Back

Axxell söker examenshandledare till Pargas

Axxell söker examenshandledare till Pargas

Axxell söker examenshandledare till Pargas

Axxell söker examenshandledare till Pargas

Axxell har  fr.o.m. 1.8.2017 ett handledningssystem med examenshandledare på heltid.

Det finns sju befattningar som examenshandledare i Axxell – fyra i Raseborg, en i Brusaby, en i Pargas och en i Åbo.

Axxell söker nu till Pargas en

Examenshandledare

I Pargas finns ca 130 studerande inom grundexamensutbildning, just nu är alla ungdomar men också vuxna blir aktuellt. En examenshandledare handleder alla grundexamensstuderande, såväl unga som vuxna. Handledningen bygger på grupphandledning.

Befattningsbeskrivningen för examenshandledare ser ut ungefär såhär:

 • ansvarar för att personlig studieplan görs för alla studerande
 • ansvarar för att individuell plan för hur undervisningen skall ordnas görs för de studerande som har behov därav
 • arbetar för att stärka de studiefärdigheter i allmänhet och studieteknik i synnerhet-
 • utvecklar trivsel, trygghet och delaktighet på enheten samt förebygger avbrott, frånvaro mm. (förebyggande studerandevård)
 • utvecklar studerandes möjligheter att var delaktiga i undervisningen och studiemiljön  (studerandekårer mm.)
 • marknadsför och vägleder till yrkesutbildningen
 • fungerar som kontaktlänk mellan hem och skola
 • handleder studerande i GEM-ämnet Arbetslivsfärdigheter
 • utföra övriga av rektor eller VD ålagda uppgifter
 • Därtill kan komma uppgifter specifika för någon enskild examenshandledare.

Examenshandledarna fungera som ett mångprofessionellt team med regelbundna sammankomster. Alla behöver inte vara kunniga på allt utan gruppen kan komplettera varandra. Rektor är examenshandledarnas förman.

Behörighetskrav för examenshandledare är:

lärare, socionom eller pedgogie magister (ej administration). För lärare gäller kraven enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998).  Detta innebär lämplig högskolexamen, 3 års-arbetserfarenhet i branschen samt yrkes- eller GEM-lärarbehörighet

eller

lämplig socionom examen

eller

lämplig pedagogie magistersexamen.

Examensmästare och/eller verifierat handledningskunnade eller kunnande inom specialpedagogik räknas som merit.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen, bilagan för social- och hälsovårdsbranschen. Helhetsarbetstid (36,75 h) utan undervisningsskyldighet tillämpas.

Tjänstgöringen påbörjas så fort som möjligt och gäller tillsvidare.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansons, tfn 044 739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi.

Vi ser fram emot din ansökan senast måndagen den 14 augusti kl. 8.00. Sänd ansökan elektroniskt till hr@axxell.fi – skriv examenshandledare och ditt namn i fältet för ämne. Till din ansökan vill vi att du fogar svar också på följande frågor:

 • På vilket sätt skulle du jobba för att göra dina/hålla dina studerande motiverade att studera?
 • På vilket sätt skulle du uppmuntra dina kolleger lärarna att tänka mera studiehandledning och mera förebyggande studerandevård?
 • Nämn tre saker som du ser att skulle minska antalet underkända prestationer (bland ungdomarna).
 • Nämn tre saker som du ser att skulle minska antalet frånvarotimmar (bland ungdomarna).
 • Vilka kompetenser behöver du/önskar du fördjupa dig i för att kunna göra ett bra jobb?

News