i Västra Nyland

Jonna Aro, läroavtalsinspektör

Bangatan 75, 10300 KARIS

tfn 0290 01 7625, 044 739 7625 

e-post: jonna.aro@axxell.fi 

 

Läroavtalsbyrån i Åboland

Anders Levin, läroavtalsinspektör      

Vapparvägen 4, 21600 PARGAS

tfn 0290 01 7782, 044 739 7782 

e-post: anders.levin@axxell.fi

 

Koordinator

Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal

Fågelsången 1, 10650 Ekenäs

tfn 0290 01 7359, 044 739 7359 

e-post: klara.roos@axxell.fi

                     

Information för studerande

Läroavtalsutbildningen lämpar sig för såväl gamla som unga, den studerande skall dock vara minst 15 år gammal.

Läroavtal kan vara ett passligt alternativ till dig om du

 • saknar yrkesinriktad grundutbildning
 • vill utveckla din yrkeskompetens eller utbilda dig för nya uppgifter hos din nuvarande arbetsgivare
 • saknar formell kompetens och vill ha papper på ditt kunnande
 • vill slutföra yrkesstudier du tidigare lämnat på hälft
 • vill utbilda dig till ett helt nytt yrke

Som studerande bör du känna till att när du ingår läroavtal förbinder du dig till:

 • att utföra de arbetsuppgifter som din arbetsgivare tilldelar dig och som definierats i den personliga studieplanen.
 • att delta i teoriundervisningen enligt vad som är definierat i den personliga studieplanen
 • att utvärdera dina studier och arbetsprestationer med jämna mellanrum

Som läroavtalsstuderande har du rätt till:

 • lön enligt kollektivavtal
 • övriga förmåner som hör till ett normalt arbetsavtal
 • gratis utbildning
 • dagpeng och familjebidrag för de dagar du är på teoriutbildning i skolan förutsatt att du inte får lön för de här dagarna
 • rese-ersättningar beroende på var du studerar
 • ersättningar för inkvartering
 • efter att du avlagt din examen har du möjlighet att ansöka om yrkesexamensstipendium. För mera info, gå till www.koulutusrahasto.fi

Viktigt är att du:

 • från början är aktiv och förbinder dig till att prestera i studierna.
 • själv kan ta initiativ och att du klarar av att arbeta självständigt.

Du som vill inleda ett läroavtal, gå tillväga enligt följande:

 • sök en arbetsplats som är intresserad av att anställa dig på läroavtal. TE-byrån kan hjälpa dej med att hitta en lämplig arbetsplats. När du kontaktar arbetsplatsen borde du kunna motivera vad de har för nytta av ett läroavtal och varför de borde anställa just dig.
 • därefter kontaktar du läroavtalsbyrån för att diskutera läroavtalet mera i detalj.

För mera information:

http://www.oph.fi/utbildning_och_examiina/yrkesutbildning/larovatalsutbildning

 

Information till företagare och arbetsgivare

Läroavtalsutbildning är ett flexibelt och fördelaktigt sätt att utbilda personal. För företaget innebär det en lönsam investering i kompetens. Också företagare kan ingå läroavtal.

Läroavtal är ett bra val för arbetsgivare som

 • vill utbilda ny eller befintlig personal för nya eller ändrade arbetsuppgifter
 • har personal utan yrkesutbildning eller vill utveckla personalens yrkesskicklighet och kunnande
 • behöver behörig personal som inte erbjuds på arbetsmarknaden
 • vill rekrytera personal

Arbetsgivaren får

 • kompetent personal till sitt företag
 • avgiftsfri utbildning och examen till sin personal
 • utbildningsersättning för att ordna handledningen på arbetsplatsen
 • eventuellt lönestöd, om den som anställs på läroavtal är en arbetssökande som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös

Arbetsgivaren förbinder sig till att

 • ingå ett tidsbundet arbetsavtal för läroavtalstiden
 • följa arbetslagstiftningen och branschens kollektivavtal
 • betala lön till studerande enligt kollektivavtalet
 • erbjuda arbetsuppgifter som stöder utbildningens målsättning
 • utse en ansvarig arbetsplatsutbildare som handleder och utvärderar studerandes inlärning i arbetet
 • ge den studerande möjligheten att delta i teoriundervisningen
 • tillsammans med studerande och läroavtalsinspektör göra upp planen för arbetsinlärning på arbetsplatsen
 • företagaren ingår läroavtal med läroavtalsbyrån och hittar en mentor som handleder och utvärderar inlärningen i arbetet

Läroavtalsbyrån hjälper till vid alla frågor som berör läroavtal.

Arbetsplatsutbildare

Under läroavtalstiden ska den studerande ha en ansvarig arbetsplatsutbildare som utses av arbetsgivaren. Arbetsplatsutbildaren ska ha avlagt en examen inom branschen eller ha lång erfarenhet av arbetet inom branschen.

Råd till arbetsplatsutbildaren:

 • Red ut målen för läroavtalsutbildningen och bekanta dig med examensgrunderna.
 • Presentera organisationen, personalen och de närmaste arbetskamraterna för studerande.
 • Informera personalen om den kommande utbildningen.
 • Berätta om arbetsgivaren till studerande; historia, affärsidé, värderingar, produkter och tjänster, kvalitet, samarbetspartners, konkurrenter, kommande utmaningar och mål.
 • Uppmana studerande till att fråga, skapa diskussion.
 • Var medveten om behovet av handledning. I början behöver studerande mera tid och handledning.
 • Red ut för studerande det nya arbetets innehåll, ansvar och förpliktelser.
 • Visa den studerande arbetsutrymmen, -redskap och -sätt.
 • Diskutera arbetssäkerhetsfrågor.
 • Erbjud den studerande arbetsuppgifter som stöder inlärningen.
 • Uppdatera tillsammans med den studeranden den personliga studieplanen för inlärning i arbete.
 • Planera och reservera tid för teoristudiedagarna.
 • Stöd studerande i teoriuppgifterna.
 • Handled och undervisa. Försäkra dig om att studerande har uppfattat de givna instruktionerna.
 • Lita på den studerande och ge henne ansvar och möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper.
 • Genomför utvärderingssamtal med studerande enligt överenskomna mellanrum och uppmuntra studerande till självutvärdering.
 • Bedöm studerandes prestationer, inte studerande.

Ge instruktioner, feedback, beröm, möjlighet att misslyckasmotivera, uppmuntra, sporra, föregå med gott exempel.

Förändringar i läroavtalet

Det kan ske ändringar i läroavtalsutbildningen t.ex. byte av arbetsplatsutbildare, lärotiden ändras, målen för läroavtalsutbildningen ändras, läroavtalet avbryts eller hävs.

Om ändringar i läroavtalet diskuteras alltid mellan läroavtalsbyrån, arbetsgivare och studerande. Ändringsförslaget görs skriftligt. Förslaget godkänns eller avslås av läroavtalsbyrån.

 • När arbetsplatsutbildaren ändras, bör den nya handledarens uppgifter meddelas till läroavtalsbyrån.
 • Lärotiden kan förlängas om t.ex. man vill utvidga den personliga studieplanen. Lärotiden kan förkortas om den studeranden når målet för utbildningen snabbare än planerat.
 • Läroavtalet kan avbrytas av orsaker som t.ex. studerandes moderskapsledighet eller värnplikt.
 • Läroavtalet kan hävas under prövotiden eller om arbetsgivare och studerande gemensamt kommer överens om hävandet av läroavtalet, om arbetsgivaren slutar med sin företagsverksamhet, företaget försätts i konkurs eller arbetsgivaren avlider.
 • Läroavtalet kan hävas på grunder som nämns i arbetsavtalslagen (55/2001).
 • Läroavtalsbyrån kan häva läroavtalet efter att ha hört arbetsgivare och studerande, om utbildningen på arbetsplatsen inte följer lagstiftningen, förordningarna och i avtalet nämnda villkor.

Utvärdering av läroavtal

Arbetsplatsutbildaren och studerande genomför ett utvärderingssamtal minst tre gånger per år. Man diskuterar om målen för utbildningen, om studierna har framskridit enligt planen och om det finns behov till att bearbeta studieplanen. Eventuella utvärderingar från inlärning i arbetet perioder annanstans än på läroavtalsplatsen, tas i beaktande vid utvärderingssamtalet. Studerande och arbetsplatsutbildare bedömer tillsammans studerandes prestationer och skriver in bedömningen i utbildningsberättelsen.

När läroavtalsutbildningen är slut ger arbetsplatsutbildaren en slutbedömning över alla examensdelar som hör till läroavtalet.

Studerande erhåller examensbetyg (utfärdat av examenskommissionen) och betyg över deltagande i läroavtalsutbildning som förbereder för examen som läroavtalsbyrån ger. Läroavtalsbetygets har som bilaga arbetsgivarens och teoriutbildarens bedömning.

Finansiering

Studiesocial förmån

Om arbetsgivaren inte betalar lön till studerande under teoridagarna, har studeranden rätt till studiesocial förmån. Studiesocial förmån utbetalas av läroavtalsbyrån.

Studiesociala förmånens storlek:

15 € / närstudiedag
17 € / närstudiedag (om barn under 18 år)
: en resa till och från skolan/studieavsnitt enligt billigaste färdmedel. Resan mellan hemmet och skolan skall vara över 10 km.
8 € / närstudiedag. Betalas om den teoretiska undervisningen ges utanför den studerandes hemort eller läroavtalsort, teoridagarna är efter varandra och resans längd i en riktning är över 10 km.

Utbildningsersättning

Läroavtalsbyrån betalar utbildningsersättning till arbetsgivaren. Ersättningens storlek varierar beroende på den examen som skall uppnås.

Lönesubvention

Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention från TE-byrån om den på läroavtal anställda är en arbetslös person. Lönesubvention bör ansökas före läroavtalet börjar. Mera information fås från den lokala TE-byrån och www.mol.fi.

Lagstiftning

Branschens kollektivavtal
Arbetsavtalslagen (55/2001)
Lagen (998/1993) och förordningen (508/1986) om unga arbetstagare (under 18 år).
bestämmelser om arbetstagarens arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare (t.ex. arbetarskyddslagen 738/2002)
Lagen (630/1998) och förordningen (811/1998) om yrkesutbildning
Lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning

Lagen (1705/2009) och förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet

Lag om läroavtalsutbildning (1605/1992)
Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier (799/2007)

Läroavtalsutbildningen styrs av Utbildningsstyrelsen och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Läroavtalsutbildning finansieras genom statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamhets system. Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas statsandelssystem.

www.finlex.fi