Fristående examen

Vigu studierna Vigu är en förberedande utbildning för Yrkesexamen för Vildmarks- och Naturguide. Detta innebär att studierna förbereder dig för att avlägga fristående examen. Examen ingår i studierna och det är alla studerandes skyldighet att avlägga fristående examen.

Vigu är förberedande studier för fristående examen. Detta innebär att det enda som krävs för att du ska få examen (Vildmarks- och Naturguide) är att du klarar examenstillfällena (eller får dem erkända). Vilka kursdelar du deltar i och vad du i övrigt studerat har ingen betydelse, det är vad du kan som räknas och detta mäts genom att du deltar i examen. Bedömningen av examen och dess innehåll bestäms av grunderna för examen. På basen av examensgrunden har vi gjort upp en examensplan, som mera noggrant beskriver vilka uppgifter som ingår i examen och hur de bedöms.

Modellen med fristående examen övervakas av Utbildningsstyrelsen, som tillsätter Examenskommissioner. Det finns olika kommissioner för olika branscher och ibland för enskilda examina. Examenskommissionen godkänner vår examensplan och ingår ett avtal med oss om att vi har rätt att ordna examen. Dessutom skriver kommissionens ordförande under ditt betyg tillsammans med skolans rektor.

Examensdelar

Examen är uppdelad i olika examensdelar. Dessa är den minsta delen som du kan få ett betyg på. I en examensdel ingår en eller flera uppgifter som alla ska vara godkända innan du kan få ett betyg.

De olika examensdelarna och -uppgifterna som ingår i dem beskrivs mera noggrant i examensplanen.

Olika typer av examenstillfällen

I examen ingår olika sorts uppgifter. Vi har strävat efter att du ska kunna göra din examen till stora delar på distans. Därför finns det många portfolion i examen. En portfolio är en samling av uppgifter som visar att du kan någonting, det kan vara dokument som visar att du kan ekologi eller beskrivningar av hur du har arbetat med kunder. Portfolion sammanställer du och skickar in till oss för bedömning. Avsikten med alla examenstillfällen är att du kan lära dig samtidigt som du gör dem. Vi försöker hålla nere andelen teorilektioner på ViGu, därför har vi tagit med många uppgifter av denna typ där du idkar självstudier samtidigt som du gör din examen. Du får en uppgiftsbeskrivning som berättar vad din portfolio handlar om. Dessutom får du vanligen tips om var du kan hitta källor att grunda dig på.

Praktiska uppgifter är sådana som du gör med en bedömare närvarande. Det kan vara fråga om tämligen korta uppgifter som tex att göra mat eller längre uppgifter som att ordna program för en grupp under ett dygn.

Artkännedom utgör en stor del av en examensdel. Artkännedomsuppgifterna gör du antingen så att du känner igen färska exemplar eller så att du känner igen bilder eller ljud av arterna. Vilka arter du ska kunna för examen hittar du på vår artlista.

Kunduppdrag är ett självständigt uppdrag som du gör med kunder som du själv skaffar. För uppdraget väljer du själv en friluftsgren som passar dig. Du redovisar ditt uppdrag genom att göra en s.k. portfolio om vad du gjort (se närmare om portfolio nedan), i vissa kunduppdrag kommer också en bedömare med och granskar vad du gör.

Portfolio är ett sätt att visa vad du kan genom att beskriva vad du gjort. En portfolio kan innehålla en massa olika saker ss bilder, dagboksutdrag, budget, ekonomisk redovisning, kundrespons, kursintyg och referenser.

Bedömning av examen

Examen för Vildmarks- o Naturguide bedöms i skalan Godkänd/Underkänd.

En fristående examen bedöms av oberoende bedömare som representerar arbetslivet och utbildning. För varje helhet i examen deltar tre personer som bedömare.

Om du är missnöjd med bedömningen kan du överklaga hos bedömarna. Detta ska göras inom två veckar efter det att du fått bedömningsresultatet.

Ersättande prestationer

Om du vill visa dina kunskaper på något annat sätt än det som presenteras i examensplanen så kan det också gå för sig. Detta gäller kanske främst om du ordnar någonting som kan visa på samma kunskaper och färdigheter som uppgifterna i examen. Om du t.ex. är företagare som har kunduppdrag på programmet så kan eventuellt något av de uppdrag som du gör inom ditt företag ersätta någon examensuppgift. Denna ersättande prestation ska godkännas av bedömarna och av examenskommissionen. Hör av dig till oss på ViGuOffice i god tid på förhand om du funderar på ersättande prestationer, det kan ta en tid att få allting ordnat.

Erkännande av kunskap

Om du på ett tillförlitligt sett kan påvisa att du redan kan delar av examen (eller hela examen) kan du få detta erkänt. Bedömarna och examenskommissionen kan i så fall göra en bedömning att du redan har påvisat din kunskap och att du därför kan få den erkänd. För att detta ska lyckas måste du kunna bevisa din kunskap på basen av betyg eller intyg som bevisar att du redan visat att du kan det som krävs.

Handledning

För att det ska gå smidigt för dig att avlägga din examen vill vi ge dig den handledning som du behöver. Vi på ViGuOffice ställer gärna upp och handleder dig med hur du ska göra din examen. Vi försöker informera om examen vid kurstillfällen då många är samlade, med början från den första vandringen. Vi försöker ha en klar information om examen på vår hemsida och vi har en examenssida på vår inlärningsplattform ViGuFronter där du kan delta i diskussioner och lämna in dina examensuppgifter.

Personlig handledning ger vi om du frågar efter den, du kan skicka e-post eller ringa då det passar dig så försöker vi hjälpa dig i dina funderingar kring din examen. Normalt är det till Henrik du riktar dina frågor kring examen, men du kan nog också kontakta någon annan.

Betyg och intyg

Du kan få två olika sorts "papper" på dina studier på ViGu; intyg på dina studieprestationer och betyg över avlagda delar av examen (eller över hela examen). Dessa båda papper är inte beroende av varandra, du kan få ett intyg över studier utan att delta i examen och du kan få ett examensbetyg utan att delta i studier.

Studieintyget innehåller vilka studier du har klarat av och uppgifter om hur mycket studieveckor du presterat. Studieintyget skriver vi på ViGuOffice ut och undertecknar själva.

Examensbetyg kan du få för dina prestationer i examen. Minsta del som du kan få ett examensbetyg för är en examensdel. Examensbetyget skrivs under av skolans rektor och av examenskommissionen. För att du ska kunna få ett examensbetyg ska bedömningen vara klar. Det tar ganska lång tid att få ett examensbetyg eftersom det ska skickas till många olika personer innan det är klart. Vanligen får du ett betyg först då du klarat av hela examen, men om du behöver ett betyg på en mindre del så går det att ordna.