Vägledningsinfo

Axxells nyhetsflöde om yrkesutbildningen 

Vägledningsinfot är ett infobrev från Axxell om sådant som är aktuellt inom yrkesutbildningen, om reformen av yrkesutbildningen, hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. An efter som ny information finns att tillgå skickas ett e-post brev ut. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas här på denna sida.

Vill du ha den här information via e-post, kontakta axxell@axxell.fi och meddela din e-postadress. 

Axxells utbildningsutbud i den gemensamma ansökan

Deadline för att mata in utbildningar i studieinfo inför den gemensamma ansökan (GA) är den 15.11.2018. Inför detta datum sammanträdde Axxells direktion 29.10.2018 för att ta ställning till utbildningsutbudet. Hela Axxells utbud framgår ur bilagan. Några av besluten önskar vi dock motivera lite mera.

Axxell har i sitt anordnartillstånd rätt att ordna 33 grundexamina varav 22 grundexamina är aktuella under nästa år. Av dessa 22 finns enbart 14 i GA och av Axxells ca 2000 studerande i yrkesutbildningen utgör 700 ungdomar.

Kockutbildningen i Karis utgår från den gemensamma ansökan

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (kock) erbjuds inte längre i den gemensamma ansökan i Karis utan endast i Pargas. I Karis fortsätter kockutbildningen men alla sökande, också de ungdomar som vill bli kockar, skall söka direkt via vår hemsida. Och ungdomarna är hjärtligt välkomna! Antagningen är kontinuerlig men sker med samma tidtabell som gemensamma ansökan för niondeklassister. Ungdomarna skall också ha grundskolans avgångsbetyg innan de kan antas. 

Varför ett sådant beslut? Jo, för att det som finns i GA binder en utbildningsanordnare väldigt mycket. Oberoende av antalet sökande måste vi starta och förverkliga en hel utbildning, oberoende av sökandes förutsättningar för kockyrket måste vi anta dem osv.

De utbildningar som man söker direkt till kallar vi flerform. En flerformsutbildning kan vi själva forma ganska långt, vi kan skapa grupper enligt behov; de snabba, de som vill ha lite mera, de som har läroavtal osv. När alla studerande finns i samma utbildningsform får vi volym att möta behov, individens och arbetslivets. Vi kan också välja vem vi antar. De som antas skall ha förutsättningar för att studera i flerform, ha en högre grad av självledarskap. Homogena grupper höjer utbildningens kvalitet. Samarbete med Micke Björklund utvecklas ytterligare.

Kockutbildningen i Pargas fortsätter som förut. De studerande som behöver gå i s.k. ungdomsutbildning kan nu söka enbart till Pargas. För de allra svagaste ökar vi vårt samarbete med Optimas utbildningar i Pargas. I vår vision finns Optima på vårt campus både när det gäller utbildning och inkvartering.

Lägg till att denna bransch har ett outsinligt behov av yrkeskunnig arbetskraft!

Beslutet är alltså ett beslut som garanterar utveckling och höjer kvaliteten i utbildningen och pedagogiken. På detta beslut sparar vi inte en cent.

Mera detaljerad information om den utbildning som startar hösten 2019 i Karis kommer att finnas på våra hemsidor senast i början av nästa år.

Datanomutbildning i Kyrkslätt?

På listan finns också en ny datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) som planeras att genomföras i Kyrkslätt i nära samarbete med Kyrkslätt gymnasium. Till utbildningen söker man via den gemensamma ansökan och det finns 24 platser. Grundtanken är att de gemensamma ämnena sköts av Kyrkslätt gymnasium och de studerande avlägger en kombiexamen (datanom + student) alternativt att man avlägger gemensamma ämnen i Karis. De obligatoriska yrkesämnena sköts av Axxell och de valbara yrkesämnena kommer man skilt överens om när man vet vilka val studerande kommer att göra.

Vi förhandlar som bäst om former och pris för detta. Om vi inte lyckas plockas utbildningen bort från studieinfo (vilket låter sig göras också efter 15.11).

Närvårdarutbildning i Åbo?

Den andra nyheten gäller en närvårdarutbildning (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen) i Åbo i nära samarbete med Åbo yrkesinstitut. Utbildningen skulle ha 24 platser. Tanken är att Åbo Yrkesinstitut skulle sköta yrkesämnena i den mån de klarar språket och att de gemensamma ämnena sköts av Axxell, närmare bestämt tillsammans med sjöfart och turism.

Vi förhandlar som bäst om former och pris för detta. Om vi inte lyckas plockas utbildningen bort från studieinfo (vilket låter sig göras också efter 15.11).

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Inbjudan: Axxell, Prakticum och Solvalla bjuder in till träff med info om nya yrkesutbildningen 31.8.2018 kl. 9-13 i Karis

När det nya skolåret inleds i augusti är det väldigt mycket som är nytt i yrkesutbildningen. Ny lagstiftning trädde i kraft 1.1.2018 och den tillämpas nu fullt ut på de studerande som inleder sin utbildning i höst. Nya examensgrunder ger nyare och fräschare innehåll i utbildningarna. Till sin utformning ändrar yrkesutbildningen en hel del och den kommer markant att skilja sig från t.ex. sättet hur grundskolan arbetar.

Kompetensbaserat lärarande och kundorientering är ledord men inte tomma ord.

Därför vill vi, Axxell, Prakticum och Solvalla tillsammans nu inbjuda dig som studiehandledare till en träff där vi berättar om allt det nya i lagstiftningen och e-grunder och hur vi på de olika skolorna kommer att förverkliga detta. På plats kommer också att finnas representanter för arbetslivet som berättar om arbetskraftsbehov och hur vi samarbetar för att möta det.

Hoppas du har möjlighet att delta. Tag gärna också någon annan, t.ex. din rektor, med på träffen.

Tid: fredagen den 31.8.2018, kl. 9 – 13
Plats: Axxells utrymmen i Karis, Bangatan 75
Anmälan: axxell@axxell.fi senast onsdagen 29.8 (meddela också eventuella allergier)

Välkomna!

Lena Johansson, rektor, Axxell

Harriet Ahlnäs, rektor, Prakticum

Anna Pensar, rektor, Solvalla / Folkhälsan Utbildning Ab


Kontinuerlig ansökan

I och med den stora yrkesutbildningsreformen är det möjligt att kontinuerligt söka till yrkesutbildningen. Den kontinuerliga ansökan ersätter den tidigare tilläggsansökan till yrkesutbildningen. Också ansökan till alla Axxells utbildningar som fanns med i den gemensamma ansökan är nu öppna. Den som är intresserad av någon av våra utbildningar kan söka direkt till oss genom att fylla i ansökningsblanketten på Axxells hemsida. En person som sökt i den gemensamma ansökan till en utbildning men nu önskar byta till en annan utbildning skall också skicka in sin ansökan via våra hemsidor. Då en ansökan kommer in till oss kontaktar examenshandledaren den sökande för en ansökningsdiskussion.

Eftersom det inte längre görs åtskillnad mellan ungdoms- och vuxenutbildning finns ej heller några hinder att en niondeklassist söker till en grundexamen som ordnas i flerform.  Se vägledningsinfo nr 2. Detta kräver ju dock ett stort eget ansvar av den sökande. På vår hemsida finns alla utbildningar som vi ordnar samlade.

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi eller kommunikationschef Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi


Axxell-dagen ordnas 27.11.2018

Årets Axxell-dag går av stapeln tisdagen 27.11.2018. Axxell-dagen ordnas som tidigare i Axxells utrymmen i Karis, Bangatan 75. Under Axxell-dagen presenteras i första hand de utbildningar som Axxell har med i den gemensamma ansökan. Under dagen får niondeklassisterna gå runt och bekanta sig med Axxells utbud av utbildningar och de kan också delta i den fartfyllda lagtävlingen Mästare9. Mästare9-tävlingen består av fyra olika uppgifter som genomförs på tid. Uppgifterna har anknytning till Axxells yrkesutbildningar, inga förhandskunskaper krävs.

Mera information om Axxell-dagen kommer att skickas ut i höst men boka in dagen redan nu. Mera information ger kommunikationschef Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller tfn 044-739 7357.


Information till vårdnadshavare och föräldrar

Vi har samlat information om yrkesutbildning i allmänhet och Axxell i synnerhet och bandat den. Filmen är ca 35 minuter lång.

Den främsta målgruppen är vårdnadshavare och föräldrar till dem som skall välja i GA 2018, men informationen är allmängiltig och kan användas också i andra sammanhang.

Filmen hittar ni här.

På frågor gällande detta svarar rektor Lena Johansson per tfn 044-739 7345 eller per e-post lena.johansson@axxell.fi


Axxell satsar på att stärka möjligheterna till fortsatta studier på tredje stadiet

De studerande som i höst inleder studier i Axxell kommer att få möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Denna väg har tillsvidare arbetsnamnet ”5:an” och innebär bl.a:

  • inom de obligatoriska gemensamma ämnena (ca. 20 kp) skapar vi, där det är möjligt, egna grupper för de studerande som har siktet inne på fortsatta studier
  • inom ramen för de valbara gemensamma ämnena (ca. 8 kp) ordnas ett slags preppkurser inom modersmål, finska, engelska och matematik som kan vara lokala Axxell-kurser eller öppna YH-kurser som ger studiepoäng

Utöver det som görs i GEM-ämnen försöker vi att i varje grundexamen tillsammans med YH Novia skapa ett öppna högskolas utbud på 5-15 kp.

Våra studerande har samma möjligheter som förut att söka och bli antagna i den Gemensamma Ansökan till högskolestudier. De kan också söka via öppna högskolan till högskolan och för det krävs 30 studiepoäng. Idag utgör intagningen via öppna högskolorna ca 1 %, men tanken är att den procenten i fortsättningen skall stiga till 20 %.

Möjlighet till kombistudier utgår

När Axxell nu gör nya utbildningsplaner (tidigare benämnda läroplaner) har vi inte längre samma möjligheter att erbjuda kombistudier för våra studerande som vi tidigare haft, vilket leder till att vi slutar bjuda ut möjligheten till kombistudier.

Det finns flera orsaker till detta. Vi frångår systemet med fem perioder. Fritt valbara studier (10 kp) som använts för detta ändamål finns inte längre i de nya examensgrunderna som träder i kraft 1.8.2018. Många av de gemensamma ämnena kommer att integreras i yrkesämnen vilket gör schemaläggning för kombi mycket svårare o.s.v.

Det formella beslutet om de gemensamma ämnenas utformning tas av Axxells direktion i april eller juni.

På frågor gällande detta svarar rektor Lena Johansson per tfn 044 7397345 eller per e-post lena.johansson@axxell.fi.


Inbjudan till planakademier

Andan i den nya lagen om yrkesutbildning (531/2017) är att utbildningsanordnarna och arbetslivet skall samarbeta mera. Ett av Axxells svar på detta är att vi nu inbjuder arbetslivets representanter till planakademier när vi gör upp nya utbildningsplaner (tidigare benämnd läroplan).

En planakademi är ett heldagsmöte där alla parter sätter sig runt samma bord och gör en utbildningsplan för en examen. Parterna är arbetslivets representanter, lärare, samarbetspartners som t.ex. YH-representanter m.fl. Under dagen hanteras i princip utbildningsplanen för en grundexamen, i vissa fall görs två grundexamina samma dag. Alla planakademier följer samma modell.

Som vägledare är du hjärtligt välkommen att delta i en eller flera planakademier. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig hur yrkesutbildningen är uppbyggd, vad de olika examina innehåller, vilka  valmöjligheter som finns o.s.v.

Mera information om planakademierna, tidtabellen samt anmälningsformulär hittar du här. https://www.axxell.fi/aktuellt-i-axxell.

Välkommen!

På frågor gällande detta svarar rektor Lena Johansson per tfn 044 7397345 eller per e-post lena.johansson@axxell.fi.


Alla grundexamensutbildningar är öppna för alla intresserade

Eftersom det inte längre är skillnad på grundläggande yrkesutbildning (ungdomsutbildning) och fristående examen (vuxenutbildning) så är i princip alla utbildningar öppna för alla intresserade.

De flesta ungdomar som kommer till yrkesutbildningen kommer direkt efter nionde klassen och de söker direkt via den Gemensamma antagningen GA, precis som förut. Men alla Axxell utbildningar finns inte i GA. Där finns bara de som inleds på hösten och som är riktade till målgruppen ungdomar dvs. de utbildningar som har mycket närstudier och är ”traditionell skola”. I GA 2018 har Axxell 17 olika grundexamensutbildningar.

Axxell erbjuder under 2018 också följande utbildningar (tidigare nämnda vuxenutbildningar)

  • i Åbo – turisttjänsteman
  • i Brusaby - hästskötare eller ridinstruktör och naturinstruktör
  • i Karis - ungdoms- och fritidsinstruktör
  • i Karis – snickare och fastighetsskötare
  • i Ekenäs – artesan inom textil och guldsmide (flyttar småningom till Överby)
  • i Överby - artesan inom keramik, inredning, tapetsering
  • i Överby – trädgårdsmästare

Till de ovannämnda utbildningarna söker man direkt till Axxell, via www.axxell.fi

Dessa utbildningar kan inledas vid olika tidpunkter under året och de startar om det finns tillräckligt med sökande. Ibland skjuts starten fram i väntan på tillräckligt många sökande.

Dessa utbildningar förverkligas som flerform vilket betyder mindre närstudier och mera eget arbete, något som kräver gott självledarskap och ansvarstagande av den sökande. En del av utbildningarna har åldersgräns (18 år) för de sökande t.ex. ungdoms- och fritidsinstruktör.

Den sökande kallas alltid på intervju och vid intervjun kollar vi lämplighet, motivation och förutsättningar för studier i flerform samt tidigare kunnande. Samma förmåner, ss. skollunch, studerandevård, gäller alla grundexamensutbildningar oberoende av hur de förverkligas. Gemensamma ämnen läses nu också på dessa utbildningar och de ger behörighet för studier på tredje stadiet.

Heltidsstudier berättigar till FPA:s förmåner.

Mera information i detta ärende  får du av Lena Johansson, tfn 044 739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Sökande till djurskötare och landsbygdsföretagare välj grundexamen inom lantbruksbranschen i GA

I och med den stora reformen av yrkesutbildningen har också informationen på www.studieinfo.fi om utbildningar uppdaterats. Alla som är intresserade av djurskötare / landsbygdsföretagare bör observera, att då man söker på www.studieinfo.fi kan man enbart välja grundexamen inom lantbruksbranschen, inte antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare. Man kan alltså INTE i ansökningsblanketten, som tidigare, välja antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare utan väljer endast grundexamen inom lantbruksbranschen. Information om respektive utbildning finns, men inte möjligheten att välja någondera då man gör ansökan. Den sökande kommer i antagningsbrevet att få frågan vilken av de två utbildningarna man önskar gå.

Vi hoppas att ni informerar era elever och andra som är intresserade av dessa utbildningar om detta.

Mera information i detta ärende får du av Ida Fredriksson, tfn 044 739 7327 eller ida.fredriksson@axxell.fi


Hej,

Inom yrkesutbildningen händer det mycket denna vår. Den nya lagen om yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018 och 1.8.2018 får vi nya läroplaner. Vi i Axxell kommer att ge ut information om reformen och hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. Vi har för avsikt att an efter det blir aktuellt ge ut informationen i form av ett e-postbrev. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas på vår webbsida (länken ovan).

Målgruppen för denna information är elev- och studiehandledare i grundskolorna och gymnasierna, personal på TE-byråerna och ungdomsverkstäderna m.fl. Mottagare till detta första meddelande har vi samlat i hop från olika webbsidor, våra tidigare e-postgrupper mm. Meddela oss om du inte vill ha denna information av oss. Meddela också om du vet någon som vill ha denna information men inte fått detta meddelande. Berätta också gärna vad ni behöver och vill ha för information om så sammanställer vi sådan.

God fortsättning på det nya året

Lena Johansson
rektor