VET@work

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ finansierat utvecklings (KA2) projekt som strävar efter att förstärka samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. I projektet samarbetar såväl arbetslivets representanter och representanter från yrkesutbildningen från 5 europeiska länder.

Projekttid: 1.9.2018 – 31.8.2021

Projektets målsättningar är att:

 1. Förbättra samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet genom att skapa en handbok som består goda samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 2. Genom samarbete med arbetslivet skapa möjligheter för nya innovativa undervisningsmetoder och pedagogiska modeller inom/för yrkesutbildningen
 3. Dela erfarenheter och klargöra goda modeller för pedagogiskt samarbete mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 4. Skapa en elektronisk handbok som möjliggör implementeringen av 12 olika pedagogiska samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Förväntade resultat:

Inom ramen av VET@work kommer det att skapas en online handbok som består av 12 olika pedagogiska modeller för samarbete mellan yrkesutbildare och arbetslivet. Handboken kommer att ge praktiska råd och förslag hur implementera dessa modeller. Målet med handboken är att:                       

Förstärka samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen när det gäller utvecklingen av pedagogiska modeller

 • Öka möjligheten att utbilda studeranden med de kunskaper/kompetenser som arbetslivet behöver
 • Göra steget från yrkesutbildningen till arbetslivet smidigare
 • Öka kvaliteten på yrkesutbildningen
 • Öka förståelsen för olika samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Axxells koordinerar projektet. Övriga deltagande organisationer är:

 • Raseborgs stad, Finland
 • Broadshoulders Ltd, Storbritannien
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Island
 • Harsnyrtistofan Medulla, Island
 • Het Idee, Nederländerna
 • Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike

Mera information om projektet finns på projektets hemsida: https://thalttun.wixsite.com/vetatworkNo comments yet. Please sign in to comment.

LearnMob4

Huvudgenomförare:

Axxell 

Projektpartners:

Oppdal videregående skole (Norge)
SOSU Nord (Danmark)
Stichting Clusius College (Nederländerna)
Bridgewater and Taunton College (Storbritannien) 
The Placement Factory limited (Storbritannien)
Göteborg Stad utbildning Studium (Sverige)
Stiker Global Services (Spanien)
Skjetlein vgs. (Norge)
Galway Technical Institute (Irland)
Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Portugal)
Accademia Europea Di Firenze (Italien)
IZI Ltd (Malta)
Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale (Italien)
Next Uddannelse København (Danmark)
Het Idee (Nederländerna)

Projekttid:

1.8.2019 - 31.7.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

LearnMob4 kommer att fortsätta det arbete som har påbörjats inom de tidigare LearnMob1-, 2- och 3 Erasmus+ KA1 projekten. Inom LearnMob4 kommer Axxell att ge minst 92 studenter och 42 anställda möjlighet att utöka sina färdigheter, kompetenser och kunskaper när det gäller nyckelkompetenser (soft skills), kulturell medvetenhet samt branschvisa och professionella kompetenser. Vid val av deltagare kommer Axxell att följa existerande regler när det gäller val av deltare, dessa regler poängterar starkt jämlikhet och rättvisa. Utbyten kommer att ordnas till (åtminstone) Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Malta och Italien.

Studerandeutbytena kommer att bestå av korta utbyten (2-3) veckor, 4-9 veckor ”långa” utbyten och Erasmus+ Pro utbyten som varar upp till 6 månader. Syftet med utbytena är att ge studeranden möjlighet att öka sina ”soft skills” samt få arbetslivserfarenhet i ett främmande land. Vid val av deltagare är fokus på vad studeranden har för nytta av utbytet, hur utbytet gagnar de studerandes personliga och yrkesmässiga utveckling. 

Personal inom Axxell som ges möjlighet att delta i en LearnMob4 rörlighet är personal som på något sätt är inkopplade i studerandeutbyten, till exempel handledande lärare, assistenter, examenshandledare och internationella kontaktpersoner. Målsättningarna med personalutbytena är bland annat att öka personalens kulturella medvetenhet och kompetens, utveckling av ”soft skills” samt att göra dem bättre rustade för att handleda och stöda studeranden som kommer att delta i internationella utbyten till/från Axxell i framtiden. Syftet är även att göra dem medvetna om att fastän yrkesutbildningen förverkligas olika i alla europeiska länder, ligger fokus alltid i att utveckla och fördjupa studerandens färdigheter, kunskaper och kompetenser inom ramen av yrkesutbildningen.
 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta den internationella gruppen via mail: international@axxell.fi

 

 No comments yet. Please sign in to comment.

Amoove21

Huvudgenomförare:

Stiching Clusius College (Nederländerna) 

Projektpartners:

Axxell
Skjetlein Videregaende Skole (Norge)
Stiching Nordwin College (Nederländerna)
Munkagårdsymnasiet (Sverige)

Projekttid:

1.12.2019 - 31.5.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

Att unga studerande vid yrkesskolor har möjlighet att studera inlärnings- och övningsmetoder utomlands, ökar deras chanser att bli anställda i den globala ekonomin; arbetsbaserad inlärning är ytterst viktigt inom alla utbildningsnivåer, speciellt i dagsläget när arbetslöshetsgraden för ungdomar är mycket hög.
Amoove 21 projektet tar sig an dessa utmaningar genom att:
 
1) skapa ett varaktigt nätverk inom vilken man årligen erbjuder auktoriserade mobiliteter för studerande vid yrkesskolornas lantbruksutbildningar. Projektet fokuserar speciellt på utbildningsprogram för boskapsskötsel/mjölkproduktion, hästuppfödning och djurskötsel.
2) öka internationella erfarenheten och yrkeskunskap hos lärare. Undervisande lärare inom de sex partnerorganisationerna skapar EFVET enheterna/grupperna.
3) förbättra studerandes 2000-talets kompetens på så sätt att de blir mer konkurrenskraftiga inom den växande internationella arbetsmarknaden. Virtuellt genom att få handledning hemma samt genom att delta i erbjudna EFVET enheter utomlands, blir ungdomarna utrustade med digitalt, teoretiskt, praktiskt, socialt och kulturellt kunnande, vilket ökar deras chanser att bli konkurrenskraftiga i den internationella arbetsmarknaden.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta Tanja Halttunen, 044 739 7651, tanja.halttunen@axxell.fi

 

 No comments yet. Please sign in to comment.

Cesar


Huvudgenomförare

Mínimos Quadrados - Investigação e
Desenvolvimento, Sociedade  Unipessoal LDA – Portugal 


Projektpartners

Axxell Utbildning Ab
Mínimos Quadrados - Investigação e Desenvolvimento, Sociedade  Unipessoal LDA – Portugal 
AEVA – Associacao para a educacao e valorizacao da regiao de Aveiro, Portugal
Education and Mobility (Stiker Global Services), Spanien
Calasanz Santurtzi S.L., Spanien
Tiber Umbria comet education programme, Italien
Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und Soziale Dienste Niederlassung Sachsen, Tyskland


Projekttid

15.10.2020 – 14.10.2022


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets mål är bl.a. att öka förståelsen för och nyttan av cirkulär ekonomi inom yrkesutbildningen. Vi vill lyfta fram metoder som stöder implementeringen av gröna värden och metoder i utbildningen. Målet är att ge lärare verktyg som de kan använda då de kan öka studerandes kunskaper i cirkulär ekonomi och förbereder dem att ta med sig detta tänkesätt till arbetslivet. Inom ramen av projektet kommer vi att producera 3 projektresultat (PR) som förutom projektets samarbetspartners, även gagnar andra organisationer/skolor etc som arbetar inom yrkesutbildning med att uppnå projektets mål. Dessa resultat är:  
- PR1 – A Set of Educational Materials for Awareness Raising in Circular Economy. 
- PR2 – A Set of Training Materials for Skills Development in Circular Economy
- PR3 – The Programme of a Course in Circular Economy for VET students 
 
Samtliga projektresultat kommer att översättas till portugisiska, finska, svenska, tyska, spanska och italienska. Projektets hemsida: https://cesar-project.eu/index.php. 


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell:
Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 No comments yet. Please sign in to comment.

Vertaistukea arviointiin Euroopasta

Pääkoordinaattori:

Careeria 

Projektipartnerit:

Testipiste (Axxell)

Projektiaika:

1.8.2018 - 30.11.2020

Projektirahoitus:

Erasmus+

Projektin tavoite:

Tämä hanke toteutetaan, jotta Testipisteen kielitaidon arvioinnin, ohjaamisen ja testaamisen laatua voidaan edelleen ylläpitää ja kehittää ja jotta saamme tietoomme alan viimeisimmän tutkimustiedon ja hyvät käytännöt. Osaamisen päivittäminen ja vertaistuen saaminen on erittäin tärkeää juuri nyt, sillä koulutuskenttä muuttuu ja asiakaskuntamme kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti. Myös testiemme käyttö yleistyy eri paikkakunnilla. Hankkeeseen osallistuu sekä kokoaikaisia kielitaidon arvioijia että oppilaitostemme suomen kielen opettajia, jotta saavutettu osaaminen leviää mahdollisimman laajalle ja hyödyttää mahdollisimman monia arvioinnin ja opetuksen parissa toimivia. 

Henkilöstön ohjausosaamista parannetaan, jotta pystymme kartoittamaan asiakkaittemme tarpeita yhä paremmin ja ohjaamaan heitä tehokkaammin tavoitteidensa mukaisiin koulutuksiin tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarvitsemme tietoa ja kokemuksia muiden maiden vastaavien toimijoiden käytännöistä.
Henkilöstön testinlaadintaan liittyvää asiantuntijuutta lisätään, jotta testejämme voidaan kehittää erilaisten kohderyhmien tarpeisiin ja testien laatua voidaan ylläpitää. Tarvitsemme tietoa uusimmista teorioista ja tutkimuksista sekä konkreettisia vinkkejä ja ideoita testitehtävien laatimiseen. Ennen kaikkea haluamme jatkaa ja syventää eurooppalaista yhteistyötä sekä saada vertaistukea ja verkostoja. 

Henkilöstön osaamista oppimista tukevasta arvioinnista ja opiskelijan osallistamisesta arviointiin syvennetään, jotta saadaan uusia työkaluja koulutuksen aikana tapahtuvaan arviointiin ja jotta opiskelijat ymmärtäisivät paremmin arvioinnin tarkoituksen. Tarvitsemme kokemuksia ja tutkittua tietoa aiheesta, jotta voimme vastata opettajien arviointikoulutustarpeeseen.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Elina Tuomikoski, 044 739 7854, elina.tuomikoski@axxell.fi

 No comments yet. Please sign in to comment.

DIDO - Dropping in the drop-outs

Huvudgenomförare

CVO Antwerpen (Belgien)

Projektpartners

Axxell Utbildning Ab (Finland)
Stiching ROC West-Brabant (Nederländerna)
AidLearn (Portugal)
HF & VUC FYN Ringen (Danmark)
Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland)

Projekttid

1.10.2017 - 30.9.2020

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Analysera och jämförade vanligaste orsakerna för varför unga vuxna hoppar av studierna
 • Utbyta goda modeller som hindrar att unga vuxna avbryter sina studier samt hur man bäst handleder studeranden som är i risk att avbryta sina studier
 • Utveckla konkreta redskap som möjliggör att man snabbare kan upptäcka och inflika när en ung vuxen är i risk för att avbryta sina studier
 • Skapa en samling av checklistor, att-göra-listor, förslag på handlingar som gör att antalet unga vuxna som avbryter sina studier minskar.
 • Skapa metoder för att stöda samarbetet mellan ett nätverk som består t.ex. av examenshandledare, studiehandledare, lärare mm utgående från ett Europeiskt koncept

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 No comments yet. Please sign in to comment.

AppMentor (2016-1-FI01-KA202-022668)

Axxell utbildning beviljades projektfinansiering via Erasmus+ programmet och projektet börjar den 1.9.2016 och tar slut 31.8.2018. Projektpartners är:

 • Axxell Utbildning AB, Finland
 • Broadsholders, Storbritannien
 • IFSAT, Nederländerna
 • Charlottenlund Videregpende Skole, Norge
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike
 • Verkmentaskolinn a Akureyri, Island
 • Education & Mobility, Spanien

Målsättningarna med AppMentor är:

1) överföra & implementera mobil inlärning till arbetsplatserna.

2) uppmuntra arbetsplatshandledare att använda mobil teknologi (t.ex. appar, social media) som ett komplement och stöd då de handleder studeranden under inlärning i arbetet.

3) fördjupa + stärka samarbetet och informationsspridningen mellan arbetsplatshandledare och handledande lärare genom att skapa virtuella verktyg.  

4) försäkra oss om att alla studeranden, oberoende av var de gör sin inlärning i arbetet period, får konstruktiv och kontinuerlig handledning samt att kvaliteten av handledningen och inlärningen höjs under inlärning i arbetet.

5) introducera verktyg, metoder och material som stöder både arbetsplatshandledaren i sitt arbete som handledare och studeranden i sin inlärningsprocess under inlärning i arbetet

AppMentor projektet kommer att fortsätta arbeta med att utveckla handledningsprocesser under inlärning i arbetet. I detta projekt kommer fokus att ligga på hur implementera mobil teknologi i handledningsprocesser så att man m.h.a. mobil teknologi kan stöda studeranden och arbetsplatshandledaren före, under och efter en IA period. Inom ramen av projektet kommer vi att testa och utvärdera olika former av mobil teknologi, sociala medier och appar för att kunna kartlägga och beskriva vilka som lämpar bäst i handledningen av studeranden samt de kan användas som ett komplement till de IA handledningsmetoder som nu tillämpas.

Varför AppMentor projektet? Idag då allt mer vikt läggs på inlärning i arbetet och yrkesprov är det viktigt att både studeranden och arbetsplatshandledarna får det stöd de behöver. Genom att vi via AppMentor projektet kan börja testa och implementera sociala medier på ett konstruktivt sätt i handledningssituationer kommer vi att i den nära framtiden kunna ge studeranden och arbetsplatshandledare det stöd och den handledning de behöver på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. En annan orsak till varför ett projekt som AppMentor är aktuellt är att studeranden idag allt mer utnyttjar mobilteknologi för att söka och sprida information, kommunicera och för att dela erfarenheter. Tidigare projekt har visat bevis på att många arbetsplatshandledare är vana med att använda sociala medier och att de är medvetna om att sociala medier stöder informations och kunskapsspridning. Vad arbetsplatshandledarna och studeranden anser sig sakna är träning i och kunskap om hur använda sociala medier som ett komplement för att stöda inlärningen och hur man bäst kan komplettera handledningsprocessen med mobil teknologi. Via AppMentor kommer vi att skapa verktyg och modeller för hur mobil teknologi kan användas i handledningssituationer.

Eftersom vi strävar efter att få arbetsplatshandledare att börja använda sig av mobil teknologi då de handleder studeranden kommer vi att samarbeta med arbetslivet. Vi kommer även att involvera inlärning i arbetet handledare och studeranden i projektet. Från Axxell deltar Tanja Halttunen (projektkoordinator), Johanna Lind (medlem i IA gruppen), Erika Silventoinen (medlem i IA gruppen) och Peter Hartman i projektteamet. Även om AppMentor fokuserar på ungdomsutbildningen är målet att sprida resultaten och modellerna till vuxenutbildningen så att även vuxenutbildningen har nytta av projektet.No comments yet. Please sign in to comment.

WorkSafe

Huvudgenomförare

Axxell Utbildning Ab (Finland)

Projektpartners

Charlottenlund Upper Secondary School (Norge)
ROC Noorderpoort (Nederländerna)
CFAI Adamic (Frankrike)
Education and Mobility Orsan Projects Elk. Koop Txikia (Spanien)
IKASLAN GIPUZKOA ASSOCIATION OF VOCATIONAL TRAINING (Spanien)

Projekttid

1.9.2017 - 31.8.2019

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Samla, jämföra och förtydliga riktlinjer för arbetssäkerhet inom metall och bygg branschen samt lyfta fram skillnader i regler gällande arbetssäkerhet i Finland, Norge, Nederländerna, Frankrike och Spanien
 • Öka arbetssäkerheten under inlärning i arbete (både nationellt och i de länder som deltar i projektet) inom metall och byggbranschen
 • Skapa en ”databas” (toolbox) som innehåller information gällande arbetssäkerhet inom ramen av metall och byggbranschen
 • Skapa en online kurs i hur försäkra arbetssäkerheten under inlärning i arbetet inom ramen av metall och byggbranschen

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 No comments yet. Please sign in to comment.

LearnMob3

Axxell erbjuder studerande möjligheten att ansöka om stipendier inom ramen för LearnMob 3-projektet, som finansieras via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten under läsåret 2018-2019 samt 2019-2020. Man har möjlighet att ansöka  om ett utbyte till följande länder: Danmark, *Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och *Sverige. Länder märkta med *gäller enbart social och hälsovård. För att få till stånd en rättvis och kvalitativ urvalsprocess så har vi slagit fast deadlines för när ansökan om LearnMob3 utbyten bör vara inlämnad för att den ska behandlas:

 • Deadline 1 är 31.8.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.10.2018 – 31.1.2019
 • Deadline 2 är 21.12.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.2.2019 - 14.6.2019
 • Deadline 3 är 18.4.2019 för UA-perioder som inleds mellan 1.8.2019 – 1.11.2019

Mera information samt ansökningsblanketter fås per e-post: international@axxell.fi

BroschyrNo comments yet. Please sign in to comment.

CSE – Completing Secondary Education (1.9.2014 – 31.8.2017)

CSE är ett EU-finansierat (Erasmus+) tre årigt projekt som startade 1.9.2014. Projektets mål/syfte är att dela med sig av framgångsrika idéer och metoder gällande arbetet med studerande som avbryter sina studier (dropouts) samt ta fram lösningar och metoder på hur man på bästa sätt kan handleda studeranden som är i riskzonen. Samarbetspartners i projektet är Charlottenlund (Norge), Verkmenntaskolinn (Island), Tech College Aalborg (Danmark), Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland) och ROC Norderpoort (Nederländerna). I detta projekt representeras Axxell av Camilla Grundström, Astrid Henriksson och Linda Glasberg-Lindholm.

Deltagarna vid projektets andra möte i Akureyri, Island 14-16.4.2015

Via projketet hade vår personal möjlighet till internationellt utbyt, bl.a. har lärare möjlighet att åka på jobshadowing till olika länder. Nedan kan du läsa några rapporter:

Jobshadowing på Island

Jobshadowing i DanmarkNo comments yet. Please sign in to comment.

LearnMob2

LearnMob 2 (2016-1-FI01-KA102-022359) - projektet beviljas finansiering via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande kan delta i internationella utbyten med hjälp av stipendie under läsåret 2016-2017 samt 2017-2018. Man har möjlighet att ansöka till följande länder; Danmark, Estland*, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Spanien, Slovenien Tyskland och Storbritannien. Länder märkta med * gäller enbart social och hälsovård. Mera information gällande ansökningsförfarandet samt sådant som man bör tänka på före, under och efter utbytet får man från international@axxell.fi .No comments yet. Please sign in to comment.

Work Qual (1.9.2014-31.8.2016)

Målet med WorkQual är att försöka standardisera processen och dokumenten som används då skolan och ev företagare/myndighet planerarar och följer med en studeande på sin IA plats. Alltså hela förloppet då studerande är ute på IA. Bygga upp en handbok/Guide och ett bra nätverk för utbildning på arbetsplatserna.

Fyra skolor och två konsulenter involverade i projektet:

Island är "huvudorganisatör" VMA, Akureyri Vocational College, Iceland
Charlottenlund Upper Secondary School, Trondheim Norge
Axxxell Utbildning Ab, Finland
Jules Rieffel, Nantes, France, Agricultural college
Broudshoulders, Hereford, England
IFSAT- The international Foundation for Sustainable Agriculture Training, Harderwijk, Nederländerna

Mera information finns på projektets hemsida http://workqual.vma.isNo comments yet. Please sign in to comment.

LearnMob

LearnMob-projektet beviljas finansiering via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande och personal inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten med hjälp av LearnMob stipendier under läsåret 2014-2015 samt 2015-2016. Följande länder har man möjlighet att ansöka till; Österrike*, Danmark, Estland*, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien. Länder märkta med * gäller enbart social och hälsovård. Personalen har möjlighet att delta i 5 dagars studiebesök eller att arbeta (jobshadowing) 10 dagar inom sin egen bransch. Studeranden har möjlighet att avlägga valfria studier eller inlärning i arbetet genom LearnMob-projektet. För mera information samt få ansökningsblanketter kontakta Linda Glasberg-Lindholm (linda.glasberg-lindholm@axxell.fi) eller Harriet Jönsson (harriet.jonsson@axxell.fi).No comments yet. Please sign in to comment.

SOS-Mobilities (1.10.2013 – 31.12.2015)

SOS-Mobilities är ett Leonardo da Vinci Överförande av Innovationer projekt som finansieras av LLP programmet.

Att minska antalet studeranden som avbryter sin utbildning är ett viktigt bidrag till att bryta den onda cirkeln av fattigdom, social utslagning och fattigdom, och är en av huvudmålsättningarna i Europa 2020-strategin. Den centrala uppgiften och största utmaningen inom yrkesutbildning är att erbjuda utbildning som motsvarar dels arbetsmarknadens behov och de individuella behov behov på lärande som studeranden har. Genom att erbjuda en ny grupp av studerande, d.v.s. studerande med lågt självförtroende och svag självkännedom vilket kan ha lett till en försämrad studiemotivation, möjligheten att delta i internationella mobiliter önskar SOS-Mobilities projektet ge yrkesutbildningen en ny metod att öka dessa studerandes självkänsla, självförtroende samt deras studiemotivation och därmed minska antalet avhopp.

SOS-mobility projektet fokuserar på att överföra befintliga verktyg och bästa praxis i syfte att utveckla nya verktyg och metoder som hjälper och stöder lärare inom yrkesutbildningen att i framtiden bättre kunna inkludera studerande som har särskilda behov p.g.a lågt självförtroende och svag självkännedom i internationella mobiliter. Dessa verktyg saknas för tillfället eller så är de i behov av att revideras.

I projektet deltar:

 • Axxell Utbildning Ab. Finland
 • Katholisches Jugendhaus Berlin (Ludwig Wolker Haus) e.V., Germany
 • CFA La Châtaigneraie, France
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Iceland
 • Chichester College, Storbritannien

För mera information besök projektets hemsida http://harpajora.wix.com/sos-mobilities eller kontakta Axxell/Internationell verksamhet, international@axxell.fi.No comments yet. Please sign in to comment.

CHEFVET  (1.6.2013 – 31.5.2015)

Allmänt: I CHEFVET projektet  deltar sammanlagt 6 lärare från kockutbildningen vid Axxell, Karis i VETPRO utbyten till IDAN, Island (våren 2014) , Centre de Formation d'Apprentis Interconsulaire de l'Eure (CFAIE), Frankrike (hösten 2014) och Chichester College, Storbritannien (våren 2015). I varje utbyte deltar 2 lärare, detta för att kunna garantera bättre informationsutbyte före, under och efter utbytena. Alla 6 deltagare undervisar inom kock och servitörutbildningen på nivå 4 och saknar tidigare erfarenhet av deltagande i internationella utbyten.

Före, under och efter utbytet kommer deltagarna att ta del av en handledningsprocess. Målsättningen med denna handledningsprocess är att stöda deltagarna före, under och efter utbytena samt höja kvaliteten på utbytena.

Behovet av att sända kocklärarna på utbyten via VETPRO projektet CHEFVET har uppstått i och med att antalet studeranden som önskar delta på internationella utbyten från kockutbildningen i Karis har ökat markant de senaste åren och då antalet studeranden som önskar komma på utbyte till Axxell från ovanstående partnerorganisationerna även ökat. Samtidigt upplever lärarna vid kockutbildningen att de saknar den kunskap som behövs för att kunna handleda och stöda dels studeranden som åker på internationella utbyten samt de som kommer till kockavdelningen vid Axxell på utbyten.

Projektets målsättningar och syfte är:

 1. Öka kunskapen om den internationella verksamheten bland kocklärarna vid Axxell , Karis så att de bättre klarar av att handleda studeranden som åker/kommer på internationella utbyten
 2. Fördjupa samarbetet och förtroendet mellan kockutbildningen vid Axxell, Karis  och de mottagande organisationerna samt förenkla tillgodoräknandet av införvärvad kunskap.
 3. Göra den internationella verksamheten transparent genom att öka kocklärarnas kunskaper om internationell verksamhet som de sedan kan sprida vidare till studeranden och övriga kolleger.

Projektpartners:

 • IDAN fræðslusetur, Reykjavik, Island
 • Education & Mobility, Bilbao, Spain
 • Chichester College, Chichester, Stor Britannien

Alla mottagande organisationer är bekanta samarbetspartners till Axxell och har ett specialkunnande som gagnar såväl Axxells studeranden som åker dit på utbyten samt kockutbildningen vid Axxell överlag. Orsaken till varför man valt att besöka organisationer med vilka Axxell redan har ett etablerat samarbete är att man inom detta projekt önskar vidareutveckla detta samarbete (ny projekt för framtiden), öka kvaliteten av framtida utbyten samt diskutera och jämföra vilken kunskap som kan tillgodoräknas enligt ECVET principerna samt hur bäst göra tillgodoräkningarna.

Spridning av förvärvat kunnande: Spridningen av projektet och projektresultaten kommer att ske enligt en på förhand uppgjord plan. Projektresultaten kommer att spridas såväl inom Axxell (via t.ex. Axxell info, utställningar om projektet på skolan, branschmöten) och utanför Axxell (via t.ex. Axxell dagarna, FISYL, projektmöten)

Övrigt: Deltagandet i CHEFVET utbyten räknas i sin helhet som fortbildning för de lärare som åker på utbyten. Alla deltagare i utbyten kommer att tilldelas en Europass Mobility intyg.

För mera information kontakta Axxell/Internationell verksamhet, international@axxell.fi.

 No comments yet. Please sign in to comment.

ADUQUA (1.11.2011 – 30.10.2014)

ADUQUA är ett Grundtvig nätverks projekt som finansieras via Lifelong Learning Programme och som koordineras av Axxell. Projektet, som är ett 3 årigt projekt, påbörjades i november 2011.

Syftet med ADUQUA nätverk är att skapa en bred europeisk ram för att utveckla kvalitetsnormer för utbildning för vuxna invandrare. Kvalitén är en aktuell fråga eftersom migrationen ökar och arbetet med integrationspolitiken varierar mellan länderna i Europa. Således finns det ett växande behov av gemensamma kvalitetsnormer och kriterier. Dessutom gör den nuvarande ekonomiska situationen i Europa det ännu viktigare att stärka och förbättra kvalitén i integrationsarbetet.

Genom ADUQUA nätverk kan kunskapen i de europeiska länder som har bred/lång erfarenhet av migrationsfrågor delas av de länder som har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor. På så sätt vill projektet bidra till att främja utvecklingen av gemensamma standarder och kriterier.

Genom att samla in information om de kvalitetssystem som redan finns kommer en översikt med inriktning på politisk nivå och på utbildningsanordnare att genomföras. En rapport som omfattar rekommendationer på grundval av undersökningen kommer att publiceras genom en samling artiklar, inklusive en checklista med rekommendationer för lärare som arbetar med andraspråksutbildning. Således kommer ansvariga som arbetar inom olika områden med integration och andraspråksinlärning kunna ta del av och få nytta av översikten, Målgrupperna är bl.a. lärare, utbildningsanordnare, lokala, regionala och statliga myndigheter, politiker på lokal och nationell nivå vilka är ansvariga för integrationspolitiken. I förlängningen ska detta gynna studenterna genom ökad kvalité i undervisningen.

Den största effekten kommer att uppnås efter projektets slut när en bedömning kan göras i hur stor omfattning nätverket har kunnat påverka utveckling och kvalitén på integrationsarbetet. Målet är att alla parter tar initiativ i sina respektive organisationer och i sitt land för att främja denna process.

Genom att samla god praxis som finns i partnerländerna vill projektet bidra till att främja utvecklingen av gemensamma europeiska standarder och kriterier inom utbildning för vuxna invandrare. Avsikten är att rekommendationer om gemensamma standarder som kommer att spridas i partnerländerna ska förbättra kvalitén på integrationsarbetet och öka jämlikheten för invandrare i Europa. Eftersom utbildningsanordnare kan ta del av de rekommendationer som publiceras av nätverket, kan de utveckla sina utbildningsprogram samt utbilda sin personal för att uppfylla kvalitétskraven på utbildning för invandrare.

De rekommendationer som nätverket tar fram när det gäller kvalité inom utbildning för vuxna invandrare kommer att omfatta definitioner av kvalitétskrav för fortbildning av lärare. Dessutom kommer särskilda rekommendationer formuleras om hur ledningen inom utbildningsanordnare bör engagera sig i för att underlätta hög kvalité inom utbildningen. En ökad kvalité förbättrar möjligheterna för vuxna invandrare att använda sig av sina egna kompetenser/erfarenheter och på så sätt få utbildning med hög kvalité/examen.

Alla organisationer som deltar i ADUQA verkar inom vuxenutbildning. Deras sakkunniga uppmuntras att delta i utbytesprogram som det redan ansökts om under projektets gång. Utöver det så planerar ADUQUA-partner vilka delar samma intressen i olika frågor att arbeta med nya projekt för att täcka viktiga områden mer ingående, till exempel genom multilaterala projekt.

ADUQUA-partners:

 • Axxell, Helsinki, Finland
 • Vilniaus verslo kolegija, Vilnius, Litauen
 • Mayo Vocational Education Committee, Castlebar, Irland
 • Lancashire Adult Learning, Chorley, Storbritannien
 • Tampere Adult Education, Tammerfors, Finland
 • Verband Österreichischer Volkshochschulen, Wien, Österrike
 • Oslo Kommune Utdanninsetaten, Oslo, Norge
 • SFI Söderort, Stockholm, Sverige
 • WSZECHNICA Society of Alternative Education, Krosno, Polen
 • International House Berlin, Prolog, Berlin, Tyskland
 • The Intercultural Centre of Iceland, Reykjavik, Island
 • CVO Lethas, Bryssel, Belgien
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid, Antwerpen, Belgien
 • Vestegnens Sprog – og Kompetencecenter, Glostrup, Danmark

För mera information besök projektets hemsida http://www.aduqua.eu/ eller kontakta Kristel Kivisik, kristel.kivisik@axxell.fi, 044 739 7702No comments yet. Please sign in to comment.

Qafee Care (1.10.2012 – 30.9.2014)

Qafee Care (= Quality assurance framework for persons working in education and examination in the field of Social and Health Care) är ett Leonardo da Vinci Överförande av Innovationer projekt vars målsättning är att överföra, implementera och testa kvalitetssäkringssystemen för utbildning och utvärdering genom att ha Nederländerna och Finland som exempel. Projektet började den 1.10.2013 och pågår i 24 månader.

Under projektet ordnas ett skolningstillfälle i utbildning och utvärdering enligt det nya kvalitetssystemet (train the trainers) för lärare. System kommer att skapas för social-och hälsovårdsbranschen men materialet kan även användas i annan yrkesmässig utbildning och för livslångt lärande i alla länder. Under projektet skapas även styrdokument, som t.ex. kvalitetsstandarder, kriterier och Deming cirkel för planering, implementering inom hälsovårdsbranschen.

Partners i projektet är:

 • East Tallinn Central Hospital, Estland (koordinator)
 • Koning Willem I College, Nederländerna
 • Axxell, Finland
 • Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe der TILAK GmbH, Innsbruck, Österrike
 • Residencia Montebello, Spanien
 • Tallinn Health Care College, Estland
 • FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH, Österrike

För mera information om projektet besök projektets hemsida http://www.qafeecare.eu/ eller kontakta Axxells koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet; Tanja Halttunen, tanja.halttunen@axxell.fi, 044 7397351

 No comments yet. Please sign in to comment.

Axxell Across Borders (1.6.2012 – 31.5.2014)

Allmänt: Axxell Across Borders är ett Leonardo da Vinci mobilitetsprojekt inom vilket 32 studerande från Axxell i Karis,  Ekenäs, Pargas, Kimito och Esbo har en möjlighet att göra sin Inlärning i arbete period med hjälp av ett Leonardo da Vinci/Axxell Across Borders stipendium i ett av de nedanstående länderna. Projektet börjar 1.6.2012 och slutar den 31.5.2014. Utbyten inom ramen av projektet kommer att ske till nedanstående samarbetsorganisationer och länder:

 1. IDAN utbildningscenter (Reykjavik, Island)
 2. Coleg Gwyr Abertawe (Swansea, Wales)
 3. Riverside Training (Hereford, Storbritannien)
 4. CFA LA Châtaigneraie (Rouen, Frankrike)

De mottagande organisationerna har alla samarbetat med Axxell inom ramen av olika internationella projekt och har visat sig vara pålitliga och kan förse Axxells studerande med en högklassig handledning under IA perioden. Före, under och efter utbytet kommer de studerande som beviljats ett Leonardo da Vinci Mobilitets-stipendium att delta i en förberedande kurs som kommer att stöda och underlätta den personliga och yrkesmässiga utvecklingen som sker under ett internationellt utbyte.

Målsättningen med projektet: Leonardo da Vinci projektet Enhance Mobility for Trainees at Risk of Social Exclusion visade att lågmotiverade studerande kan gagnas av att delta i internationella utbyten och att dessa utbyten kan öka deras studiemotivation samt höja deras självkännedom och självförtroende.

Målsättningarna med Axxell Across Borders är:

1. Öka antalet studerande som deltar i internationella mobiliteter genom att inkludera lågmotiverade och svaga studerande. Detta sker genom att förse lågmotiverade och svaga studeranden med information om möjligheterna att göra sin IA i ett annat europeiskt land samt genom att ge dem det stöd och den uppmuntran de behöver för att kunna delta i utbytet.

2. Höja studerandes studiemotivation, kulturkännedom, nyckelkompetenser samt yrkeskompetens genom att ge 2:a och 3:e årets studerande möjlighet att göra en IA period utomlands. Detta mål nås bl.a. genom att samarbeta med skolor som har en lång erfarenhet av att handleda och stöda utländska studerande vilket i sin tur ger de studerande en positiv erfarenhet av utbytet. Utbytets längd på 6 – 8 veckor möjliggör att en personlig och yrkesmässig utveckling hinner ske.

3. Ge de studerande en högklassig handledning (både före, under och efter utbytet) så att utbytet stöder den personliga och yrkesmässiga utvecklingen hos såväl svaga som starka studerande. Detta mål nås genom att under den förberedande kursen bl.a. beakta de olika hinder och rädslor som de studerande har, samt att förverkliga kursen så att 1/3-del av kursen sker innan de studerande åker på utbytet, 1/3-del sker under utbytet och 1/3-del sker efter att utbytet är avslutat.

4. Inkludera sådana linjer där få om ens några studeranden deltagit i internationella utbyten i internationella mobiliteter. Inom Axxell har utbytena i form av IA perioder framför allt skett inom teknik, turism, naturbruk och restaurangbranschen. Från social-, hälsovårds- och skönhetsbranschen, hantverk, handel och administration samt IT har mycket få studerande deltagit i internationella mobiliteter.

Urvalskriterier : Vid val av studerande kommer fokus att ligga på vilka studerande som har mest nytta av utbytet när det gäller utvecklingen av både yrkeskompetens som nyckelkompetenserna (t.ex. språk kunskaper, problemlösning).

Vid val av vem som får ett Axxell Across Borders stipendium kommer följande faktorer att beaktas:

1. Vilka studerande gagnar mest av utbytet

2. Är de studerande beredda att binda sig till att delta i utbytet och att slutföra de uppgifter som de förväntas göra för att utbytet skall kunna tillgodoräknas

3. Egenlärarnas motiveringar för varför studerande skall ges möjligheter att delta i utbyten

4. Har de studerande godkända prestationer i de yrkesämnen som krävs för att de studerande skall få delta i IA perioden över huvudtaget.

Resultat:

1. Allt fler studerande utvecklas till yrkeskunniga, toleranta arbetstagare eller arbetsgivare i sitt kommande yrkesliv genom att studerande bereds möjlighet att delta i internationella utbyten.

2. Jämlika möjligheter att delta i internationella utbyten ökar då man i urvalssituationen ser vem som har mest att gagna av ett internationellt utbyte istället för vem som har de bästa vitsorden i studieregistret.No comments yet. Please sign in to comment.

Enhance Mobility for Trainees at Risk of Social Exclusion (1.8.2009 – 30.6.2011)

Enhance Mobility är ett Leonardo da Vinci  Partnerskapsprojekt. Projektet startade den 1.8.2009 och tar slut den 30.6.2011.

Målsättning är att forska i vad studeranden som p.g.a av olika hinder (t.ex. ekonomiska, hälso- eller kunskapsmässiga hinder) inte haft möjligheter att delta i internationellt utbyte behöver för stödåtgärder för att i framtiden kunna delta i internationellt utbytesperioder i form av t.ex. inlärning i arbete. Målsättningen är även att ta upp de svårigheter dessa studeranden kan möta under ett internationellt utbyte. I projektet har studeranden haft en viktig roll, studeranden från de olika partnerskolorna har åkt på forskningsresor till de olika partnerländerna där de tillsammans sökt svar på frågor som: Vad behöver jag för information före jag åker på internationellt utbyte till Berlin, Örebro, Kartuzy, Patras eller Raseborg? Vilka svårigheter kan jag möta i det mottagande landet? Vilka kulturskillnader finns det? mm.

Projektet koordineras av Katholic Jugendhaus Berlin, Tyskland. Övriga projektpartners är:

   - Axxell (Raseborg regionen)

   - Fordonsutbildningar i Örebro (Sverige)

   - Zespół Szkół Zawodowych I Ogólnokształcących w Kartuzach (Polen)

   - 1st Vocational Lyceum of Patras (Grekland)

 

Vill du veta mera om projektet kan du kontakta Axxells internationella koordinator Tanja Halttunen, Tanja.Halttunen@axxell.fi eller besök projektets hemsida: http://www.enhancing-mobility-for-trainees.eu/welcome/No comments yet. Please sign in to comment.

POÈTE (1.10.2008 – 30.9.2010)

POÈTE (=Portfolio of Evidence Transfer to Europe) är ett Överförande av innovationer projekt. Målsättningen är att skapa ett utvärderingsredskap i form av ett vittnesmålsportfolio som kan användas som ett utvärderingsverktyg under IA och/eller studietiden.

Projektet påbörjades i november 2008 med ett kick off möte i Porto, Portugal. Förutom detta möte kommer det att hållas möten i Akureyri (maj 2009), Trondheim (april 2010) och Raseborg (hösten 2010). Axxell står som värd för det sista projektmötet som kommer att hållas i Raseborg (Ekenäs). Förutom dessa skolningstillfällen ordnas 2 Training of Trainers tillfällen varav den första, där även Axxell deltar, hålls i Nantes, Frankrike (augusti 2009) och den andra hålls i Mäntsälä (Finland).

Projektet koordineras av CFPIMM – Centro de Formacão Professional das Industrias da Madeira e Mobiliário  (Porto, Portugal). Övriga projektpartners är:

   - AXXELL (Karis, Finland)

   - France Europea (Saint-Herblain Cedex, Frankrike)

   - Centro Istruzione Proffessionale Agricola Assistenza Tecnica (CIPA-AT) dell'Umbria (Perugia, Italien)

   - Vocational Education administration the Latvian ministry of education and science (Riga, Latvien)

   - Konig Willem 1 College(`s-Hertenbosch, Holland)

   - International Foundation for Sustainable Agriculture Training - IFSAT foundation Harderwijk, Holland

   - Skjetlein Ressursenter (Leinstrand, Norge)

   - Riverside Training Ltd (Hereford, England)

   - Verkmenntaskolinn à Akureyri (Akureyri)

 

Vill du veta mera om projektet kan du kontakta Axxells internationella koordinator Tanja Halttunen (Tanja.Halttunen(0)axxell.fi">Tanja.Halttunen@axxell.fi). Mera information finns även på projektet hemsida: http://www.poeteproject.org/No comments yet. Please sign in to comment.

Workmentor (1.10.2011 – 30.9.2013)

Workmentor är ett Överförande av Innovationer projekt som finansieras via LLP proframmet Leonardo da Vinci. Projektet pågår under tiden oktober 2011 - oktober 2013

Projekt partners :

 • Verkmenntaskólinn á Akureyri VMA, Island (projekt koordinator)
 • Gower College Swansea - Coleg Gwyr Abertawe, Gorseinon,  Swansea, Wales
 • Riverside Training, Hereford, England
 • France Europea, St Herblain Cedex, Nantes, Frankrike
 • Stichting International Foundation for Sustainable Agriculture Training. IFSAT
 • Hardervijk, Nederländerna
 • Skjetlein Ressurssenter, Leinstrand, Norege
 • Axxell Utbildning AB, Finland      

Inom yrkesinriktad Inlärning i arbete har arbetsgivaren en viktig roll när det gäller att utveckla studerandens arbetsbaserade kompetenser. Studerandenas framgång inom inlärning i arbete gagnas av en strukturerad arbetsgivare som agerar som en kompetent och engagerad handledare.

Projektet kommer att tillföra ett flexibelt handlednings program. Detta program ska stöda arbetsgivarna i att bättre stöda studeranden på inlärning i arbete hos dem. För att uppnå detta, har följande problem identifierats:

I.      Arbetsgivare som förstår sin roll och sitt bidrag till inlärningsprocessen varierar och saknas

II.     Kontakten mellan Utbildningsanordnaren och arbetsplatsen varierar från land till land

III.    Unga studeranden behöver stöd för arbetsplats relaterade projekt och uppgifter

IV.   Arbetsgivare erbjuds inte formell träning när det gäller att stöda inlärning i arbete processer.

WORK MENTOR bygger på förhållandena mellan studeranden, läraren och arbetsgivaren, genom att erbjuda en innovativ kurs om kunskaper som berör inlärning i arbete handledning åt arbetsplats handledare. Projektet bygger vidare på projektet IMPLEMENTOR (www.peermentor.org) och överför den kunskap som härstammar från det projektet till arbetsplatserna.

Målsättning:  Att förse arbetsplatshandledare med en ökad förståelse för yrkesinriktad inlärning och ökade färdigheter att agera som handledare när det gäller att stöda unga personer i deras yrkesinriktade utbildning och inlärning i arbete. Detta kommer att öka förståelsen av och förbättra effektiviteten samt resultaten av inlärning i arbete perioderna.

Projektet är indelat i 8 arbetspaket som kommer att förverkligas under de kommande två åren.

Arbetspaketen 1 och 2 löper genom hela projektperioden och innehåller funktioner som berör projektledarskap och kvalitetsstyrning och som leds av VMA, Island.

Partner Möte 1 (Oktober 2011  Gorseinon College Wales):

Lansering av projektet; bekräftandet av målsättningarna, syftena och arbetspaketen; arrangera arbetet och protokoll. Presentation av IMPLEMENTOR av Gower College Swansea baserad på handlednings övningar och jämförelser kring arbetsgivare/praktikant relationer. Resultatet av mötet är att bygga upp en enkät som kommer att användas på arbetsgivare som ett sätt att kontrollera behoven på fältet.

Vid slutet av PM 1, kommer alla partners att genomföra en behovsinventering (Arbetspaket 3) mellan 1 november 2011 och 31 januari 2012. Resultaten sammanfattas av Riverside Training och en rapport skickas till gruppen före Partner Möte 2 som kommer att hållas i april 2012 i Norge.

Partner Möte 2 (Arbetspaket 4 – April / maj 2012  Trondheim Norge)

Gruppen kommer att planera Programmet för Arbetsplatshandledare genom att använda Implementor som en grund för arbetet och genom att anpassa den att passa behovsinventeringen. Utvecklingen inkluderar arbete i smågrupper för att förädla en serie av moduler till vad som kommer att bli Programmet för Arbetsplatshandledare.  Detta kommer att förädlas under de påföljande 3 månaderna genom att använda webbsidan för att dela information före förverkligandet av Arbetspaket 5 (Handledning av handledare).

Partner Möte 3 (Arbetspaket 5 – Augusti 2012, Nantes Frankrike)

Arbetspaket 5 levereras i Nantes, Frankrike i Augusti 2012  som en tre dagars kurs. För kursens ändamål används faciliteterna hos Jules Reiffel College, Nantes, Frankrike. Kursen hålls av Nicolas Bizeul (FR), Philip Broomhead (UK) och Charlie Wannop (NL)  för 8 - 12 deltagare från 5 länder.

Vid slutet av Handledning av Handledare kursen kommer alla länderna att identifiera vilka arbetsgivare de kommer att arbeta med så att det blir: 10 från England; 10 från Wales; 10 från Finland; 10 från Frankrike; 10 från Norge; och 10 från Island.

Partner Möte 4 (Arbetspaket 6 – Mars 2013, Finland)

Testnings arrangemang för kontroll och utvärderings presenteras under Handledning av Handledare tillfället. Axxell (FI) ansvarar för att koordinera testningsfasen som pågår under perioden 1 september 2012 till 1 mars 2013.  (Att testa kursmaterialet tillhör Arbetspaket 6)

Resultaten av testningen skickas runt till alla partners före Partner Möte 4 i Mars 2013, värd för mötet är Finland.

Partner Möte 5 (Arbetspaket 7 – Hösten 2013, Akureyri, Island)

Arbetspaket 7 (Revision and slutförande av kursmaterialet) sker mellan Partner Möte 4 i Finland och Partner Möte 5, hösten 2013 i Akureyri Island. Resultaten av testandet granskas och arbetsgrupper används för att rätta till och förbättra programmet för Arbetsplatshandledare. Vidare finslipning av programmet sker från mars 2013 till juli 2013 och resulterar i att materialet förs in i webbsidan och presenteras under en konferens i Island i september 2013.

Arbetspaket 8 löper genom hela projektperioden. Detta arbete innebär spridning och utnyttjande av projektarbetet och resultaten. Alla partner publicerar informationen, med handledning av IFSAT (Nederländerna), på deras hemsidor och informerar sina kolleger inom utbildningssektorn i hemländerna samt presenterar idéerna och metoderna skapade inom ramen av projektet på olika sätt som gagnar projektet.

Slutprodukten av Work Mentor Projektet är ett kursmaterial och utbildade arbetsplatshandledare som är redo att arbeta med och fortbilda sina kolleger som kommer att agera som arbetsplatshandledare åt studeranden som kommer på sin Inlärning i arbete period. Kursmaterialet kommer att vara tillgängligt på partnerländernas språk, engelska, walesiska, franska, svenska, norska och isländska. Materialet finns tillgängligt på projektets hemsida eller fås direkt via projektpartnerna.

 No comments yet. Please sign in to comment.

TECHPRO  (1.6.2009 – 31.5.2011)

Techpro är ett Leonardo da Vinci Mobilitetsprojekt för yrkeslärare inom Teknikbranschen. Målsättningen är att ge lärare från Axxell, Pargas, Tamperen Ammattiopisto (TAO), Jyväskylän Ammattiopisto (JAO), Salpaus (Lahtis) och Esedu (Mikkeli) en möjlighet att åka till ett främmande land (Sverige, Tyskland, Portugal, Turkiet och Holland) för att där bekanta sig med landets utbildningssystem, yrkesutbildning och potentiella Inlärning i arbete platser. Samtidigt har deltagarna möjligheter att knyta såväl internationella som nationella kontakter och därmed öka både det nationella och det internationella samarbetet. Studiebesöken sker i smågrupper som består av 1 internationell koordinator från någon av de ovannämnda skolorna och 3-4 yrkeslärare.

Samarbetsskolor:

 • Axxell (koordinator) - Finland
 • Tamperen Ammattiopisto - Finland
 • Jyväskylän Ammattiopisto - Finland
 • Salpaus - Finland
 • Esedu - Finland
 • Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Tyskland
 • CENFIN - Portugal
 • Aydin Mimar Sinan Vocational and Technical High School - Turkiet
 • Alfa College - Holland
 • Horizon College - Holland
 • Eskilstuna, Barn- och Utbildningsförvaltningen, Sverige

Vill du veta mera om projektet kan du kontakta Axxells internationella koordinator Tanja Halttunen (Tanja.Halttunen@axxell.fi).No comments yet. Please sign in to comment.

IDETIC (1.6.2012 – 31.5.2014)

Vad är IDETIC: IDETIC (=Implementing Documents for Ecvet through International Cooperation) projektet finansieras av Europeiska Unionens utbytes- och samarbetsprogram för yrkesutbildning – Leonardo da Vinci. IDETIC är ett VETPRO projekt som möjliggör att administratörer och enhetschefer kan delta i utbyten till yrkesutbildningsanordnare i Europa för att utveckla och jämföra yrkesutbildningar i Europa.

IDETIC projektet påbörjas den 1.8.2012 och slutar den 31.7.2014. I IDETIC utbytena deltar bl.a. Axxells rektor, koordinatorer och enhetschefer. Mera information om Leonardo da Vinci mobilitetsprojekt fås via CIMOs hemsida: http://www.cimo.fi/program/leonardo_da_vinci/mobilitetsprojekt

VARFÖR IDETIC: I Axxells internationella strategi, som bygger på Axxells  Mission, Vision och Värderingar, står det skrivet att Axxell strävar efter att vara en konkurrenskraftig yrkesutbildare. För att kunna uppnå denna målsättning är det viktigt att bereda personer i ledande ställning en möjlighet att delta i internationell verksamhet i form av t.ex. LdV VETPRO Mobilitetsprojekt.

IDETIC projektet möjliggör att bl.a. Axxells rektor, koordinatorer och enhetschefer får en möjlighet att bekanta sig med några av de Europeiska utbildningsorganisationerna med vilka Axxell har ett aktivt samarbete i form av t.ex. Leonardo da Vinci Mobilitets- och Överförande av Innovationer projekt, samt Nordplus projekt.  Projektet möjliggör även att Axxell tillsammans med Europeiska utbildningsarrangörer  kan bygga upp och implementera dokument som underlättar införandet av Ecvet systemet samt diskutera potentiella nya projekt som gagnar utvecklingen av de deltagande organisationerna och yrkesutbildningen.

IDETIC projektet kommer att förstärka och underlätta det framtida samarbetet mellan Axxell och de deltagande organisationerna och bidra till att den goda praxis som existerar i de deltagande organisationerna sprids och utnyttjas vid utvecklingen och planeringen av yrkesutbildningen och den internationella verksamheten vid Axxell.

Deltagare: I IDETIC projektet deltar personal som arbetar vid Axxells Centraladministration eller som enhetschef vid Axxells enheter i Ekenäs, Karis, Pargas, Esbo och Kimito. Personerna som deltar i utbytet har till arbetsuppgift att utveckla en yrkesinriktad utbildning av hög standard i enlighet med Axxells Mission, Vision och Värderingar samt sprida de nya trenderna inom yrkesutbildningen till hela Axxells personal.

Utbyten: Utbytena, som varar 1 vecka, kommer att ske under läsåren 2012 - 2013 och 2013 - 2014 så att två utbyten sker under läsåret 2012 - 2013 och två under läsåret 2013 - 2014. De mottagande organisationerna är:

1. Konig Willem 1 College ('s-Hertogenbosh, Nederländerna) - höstterminen 2012

2. IDAN utbildningscentrum (Reykjavik, Island) - under vårterminen 2013

3. Verkmenntaskólinn á Akureyri (Akureyri, Island) - under vårterminen 2013

4. CFA La Châtaigneraie (Rouen, Frankrike) - under höstterminen 2013

5. Riverside Training (Hereford, Storbritannien) - under vårterminen 2014

6. Gower Gorseignon College  (Swansea, Wales) – under vårterminen 2014

 

Syftet och målsättningarna:

 1. Öka kunskapen om den internationella verksamheten
 2. Underlätta samarbetet mellan Axxell och de mottagande organisationerna
 3. Göra den internationella verksamheten inom Axxell mera transparent
 4. Underlätta införandet av Ecvet systemet inom Axxell och de mottagande organisationerna

Resultat:

1.En ökad förståelse för och kunskap om den internationella verksamheten

2.Nya projekt (t.ex. LdV mobilitets-, partnerskaps- och överförande av innovationer projekt) tillsammans med de mottagande organisationerna

3.Både Axxell och de mottagande organisationerna har implementerat och börjat använda Memorandum of Understanding, Learning Agreements och Assessment forms for the training period i sin verksamhet

4.En checklista över vad studerande lär sig (formell och informell kunskap) har byggts upp. Detta underlättar tillgodoräkningen av förvärvad kunskap

Mera information om IDETIC projektet fås av Axxells Internationella koordinator Tanja Halttunen,

+358 44 7397351, tanja.halttunen@axxell.fi

 No comments yet. Please sign in to comment.