Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de allmänna frågorna vi fått gällande examen. Ta kontakt med Håkan ifall du undrar över något som inte förklaras här!

[Fråga] Vad är en portfolio?
Hur skall de enskilda portfoliorna inom examen egentligen se ut?

[Svar] Portfolion är en samling bevis gällande att du behärskar de saker som kontrolleras i examensgrunderna. I enskilda fall anger examensgrunderna hur något skall bevisas men oftast anges sådant inte och då är det upp till dig att avgöra vad du har gjort eller kan göra för att på ett vettigst sätt bevisa ditt kunnande för bedömarna. Du kan använda så gott som vad som helst som möter examenskriterierna: Bilder, artiklar, dagböcker, arbetsanteckningar, webbsidor med mera  i precis den kombination du anser att fungerar bäst för att presentera just ditt kunnande. Detta samlar du ihop i en fysisk helhet, en "bedömningsportfolio". Ett exempel på hur detta har gjorts kan du gällande examensdelen §9 Yrkesfotografens basfärdigheter se här. 

Det viktiga är alltså att bedömarna skall kunna få en bild av de saker som kriterierna för bedömningen kräver och att det som du stoppar in i portfolion täcker kriterierna så bra som möjligt. Mängden bevis och en massa bilder eller sidor är inte det som avgör; det får gärna vara kort och koncist så länge materialet träffar kriterierna. Portfolion får i vissa fall gärna vara i elektronisk form: som ett dokument där alla olika bevis har samlats, eller så kan du skicka portfolion helt enkelt som en fysyisk portfolio; en mapp eller liknande med dina bevis samlade. Gäller portfolion fotografiska skickligheter, säg portfolion gällande studioarbete, så är det inte vettigt att skicka bara fotografier; anteckningar med kommentarer gällande varför bilden gjordes just som den gjordes är minst lika viktig och en självvärdering, gärna för varje bild, som berättar vilka styrkor och svagheter du ser i bilden och hur den eventuellt kunde göra den bättre.

[Fråga] Bör portfolion alltid bestå av tryckt/utskrivet material?
Duger inte digitalt material som en CD eller en fil för portfoliora?

[Svar] Det här beror helt på vilken portfolio det är fråga om och vad den slutprodukt  / de slutprodukter som portfolion presenterar är.

De bilder som ingår i portfoliomaterialet skall lämnas in även på en CD. CDn bör vara strukturerad så att den har en mapp döpt enligt ditt namn och inanför denna mappar för de enskilda delarna, t.ex. §9-Studio, §9-Miljö, §3 och §4. Bilderna skall vara i format långsida 2000px och jpg. Detta handlar om att examenskommissionen som inte får orginalmaterialet tillskickat åt sig vill se de bilder som bedömningen gäller.

Men huruvida materialet för bedömning i övrigt ges i digital form beror på slutprodukten. Som exempel bestäms formen på portfolion (/portfolios) för modulerna Naturfotografens yrkesskicklighet och Naturfotografens kunskaper inom särområde av huruvida det arbete du presenterar är en artikelserie för en tidskrift, en bildspelsförevisning, en utställning, en bok eller något annat. I de fallen där slutprodukten är digital är det helt naturligt att även portfolion är digital. Men är slutprodukten utskrivna bilder så bör bedömarna få tillgång till materialet i samma form för att kunna skapa sig en uppfattning över hur bra du klarar av att producera  precis utskrivna bilder. I §9 Yrkesfotografens basfärdigheter är det ändå viktigt att du alltid lämnar in utskrivna bilder för bedömning!

Portfolion kan alltså ibland gärna vara i elektronisk form, som exempelvis ett dokument där alla olika bevis har samlats, eller så kan du skicka portfolion helt enkelt som en fysyisk portfolio; en mapp eller liknande med dina bevis samlade. I de fall där du vill ha respons på portfoliorna av Håkan i förväg så kan du börja med att göra portfolion digitalt, för att sedan före du lämnar in den åt oss för bedömning komma till Brusaby eller gå någon annanstans för att göra slutarbeten med bilderna och skriva ut dem i proffessionell form.

[Fråga] Ni har förklarat och det står i examensplanen att portfoliorna utöver bildmaterial skall innehålla texter. Vad är det för texter? 
Jag har fört arbetsdagbok över mitt arbete under kursen. Gör jag något med det materialet då det gäller examen?

[Svar] I många portfolior, speciellt under Yrkesfotografens grundfärdigheter, krävs att du innesluter en arbetsdagbok över arbetet med de fotografier och det arbete som inkluderas i portfolion. Tanken är att kurs-/arbetsdagboken som du fört under utbildningen långt skall kunna användas för detta. Det är viktigt att du tänker på vad bedömarna bör få veta för att kunna bedöma bilderna; det kan gälla sådant som varför du valt belysingen så som du gjort, varför du har valt den beskärning du valt; hur du har gått till väga för att välja de bilder du valt; hur du har sparat och hanterat bildera mm; allt enligt vad portfolion handlar om.

[Fråga]

I portfolion som skall visa att man har tillräckligt språkkunnande finns en punkt där det står att man skall visa att man behärskar kundbemötande på finska eller svenska. Det här låter som om man måste ha jobbat kommersiellt som fotograf för att kunna avlägga denna del av examen?

[Svar] I examenskraven krävs ett utdrag från kommunikation med kund eller kunder på svenska eller finska. För att bevisa språkkunskaper behöver utdraget inte vara från en riktig, befintlig kommunikation utan du kan vid behov skriva ett informationsbrev, en mer flerordig bildoffert eller dylikt specifikt för examensportfolion. Vi rekommenderar att du väljer det andra inhemska språket än ditt eget modersmål för denna punkt i språkkraven ifall du är från Finland men detta krävs inte explicit.

[Fråga]  I vilket skede av studierna skall jag börja arbeta med examen?

[Svar]  Vi gör vid inledningen av studierna upp en personlig examens- och studieplan med dig. Där ser vi på de olika delarna och på din uppfattning gällande vad du kan och vad du behöver mer färdigheter i. Under andra studieårets höst återkommer vi till examensarbetena och senast nu vill vi att du börjar arbeta koncentrerat för examen. Handledning och information ges mycket från och med denna tidpunkt och dina studie- och examensplaner uppdateras för att motsvara vad du efter den erfarenhet du fått under ett drygt år tror om dina tids- och färdighetsbaserade förutsättningar.

I allmänhet går det bra att börja med examensdelen Yrkesfotografens grundfärdigheter redan under det första året och med resten under år två. Speciellt examensdelen Naturfotografens kunskaper inom särområde kan dock kräva väldigt mycket arbete både på undervisningstid och utanför undervisningen ifall du inte är mycket duktig naturfotograf från förut. Om du känner dig färdig att påbörja någon examensdel tidigare eller senare än det som planerats i din personliga examensplan, tag kontakt så diskuterar vi saken! Vi är tillgängliga för hjälp och handledning för både inledandet av examen och själva portfoliorna under hela utbildningens gång, tveka inte att ta kontakt! Är du osäker på examenskriterierna, ring och diskutera dem med Håkan

[Fråga] Hur lång tid har jag på mig att avklara examen?

[Svar] Examenshandledning och -tillfällen som ges inom 18 månader från avslutandet av din årskulls studietid ingår ekonomiskt i utbildningen. Ifall det tar mer än 18 månader efter avslutad studietid för dig att göra klart examen, kan Axxell tvingas uppbära en avgift per examensdel för att finansiera sina kostnader. Din personliga examensplan och det att den är uppdaterad med korrekta tidsestimeringar för när du blir klar kan också i vissa fall ha en positiv effekt som gör att vi inte behöver ta ut en avgift. Avgiften rör sig om högst 350€ per examensdel och blir lägre desto fler personer som deltar i tillfället.

Vill du få en nogrannare estimering av vad examenskostnaderna blir för dig ifall du inte fått din examen färdig inom de angivna 18 månaderna så ber vi dig ta kontakt med Henrik. Observera dock att utbildningsstyrelsen via Axxell uppbär en examensavgift på 58€ för alla som inleder sin examen (en engångsavgift) som gäller för alla examinander.

[Fråga]

Vilka saker har varit mest problematiska för examinanderna att göra för att möta examenskriterierna?

[Svar]  Kontrollera noggrant att du bemöter alla kriterier och berätta gärna i texten vilka kriterier du anser dig täcka med olika delar av materialet. Lämna inte in sådant som du inte tror att når upp till något nivåkrav. Visa på självkännedom genom att i en självvärdering för varje del kommentera vilka dina styrkor och svagheter inom området är och hur du skulle vilja utvecklas vidare. 

Ett stort problem för många har varit att fråga råd och be oss se på materialet och kommentera det på förhand. Tag kontakt med Håkan redan i det initiala skedet av ditt examensarbete, bolla idéer och visa upp hur du tänker dig att göra saker kontinuerligt så undviks eventuellt onödigt och felaktigt arbete så långt som möjligt!

Nivåkraven inom examensdelen Yrkesfotografens basfärdigheter är sådana att du skall visa dig kunna förstå och dra nytta av tekniker som används inom andra sektorer av fotografi än naturfotografi. Du behöver inte vara en mästare på t.ex. studiofotografi, men du bör visa att du behärskar tekniken och utrustningen så att du kan leverera grundläggande arbeten också med de teknikerna. Däremot är nivåkravet i den specialiserade delen Naturfotografens kunnande inom särområde mycket höga; här skall du visa upp förstklassiga fotografier inom ett särområde och dessa fotografier skall visa på högsta nivå av färdigheter inom fotografering inom ditt speciella område. Det säger sig självt att denna examensdel därför kan kräva mycket tid och arbete att nå upp till. Slutprodukten skall vara en färdig förstklassig fotografisk produkt med enastående fotografier; t.ex en fotobok, en serie föredrag, en större utställning, en naturfotografisk artikelserie där bilderna står i fokus eller dylikt.

[Fråga]  Vad kostar det att delta i examen?

[Svar]  Utbildningsstyrelsen uppbär en examensavgift på 58€ för hela examen. Denna avgift uppbärs via Axxell då du inleder examensarbetet.

Fler frågor eller behov av förtydligande? E-posta hakan.eklund@axxell.fi så försöker vi ge möjligast bra svar åt dig!

[Fråga]  Vad kostar det att delta i examen?

[Svar]  Utbildningsstyrelsen uppbär en examensavgift på 58€ för hela examen. Denna avgift uppbärs via Axxell då du inleder examensarbetet.