Utbildning:
Vattenarbetskort kurs + test 12.12.2016

Utbildning

Kursen börjar kl. 8.00 och dagen avslutas med genomgång av testresultat kl. 15.00-15.30.

Hushålls- eller anläggningsteknisk kompetens ska visas med att man genomgår ett kompetenstest som upprätthålls av Valvira. Efter godkänt testresultat erhålls vattenarbetskortet. Vattenarbetskortet gäller i fem år räknat från utgivningsdatum. Efter 5 år ska testet genomgås på nytt. Kursen är avsedd för personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter/dag.

Axxell i Karis ordnar kursen och testtillfället i samarbete med Optima. Som övervakare fungerar Mats Sundqvist, auktoriserad av Valvira för att handha testet.

Krav på anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens hos den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten

1. Vattenanskaffning

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de vanligaste föroreningarna i råvatten och deras betydelse för vattenbehandlingen, vattenledningsnätet, hushållsvattnets kvalitet och
  människors hälsa
 2. skydd av vattentäktsområden och planer för skydd av grundvatten
 3. funktioner som smutsar ned råvatten, såsom avledning av avloppsvatten, jordbruk, marktäkt och industri
 4. de vanligaste vattentäktskonstruktionerna
 5. de allmänna principerna för grundvattenbildning vid grundvattenverk vattentäktstillstånd och kontroll av råvattnets kvalitet

2.Vattenbehandling

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de viktigaste vattenbehandlingskemikalierna samt säkerhetsfrågor som gäller dem, sätteri att tillsätta, lösa och späda ut kemikalier samt
  avsikten med tillsättningen
 2. betydelsen av över- och underdosering av kemikalier och förhindrande av detta
 3. de viktigaste vattenbehandlingsmetaderna och effekten av dem på vattnets kvalitet
 4. tillvägagångssätten vid störningar (beredskap inför exceptionella situationer)
 5. vattenbehandlingens inverkan på hushållsvattnets mikrobiologi och kemi
 6. grunderna för driftövervakning

3. Vattenledningsnät

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de allmänna principerna om hygien vid montering i ledningsnät och anslutning av serviceledning till ledningsnät
 2. ledningsnätets delar och ledningsmaterial samt deras hållbarhet och inverkan på hushållsvattnets kvalitet
 3. enhetsprocesserna för underhåll av och montage i ledningsnätet och behållare, t.ex. hur sköljning, rening, tappning och desinfektion inverkar
  på vattnets kvalitet
 4. förhindrande av återströmning
 5. hygienrisker för reservoarernas säkerhet och avvärjning av sådana risker

4. Lagstiftning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. de krav som lagstiftningen ställer på
  - hushållsvattnets kvalitet och kontrollen av den samt anläggningar som levererar hushållsvatten
 2. innehållet i och betydelsen av programmet för kontrollundersökningar

Den som testas skall kunna:

 1. ta prov för kemisk och mikrobiologisk bestämning
 2. välja rätt provtagningsställe utgående från syftet med varje provtagning
 3. bedöma hushållsvattnets kvalitet utifrån mätresultaten och vattnets utseende

5. Service

Den som testas skall ha kännedom om:

 1. avsikten med och det huvudsakliga innehållet i serviceboken
 2. betydelsen av regelbunden service för anordningarna

Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Vattenarbetskort kurs + test 12.12.2016

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

12 dec 2016

Sista ansökan

30 nov 2016

Kontaktperson

Janina Rönnberg

+358 (0)290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

223.2€

Kostnad

Priset är 223,20 € (inkl. moms 24%)/person. I kursavgiften ingår Vattenarbetskortet, kaffe, lunch samt kursmaterial. I kursen ingår 1 tent vilket normalt är VATTENLEDNINGSNÄT. Vill man dessutom tenta VATTENVERK (för de som jobbar på t.ex. reningsverk) tillkommer en avgift på 15 € / person. Bör meddelas när man anmäler sig.

Utbildningens namn

Vattenarbetskort kurs + test 12.12.2016

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

12 dec 2016

Sista ansökan

30 nov 2016

Kontaktperson

Janina Rönnberg

+358 (0)290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

223.2€

Förklaring

Priset är 223,20 € (inkl. moms 24%)/person. I kursavgiften ingår Vattenarbetskortet, kaffe, lunch samt kursmaterial. I kursen ingår 1 tent vilket normalt är VATTENLEDNINGSNÄT. Vill man dessutom tenta VATTENVERK (för de som jobbar på t.ex. reningsverk) tillkommer en avgift på 15 € / person. Bör meddelas när man anmäler sig.

Utbildningens namn

Vattenarbetskort kurs + test 12.12.2016

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

12 dec 2016

Sista ansökan

30 nov 2016

Kontaktperson

Janina Rönnberg

+358 (0)290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

223.2€

Kostnad

Priset är 223,20 € (inkl. moms 24%)/person. I kursavgiften ingår Vattenarbetskortet, kaffe, lunch samt kursmaterial. I kursen ingår 1 tent vilket normalt är VATTENLEDNINGSNÄT. Vill man dessutom tenta VATTENVERK (för de som jobbar på t.ex. reningsverk) tillkommer en avgift på 15 € / person. Bör meddelas när man anmäler sig.
Kontaktperson

Janina Rönnberg

+358 (0)290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmälan görs genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten nedan. Din anmälan vill vi ha senast 30.11.2016. OBS! I priset ingår 1 tent vilket normalt är VATTENLEDNINGSNÄT. Vill man dessutom tenta VATTENVERK (för de som jobbar på t.ex. reningsverk ) tillkommer en avgift på 15 € / person. Meddela om du/dina anställda vill göra en eller två tester i fältet för ”Tilläggsuppgifter” eller ”Övrig information” när du fyller i den elektroniska anmälan!

 OBS! Läs även annulleringsvillkoren