&nsbp;

Projekt

Axxell deltar i ett flertal olika projekt, både som koordinator och som deltagande part. Förutom i inhemska projekt deltar Axxell också i internationella projekt. Nedan hittar du en lista på alla pågående projekt, både svenska, finska och internationella projekt. De avslutade projekten hittar du genom att klicka på länken avslutade projekt.

Nationella projekt

mLearning AR – Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering
Nya vägar till studier och examen
LAATUHAAVI
TUPAKO
COMBI
COPE
Opsista käytäntöön
OsTu - oppia Euroopasta
Eväitä Mopvaan
Working Quality - Quality in Work 2.0 (WQ.2)

 

 

Internationella projekt

AppMentor 
Bridging L2 with working life
DIDO - Dropping in the drop-outs
LearnMob2 
WorkSafe
VET@work

Avslutade projekt

 

Pågående projekt

VET@work

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ finansierat utvecklings (KA2) projekt som strävar efter att förstärka samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. I projektet samarbetar såväl arbetslivets representanter och representanter från yrkesutbildningen från 5 europeiska länder.

Projekttid: 1.9.2018 – 31.8.2021

Projektets målsättningar är att:

 1. Förbättra samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet genom att skapa en handbok som består goda samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 2. Genom samarbete med arbetslivet skapa möjligheter för nya innovativa undervisningsmetoder och pedagogiska modeller inom/för yrkesutbildningen
 3. Dela erfarenheter och klargöra goda modeller för pedagogiskt samarbete mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 4. Skapa en elektronisk handbok som möjliggör implementeringen av 12 olika pedagogiska samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Förväntade resultat:

Inom ramen av VET@work kommer det att skapas en online handbok som består av 12 olika pedagogiska modeller för samarbete mellan yrkesutbildare och arbetslivet. Handboken kommer att ge praktiska råd och förslag hur implementera dessa modeller. Målet med handboken är att:                       

Förstärka samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen när det gäller utvecklingen av pedagogiska modeller

 • Öka möjligheten att utbilda studeranden med de kunskaper/kompetenser som arbetslivet behöver
 • Göra steget från yrkesutbildningen till arbetslivet smidigare
 • Öka kvaliteten på yrkesutbildningen
 • Öka förståelsen för olika samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Axxells koordinerar projektet. Övriga deltagande organisationer är:

 • Raseborgs stad, Finland
 • Broadshoulders Ltd, Storbritannien
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Island
 • Harsnyrtistofan Medulla, Island
 • Het Idee, Nederländerna
 • Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike

Mera information om projektet finns på projektets hemsida: https://thalttun.wixsite.com/vetatwork


Working Quality - Quality in Work 2.0 (WQ.2)

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Optima, Folkhälsan Utbildning Ab, Kredu

Projekttid

1.1.2019 - 31.12.2019

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Hela projektets tyngdpunkter:
 

 1. Uppdatering av kvalitetsledningssystemet utifrån målen för reformen
 2. Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på en arbetsplatsen (Axxells tyngdpunkt i projektet)
 3. Att dela och använda information som samlats in via responssystemen samt utveckling utgående ifrån responsen
 4. Peer-learning mellan utbildningsanordnarna coh stärkande av kvalitetskulturen

Axxells tyngdpunkt i projektet: Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på en arbetsplats 

Utveckla ett kunskapspaket som utvecklar handledarens kompetenser, i främsta hand lärarens, att handleda studerande under UA/LA. Detta görs i samråd med arbetslivet. Kunskapspaketet kommer senare att fungera som ett verktyg för att höja kvaliteten på lärarnas handledningskompetenser. I paketet kommer att ingå information om bl.a. lagstiftning, Axxells vision och strategi, samarbete med arbetslivet, dokumentering av UA/LA, Axxells styrdokument som gäller UA/LA, respons på inlärning, kommunikation mellan handledare och lärare, arbetarskydd, försäkringar, studerande med särskilda behov, internationella UA/LA samt vad innebär god handledning.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi.


LAATUHAAVI

Kotoverkon Laatuhaavi on ERASMUS+ -liikkuvuushanke, jossa on mukana 14 kotokoulutuksessa mukana olevaa kumppania ympäri Suomen. Axxell koordinoi hanketta.

Ensimmäinen matka, syyskuu 2017

Hankkeen ensimmäinen matka suuntautui Alankomaihin ja siellä Haagiin ja Bredaan. Axxellia edusti Sanna Markkanen. Matkalla vierailtiin kahdessa oppilaitoksessa sekä yhtenä päivänä Metropolis-konferenssissa Haagissa. Sekä konferenssissa että kouluissa tuli vahvasti esille paikallisuus ja vapaaehtoisten rooli kotoutumisessa. Vapaaehtoiset järjestävät vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille sekä toimivat apuopettajina kotokoulutuksessa. Kuten niin monta kertaa aiemminkin on todettu, opiskelijat olivat ihan samanlaisia kuin täällä Suomessakin. Opiskeltava kieli tuntui kyllä hyvin haastavalta lukuopiskelijalle.

Toinen matka, maaliskuu 2018

Kotoverkon Laatuhaavi –hanke vieraili 20.-23.3.2018 Erasmus + -liikkuvuusrahoituksella Brysselissä CVO Lethaksessa tutustumassa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutukseen. Matkan tavoitteena oli perehtyä paikallisiin koulutus- ja kotoutumismalleihin sekä verkostoitua niin suomalaisten kuin belgialaisten toimijoiden kanssa. Laatuhaavin matkalle osallistui koulutusasiantuntijoita 12 eri oppilaitoksesta ympäri Suomen. Axxell MKK:n edustajana matkalle osallistui Elina Sadeniemi.

Matkan annista voi lukea Facebookin avoimesta ryhmästä Kotoverkon Laatuhaavi:

https://www.facebook.com/groups/176186139596703/?ref=bookmarks

 

Linkkejä:

https://www.rocmondriaan.nl/ ​
https://www.rocwb.nl/ 

 


TUPAKO

TUPAKO - Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen hyvät käytännöt Euroopassa on neljän oppilaitoksen Erasmus+ -liikkuvuushanke. Hankkeen aikana tehdään 5 käyntiä eri puolille Eurooppaa.

TUPAKO-hankkeet tavoitteet: 

1. Lisätä osallistujien ymmärrystä maahanmuutosta eurooppalaisessa kontekstissa.

2. Kerätä eri maista hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien hyvään kotouttamiseen ja työelämäyhteistyöhön kotouttamisessa ja kielen oppimisessa sekä ammatillisten valmiuksien parantamisessa.

3. Vahvistaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä.

4. Saada lisätietoa koulutustausta vaikutuksista oppimiseen ja hyviä toimintamalleja vähäisen koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien kouluttamiseen.

Blogia matkoista pääsee lukemaan täältä.


COMBI

COMBI (Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments) on Erasmus+ rahoitteinen projekti. COMBI-projektin tavoite on parantaa opettajien osaamista opettaa kommunikatiivisia taitoja maissa, jossa on kaksi virallista kieltä ja maahanmuuttajan pitää käyttää niitä molempia työpaikalla. Alaksi on valitty terveydenhoito. Partnerit tulevat Baskimaalta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Hollannista (koordinaattori). Käytännössä hankkeessa kehitetään opettajien täydennyskoulutusta tähän aiheeseen liittyen (verkkokoulutusta).

Axxellista on projektissa mukana Jutta Kosola ja Elina Tuomikoski. Projektin aikataulu on 01.09.2016-31.08.2019.


COPE

COPE-hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. Projektin aikataulu: 1.4.2016–31.3.2019. Axxellista oli hankkeessa mukana Aurora Vasama ja Tanja Sandberg. Hankkeen sivut: https://www.stncope.fi/. Lue lisää myös tästä: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/osaavan-tyovoiman-varmistaminen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-murroksessa-cope-

 


Opsista käytäntöön

Lukuopejen työkalupakki-hanke on suunnattu vapaan sivistystyön opettajille ja pyrkii vastaamaan vuonna 2018 alkavan, maahanmuuttajille tarkoitetun lukutaitokoulutuksen toteuttamiseen liittyviin osaamistarpeisiin. Koulutus antaa opettajille valmiudet kohdata lukutaitokoulutusten monenlaiset haasteet. Koulutuksen pääteemoina ovat arviointi (lähtötason arviointi, oppimista tukeva arviointi ja loppuarviointi), ohjaus (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, oppimisen ohjaaminen ja jatko-ohjaus) sekä lukutaito-opetuksen pedagogiikka (aikuinen lukutaitoa oppimassa, toiminnalliset menetelmät, muut aineet lukutaitokoulutuksessa ja luku- ja kirjoitustaidon opettaminen).  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton, Testipisteen ja Axxelli kesken. 

Se koostuu kolmesta osiosta, joihin jokaiseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Koulutus järjestetään lukukauden mittaisena kolme kertaa vuosina 2018-2019.


OsTu - oppia Euroopasta

ERASMUS + -liikkuvuushanke, jossa Axxell on koordinaattorina. Axxellin, Omnian ja Työtehoseuran muodostama konsortiohanke kehittää menetelmiä ja mallia maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi. Osaamisen tunnistamisen käytäntöihin haetaan apua ja tietotaitoa Job shadowing –jaksojen avulla. Hankkeen vaikuttavuus perustuu maahanmuuttajakoulutusten kehittämiseen ja uusien toimintatapojen ja -mallien käyttöönottoon Suomessa.


Eväitä Mopvaan

Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta maahanmuuttajien oppimisvalmiuksien kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus on suunnattu ammatillisille opettajille. Koulutuksen rahoittaa OPH ja se toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian kanssa. Lähipäiviä on yhteensä 10, joista 7 Haaga-Heliassa ja kolme työpaikoilla vertaisryhminä.

Hankkeesta on vetovastuussa Tanja Sandberg. Axxellista on lisäksi mukana Seija Purhonen ja Marjo Salmela.


Bridging L2 with working life

Koordinoija

Axxell (Suomi)

Osallistujat

Ruotsi (SFI Söderort), Norja (OVO SKU), Tanska (VSK), Islanti (Mimir)

Aikataulu

Projekti oli kaksivuotinen, alkoi kesällä 2016 ja päättyi kesäkuussa 2018. Alussa tehtiin työnantajien ja opettajien tarvekartoitus ja analysointi (syksy 2016), josta jatkettiin materiaalien kokoamiseen (talvi - kevät 2017), ja edelleen pilotoinnin 1. vaiheeseen (kevät – syksy 2017). Tästä edettiin harjoitusten kokoamiseen ja opetusvideoiden tekemiseen (syksy – talvi 2017). Projekti päättyi materiaalien julkaisemiseen ja loppuraporttiin (kesä 2018).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli tukea kielen oppimista työpaikoilla. Työnantajien ja opettajien ohjekirjat pitävät sisällään tietoa harjoittelijoiden ohjaamisesta harjoittelujaksoille sekä harjoittelun tavoitteista kielen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi projektin tarkoituksena oli koota parhaita harjoituksia sekä opetusvideoita tukemaan erilaisia kommunikointitilanteita työpaikoilla.


LearnMob3

Axxell erbjuder studerande möjligheten att ansöka om stipendier inom ramen för LearnMob 3-projektet, som finansieras via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten under läsåret 2018-2019 samt 2019-2020. Man har möjlighet att ansöka  om ett utbyte till följande länder: Danmark, *Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och *Sverige. Länder märkta med *gäller enbart social och hälsovård. För att få till stånd en rättvis och kvalitativ urvalsprocess så har vi slagit fast deadlines för när ansökan om LearnMob3 utbyten bör vara inlämnad för att den ska behandlas:

 • Deadline 1 är 31.8.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.10.2018 – 31.1.2019
 • Deadline 2 är 21.12.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.2.2019 - 14.6.2019
 • Deadline 3 är 18.4.2019 för UA-perioder som inleds mellan 1.8.2019 – 1.11.2019

Mera information samt ansökningsblanketter fås per e-post: international@axxell.fi

Broschyr


Idékick (Erasmus+)

Idékick är ett av Utbildningsstyrelsen finansierat Erasmus+ KA1 projekt. Projektet påbörjades 1.6.2017 och slutar 31.5.2019. Idekick förverkligas i form av studiebesök för arbetsgrupper bestående av arbetslivets representanter och Axxells personal. Längden på utbytet är totalt fem dagar (mån-fre).

Projektets målsättningar är att:

 • ge personalen ökade färdigheter i att samarbeta i en mångkulturell gemenskap och öka personalens förmåga att handleda studeranden som deltar i internationella utbyten
 • implementera innovativa pedagogiska modeller som höjer kvaliteten av yrkesutbildning
 • öka antalet personer som kan stöda studerande som deltar i internationella utbyten
 • fördjupa och förbättra samarbetet med arbetslivet samt öka arbetslivets beredskap att handleda studeranden som kommer på internationella utbyten

Deadlines för ansökan om utbyten är: 28.9.2018

Ansökningsblanketten samt mera information om utbytena fås via international@axxell.fi


WorkSafe

Huvudgenomförare

Axxell Utbildning Ab (Finland)

Projektpartners

Charlottenlund Upper Secondary School (Norge)
ROC Noorderpoort (Nederländerna)
CFAI Adamic (Frankrike)
Education and Mobility Orsan Projects Elk. Koop Txikia (Spanien)
IKASLAN GIPUZKOA ASSOCIATION OF VOCATIONAL TRAINING (Spanien)

Projekttid

1.9.2017 - 31.8.2019

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Samla, jämföra och förtydliga riktlinjer för arbetssäkerhet inom metall och bygg branschen samt lyfta fram skillnader i regler gällande arbetssäkerhet i Finland, Norge, Nederländerna, Frankrike och Spanien
 • Öka arbetssäkerheten under inlärning i arbete (både nationellt och i de länder som deltar i projektet) inom metall och byggbranschen
 • Skapa en ”databas” (toolbox) som innehåller information gällande arbetssäkerhet inom ramen av metall och byggbranschen
 • Skapa en online kurs i hur försäkra arbetssäkerheten under inlärning i arbetet inom ramen av metall och byggbranschen

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


DIDO - Dropping in the drop-outs

Huvudgenomförare

CVO Antwerpen (Belgien)

Projektpartners

Axxell Utbildning Ab (Finland)
Stiching ROC West-Brabant (Nederländerna)
AidLearn (Portugal)
HF & VUC FYN Ringen (Danmark)
Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland)

Projekttid

1.10.2017 - 30.9.2020

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Analysera och jämförade vanligaste orsakerna för varför unga vuxna hoppar av studierna
 • Utbyta goda modeller som hindrar att unga vuxna avbryter sina studier samt hur man bäst handleder studeranden som är i risk att avbryta sina studier
 • Utveckla konkreta redskap som möjliggör att man snabbare kan upptäcka och inflika när en ung vuxen är i risk för att avbryta sina studier
 • Skapa en samling av checklistor, att-göra-listor, förslag på handlingar som gör att antalet unga vuxna som avbryter sina studier minskar.
 • Skapa metoder för att stöda samarbetet mellan ett nätverk som består t.ex. av examenshandledare, studiehandledare, lärare mm utgående från ett Europeiskt koncept

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


AppMentor (2016-1-FI01-KA202-022668)

Axxell utbildning beviljades projektfinansiering via Erasmus+ programmet och projektet börjar den 1.9.2016 och tar slut 31.8.2018. Projektpartners är:

 • Axxell Utbildning AB, Finland
 • Broadsholders, Storbritannien
 • IFSAT, Nederländerna
 • Charlottenlund Videregpende Skole, Norge
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike
 • Verkmentaskolinn a Akureyri, Island
 • Education & Mobility, Spanien

Målsättningarna med AppMentor är:

1) överföra & implementera mobil inlärning till arbetsplatserna.

2) uppmuntra arbetsplatshandledare att använda mobil teknologi (t.ex. appar, social media) som ett komplement och stöd då de handleder studeranden under inlärning i arbetet.

3) fördjupa + stärka samarbetet och informationsspridningen mellan arbetsplatshandledare och handledande lärare genom att skapa virtuella verktyg.  

4) försäkra oss om att alla studeranden, oberoende av var de gör sin inlärning i arbetet period, får konstruktiv och kontinuerlig handledning samt att kvaliteten av handledningen och inlärningen höjs under inlärning i arbetet.

5) introducera verktyg, metoder och material som stöder både arbetsplatshandledaren i sitt arbete som handledare och studeranden i sin inlärningsprocess under inlärning i arbetet

AppMentor projektet kommer att fortsätta arbeta med att utveckla handledningsprocesser under inlärning i arbetet. I detta projekt kommer fokus att ligga på hur implementera mobil teknologi i handledningsprocesser så att man m.h.a. mobil teknologi kan stöda studeranden och arbetsplatshandledaren före, under och efter en IA period. Inom ramen av projektet kommer vi att testa och utvärdera olika former av mobil teknologi, sociala medier och appar för att kunna kartlägga och beskriva vilka som lämpar bäst i handledningen av studeranden samt de kan användas som ett komplement till de IA handledningsmetoder som nu tillämpas.

Varför AppMentor projektet? Idag då allt mer vikt läggs på inlärning i arbetet och yrkesprov är det viktigt att både studeranden och arbetsplatshandledarna får det stöd de behöver. Genom att vi via AppMentor projektet kan börja testa och implementera sociala medier på ett konstruktivt sätt i handledningssituationer kommer vi att i den nära framtiden kunna ge studeranden och arbetsplatshandledare det stöd och den handledning de behöver på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. En annan orsak till varför ett projekt som AppMentor är aktuellt är att studeranden idag allt mer utnyttjar mobilteknologi för att söka och sprida information, kommunicera och för att dela erfarenheter. Tidigare projekt har visat bevis på att många arbetsplatshandledare är vana med att använda sociala medier och att de är medvetna om att sociala medier stöder informations och kunskapsspridning. Vad arbetsplatshandledarna och studeranden anser sig sakna är träning i och kunskap om hur använda sociala medier som ett komplement för att stöda inlärningen och hur man bäst kan komplettera handledningsprocessen med mobil teknologi. Via AppMentor kommer vi att skapa verktyg och modeller för hur mobil teknologi kan användas i handledningssituationer.

Eftersom vi strävar efter att få arbetsplatshandledare att börja använda sig av mobil teknologi då de handleder studeranden kommer vi att samarbeta med arbetslivet. Vi kommer även att involvera inlärning i arbetet handledare och studeranden i projektet. Från Axxell deltar Tanja Halttunen (projektkoordinator), Johanna Lind (medlem i IA gruppen), Erika Silventoinen (medlem i IA gruppen) och Peter Hartman i projektteamet. Även om AppMentor fokuserar på ungdomsutbildningen är målet att sprida resultaten och modellerna till vuxenutbildningen så att även vuxenutbildningen har nytta av projektet.


Nya vägar till studier och examen

Huvudgenomförare

Optima

Samarbetsparter

Axxell, Inveon, Prakticum och Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

4.11.2016 - 15.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

 1. Huvudmålet är att på ett övergripande sätt arbeta med processerna för personlig tillämpning för yrkesutbildningens kundgrupper

 2. Förfarandena för identifiering och erkännande av kunnande utvecklas så att kunnande som förvärvats i arbete, fritidsintressen eller på andra sätt synliggörs.

 1. Utveckla flexibla lösningar utgående från examensdelar. Examensdelar är de helheter som byggs upp under kortare tidsperioder och på det sättet uppnår vi följande mål

 • Vi kan ha fortlöpande ansökan
 • Avläggande av examen tidigareläggs
 • Förbättra utbildningens tillgänglighet
 • Genomströmning och minskade avbrott

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Lillemor Norrena, tfn 044 739 7356, fornamn.efternamn@axxell.fi


mLearning AR - Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Varia (Vasa Yrkesinstitut)

Projekttid

15.11.2016 - 31.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

mLearning & AR (förstärkt verklighet)

 • förbättra studerandes prestationer och resultat genom användning av mobiler för att studerande ska få lättillgänglig information, handledning och ett ändamålsenligt studiematerial.
 • hitta metoder och modeller för att förstärka verkligheten i studerandes yrkesverksamma omgivning med mobila verktyg (AR)

Learn Trigger

 • spelifiering (utnyttjande av spelmekanismer för lärande) för en snabbare och personligt tillämpad studiegång

eLärande och virtuell verklighet (VR)

 • söka och utvärdera lätthanterliga, förmånliga tjänster och system som ska vara lätta att ta till sig oberoende av tidigare tekniska (programmerings)kunskaper.
 • labbverksamhet och simulation genom VR för att tex kunna träna praktiska moment i en säker och trygg miljö, eller att träna på tex sociala färdigheter

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi