Examenssystemet

NaFo är en förberedande utbildning för Specialyrkesexamen för fotograf, kompetensområde naturfotografi. Detta innebär att studierna förbereder dig för att avlägga fristående examen för Naturfotograf. Examen ingår i studierna och det är din rättighet/skyldighet att avlägga denna unika examen när du antagits till kursen.

Fristående examen

NaFo-studierna är alltså förberedande studier för fristående examen. Vilka kursdelar du deltar i och vad du i övrigt studerat är inte avgörande; det är vad du i verkligheten kan som gäller och som bedöms av examinatorer godkända av en examenskommission utsedd av Utbildningsstyrelsen.

Bedömningen av examen och dess innehåll bestäms av de nationella examensgrunderna (se avsnittet om examensgrunder, eller besöka UBS-webbplats). 

På basen av dessa har vi gjort upp en examensplan som mera noggrant beskriver vilka uppgifter som ingår i examen och hur de bedöms.

Systemet med fristående examen övervakas av Utbildningsstyrelsen som tillsätter examenskommissioner för olika branscher. Examenskommissionen för visuell framställning. godkänner vår examensplan och ingår ett avtal med oss/ger oss rätten att ordna examen. Dessutom fastställer kommissionen bedömningen (godkänd/underkänd) som bedömarna av dina examensprestationer föreslår. De undertecknar ditt examensbetyg tillsammans med skolans rektor.

För deltagande i examen uppbär Utbildningsstyrelsen (via Axxell) en examensavgift på 58 € som debiteras vid påbörjandet av examensarbetet.

Examensdelar

Examen är uppdelad i olika examensdelar; en examensdel är den minsta delen som du kan få betyg på. I en examensdel ingår en eller flera uppgifter som alla ska vara godkända innan du kan få ett betyg.

De olika examensdelarna och -uppgifterna som ingår i dem beskrivs mera noggrant i examensplanen. Den vänstra kolumnen i dokumentet är de kriterier som bedömarna är bundna att bedöma efter; den mittersta kolumnen är våra rekommendationer hur du kan påvisa denna kunskap. 

Den vänstra kolumnens färdigheter bör du bevisa; den mittersta kolumnens rekommendationer kan du avvika ifrån ifall ditt arbete kräver det, men endast i samråd med oss!

Bedömningsmaterial för examensdelarna

I examen ingår olika sorts uppgifter. Vi har strävat efter att du så långt som möjligt skall kunna göra din examen med hjälp av det material som du producerar under denna förberedande utbildning. För varje examensdel (det finns tre examensdelar; se artikeln Examensstrukturskapar du ett nödvändigt antal portfolier – ett sätt att visa vad du kan genom att beskriva vad du har producerat. En portfolio kan innehålla en massa olika saker: bilder, arbetsdagboksutdrag, dokument (ex. budget), kommunikation med riktiga eller fiktiva kunder, kundrespons, kursintyg och referenser. 

En praktisk fördel med denna typ av examen är att du kan lämna in konkreta bevis på de färdigheter som examenskriterierna kräver. Har du från tidigare lämpliga bevis på din verksamhet och ditt kunnande, som det frågas efter i examenskriterierna, behöver du inte nödvändigtvis skapa något nytt. 

Lusläs alltså kriterierna och fundera på allt det du gjort tidigare; kanske har du något som passar in på det som det frågas efter!

Den första examensdelen, Basfärdigheter för yrkesfotograf, kräver ett flertal portfolier (ex. studio-/in situ foto, kommersiella färdigheter, digitalt arbete, språk). 

De två övriga examensdelarna, Naturfotografens yrkesskicklighet samt Naturfotografens kunskap inom särområde, kräver en portfolio var. 

Den sistnämnda examensdelen kräver även en professionellt utförd slutprodukt (som fyller examenskriterierna), det kan handla om en fotobok, en serie naturfotografiska bildföreläsningar på proffsnivå, en serie utställningar eller något liknande inom ett naturfotografiskt särområde.

Bedömning av examen

En fristående examen bedöms av oberoende bedömare som representerar arbetslivet (arbetsgivare/arbetstagare) och utbildning. För varje helhet i examen deltar tre personer som bedömare. Bedömarna gör tillsammans ett förslag till bedömning som sedan fastställs av examenskommissionen. 

Eftersom det är bedömarna och inte vi som utbildare som bedömer dina portfolier så kan vi inte på förhand avgöra ifall det som du lämnar in kommer att godkännas av bedömarna. Vi kan endast ge råd och tips inför den officiella prövningen baserat på tidigare inlämningsarbeten.

För att arbeta med rätt saker och så bra som möjligt möta examenskriterierna under ditt arbete med portfolierna så är det mycket viktigt att du för en dialog med oss och begär handledning gällande allt som känns oklart!

Under ett bedömningstillfälle går bedömarna tillsammans med dig igenom materialet du lämnat in och ser hur det motsvarar kriterierna. 

Den självbedömning gällande ditt kunnande som du ger bedömarna är av stor betydelse. Via den visar du att du är medveten om dina egna styrkor/svagheter och hur du utnyttjar den medvetenheten.

Efter genomgången av dina inlämningsarbeten meddelar bedömarna vilket utlåtande de kommer att rekommendera för examenskommissionen (underkänd/godkänd). Examenskommissionen styrker bedömningen under ett möte (hålls oftast en gång i månaden) varefter resultatet meddelas dig. Om du är missnöjd med bedömningen kan du överklaga hos examenskommissionen. Detta ska göras inom två veckor efter det att du fått bedömningsresultatet från kommissionen.

Ersättande prestationer

Om du vill visa dina kunskaper på något annat sätt än det som presenteras i examensplanen så kan det också gå för sig.  Denna ersättande prestation ska godkännas av bedömarna och av examenskommissionen. 

Hör av dig till oss i god tid om du funderar på ersättande prestationer, det kan ta tid att få allting ordnat.

Erkännande

Om du på ett tillförlitligt sett kan påvisa att du redan kan delar av examen (eller hela examen) kan du få detta erkänt. 

Bedömarna (examinatorerna) och examenskommissionen kan i så fall göra en bedömning att du redan har påvisat din kunskap och att du därför kan få den erkänd. För att detta skall lyckas måste du kunna bevisa din kunskap. 

Ett exempel på detta kunde vara att du tidigare gjort Yrkesexamen för fotograf (kan erkännas som examensdelen § 9 Yrkesfotografens basfärdigheter).

Handledning

För att det ska gå smidigt för dig att avlägga din examen vill vi ge dig den handledning som du behöver. Vi som jobbar med NaFo ställer gärna upp och handleder dig med hur du ska göra din examen. Vi försöker informera om examen vid kurstillfällen då många är samlade, med början från den första kursdelen. Vi försöker ha en klar information om examen på vår hemsida och ber att du berättar vad som känns oklart så att vi kan förklara och få ut vanliga frågor och svar också på hemsidan.

Personlig handledning ger vi om du frågar efter den och under år två då examensarbetet kommer igång ordentligt lite frekventare. Skicka e-post och ring då det passar dig så försöker vi hjälpa dig i dina funderingar kring din examen. Normalt är det till Håkan du riktar dina frågor kring examen, men du kan nog också kontakta Henrik Jern.

Betyg och intyg

Du kan få två olika sorts "papper" på dina studier på NaFo; intyg på dina studieprestationer och betyg över avlagda delar av examen (eller över hela examen). Dessa båda papper är inte beroende av varandra, du kan få ett intyg över studier utan att delta i examen och du kan få ett examensbetyg utan att delta i studier.

Studieintyget innehåller vilka studier du har klarat av och uppgifter om hur mycket studieveckor du presterat. Studieintyget skriver vi på NaFo ut och undertecknar själva.

Examensbetyg kan du få för dina prestationer i examen. Minsta del som du kan få ett examensbetyg för är en examensdel. Examensbetyget skrivs under av skolans rektor och av examenskommissionen. För att du ska kunna få ett examensbetyg ska vitsorden för examen vara fastställda av examenskommissionen. Det tar ganska lång tid att få ett examensbetyg eftersom det ska skickas till många olika personer innan det är klart. Vanligen får du ett betyg först då du klarat av hela examen, men om du behöver ett betyg på en mindre del så går det att ordna.