Axxells vision och strategi

Työelämä

Axxell kouluttaa ja on innovatiivinen yhdessä työelämän kanssa. Kaikki opiskelijat suunnittelevat uraansa ja työllistyvät. Axxell on johtava toimija kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kouluttaa ja on innovatiivinen yhdessä työelämän kanssa

Axxell toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa.

Opiskelijoiden tehtävät ovat oikeita työtehtäviä, jotka perustuvat työpaikoilla oleviin tarpeisiin. Koulutus tekee aina positiivisen vaikutuksen työpaikalla.

Kokeilemme avoimin mielin uusia materiaaleja, laitteita ja menetelmiä yhdessä työelämän kanssa. 

Urasuunnittelu

Axxellin opiskelijat tekevät urasuunnittelua ja tähtäävät työhön. Jatko-opinnot ovat välietappi ja oma yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto. Tuemme opiskelijoiden uskallusta ja kokeilunhalua. Opiskelijat valmistetaan muuttuvaan työelämään.

Työllistyminen

Kaikilla Axxellin opiskelijoilla tulee olla työpaikka heidän valmistuessaan.

Työvoimatarpeet ja opiskelijat kohtaavat Axxellin luomilla fyysisillä ja virtuaalisilla foorumeilla. 

Edistämme yrittäjyyttä.

Työympäristö

Axxellin työympäristön kulmakiviä ovat hyvinvointi, osallisuus ja viestintä. Jokainen työntekijä ottaa vastuun omasta työstään ja ammattitaitonsa kehittämistä Axxellissa.

Hyvinvointi

Sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvointi on tärkeää Axxellissa.

Henkilökunta ja opiskelijat voivat hyvin silloin, kun työkuormitus on sopiva ja verraten tasainen, työtehtävät selkeitä ja työsuoritusta arvostetaan.

Pyrimme luomaan avoimen ja sallivan ilmapiirin, jossa jokaisella on mahdollisuus toimia itsenäisesti sekä kehittää omaa, tiimin ja organisaation toimintaa.

Hyvä johtajuus muodostaa toimivan työympäristön perustan.

Uudet työntekijät perehdytetään tehtäviinsä järjestelmällisesti.

Huolehdimme erinomaisesta työturvallisuudesta.

Osallisuus

Luomme osallisuudelle ja vuoropuhelulle erilaisia areenoja. Oppivassa organisaatiossa on tärkeää löytää aikaa ja tilaa pohdinnalle ja kehitykselle.

Olemme aidosti kiinnostuneita muiden mielipiteistä. Kaikkien mielipiteet ovat tarpeellisia ja tervetulleita. 

Viestintä

Osaamme viestijöinä kuunnella ja huomioida muita ihmisiä ja asettua heidän asemaansa.

Toimiva viestintä on haastavaa mutta sitäkin tärkeämpää, koska Axxell on verkosto-organisaatio, jolla on monia erilaisia tehtäviä. Axxellissa viestitään kaikilla tasoilla ja kaikkiin suuntiin. 

Meillä on vilpitön halu jakaa omaa tietoa ja taitoa.

Luomme kanavia säännöllisen, selkeän ja luotettavan tiedon välittämiselle oikeaan aikaan ja oikealle vastaanottajalle.

Kaikilla on vastuu tiedon antamisesta, hankkimisesta ja omaksumisesta.

Oppilaitoksen sisäinen viestintä on keskeistä Axxellin ulkoisen kuvan kannalta.

Pedagogiikka

Axxell on oppiva organisaatio, jonka ajanmukaista pedagogista näkemystä toteutetaan joustavilla opetusmenetelmillä ja opintopoluilla. Axxell edistää opiskelijoiden oppimista, osaamista ja kehitystä.

Oppiva organisaatio

Axxellissa on käynnissä jatkuva oppimisprosessi, josta kaikki ottavat vastuun ja tekevät aloitteita prosessin parantamiseksi. Opimme toisiltamme. Hyväksymme oppivassa organisaatiossa, että muutosta tapahtuu jatkuvasti. Ilmapiiri on avoin ja innostunut.

Ajanmukainen pedagoginen näkemys 

Axxellilla on ajanmukaiset ja monipuoliset opetusmenetelmät. Kokeilemme avoimin mielin uusia materiaaleja, laitteita ja menetelmiä yhdessä työelämän kanssa.

Opiskelijoiden osaaminen saa näkyvyyttä ja heidän oppimisensa on keskiössä.

Joustavat opetusmenetelmät ja opintopolut

Opetus ja ohjaus perustuvat opiskelijoiden edellytyksiin, tarpeisiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin.

Opetusta eriytetään opiskelijoiden lähtökohdista. Oppimisympäristöt ja ‑menetelmät ovat nykyaikaisia.

Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä.

Opiskelijat tuntevat mahdollisuutensa urasuunnitteluun ja elinikäiseen oppimiseen.

IKT

Axxellilla on kaikille helppopääsyinen IKT-ympäristö. Meillä on osaava henkilökunta joka käyttää moderneja ja ajanmukaisia välineitä, jotka edistävät ja tukevat sekä omaa että opiskelijoiden työtä, oppimista ja kehitystä.

Helppopääsyinen IKT-ympäristö

Axxellin IKT-ympäristön tulee olla helppopääsyinen opiskelijoille ja henkilöstölle siten, etteivät paikka, aika tai välineistö rajoita opintojen suorittamista tai muita työtehtäviä.

Modernit ja ajanmukaiset välineet

Opetus- ja hallintokäyttöön tarkoitettujen nykyisten tai tulevien välineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja mukautettavissa kehitykseen ja ajankohtaisiin trendeihin.

Axxell käyttää opetukseen modernia e-oppimisalustaa ja tukee e-oppimista opetuksessa. Etäopiskelua voidaan täydentää video- ja audiotekniikkalaitteistolla.

Axxellin tavoitteena on kehittää sähköisiä työskentelymenetelmiä paperisten sijaan.

Osaava henkilöstö 

Henkilöstön IKT-osaamista voidaan tarkastella nelikehäisenä. Sisimmässä kehässä on IKT:n perusvalmiudet ja se osaaminen, joka kaikilla henkilöstön jäsenillä on oltava heidän työtehtävistään riippumatta.

Seuraavassa kehässä on sellainen IKT:n osaaminen, jota tarvitaan erityisesti Axxellissa, eli Axxellissa käytettävien hallinto- ja muiden ohjelmien osaaminen. Kaikkien henkilöstön jäsenten tulee hallita ne ohjelmat, jotka koskevat heidän työtehtäviään.

Kolmannessa kehässä on pedagogiikka − opetushenkilöstön tulee käyttää luontevasti IKT:tä sekä lähi- että etäopetuksessa. Jokaisella opettajalla tulee olla IKT-työkalupakki, joka sisältää tietoa tekijänoikeuksista, esittämisestä, äänentoistosta, kuvista, interaktiivisuudesta ja yhteistyöstä Axxellin tarjoamien ohjelmien puitteissa.

Neljännessä ja viimeisessä kehässä ovat asiantuntijat, jotka yhdessä opiskelijoiden kanssa kokeilevat ja kehittävät, joilla on useita vaihtoehtoja jokaiselle toiminnolle ja jotka pystyvät tähän pitkälti itsenäisesti.  

Oppimisen ja kehityksen edistäminen ja tukeminen

IKT koostuu aktiviteeteista, jotka yhdistävät tekniikkaa, sosiaalista kanssakäymistä ja käyttäjien tuottamaa sisältöä. Osaamme käyttää IKT:n antamia mahdollisuuksia

IKT:tä käyttämällä luomme yhdessä aineistoa ja jaamme sitä toisillemme. IKT on yhteistyötä ajasta ja paikasta riippumatta.

IKT antaa mahdollisuuden vastata opiskelijoiden eri tarpeisiin. IKT:n myötä voimme muokata opettamista ja määritellä sitä uudelleen.

Olemme avoimia oppimaan toisiltamme ja näemme opiskelijoiden IKT:n osaamisen resurssina.

Jokaisen henkilökohtaisella vastuulla on IKT:n omaksuminen sekä uusien ratkaisujen aktiivinen etsiminen oman työn tarjoamiin haasteisiin.