&nsbp;

Projekt

Axxell deltar i ett flertal olika projekt, både som koordinator och som deltagande part. Förutom i inhemska projekt deltar Axxell också i internationella projekt. Nedan hittar du en lista på alla pågående projekt, både svenska, finska och internationella projekt. De avslutade projekten hittar du genom att klicka på länken avslutade projekt.

Nationella projekt

Ammattien Taitoavain
Arvot edellä kohti avaintaitoja
Axxell i rörelse
Luomumpi Varsinais-Suomi
Nya lärmiljöer
Working Quality 2022 (WQ 2022)
Yhdessä Parasta! - Etelä 1

Internationella projekt

DIDO - Dropping in the drop-outs
VET@work
Amoove21
LearnMob4
Osista kokonaisuuksiksi – asiantuntijuus vahvuutena (OSAAVA)
Vertaistukea arviointiin Euroopasta

 

Avslutade projekt

 

Pågående projekt

Amoove21

Huvudgenomförare:

Stiching Clusius College (Nederländerna) 

Projektpartners:

Axxell
Skjetlein Videregaende Skole (Norge)
Stiching Nordwin College (Nederländerna)
Munkagårdsymnasiet (Sverige)

Projekttid:

1.12.2019 - 31.5.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

Att unga studerande vid yrkesskolor har möjlighet att studera inlärnings- och övningsmetoder utomlands, ökar deras chanser att bli anställda i den globala ekonomin; arbetsbaserad inlärning är ytterst viktigt inom alla utbildningsnivåer, speciellt i dagsläget när arbetslöshetsgraden för ungdomar är mycket hög.
Amoove 21 projektet tar sig an dessa utmaningar genom att:
 
1) skapa ett varaktigt nätverk inom vilken man årligen erbjuder auktoriserade mobiliteter för studerande vid yrkesskolornas lantbruksutbildningar. Projektet fokuserar speciellt på utbildningsprogram för boskapsskötsel/mjölkproduktion, hästuppfödning och djurskötsel.
2) öka internationella erfarenheten och yrkeskunskap hos lärare. Undervisande lärare inom de sex partnerorganisationerna skapar EFVET enheterna/grupperna.
3) förbättra studerandes 2000-talets kompetens på så sätt att de blir mer konkurrenskraftiga inom den växande internationella arbetsmarknaden. Virtuellt genom att få handledning hemma samt genom att delta i erbjudna EFVET enheter utomlands, blir ungdomarna utrustade med digitalt, teoretiskt, praktiskt, socialt och kulturellt kunnande, vilket ökar deras chanser att bli konkurrenskraftiga i den internationella arbetsmarknaden.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta Tanja Halttunen, 044 739 7651, tanja.halttunen@axxell.fi

 

 


LearnMob4

Huvudgenomförare:

Axxell 

Projektpartners:

Oppdal videregående skole (Norge)
SOSU Nord (Danmark)
Stichting Clusius College (Nederländerna)
Bridgewater and Taunton College (Storbritannien) 
The Placement Factory limited (Storbritannien)
Göteborg Stad utbildning Studium (Sverige)
Stiker Global Services (Spanien)
Skjetlein vgs. (Norge)
Galway Technical Institute (Irland)
Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Portugal)
Accademia Europea Di Firenze (Italien)
IZI Ltd (Malta)
Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale (Italien)
Next Uddannelse København (Danmark)
Het Idee (Nederländerna)

Projekttid:

1.8.2019 - 31.7.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

LearnMob4 kommer att fortsätta det arbete som har påbörjats inom de tidigare LearnMob1-, 2- och 3 Erasmus+ KA1 projekten. Inom LearnMob4 kommer Axxell att ge minst 92 studenter och 42 anställda möjlighet att utöka sina färdigheter, kompetenser och kunskaper när det gäller nyckelkompetenser (soft skills), kulturell medvetenhet samt branschvisa och professionella kompetenser. Vid val av deltagare kommer Axxell att följa existerande regler när det gäller val av deltare, dessa regler poängterar starkt jämlikhet och rättvisa. Utbyten kommer att ordnas till (åtminstone) Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Malta och Italien.

Studerandeutbytena kommer att bestå av korta utbyten (2-3) veckor, 4-9 veckor ”långa” utbyten och Erasmus+ Pro utbyten som varar upp till 6 månader. Syftet med utbytena är att ge studeranden möjlighet att öka sina ”soft skills” samt få arbetslivserfarenhet i ett främmande land. Vid val av deltagare är fokus på vad studeranden har för nytta av utbytet, hur utbytet gagnar de studerandes personliga och yrkesmässiga utveckling. 

Personal inom Axxell som ges möjlighet att delta i en LearnMob4 rörlighet är personal som på något sätt är inkopplade i studerandeutbyten, till exempel handledande lärare, assistenter, examenshandledare och internationella kontaktpersoner. Målsättningarna med personalutbytena är bland annat att öka personalens kulturella medvetenhet och kompetens, utveckling av ”soft skills” samt att göra dem bättre rustade för att handleda och stöda studeranden som kommer att delta i internationella utbyten till/från Axxell i framtiden. Syftet är även att göra dem medvetna om att fastän yrkesutbildningen förverkligas olika i alla europeiska länder, ligger fokus alltid i att utveckla och fördjupa studerandens färdigheter, kunskaper och kompetenser inom ramen av yrkesutbildningen.
 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta den internationella gruppen via mail: international@axxell.fi

 

 


Osista kokonaisuuksiksi – asiantuntijuus vahvuutena (OSAAVA)

Liikkuvuustuen saaja:

Axxell 

Projektiaika:

1.6.2020 - 31.5.2022

Projektirahoitus:

Erasmus+

Projektin tavoite:

Kotoutumiskoulutus on ollut muutoksessa viime vuosina sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Aikaisemman yhtenäisen koulutusmallin sijaan moduuleja on palasteltu ja kohdennettu eri opiskelijaprofiileille sopiviksi. Kotoutumiskoulutuksen perinteisten sisältöjen rinnalle on tullut mm. perustaitojen, digitaalisten taitojen ja oppimaan oppimisen taitojen opetusta.

Tämän OSAAVA-hankkeen tarkoituksena on vastata kotoutumiskoulutuksen kehittämistarpeisiin ja tutustua muualla kehitettyihin hyviin käytäntöihin erityisesti 2020-luvun näkökulmasta; painopisteitä ovat muuan muassa digitaalisuus, osallisuus, yhteistyö, tehokkuus ja jatkuva oppiminen.

OSAAVA -hankkeen kohteet ovat eurooppalaisia oppilaitoksia ja hanketoimijoita. Liikkuvuudet ovat job shadowing -liikkuvuuksia ja niille osallistuu aina kolme kouluttajaa. Hankkeessa toteutetaan ensin kielitaidon arviointiin, hitaan polun oppimiseen ja uraohjaukseen kohdistuvat liikkuvuudet. Kiinnostuksen kohteena ovat metodien ja didaktiikan lisäksi mallit, jotka hyödyntävät esimerkiksi mobiililaitteita, oppimisalustoja, puheohjausta jne. Tämän jälkeen toteutetaan liikkuvuudet, jotka kohdistuvat peruspolun oppijoihin ja työelämäyhteistyöhön.

Tavoitteena on tutustua käytänteisiin, joiden avulla mm korkeasti koulutettujen peruspolun opiskelijoiden opetusta voitaisiin kehittää ja opetusta eriyttää esim digitaalisin keinoin. Liikkuvuuden tarkoituksena on myös saada tietoa, miten työelämäyhteistyötä on kehitetty toimivaksi limittäin teoriakoulutuksen kanssa. Tässäkin yhtenä tulokulmana on digitaalisuuden hyödyntäminen sekä oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön kekseliäät ratkaisut.

Hankkeen aikana opitut metodit, työkalut ja käytänteet mukautetaan kotoutumiskoulutuksen prosesseihin sopiviksi yhteistyössä opettajatiimin kanssa ja otetaan käytäntöön kotoutumiskoulutuksen ja muun maahanmuuttajille tarjottavan koulutuksen toteutuksessa. Tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä käytänteistä käyttöönotettavaksi myös muille toimijoille ja kehittää näin kotoutumiskoulutusta laajemminkin.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Tanja Sandberg, 044 739 7839, tanja.sandberg@axxell.fi

 


Vertaistukea arviointiin Euroopasta

Pääkoordinaattori:

Careeria 

Projektipartnerit:

Testipiste (Axxell)

Projektiaika:

1.8.2018 - 30.11.2020

Projektirahoitus:

Erasmus+

Projektin tavoite:

Tämä hanke toteutetaan, jotta Testipisteen kielitaidon arvioinnin, ohjaamisen ja testaamisen laatua voidaan edelleen ylläpitää ja kehittää ja jotta saamme tietoomme alan viimeisimmän tutkimustiedon ja hyvät käytännöt. Osaamisen päivittäminen ja vertaistuen saaminen on erittäin tärkeää juuri nyt, sillä koulutuskenttä muuttuu ja asiakaskuntamme kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti. Myös testiemme käyttö yleistyy eri paikkakunnilla. Hankkeeseen osallistuu sekä kokoaikaisia kielitaidon arvioijia että oppilaitostemme suomen kielen opettajia, jotta saavutettu osaaminen leviää mahdollisimman laajalle ja hyödyttää mahdollisimman monia arvioinnin ja opetuksen parissa toimivia. 

Henkilöstön ohjausosaamista parannetaan, jotta pystymme kartoittamaan asiakkaittemme tarpeita yhä paremmin ja ohjaamaan heitä tehokkaammin tavoitteidensa mukaisiin koulutuksiin tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarvitsemme tietoa ja kokemuksia muiden maiden vastaavien toimijoiden käytännöistä.
Henkilöstön testinlaadintaan liittyvää asiantuntijuutta lisätään, jotta testejämme voidaan kehittää erilaisten kohderyhmien tarpeisiin ja testien laatua voidaan ylläpitää. Tarvitsemme tietoa uusimmista teorioista ja tutkimuksista sekä konkreettisia vinkkejä ja ideoita testitehtävien laatimiseen. Ennen kaikkea haluamme jatkaa ja syventää eurooppalaista yhteistyötä sekä saada vertaistukea ja verkostoja. 

Henkilöstön osaamista oppimista tukevasta arvioinnista ja opiskelijan osallistamisesta arviointiin syvennetään, jotta saadaan uusia työkaluja koulutuksen aikana tapahtuvaan arviointiin ja jotta opiskelijat ymmärtäisivät paremmin arvioinnin tarkoituksen. Tarvitsemme kokemuksia ja tutkittua tietoa aiheesta, jotta voimme vastata opettajien arviointikoulutustarpeeseen.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Elina Tuomikoski, 044 739 7854, elina.tuomikoski@axxell.fi

 


Yhdessä Parasta! - Etelä 1

Pääkoordinaattori

Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Partnerit

Axxell, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Lahden konservatorio Oy, Liikuntakeskus Pajulahti, Luksia, Pop & Jazz Konservatoorion Säätiö sr, Prakticum

Projektiaika

1.8.2020 - 30.4.2022

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke. 

Projektin tavoite

Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeessa työskennellään kolmella tavoitealueella. Hanke on olsa kolmen Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeen laajempaa hankeverkostoa, joka työskentelee yhdessä vertaisoppien kaikilla tavoitealueilla ja siten edistää jokaisen verkoston osahankkeiden tavoitteita (Teams-sparraukset, työpajapäivät, materiaalien kehittäminen ja jakaminen. Hankeverkosto osallistuu aktiivisesti myös valtakunnallisiin tapahtumiin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn.

Tavoite 1: HOKS-prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen (mm. käytäntöjen yhtenäistäminen, opiskelijan osallisuuden vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vertaistuki)
Tavoite 2: Koulutus- ja oppisopimusprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa
Tavoite 3: Työelämässä oppimisen palveluprosessin ja kumppanuuksien kehittäminen yhdessä työelämäasiakkaiden kanssa (erityisesti arjen kumppanuus ja strateginen kumppanuus) 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Riitta Laukkanen, puh 044 739 7686 ja Linda Saarimäki, puh 044 739 7849, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Ammattien Taitoavain

Pääkoordinaattori

Taitotalo (aiemmin Amiedu)

Partnerit

Axxell, Careeria, Eiran aikuislukio

Projektiaika

12.4.2019 - 31.12.2020

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Tavoitteena on perehdyttää opettajia avaamaan kielitaitotasoja ammattiin tähtääviin opiskelijoille. Hankkeessa tuotetaan itsearviointiin soveltuvaa materiaalia, joka auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin, millaista kielitaitoa työelämässä ja tavoiteammatissa tarvitaan. Hankkeessa hyödynnetään aiemman Taitoavain-hankkeen (OPH 2017-2018) työpajamallia ja materiaaleja. Siinä muokataan ja syvennetään helppolukuista taitotasoasteikkoa eri ammattialoille sopivaksi keskittymällä eri alojen tilanteisiin ja tekstilajeihin. Tuottamistaidoissa tuotetaan alakohtaisia näytesuorituksia ja kootaan esimerkkejä eri alojen vaatimista ymmärtämistaidoista. Hanke lisää S2-opettajien ja ammatillisten opettajien yhteistyötä, ja tuotokset ovat hyödyllisiä myös uudistuneen kotoutumiskoulutuksen päättövaiheen opettajille. Taitotasoasteikko konkretisoi myös työnantajille, mitä eri tasoilla olevat oppijat osaavat.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Henna Vikman, puh 044 739 7830 ja Elina Tuomikoski, puh 044 739 7854, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Axxell i rörelse

Mottagare av bidragRegionförvaltningsverkets logo

Axxell

Projekttid

1.8.2019 - 31.12.2020

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket.

Bidragets användningsändamål

Rörelse i skolvardagen, fysisk aktivitet, gymnastik och ergonomi har haft en underordnad betydelse i
yrkesutbildningen. Det vill Axxell ändra på, den verksamheten vill Axxell nu ge utrymme för i vardagen. Axxell har anställt en projektansvarig vars uppdrag är att konkret jobba med upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet. Man vill skapa ett arbetsklimat där fysisk aktivitet är naturlig och välkommen och där såväl personal som studerande förstår sambandet mellan fysisk aktivitet, välbefinnande och inlärning. Axxell vill skaffa rekvisita som gör det effektivt och roligt. Axxell vill hitta modeller där såväl professionella krav (branschens krav) på motion och rörelse som ett holistiskt krav utgående från hela individens välbefinnande tillmötesgås. Man vill ge studerande, speciellt de som flyttar till ny studieort, möjligheter att prova på olika motionsformer och att bli bekanta med det lokala utbudet och hitta det som passar just hen.

Mål

1) att alla studerande, såväl ungdomar som vuxna, i sin personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) har ett mål för sin fysiska aktivitet och en plan för hur det skall uppnås
2) att få till stånd en attitydförändring så att alla i personalen förstår vikten av fysisk aktivitet och uppmuntrar till det
3) att skapa modeller för hur fysisk aktivitet kan höjas inom Axxell

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Hanna Andersson, tfn 044 739 7361, fornamn.efternamn@axxell.fi.


DIDO - Dropping in the drop-outs

Huvudgenomförare

CVO Antwerpen (Belgien)

Projektpartners

Axxell Utbildning Ab (Finland)
Stiching ROC West-Brabant (Nederländerna)
AidLearn (Portugal)
HF & VUC FYN Ringen (Danmark)
Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland)

Projekttid

1.10.2017 - 30.9.2020

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Analysera och jämförade vanligaste orsakerna för varför unga vuxna hoppar av studierna
 • Utbyta goda modeller som hindrar att unga vuxna avbryter sina studier samt hur man bäst handleder studeranden som är i risk att avbryta sina studier
 • Utveckla konkreta redskap som möjliggör att man snabbare kan upptäcka och inflika när en ung vuxen är i risk för att avbryta sina studier
 • Skapa en samling av checklistor, att-göra-listor, förslag på handlingar som gör att antalet unga vuxna som avbryter sina studier minskar.
 • Skapa metoder för att stöda samarbetet mellan ett nätverk som består t.ex. av examenshandledare, studiehandledare, lärare mm utgående från ett Europeiskt koncept

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


mLearning AR - Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Varia (Vasa Yrkesinstitut)

Projekttid

15.11.2016 - 31.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

mLearning & AR (förstärkt verklighet)

 • förbättra studerandes prestationer och resultat genom användning av mobiler för att studerande ska få lättillgänglig information, handledning och ett ändamålsenligt studiematerial.
 • hitta metoder och modeller för att förstärka verkligheten i studerandes yrkesverksamma omgivning med mobila verktyg (AR)

Learn Trigger

 • spelifiering (utnyttjande av spelmekanismer för lärande) för en snabbare och personligt tillämpad studiegång

eLärande och virtuell verklighet (VR)

 • söka och utvärdera lätthanterliga, förmånliga tjänster och system som ska vara lätta att ta till sig oberoende av tidigare tekniska (programmerings)kunskaper.
 • labbverksamhet och simulation genom VR för att tex kunna träna praktiska moment i en säker och trygg miljö, eller att träna på tex sociala färdigheter

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi


Nya vägar till studier och examen

Huvudgenomförare

Optima

Samarbetsparter

Axxell, Inveon, Prakticum och Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

4.11.2016 - 15.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

 1. Huvudmålet är att på ett övergripande sätt arbeta med processerna för personlig tillämpning för yrkesutbildningens kundgrupper

 2. Förfarandena för identifiering och erkännande av kunnande utvecklas så att kunnande som förvärvats i arbete, fritidsintressen eller på andra sätt synliggörs.

 1. Utveckla flexibla lösningar utgående från examensdelar. Examensdelar är de helheter som byggs upp under kortare tidsperioder och på det sättet uppnår vi följande mål

 • Vi kan ha fortlöpande ansökan
 • Avläggande av examen tidigareläggs
 • Förbättra utbildningens tillgänglighet
 • Genomströmning och minskade avbrott

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Lillemor Norrena, tfn 044 739 7356, fornamn.efternamn@axxell.fi


Nya lärmiljöer

Huvudkoordinator

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Optima, Koulutuskeskus Brahe, Prakticum, Kpedu

Projekttid

1.8.2019 - 31.12.2021

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektet i ett nötskal

Med detta projekt eftersträvas utveckling av metoder och lärmiljöer som stöder individuella studievägar i den nya yrkesutbildningen. Utvecklingsarbetet tar avstamp i ett mångsidigt samarbete lokalt och regionalt, i ett nationellt nätverk där en levande tvåspråkighet tar stöd i utvecklingen medintresseparter från tredje stadiet, både på finska och svenska. Utbildningsorganisationerna på andrastadiet utvecklar sina lärmiljöer och sin metodik med input från tredje stadiets forskningsbaserade erfarenheter, där digitalisering och ny teknologi medför nya lär- och handledningsmöjligheter med ett nyhetsvärde i hur en analys av framtidsscenarion formas till konkreta utvecklingsprojekt vid de olika projektparterna.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Luomumpi Varsinais-Suomi

Pääkoordinaattori

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Partnerit

Axxell Brusaby sekä ProAgria Länsi-Suomi

Projektiaika

1.8.2018 - 31.12.2020

Projektirahoitus

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. 

Projektikuvaus

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille. 
Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hanke palvelee alueellisia luomutoimijoita tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta. 

Axxellin vastuulla on hankkeen ruotsinkielinen toteutus ja edunvalvonta. Axxell vastaa erityisesti verkostojen luomisesta ruotsinkielisillä alueilla, ruotsinkielisestä tiedottamisesta ja tietopankkiaineiston kielellisen kattavuuden varmistamisesta. Axxell osallistuu muiden hankeparterien kanssa hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Tomas Björkroth, puh 044 739 7276, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Arvot edellä kohti avaintaitoja

Avustuksen saaja

Axxell

Projektiaika

1.5.2020 - 30.6.2021

Projektirahoitus

Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Hankkeen tavoitteena on
- Tehostaa työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien maahanmuuttajien asiakashankintaa
- Motivoida kohderyhmä jatkuvaan oppimiseen osaamisen tunnistamisen keinoin
- Saada kohderyhmän osallistuja houkuteltua vapaaehtoiseen maksuttomaan avaintaitokartoitukseen
- Luoda ammatilliseen kontekstiin sidottuja avaintaitokartoituksen tehtäviä Ranskan mallin mukaisesti
- Pilotoida ja kehittää avaintaitokartoituksia koko hankkeen ajan niin, että niistä muodostuu lopulta yhteismitallinen avaintaitoja mittaava menetelmä
- Tunnistaa osallistujan avaintaito-osaaminen ammatilliseen kontekstiin sidotun avaintaitokartoituksen perusteella (Ranskan malli).
- Luoda motivoiva osaamiskeskustelumalli pedagogisine piilo-opetussuunnitelmineen (Ranskan malli)
- Luoda jatko-ohjausmalli, joka perustuu avaintaitokartoitustuloksiin ja tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Riitta Laukkanen, puh 044 739 7686, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Working Quality 2022 (WQ 2022)

Huvudkoordinator

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Folkhälsan utbildning Ab

Projekttid

1.1.2020 - 31.12.2021

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektet i ett nötskal

Allt utvecklingsarbete utgår från strategin, Mot toppkvalitet - kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen till år 2030. Arbetet är öppet och partnerskap genomsyrar arbetet. Projektet Working Quality 2022 jobbar aktivt inom alla fyra tyngdpunktsområden.

1. Kvalitetsledningen är helhetsbetonad. Kvalitetsledningen ska följa riktlinjerna i lagstiftningen och ha koppling till organisationernas strategier, till arbets- och näringslivet och andra utbildningsaktörer.

2. Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten. Kundfokus ska lyftas fram samt nyckeltal. Involvera kundgrupperna via dialog. Inom  organisationerna är en viktig uppgift att definiera de olika kundgrupperna för att kunna utveckla verksamheten och föra aktiv kommunikation med kunderna. Vi prioriterar verksamheten enligt kundgrupperna. Utvecklar kundorienteringen internt, externt, nationellt och internationellt.

3. Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet är en permanent del av verksamheten. Riskbedömning-kartläggning där vi har goda modeller för och erfarenheter av riskstyrning och -hantering, vilka vi kan sprida genom nationellt nätverkssamarbete. Prognostiseringsverktyg, utvärderingsinformation används för att få bästa kundfokus. Peer Review och Peer Learning samt benchmarking är viktiga innehåll i verksamheten genom aktivt samarbete, kompanjonskap och delande av utvecklingsarbetet och erfarenheter, modeller lära sig tillsammans. Utbildninsplattformen Padlet gör arbetet genomskinligt och alla intresserade kan delta, lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt.

4. Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt. Gemensamma nyckeltal används inom nätverket. Valda nyckeltal har en koppling till riskstyrningen. Fokus på valda strategiska, operativa mål.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Timo Laurila, tfn 044 739 7348, fornamn.efternamn@axxell.fi.


VET@work

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ finansierat utvecklings (KA2) projekt som strävar efter att förstärka samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. I projektet samarbetar såväl arbetslivets representanter och representanter från yrkesutbildningen från 5 europeiska länder.

Projekttid: 1.9.2018 – 31.8.2021

Projektets målsättningar är att:

 1. Förbättra samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet genom att skapa en handbok som består goda samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 2. Genom samarbete med arbetslivet skapa möjligheter för nya innovativa undervisningsmetoder och pedagogiska modeller inom/för yrkesutbildningen
 3. Dela erfarenheter och klargöra goda modeller för pedagogiskt samarbete mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 4. Skapa en elektronisk handbok som möjliggör implementeringen av 12 olika pedagogiska samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Förväntade resultat:

Inom ramen av VET@work kommer det att skapas en online handbok som består av 12 olika pedagogiska modeller för samarbete mellan yrkesutbildare och arbetslivet. Handboken kommer att ge praktiska råd och förslag hur implementera dessa modeller. Målet med handboken är att:                       

Förstärka samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen när det gäller utvecklingen av pedagogiska modeller

 • Öka möjligheten att utbilda studeranden med de kunskaper/kompetenser som arbetslivet behöver
 • Göra steget från yrkesutbildningen till arbetslivet smidigare
 • Öka kvaliteten på yrkesutbildningen
 • Öka förståelsen för olika samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Axxells koordinerar projektet. Övriga deltagande organisationer är:

 • Raseborgs stad, Finland
 • Broadshoulders Ltd, Storbritannien
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Island
 • Harsnyrtistofan Medulla, Island
 • Het Idee, Nederländerna
 • Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike

Mera information om projektet finns på projektets hemsida: https://thalttun.wixsite.com/vetatwork


Idékick (Erasmus+)

Idékick är ett av Utbildningsstyrelsen finansierat Erasmus+ KA1 projekt. Projektet påbörjades 1.6.2017 och slutar 31.5.2019. Idekick förverkligas i form av studiebesök för arbetsgrupper bestående av arbetslivets representanter och Axxells personal. Längden på utbytet är totalt fem dagar (mån-fre).

Projektets målsättningar är att:

 • ge personalen ökade färdigheter i att samarbeta i en mångkulturell gemenskap och öka personalens förmåga att handleda studeranden som deltar i internationella utbyten
 • implementera innovativa pedagogiska modeller som höjer kvaliteten av yrkesutbildning
 • öka antalet personer som kan stöda studerande som deltar i internationella utbyten
 • fördjupa och förbättra samarbetet med arbetslivet samt öka arbetslivets beredskap att handleda studeranden som kommer på internationella utbyten

Deadlines för ansökan om utbyten är: 28.9.2018

Ansökningsblanketten samt mera information om utbytena fås via international@axxell.fi