Arvot edellä kohti avaintaitoja

Avustuksen saaja

Axxell

Projektiaika

1.5.2020 - 31.7.2023

Projektirahoitus

Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Hankkeen tavoitteena on
- Tehostaa työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien maahanmuuttajien asiakashankintaa
- Motivoida kohderyhmä jatkuvaan oppimiseen osaamisen tunnistamisen keinoin
- Saada kohderyhmän osallistuja houkuteltua vapaaehtoiseen maksuttomaan avaintaitokartoitukseen
- Luoda ammatilliseen kontekstiin sidottuja avaintaitokartoituksen tehtäviä Ranskan mallin mukaisesti
- Pilotoida ja kehittää avaintaitokartoituksia koko hankkeen ajan niin, että niistä muodostuu lopulta yhteismitallinen avaintaitoja mittaava menetelmä
- Tunnistaa osallistujan avaintaito-osaaminen ammatilliseen kontekstiin sidotun avaintaitokartoituksen perusteella (Ranskan malli).
- Luoda motivoiva osaamiskeskustelumalli pedagogisine piilo-opetussuunnitelmineen (Ranskan malli)
- Luoda jatko-ohjausmalli, joka perustuu avaintaitokartoitustuloksiin ja tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Tanja Sandberg, puh 044 739 7839, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


 

KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences

Tavoite

Hankkeessa keskitytään maahanmuuttajataustaisiin oppijoihin ja avaintaitojen kehittämiseen kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on helpottaa nivelvaiheen siirtymiä, kehittää oppijoiden avaintaitoja sekä opettajien pedagogista osaamista. Hankkeessa luodaan 1) kotoutumiskoulutuksen opettajille ja ammatillisen koulutuksen opettajille verkkopohjainen työkalupakki opetuksen tueksi, 2) maahanmuuttajataustaisille kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille oppimisportfolio sekä virtuaalinen tuki ja 3) eri toimijoille tarkoitettu manuaali hyvistä käytänteistä ja hankkeen tuloksista. Axxell koordinoi hanketta, ja mukana on 10 hankekumppania Espanjasta, Hollannista, Norjasta, Portugalista, Sloveniasta, Kreikasta, Kyprokselta ja Saksasta.

Projektiaika

1.1.2022 - 1.8.2024


Rahoitus

Erasmus+ KA2

 

 


Yhdessä Parasta! - Etelä 1

Pääkoordinaattori

Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Partnerit

Axxell, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Lahden konservatorio Oy, Liikuntakeskus Pajulahti, Luksia, Pop & Jazz Konservatoorion Säätiö sr, Prakticum

Projektiaika

1.8.2020 - 30.4.2022

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke. 

Projektin tavoite

Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeessa työskennellään kolmella tavoitealueella. Hanke on olsa kolmen Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeen laajempaa hankeverkostoa, joka työskentelee yhdessä vertaisoppien kaikilla tavoitealueilla ja siten edistää jokaisen verkoston osahankkeiden tavoitteita (Teams-sparraukset, työpajapäivät, materiaalien kehittäminen ja jakaminen. Hankeverkosto osallistuu aktiivisesti myös valtakunnallisiin tapahtumiin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn.

Tavoite 1: HOKS-prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen (mm. käytäntöjen yhtenäistäminen, opiskelijan osallisuuden vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vertaistuki)
Tavoite 2: Koulutus- ja oppisopimusprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa
Tavoite 3: Työelämässä oppimisen palveluprosessin ja kumppanuuksien kehittäminen yhdessä työelämäasiakkaiden kanssa (erityisesti arjen kumppanuus ja strateginen kumppanuus) 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Taina Juvonen, puh 044 739 7713 ja Virva Muotka, puh 044 739 7838, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Osista kokonaisuuksiksi – asiantuntijuus vahvuutena (OSAAVA)

Liikkuvuustuen saaja:

Axxell 

Projektiaika:

1.6.2020 - 31.5.2023

Projektirahoitus:

Erasmus+ KA1

Projektin tavoite:

Kotoutumiskoulutus on ollut muutoksessa viime vuosina sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Aikaisemman yhtenäisen koulutusmallin sijaan moduuleja on palasteltu ja kohdennettu eri opiskelijaprofiileille sopiviksi. Kotoutumiskoulutuksen perinteisten sisältöjen rinnalle on tullut mm. perustaitojen, digitaalisten taitojen ja oppimaan oppimisen taitojen opetusta.

Tämän OSAAVA-hankkeen tarkoituksena on vastata kotoutumiskoulutuksen kehittämistarpeisiin ja tutustua muualla kehitettyihin hyviin käytäntöihin erityisesti 2020-luvun näkökulmasta; painopisteitä ovat muuan muassa digitaalisuus, osallisuus, yhteistyö, tehokkuus ja jatkuva oppiminen.

OSAAVA -hankkeen kohteet ovat eurooppalaisia oppilaitoksia ja hanketoimijoita. Liikkuvuudet ovat job shadowing -liikkuvuuksia ja niille osallistuu aina kolme kouluttajaa. Hankkeessa toteutetaan ensin kielitaidon arviointiin, hitaan polun oppimiseen ja uraohjaukseen kohdistuvat liikkuvuudet. Kiinnostuksen kohteena ovat metodien ja didaktiikan lisäksi mallit, jotka hyödyntävät esimerkiksi mobiililaitteita, oppimisalustoja, puheohjausta jne. Tämän jälkeen toteutetaan liikkuvuudet, jotka kohdistuvat peruspolun oppijoihin ja työelämäyhteistyöhön.

Tavoitteena on tutustua käytänteisiin, joiden avulla mm korkeasti koulutettujen peruspolun opiskelijoiden opetusta voitaisiin kehittää ja opetusta eriyttää esim digitaalisin keinoin. Liikkuvuuden tarkoituksena on myös saada tietoa, miten työelämäyhteistyötä on kehitetty toimivaksi limittäin teoriakoulutuksen kanssa. Tässäkin yhtenä tulokulmana on digitaalisuuden hyödyntäminen sekä oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön kekseliäät ratkaisut.

Hankkeen aikana opitut metodit, työkalut ja käytänteet mukautetaan kotoutumiskoulutuksen prosesseihin sopiviksi yhteistyössä opettajatiimin kanssa ja otetaan käytäntöön kotoutumiskoulutuksen ja muun maahanmuuttajille tarjottavan koulutuksen toteutuksessa. Tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä käytänteistä käyttöönotettavaksi myös muille toimijoille ja kehittää näin kotoutumiskoulutusta laajemminkin.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Tanja Sandberg, 044 739 7839, tanja.sandberg@axxell.fi