ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Information till studerande

Läroavtalsutbildningen lämpar sig för såväl gamla som unga, den studerande skall dock vara minst 15 år gammal.

Läroavtal kan vara ett lämpligt alternativ för dig om du

 • saknar yrkesinriktad grundutbildning
 • vill utveckla din yrkeskompetens eller utbilda dig för nya uppgifter hos din nuvarande arbetsgivare
 • saknar formell kompetens och vill ha papper på ditt kunnande
 • vill slutföra yrkesstudier du tidigare lämnat på hälft
 • vill utbilda dig till ett helt nytt yrke

Som studerande förbinder du dig till

 • att utföra de arbetsuppgifter som din arbetsgivare tilldelar dig och som definierats i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet
 • att delta i teoriundervisningen enligt vad som är definierat i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet
 • att ge respons på dina studier och arbetsprestationer med jämna mellanrum

Som läroavtalsstuderande har du rätt till

 • lön enligt kollektivavtal
 • övriga förmåner som hör till ett normalt arbetsavtal
 • gratis utbildning
 • dagpeng och familjebidrag för de dagar du är på teoriutbildning i skolan förutsatt att du inte får lön för de här dagarna
 • rese-ersättningar beroende på var du studerar
 • ersättningar för inkvartering
 • efter att du avlagt din examen har du möjlighet att ansöka om yrkesexamensstipendium. För mera info, gå till www.tyollisyysrahasto.fi

Viktigt är att du

 • från början är aktiv och förbinder dig till att prestera i studierna.
 • själv kan ta initiativ och att du klarar av att arbeta självständigt.

Du som vill inleda ett läroavtal, gå tillväga enligt följande:

 • sök en arbetsplats som är intresserad av att anställa dig på läroavtal. TE-byrån kan hjälpa dej med att hitta en lämplig arbetsplats. När du kontaktar arbetsplatsen borde du kunna motivera vad de har för nytta av ett läroavtal och varför de borde anställa just dig.
 • därefter kontaktar du skolan för att diskutera läroavtalet mera i detalj.

För mera information:

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/larandet-i-arbetslivet

 

Finansiering

Studiesocial förmån

Om arbetsgivaren inte betalar lön till studerande under teoridagarna, har studeranden rätt till studiesocial förmån. Studiesocial förmån ansöks från och betalas av skolan.

Studiesociala förmånens storlek:

 • Dagpeng 15 € / närstudiedag
 • Familjestöd 17 € / närstudiedag (om barn under 18 år)
 • Reseersättning: en resa till och från skolan/studieavsnitt enligt billigaste färdmedel. Resan mellan hemmet och skolan ska vara över 10 km.
 • Inkvarteringsersättning 8 € / närstudiedag. Betalas om den teoretiska undervisningen ges utanför den studerandes hemort eller läroavtalsort, teoridagarna är efter varandra och resans längd i en riktning är över 10 km.

Utbildningsersättning

Axxell betalar utbildningsersättning till arbetsgivaren. Utbildningsersättningen betalas endast för grundexamen och summan varierar beroende på den examen som skall uppnås samt behovet av handledning.

Lönesubvention

Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention från TE-byrån om den på läroavtal anställda är arbetslös innan anställningsförhållandet inleds. Lönesubvention bör ansökas före läroavtalet börjar. Mera information fås från den lokala TE-byrån och www.mol.fi.

Respons på läroavtalet

Arbetsplatshandledaren och studerande genomför en responsdiskussion minst tre gånger per år. Även andra anställda som handlett den studerande kan delta i responssamtalet. Man diskuterar utgående från målen för utbildningen, om studierna har framskridit enligt den personliga planen för utveckling av kunnandet och om det finns behov att uppdatera den. Responssamtalet utgår även från de krav på yrkesskicklighet som finns i examensgrunderna. Eventuell respons från perioder då studerande varit på lärande i arbetslivet annanstans än på läroavtalsplatsen, tas i beaktande vid responssamtalet.

Studerande och arbetsplatshandledare ger tillsammans respons på studerandes lärande i arbetslivet och gör en skriftlig rapport på anvisad blankett. Den studerande erhåller ett examensbetyg efter slutförda studier.

Förändringar i läroavtalet

Under läroavtalsutbildningen kan det ske ändringar i läroavtalet t.ex. byte av arbetsplatshandledare, lärotiden ändras, målen för läroavtalsutbildningen ändras, läroavtalet avbryts eller hävs. Ändringar i läroavtalet diskuteras alltid mellan skolans sakkunniga, arbetsgivare och studerande. Ändringsförslaget görs per e-post eller skriftligen på anvisad blankett.

 • Om arbetsplatshandledaren byts bör den nya handledarens uppgifter meddelas till sakkunnig för läroavtal.
 • Lärotiden kan förlängas eller förkortas beroende på hur studierna framskrider.
 • Läroavtalet kan ha ett tillfälligt avbrott av orsaker som t.ex. studerandes moderskapsledighet eller värnplikt.
 • Läroavtalet kan hävas under prövotiden eller om arbetsgivare och studerande gemensamt kommer överens om hävandet av läroavtalet, om arbetsgivaren slutar med sin företagsverksamhet, företaget försätts i konkurs eller arbetsgivaren avlider.
 • Läroavtalet kan hävas på grunder som nämns i arbetsavtalslagen (55/2001).
 • Axxells sakkunniga inom läroavtal kan häva läroavtalet efter att ha hört arbetsgivare och studerande, om utbildningen på arbetsplatsen inte följer lagstiftningen, förordningarna och i avtalet nämnda villkor.

Lagstiftning

Läroavtalsutbildningen styrs av Utbildningsstyrelsen och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Läroavtalsutbildning finansieras genom statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamhets system. Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas statsandelssystem.

 • Branschens kollektivavtal
 • Arbetsavtalslagen (55/2001)
 • Lagen (998/1993) och förordningen (508/1986) om unga arbetstagare (under 18 år).
 • bestämmelser om arbetstagarens arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare (t.ex. arbetarskyddslagen 738/2002)
 • Lagen (630/1998) och förordningen (811/1998) om yrkesutbildning
 • Lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning
 • Lagen (1705/2009) och förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet
 • Lag om läroavtalsutbildning (1605/1992)
 • Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier (799/2007)

www.finlex.fi