Back

Axxell inbjuder arbetslivet till planakademier

Axxell inbjuder arbetslivet till planakademier

Axxell inbjuder arbetslivet till planakademier

Axxell inbjuder arbetslivet till planakademier

Andan i den nya lagen om yrkesutbildning (531/2018) är att utbildningsanordnarna och arbetslivet skall samarbeta mera. Ett av Axxells svar på detta är att vi nu inbjuder arbetslivets representanter till planakademier när vi gör upp nya utbildningsplaner (tidigare benämnd läroplan).

En planakademi är ett heldagsmöte där alla parter sätter sig runt samma bord och gör en utbildningsplan för en examen. Parterna är arbetslivets representanter, lärare, samarbetspartners som t.ex. YH representanter m.fl. Under dagen hanteras i princip utbildningsplanen för en grundexamen, i vissa fall görs två grundexamina samma dag. Alla planakademier följer samma modell och programmet ser ut ungefär så här:

kl. 8.30 Inledning med presentation av Axxells vision, strategi, värderingar och pedagogiskt program – styrdokument som skall genomsyra all vår verksamhet

kl. 9.00 Hur den aktuella examen är uppbyggd och val av examensdelar som Axxell skall erbjuda

kl. 10-11.30 De obligatoriska examensdelarna

Lunch

kl.12.30-16.30 Arbetet fortsätter

Utbildningsplanen utgår alltid från de nationella examensgrunderna https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv. En grundexamen består av 145 kompetenspoäng (kp) yrkesämnen och 35 kp gemensamma ämnen (modersmål, matematik m.fl). Yrkesämnena är indelade i examensdelar som antingen är obligatoriska (inkl. kompetensområde) eller valbara. Bland de valbara examensdelarna finns många olika delar att välja mellan. På planakademin skall vi välja vilka examensdelar Axxell skall erbjuda på skolan och/eller i samarbete med arbetslivet.

Utbildningsplanen görs enligt principen från delar till helhet. Vi jobbar först med de olika examensdelarna för att sedan foga dem samman till en helhet. I en examensdel beskrivs en viss yrkesskicklighet som studerande ska lära sig och kunna. Krav på yrkesskicklighet eller mål finns i de nationella examensgrunderna, dem kan vi inte och får vi inte formulera lokalt. För varje krav på yrkesskicklighet finns bedömningskriterier formulerade för vitsorden 1, 3 och 5. När studerande uppfyller de krav som finns bedöms hen i ett yrkesprov.

När en examensdelsplan görs upp skall vi ta ställning till

 • Vilka krav på yrkesskicklighet/mål finns det (skrivna nationellt) och vad skall de innehålla för att målen ska kunna uppnås
 • Ett schema för hur undervisningen tidsmässigt skall läggas upp
 • Om en studerande har kunskaper från tidigare hur skall dessa identifieras och räknas till godo
 • I vilken inlärningsmiljö skall undervisningen ges? (skolan/arbetslivet)
 • Vilka spår lämnar denna examensdel i studerandes E-portfolio
 • Vilka nyckelkompetenser betonas
 • Bedömningsplan

Bedömningsplanen skall bl.a. innehålla

 • När sker bedömningen av kunnande
 • Hur bedöms det att en arbetsplats är lämplig att ordna yrkesprov på
 • Vilka praktiska arbetsuppgifter ska göras för att studerande ska kunna visa sitt kunnande inom alla delar
 • Finns det krav på kunnande som inte kan visas praktiskt (t.ex. Förstahjälpen)
 • Hur förverkligas studerandes självutvärdering

Utgående från examensdelsplanerna görs sedan utbildningsplanen som helhet, i den skall också ingå bl.a:

 • Hur väljer vi bedömare?
 • Hur handleder vi bedömarna inför bedömningen?
 • Vilka bedömningsmetoder använder vi vid bedömningen och hur tillämpar vi dem?
 • Hur och i vilka skeden deltar bedömarna i bedömningsprocessen  och hur dokumenterar de bedömningen?
 • Hur gör bedömarna sitt bedömningsförslag?
 • Hur går vi tillväga om bedömarna är av olika åsikt?

En utbildningsplan godkänns sedan formellt av ett arbetslivsorgan som skall bestå av minst fyra representanter för arbetslivet eller branschorganisationer. Arbetslivsorganet kan också godkänna examensdelsplaner innan helheten är klar.

Är du intresserad av att delta i en planakademi?

Fyll i en denna anmälningsblankett https://www.webropolsurveys.com/S/B07FA7B06A80CE17.par. 

Frågor?

Kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi eller prorektor Lillemor Norrena, tfn 044-739 7356 eller lillemor.norrena@axxell.fi

Tidtabell

Våren 2018

Brusaby  
Grex inom hästhushållning 5.2 em
Grex i natur och miljö 16.3
Grex inom lantbruksbranschen 16.3
Grex inom skogsbranschen 16.3
   
Karis  
Grex inom träindustrin 26.2
Grex inom byggnadsbranschen 26.2
Grex inom ytbehandlingsbranschen 26.2
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 2.3
Grex inom husteknik 2.3
Grex inom maskin- och produktionsteknik 5.3
Grex inom el- och automationsbranschen 5.3
Grex i pedagogisk verksamhet och handledning 26.3
Grex inom social- och hälsovårdsbranschen 26.3
Grex i affärsverksamhet 9.4
Grex inom restaurang- och cateringbranschen 25.4
Grex i informations- och kommunikationsteknik 20.4
Grex inom bilbranschen 23.4
   
Pargas  
Grex inom hår- och skönhetsbranschen 23.3
   
Åbo  
Grex i sjöfart  
Grex inom turismbranschen 12.3
   
Överby  
Grex inom trädgårdsbranschen 12.2
Grex inom konstindustri 19.3

News