Internationell verksamhet i Axxell

Axxell satsar och är aktiv inom internationell verksamhet främst inom Europa. Axxell har en internationell strategi och en internationell utvecklingsplan som revideras regelbundet och som baserar sig på Axxells Mission, Vision och Värderingar.  Axxells internationella verksamhet baserar sig på följande värderingar: Engagemang, Hållbar utveckling, Jämlikhet, Mångsidighet och Samarbetsvilja.

Axxell deltar i olika internationella projekt, t.ex. mobilitets och utvecklingsprojekt.  Axxell är även medlem i EFVET nätverket (EFVET = European Forum of Technical and Vocational Education and Training). Den internationella verksamheten består av:

 • Personal och studerandeutbyten
 • Internationella projekt
 • Samarbete ned arbetslivet, organisationer och samfund
 • Fortbildningar
 • Temadagar
 • Övrig verksamhet som utvecklingen av den internationella verksamheten ger upphov till

 

Aktuellt inom internationell verksamhet

LearnMob 2

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO har beviljat Axxell ett projekt bidrag på 94202 euro. Bidraget är avsett för studerandemobiliteter till Norge, Danmark, Island, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Estland, Spanien och Slovenien. Studerande, unga och vuxna, kan anhålla om stipendium genom att kontakta international@axxell.fi .Projekttiden är läsåren 2016-2017 samt 2017-2018.  Projektet leds av Linda Glasberg-Lindholm (Åboland) och Harriet Jönsson (Nyland).

Completing Secondary Education

Det tredje projektmötet i CSE – Completing Secondary Education gick av stapeln den 28-30.9.2015 i Trondheim, Norge. Axxell representerades av Astrid Henriksson, Camilla Grundström och Linda Glasberg-Lindholm. Värdar för mötet var CVS, Charlottenlund Vidergående Skole och övriga deltagare i mötet var representanter från VMA (Island), ROC Noorderport (Nederländerna), Tech College Aalborg (Danmark) samt Richard-Riemerschmid Berufskolleg (Tyskland). Temat för mötet var att utbyta idéer om hur utbildningsanaordnaren kan samarbeta med arbetslivet när det gäller att minska antalet ”drop-outs”. Under mötet ordnades även ett besök till Jobbhuset (http://www.jobbhuset.no/), som drivs av NAV. Jobbhusets målgrupp är ungdomar som har avbrutit sina studier eller som är arbetslösa. Syftet med verksamheten är att erbjuda dessa en tre veckors träning. Innehållet i kursen skapar deltagarna väldigt långt själva men fokus ligger på att ta reda på vad man vill med sitt liv samt ta fram verktyg och vägledning för att uppnå sina mål. I samband med projektmötet arrangerades även två föreläsningar; “Motivation for completing VET education – a school perspective” av Anne Sophie Hunstad, Charlottenlund Upper Secondary School och “Organization of Apprenticeships in Sør-Trøndelag County av Ingunn Strugstad, STFK.  Följande projektmöte hålls i Köln 16-18.2.2016.

Inom ramarna för detta projekt kommer det även att förverkligas två veckor job-shadowing och detta hade Axxels egenlärare möjligheten att ansöka om. Det är nu fastslaget att Ida Fredriksson kommer att besöka VMA i mars 2016 och Unni Mjölsnes kommer att besöka ROC Noorderport i april 2016.

Är DU intresserad av att få veta mera om detta projekt eller har bra tips och idéer på hur man kan förhindra att studeranden avbryter sina studier så vänligen kontakta Linda Glasberg-Lindholm 044-739 7241 eller maila international@axxell.fi
 

Läs våra studerandes bloggar från sin inlärning i arbete utomlands:

Närvårdarstuderande Helena Ekroos gör sin inlärning i arbete i Norge, läs mera på hennes blogg http://nouw.com/helluioppdal

Närvårdarstuderande Josefin Holmström gör sin inlärning i arbete i Norge, läs hennes blogg på http://nouw.com/josefinholmstroms

Kockstuderande Nathalie Hyytiäinens inlärning i arbete i Bilbao i Spanien kan du läsa mera om här http://livingabroad.blogg.se/

Datanomstuderande Jens Pajunen och Daniel Berghäll har båda gjort sin inlärning i arbete i Fuerteventura i Spanien. Jens blogg kan du läsa här https://jenspajunen.wordpress.com/ och Daniels blogg kan du läsa här https://www.danielberghall.com/blog/

Merkonomstuderande Benjamin Fagerlund gör sin inlärning i arbete i Spanien, läs hans blogg här http://www.devote.se/lostinspain

Merkonomstuderande Jonathan Koschinski gör sin inlärning i arbete på Fuerteventura i Spanien, läs hans blogg på nouw.com/jöönensblogg

Merkonomstuderande Robin Sjölund bloggar från sin inlärning i arbete i Holland: http://thenetherlands.devote.se/

Datanomstuderande Jennifer Forsblom bloggar från sin inlärning i arbete i Trondheim, Norge: fomppas.ratata.fi

Guldsmedsartesan studerande Mathilda Mannström bloggar från sin inlärning i arbete i Hong Kong: https://matildamannstrom.wordpress.com

Kockstuderande Jeanette Söderlund bloggade från Bilbao där hon gjorde sin inlärning i arbete april-maj 2015, http://kockenkockar.blogspot.fi/

Följ med turismstuderande Mona Lagerstedts praktikperiod i Fuerteventura Spanien, http://zunbird.blogspot.fi/

Guldsmedsartesan studerande Johanna Eeva bloggade från sin inlärning i arbete på Island, www.matkallajossainislannissa.blogspot.com

Guldsmedsartesan studerande Ida-Kajsa Johansson bloggar från Spanien där hon gör sin inlärning i arbete, http://artessano.com/?p=1555

 

Reserapporter

Vår personal har också möjlighet till internationellt utbyt, bl.a. har lärare möjlighet att åka på jobshadowing till olika länder. Nedan kan du läsa några rapporter:

Jobshadowing på Island

Jobshadowing i Danmark

 

Avslutade internationella projekt

 

Pågående internationella projekt

LearnMob

LearnMob-projektet beviljas finansiering via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande och personal inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten med hjälp av LearnMob stipendier under läsåret 2014-2015 samt 2015-2016. Följande länder har man möjlighet att ansöka till; Österrike*, Danmark, Estland*, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien. Länder märkta med * gäller enbart social och hälsovård. Personalen har möjlighet att delta i 5 dagars studiebesök eller att arbeta (jobshadowing) 10 dagar inom sin egen bransch. Studeranden har möjlighet att avlägga valfria studier eller inlärning i arbetet genom LearnMob-projektet. För mera information samt få ansökningsblanketter kontakta Linda Glasberg-Lindholm (linda.glasberg-lindholm@axxell.fi) eller Harriet Jönsson (harriet.jonsson@axxell.fi).


AppMentor (2016-1-FI01-KA202-022668)

Axxell utbildning beviljades projektfinansiering via Erasmus+ programmet och projektet börjar den 1.9.2016 och tar slut 31.8.2018. Projektpartners är:

 • Axxell Utbildning AB, Finland
 • Broadsholders, Storbritannien
 • IFSAT, Nederländerna
 • Charlottenlund Videregpende Skole, Norge
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike
 • Verkmentaskolinn a Akureyri, Island
 • Education & Mobility, Spanien

Målsättningarna med AppMentor är:

1) överföra & implementera mobil inlärning till arbetsplatserna.

2) uppmuntra arbetsplatshandledare att använda mobil teknologi (t.ex. appar, social media) som ett komplement och stöd då de handleder studeranden under inlärning i arbetet.

3) fördjupa + stärka samarbetet och informationsspridningen mellan arbetsplatshandledare och handledande lärare genom att skapa virtuella verktyg.  

4) försäkra oss om att alla studeranden, oberoende av var de gör sin inlärning i arbetet period, får konstruktiv och kontinuerlig handledning samt att kvaliteten av handledningen och inlärningen höjs under inlärning i arbetet.

5) introducera verktyg, metoder och material som stöder både arbetsplatshandledaren i sitt arbete som handledare och studeranden i sin inlärningsprocess under inlärning i arbetet

AppMentor projektet kommer att fortsätta arbeta med att utveckla handledningsprocesser under inlärning i arbetet. I detta projekt kommer fokus att ligga på hur implementera mobil teknologi i handledningsprocesser så att man m.h.a. mobil teknologi kan stöda studeranden och arbetsplatshandledaren före, under och efter en IA period. Inom ramen av projektet kommer vi att testa och utvärdera olika former av mobil teknologi, sociala medier och appar för att kunna kartlägga och beskriva vilka som lämpar bäst i handledningen av studeranden samt de kan användas som ett komplement till de IA handledningsmetoder som nu tillämpas.

Varför AppMentor projektet? Idag då allt mer vikt läggs på inlärning i arbetet och yrkesprov är det viktigt att både studeranden och arbetsplatshandledarna får det stöd de behöver. Genom att vi via AppMentor projektet kan börja testa och implementera sociala medier på ett konstruktivt sätt i handledningssituationer kommer vi att i den nära framtiden kunna ge studeranden och arbetsplatshandledare det stöd och den handledning de behöver på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. En annan orsak till varför ett projekt som AppMentor är aktuellt är att studeranden idag allt mer utnyttjar mobilteknologi för att söka och sprida information, kommunicera och för att dela erfarenheter. Tidigare projekt har visat bevis på att många arbetsplatshandledare är vana med att använda sociala medier och att de är medvetna om att sociala medier stöder informations och kunskapsspridning. Vad arbetsplatshandledarna och studeranden anser sig sakna är träning i och kunskap om hur använda sociala medier som ett komplement för att stöda inlärningen och hur man bäst kan komplettera handledningsprocessen med mobil teknologi. Via AppMentor kommer vi att skapa verktyg och modeller för hur mobil teknologi kan användas i handledningssituationer.

Eftersom vi strävar efter att få arbetsplatshandledare att börja använda sig av mobil teknologi då de handleder studeranden kommer vi att samarbeta med arbetslivet. Vi kommer även att involvera inlärning i arbetet handledare och studeranden i projektet. Från Axxell deltar Tanja Halttunen (projektkoordinator), Johanna Lind (medlem i IA gruppen), Erika Silventoinen (medlem i IA gruppen) och Peter Hartman i projektteamet. Även om AppMentor fokuserar på ungdomsutbildningen är målet att sprida resultaten och modellerna till vuxenutbildningen så att även vuxenutbildningen har nytta av projektet.


SOS-Mobilities (1.10.2013 – 31.12.2015)

SOS-Mobilities är ett Leonardo da Vinci Överförande av Innovationer projekt som finansieras av LLP programmet.

Att minska antalet studeranden som avbryter sin utbildning är ett viktigt bidrag till att bryta den onda cirkeln av fattigdom, social utslagning och fattigdom, och är en av huvudmålsättningarna i Europa 2020-strategin. Den centrala uppgiften och största utmaningen inom yrkesutbildning är att erbjuda utbildning som motsvarar dels arbetsmarknadens behov och de individuella behov behov på lärande som studeranden har. Genom att erbjuda en ny grupp av studerande, d.v.s. studerande med lågt självförtroende och svag självkännedom vilket kan ha lett till en försämrad studiemotivation, möjligheten att delta i internationella mobiliter önskar SOS-Mobilities projektet ge yrkesutbildningen en ny metod att öka dessa studerandes självkänsla, självförtroende samt deras studiemotivation och därmed minska antalet avhopp.

SOS-mobility projektet fokuserar på att överföra befintliga verktyg och bästa praxis i syfte att utveckla nya verktyg och metoder som hjälper och stöder lärare inom yrkesutbildningen att i framtiden bättre kunna inkludera studerande som har särskilda behov p.g.a lågt självförtroende och svag självkännedom i internationella mobiliter. Dessa verktyg saknas för tillfället eller så är de i behov av att revideras.

I projektet deltar:

 • Axxell Utbildning Ab. Finland
 • Katholisches Jugendhaus Berlin (Ludwig Wolker Haus) e.V., Germany
 • CFA La Châtaigneraie, France
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Iceland
 • Chichester College, Storbritannien

För mera information besök projektets hemsida http://harpajora.wix.com/sos-mobilities eller kontakta Axxell/Internationell verksamhet, international@axxell.fi.


CSE – Completing Secondary Education (1.9.2014 – 31.8.2017)

CSE är ett EU-finansierat (Erasmus+) tre årigt projekt som startade 1.9.2014. Projektets mål/syfte är att dela med sig av framgångsrika idéer och metoder gällande arbetet med studerande som avbryter sina studier (dropouts) samt ta fram lösningar och metoder på hur man på bästa sätt kan handleda studeranden som är i riskzonen. Samarbetspartners i projektet är Charlottenlund (Norge), Verkmenntaskolinn (Island), Tech College Aalborg (Danmark), Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland) och ROC Norderpoort (Nederländerna). I detta projekt representeras Axxell av Camilla Grundström, Astrid Henriksson och Linda Glasberg-Lindholm.

Deltagarna vid projektets andra möte i Akureyri, Island 14-16.4.2015


Work Qual (1.9.2014-31.8.2016)

Målet med WorkQual är att försöka standardisera processen och dokumenten som används då skolan och ev företagare/myndighet planerarar och följer med en studeande på sin IA plats. Alltså hela förloppet då studerande är ute på IA. Bygga upp en handbok/Guide och ett bra nätverk för utbildning på arbetsplatserna.

Fyra skolor och två konsulenter involverade i projektet:

Island är "huvudorganisatör" VMA, Akureyri Vocational College, Iceland
Charlottenlund Upper Secondary School, Trondheim Norge
Axxxell Utbildning Ab, Finland
Jules Rieffel, Nantes, France, Agricultural college
Broudshoulders, Hereford, England
IFSAT- The international Foundation for Sustainable Agriculture Training, Harderwijk, Nederländerna

Mera information finns på projektets hemsida http://workqual.vma.is