ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Utbildning enligt utbildningsavtal

En del av utbildningen kan ordnas på en arbetsplats. Hur stor del finns inte definierat. Detta kan ske i form ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Utbildningsanordnaren ansvarar för att detta sker som målinriktad och handledd utbildning. Enligt den nya lagen om yrkesutbildning kan studerande förvärva kunnande som antingen helt och hållet grundar sig på ett utbildningsavtal eller på ett läroavtal eller genom en flexibel kombination av dem båda.

Ett villkor för att kunna ingå läroavtal eller utbildningsavtal är att det finns tillräckligt med produktions- och serviceverksamhet på arbetsplatsen, nödvändiga arbetsredskap samt att personalen har tillräcklig yrkesskicklighet, utbildning och arbetserfarenhet. Bland personalen på arbetsplatsen utses en arbetsplatshandledare för den studerande.  Studeranden får handledning och stöd på arbetsplatsen främst av arbetsplatshandledaren men ibland också av hens kolleger. Den handledande läraren håller regelbunden kontakt med arbetsplatshandledaren och studerande och vi strävar till att alltid också göra besök på arbetsplatsen.

Arbetsplatshandledaren ger studeranden kontinuerlig feedback om hur kompetensen utvecklas under tiden på arbetsplatsen. Arbetsplatshandledaren följer med hur den studerandes kunnande utvecklas och rapporterar till den handledande läraren. Arbetsplastshandledaren vidtar vid behov åtgärder när den kompetens som den studerande planenligt borde få av någon orsak inte kan uppnås. Arbetsplatshandledare är alltid välkommen att vända sig till den handledande lärare om hen är osäker på sin uppgift om problem uppstår osv.

Utbildningsavtalet ingås mellan utbildningsanordnaren (handledande läraren) och en representant för arbetsplatsen (förslagsvis arbetsplatshandledaren) och det delges den studerande för kännedom i form av en kopia. 

En studerande med ett utbildningsavtal är inte i arbetsavtalsförhållande och det betalas ingen lön eller motsvarande ersättning. Utbildningsavtalet ingås skriftligen enligt nationell modell för varje enskild  studerande. Det görs ett utbildningsavtal för varje separat examensdel eller vid behov för en ännu mindre helhet. Till utbildningsavtalet fogas den studerandens individuella utvecklingsplan för kunnande för den aktuella examensdelen. I utvecklingsplanen framgår de praktiska arbetsuppgifter genom vilka studeranden kan nå de kompetenser som studeranden bör erhålla.

Mera om detta tema finnas att läsa på Undervisnings och kulturministeriets hemsida.