Vad menas med fristående examen, hur skiljer det sig från andra examina?

Att examen är fristående innebär att den inte avläggs genom att närvara på utbildningen.  Examen avlägger man genom att delta i (och klara av) examenstillfällen. Hur man har lärt sig det som krävs spelar ingen roll. Utbildningen är endast ett sätt att lära sig. Bedömningen vid fristående examen görs av utomstående bedömare och den fastställs av en examenskommission.

Vilka kurser måste jag delta i för att kunna få examen?

Du måste inte delta alls i kurser för att ta examen. Om du kan det som krävs kan du delta i examenstillfällen. Delta i utbildning och kurser gör du för att lära dig det som krävs i examen, men du får examen bara genom att delta i examenstillfällen.

Hur sker bedömningen av examen?

Examen bedöms av utomstående bedömar. För en del av examen krävs tre bedömare. Bedömarna för tillsamans upp ett bedömningsbeslut. Bedömningsskalan är Godkänd/Underkänd.

Kan jag överklaga bedömningen?

Bedömningen kan du överklaga hos bedömarna inom 14 dagar efter att du fått resultatet.

Kan jag få tidigare kunskap tillgodo?

Du kan begära att få tidigare kunskap tillgodo om du har tillräkliga bevis på att du kan någonting. Tex kan du få artkännedomen tillgodoräknad om du har intyg på att du gjort motsvarande artkännedomsprov tidigare med ungefär samma eller större omfattning. Våra bedömare tar ställning till om du har visat att du kan det som krävs.

Vad är en portfolio?

En portfolio är en samling av olika bevis på att du kan/har gjort någonting, en typ av mapp med samlat material som du kan använda som bevis på att du kan någonting. En portfolio kan tex innehålla dokument, bilder, video, utvärderingsblanketter som kunder fyllt i, ekonomiska uträkningar, självvärdering mm. Portfolion kan vara virtuell, dvs finnas som en samling datafiler, eller i form av en vanlig mapp med papper, bilder och annat.

Vad är självvärdering?

Alla som gör en examensuppgift ska i samband med uppgiften göra en utvärdering av sin egen insats, en självvärdering. Detta ska inte vara en bedömning enligt vitsordsskalan utan en ärlig beskrivning av hur du har lyckats med din insats i examensuppgiften. Vad gjorde du bra, vad gick mindre bra, hur kan jag göra det bättre nästa gång. Tanken med självvärderingen är att du ska kunna ge en realistisk bild av hur du själv jobbar och känna till dina egna goda sidor och hur du kan utveckla dig själv.

Vilka alla uppgifter hör till examen?

Uppgifterna som ingår i examen beror på vilken examen du vill avlägga. Uppgifterna hittar du i vår examensplan

Hur bedöms ett kunduppdrag?

I examen ingår kunduppdrag som en väsentlig del. Det finns olika typer av kunduppdrag. Skillnaden ligger närmast i hur bedömningen går till. Ett kunduppdrag med bedömare har en bedömare med vid åtminstone en del av uppdraget. Då bedömaren är på plats vill han se hur du arbetar med dina kunder under en tillräkligt lång tid.
Ett kunduppdrag som redovisas med en portfolio är ett uppdrag som du sköter helt utan inblandning av bedömare under själva utförandet. Du dokumenterar själv hur kunduppdraget går till och redovisar detta till bedömarna. Viktigt här ar att du verkligen påvisar vad du gör med dina kunder, en utvärdering som kunderna gör vill vi ha med i redovisningen.

Hur får jag kunder till mina kunduppdrag?

I huvudsak skaffar du själv dina kunder, men vi på Viguoffice kan hjälpa till vid behov. Kunderna får inte vara dina vänner eller släktingar, de ska vara mänskor som du inte känner bra från tidigare. Ofta är det enkelt att få kunder från skolor. Men vi kan inte rekommendera att du gör alla dina kunduppdrag med barn som kunder. Vigu rf. har lovat hjälpa till med värvningen av kunder, kontakta gärna dem (www.vigu.fi).