ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Työpaikkakouluttaja

Opiskelijalla tulee oppisopimusaikana olla työnantajan nimittämä vastaava työpaikkakouluttaja. Työpaikkakouluttajalla on oltava tutkinto alalta tai vaihtoehtoisesti pitkä kokemus alalla työskentelystä.

Neuvoja työpaikkakouluttajalle:

 • Selvitä oppisopimuskoulutuksen tavoitteet ja tutustu tutkinnonperusteisiin.
 • Esittele opiskelijalle organisaatio, henkilöstö ja lähimmät työkaverit.
 • Informoi henkilöstöä tulevasta koulutuksesta.
 • Kerro opiskelijalle työnantajasta: historia, liikeidea, arvot, tuotteet ja palvelut, laatu, yhteistyökumppanit, kilpailijat, tulevat haasteet ja tavoitteet.
 • Kannusta opiskelijaa kyselemään, luo keskustelua.
 • Ole tietoinen ohjauksen tarpeesta. Opiskelija tarvitsee alussa enemmän aikaa ja ohjausta.
 • Selitä opiskelijalle uuden työn sisältö, vastuut ja velvollisuudet.
 • Näytä opiskelijalle työtilat, -välineet ja -tavat.
 • Keskustelkaa työturvallisuusasioista.
 • Tarjoa opiskelijalle oppimista tukevia työtehtäviä.
 • Päivitä yhdessä opiskelijan kanssa työssäoppimisen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
 • Suunnittele teoriaopintopäivät ja varaa niille aikaa.
 • Tue opiskelijaa teoriatehtävissä.
 • Ohjaa ja opeta. Varmistu siitä, että opiskelija on ymmärtänyt hänelle annetut ohjeet.
 • Luota opiskelijaan ja anna hänelle vastuuta ja mahdollisuuksia soveltaa uusia taitojaan.
 • Järjestä opiskelijan kanssa säännöllisin väliajoin käytävät arviointikeskustelut ja kannusta opiskelijaa itsearviointiin.
 • Arvostele opiskelijan suorituksia, ei opiskelijaa.

Anna ohjeita, palautetta, kehuja, mahdollisuuksia epäonnistua, motivoi, kannusta, innosta, näytä hyvää esimerkkiä.

mpel.

Rahoitus

Opintososiaaliset edut

Mikäli työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa teoriapäivien ajalta, opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuihin. Oppisopimustoimisto maksaa opintososiaaliset edut.

Opintososiaaliset edut:

Päiväraha 15 € / lähiopetuspäivä
Perheavustus 17 € / lähiopetuspäivä (jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia)
Matkakorvaus: yksi matka kouluun ja takaisin/opintojakso edullisimmalla kulkuneuvolla. Kodin ja koulun välimatkan tulee tällöin olla yli kymmenen kilometriä.
Majoituskorvaus 8 € / lähiopetuspäivä. Majoituskorvaus maksetaan vain, jos teoriaopetus järjestetään muualla kuin opiskelijan kotikunnassa tai oppilaitoskunnassa ja jos yhtäjaksoisia teoriapäiviä on useampia ja matkan yhdensuuntainen pituus ylittää kymmenen kilometriä.

Koulutuskorvaus

Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvauksen, jonka suuruus riippuu suoritettavasta tutkinnosta.

Palkkatuki

Työnantaja voi hakea TE-toimistolta palkkatukea, jos oppisopimuksella työllistettävä henkilö on työtön. Palkkatukea on haettava ennen oppisopimuksen aloittamista. Lisätietoa paikallisesta TE-toimistosta ja osoitteesta www.mol.fi.

Oppisopimuksen arviointi

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija osallistuvat arviointikeskusteluun vähintään kolme kertaa vuodessa. He keskustelevat koulutuksen tavoitteista, opintojen suunnitelman mukaisesta etenemisestä ja mahdollisista muutoksista opiskelusuunnitelmaan. Arviointikeskustelussa otetaan huomioon mahdollisesti muualla kuin oppisopimuspaikassa suoritettujen työssäoppimisjaksojen arvioinnit. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat yhdessä opiskelijan suorituksia ja kirjaavat arvioinnin koulutuskertomukseen.

Oppisopimuksen loputtua työpaikkakouluttaja tekee loppuarvioinnin kaikista oppisopimukseen kuuluvista tutkinnonosista.

Opiskelija saa tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen ja oppisopimustoimiston myöntämän todistuksen tutkintoon valmentavasta oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta. Oppisopimustodistuksessa on liitteenä työnantajan ja teoriakouluttajan arvioinnit.

Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuskoulutuksessa voi useista syistä tapahtua muutoksia: työpaikkakouluttaja voi vaihtua, opetusajat tai oppisopimuskoulutuksen tavoitteet voivat muuttua tai oppisopimus voidaan keskeyttää tai purkaa.

Oppisopimuksen muutoksista keskustellaan aina oppisopimustoimiston, työnantajan ja opiskelijan kesken. Muutosehdotukset tehdään kirjallisina. Oppisopimustoimisto hyväksyy tai hylkää ehdotukset.

 • Jos työpaikkakouluttaja vaihtuu, uuden ohjaajan tiedot on ilmoitettava oppisopimustoimistolle.
 • Oppiaikaa voidaan pidentää, jos esimerkiksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa halutaan laajentaa. Oppiaikaa voidaan lyhentää, jos opiskelija saavuttaa koulutuksen tavoitteet suunniteltua nopeammin.
 • Oppisopimus voidaan keskeyttää esimerkiksi opiskelijan äitiysloman tai asevelvollisuuden takia.
 • Oppisopimus voidaan purkaa koeaikana tai jos työnantaja ja opiskelija yhdessä päättävät sopimuksen purkamisesta, työnantaja lopettaa yritystoimintansa, yritys ajetaan konkurssiin tai työnantaja menehtyy.
 • Oppisopimus voidaan purkaa työsopimuslaissa (55/2001) mainituin perustein.
 • Oppisopimustoimisto voi purkaa oppisopimuksen työnantajaa ja opiskelijaa kuultuaan jos työpaikan koulutus ei noudata lainsäädäntöä, asetuksia ja sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

 

Lainsäädäntö

Läroavtalsutbildningen styrs av Utbildningsstyrelsen och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Läroavtalsutbildning finansieras genom statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamhets system. Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas statsandelssystem.

Branschens kollektivavtal
Arbetsavtalslagen (55/2001)
Lagen (998/1993) och förordningen (508/1986) om unga arbetstagare (under 18 år).
bestämmelser om arbetstagarens arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare (t.ex. arbetarskyddslagen 738/2002)
Lagen (630/1998) och förordningen (811/1998) om yrkesutbildning
Lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning

Lagen (1705/2009) och förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet

Lag om läroavtalsutbildning (1605/1992)
Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier (799/2007)

 

www.finlex.fi