Yrkesexamen för fotograf

Axxell har för tillfället ingen förberedande utbildning för denna examen. Men vi kan ordna examen för dem som redan har det kunnande som behövs. Specialyrkesexamen för fotograf innehåller en examensdel (§9 Basfärdigheter för yrkesfotograf) som har motsvarande bedömningskriterier. De som har avlagt yrkesexamen för Fotograf kan få denna examensdel erkänd.

Hör av dig om du vill delta i examenstillfälle för denna examen! I faktarutan nedan ser du hur examenstillfället byggs upp och hur du kan visa ditt kunnande.

Examensgrunderna som beskriver vad som krävs för att klara examen: http://oph.fi/download/111393_fotograf_yrkesexamen.pdf

1 § Arbete i studio

 

Påvisande av yrkesskicklighet:

Examinanden lämnar in en portfolio med utvalda arbetsprover från studiofotografering som omfattar det krävda kunnandet för bedömning.

I portfolion ingår förutom arbetsprover en arbetsdagbok som beskriver val av belysningsmiljö, färgsättning, material och utrustning samt hantering av kundrelationer.

Examinanden bifogar i portfolion även en självvärdering i relation till mål och kriterier för bedömningen görs för arbetsproven.

Vid behov uppmanas examinanden ge kompletterande svar och/eller kompletterande arbetsprover gällande sådant som inte framgått i portfolion. Dessa påverkar helhetsbedömningen.

 

 

2 § Arebte i Miljö

 

Påvisande av yrkesskicklighet:

Examinanden lämnar in en portfolio med arbetsprover från miljöfotografering för bedömning. I portfolion ingår förutom arbetsproverna även en arbetsdagbok som beskriver

 1. planeringen av arbetena
 2.  omgivningen och de krav den ställt
 3. hur den digitala bildbehandlingen har påverkat arbetsgången
 4. hur belysningsförhållanden har påverkat arbetet och val av belysning ingått i arbetet
 5. vilken utrustning som har valts för arbetet och varför
 6. hur eventuellt bruk av reflektorer och andra hjälpmedel har planerats och genomförts

Examinanden bifogar i portfolion även för arbetsproven en självvärdering i relation till mål och kriterier för bedömningen. Vid behov uppmanas examinanden ge kompletterande arbetsprover och/eller svar gällande sådant som inte framgått i portfolion. Dessa påverkar helhetsbedömningen.

 

 

3 § Digital arbetsgång

 

Påvisande av yrkesskicklighet:

Examinanden lämnar in en portfolio innehållande följande:

 1. utdrag ur examinandens digitala bildarkiv på CD-skiva eller som skärmutskrifter
 2. en skriftlig redovisning gällande examinandens arbetsmetoder i förhållande till de i bedömnings-kriterierna nämnda målen
 3. en självvärdering i relation till mål och kriterier för bedömningen.

Ifall kriterier vid bedömningen som inte tillgodoses av portfolion förkommer, begär bedömaren in kompletterande material av examinanden.

 

Språk

Påvisande av yrkesskicklighet:

Som bedömningsmaterial inlämnas en portfolio bestående av bevis för kunnande i de i bedömningskriterierna angivna målen. Detta material består av

 1. ett skriftligt svenskt referat av en engelskspråkig fotoartikel eller en på egen hand författad engelskspråkig fotografisk artikel
 2. utdrag ur skriftlig kommunikation med kund eller kunder på svenska eller finska
 3. en självvärdering gällande den egna förmågan att ta till sig engelskspråkig naturfotografirelaterad text samt den egna förmågan att sköta kundservice på svenska eller finska.

 

 

4 § Planering och kommersiella färdigheter

Påvisande av yrkesskicklighet:

Examinanden lämnar in en portfolio som beskriver en företagsidé eller ett redan etablerat företag och som omfattar minst följande:

 1. produktbeskrivning
 2. prissättningskalkyl
 3. en beskrivning av produktionsprocessen för produkterna
 4. kostnadsberäkning för framställning av produkterna
 5. primära marknadsföringskanaler
 6. möjliga samarbetsparters och sätt att samarbeta
 7. strategier för kommunikation med kunden och överenskommelse över beställningens utformning och innehåll
 8. hur kundregister, produktskydd samt upphovsrätt sköts

Examinanden bifogar i portfolion även en självvärdering i relation till mål och kriterier för bedömningen.