Axxells vision och strategi

Arbetslivet

Axxell utbildar och är innovativa tillsammans med arbetslivet. Alla studerande karriärplanerar och får arbete. Axxell är en ledande aktör i nationella och internationella nätverk.

Utbildar och är innovativa tillsammans med arbetslivet

Utbildningen sker i aktiv dialog med arbetslivet.

Studerandes uppgifter är verkliga arbetsuppgifter som utgår från arbetsplatsernas behov. Utbildning lämnar alltid ett positivt avtryck på arbetsplatsen.

Med öppet sinne testar vi nya material, redskap, maskiner och metoder tillsammans med arbetslivet.

Karriärplanerar

Axxells studerande karriärplanerar med fokus på sin plats på arbetsmarknaden. Vidarestudier är en mellanetapp och eget företagande ett reellt alternativ. Vi främjar studerandes nyfikenhet att anta nya utmaningar. Studerande förbereds för ett föränderligt arbetsliv.

Får arbete

Alla Axxells studerande har ett arbete när de utexamineras.

Vi skapar forum, såväl fysiska som virtuella, där arbetslivets arbetskraftsbehov möter studerande.

Vi främjar företagsamhet.

Arbetsmiljö

Axxell har en kreativ arbetsmiljö där välbefinnande, delaktighet och kommunikation är ledstjärnor. Varje medarbetare tar ansvar för sin del av vårt uppdrag och sin egen kompetensutveckling.

 

Välbefinnande

I Axxell är såväl studerandes som personalens välbefinnande viktigt.

Studerande och personal mår bra då arbetsbelastningen är lämplig och jämn, uppdraget tydligt och arbetsinsatsen uppskattas. 

Vi verkar för en öppen och tillåtande atmosfär där var och en har möjlighet att fungera självständigt och att utveckla sin egen, teamets och organisationens verksamhet.

Ett gott ledarskap är grunden till en fungerande arbetsmiljö.

Nyanställda introduceras på ett systematiskt sätt.

Vi har ett utmärkt arbetarskydd.

Delaktighet

Vi skapar olika forum för delaktighet och dialog. I en lärande organisation är det viktigt att finna tid och utrymme för reflektion och utveckling.

Vi är genuint intresserade av vad andra har att säga.  Allas åsikter behövs och är välkomna.

Kommunikation

Vi lyssnar, är lyhörda och kan ta andra människors perspektiv.

Eftersom Axxell är en nätverksorganisation med många olika uppdrag är en fungerande kommunikation utmanande men desto viktigare. Kommunikation sker på många plan och i många riktningar.

Det skall finnas en ärlig vilja att dela med sig av det man vet och gör.

Vi skapar kanaler för regelbunden, tydlig och pålitlig information som ges i rätt tid och till rätt mottagare.

Alla har ett eget ansvar att ge, fråga efter och ta till sig information.

Den interna kommunikationen är avgörande för den externa bilden av Axxell.

Pedagogik

Axxell är en lärande organisation med ett tidsenligt pedagogiskt synsätt som förverkligas genom flexibla metoder och studievägar. Axxell främjar studerandes inlärning, kunnande och utveckling.


Lärande organisation

Inom Axxell har vi en ständig levande lärprocess där alla är med och tar ansvar och initiativ till förbättring. Vi lär av varandra. I en lärande organisation accepterar vi att förändring är något som sker konstant. Arbetsklimatet är öppet och engagerat.

Tidsenligt pedagogiskt synsätt

Vi använder mångsidiga undervisningsmetoder som ligger i tiden. Med öppet sinne testar vi nya material, redskap, maskiner och metoder tillsammans med arbetslivet.

Studerandes kunnande får synlighet och studerandes inlärning är i fokus.

Flexibla metoder och studievägar

Undervisning och handledning utgår från studerandes förutsättningar, behov och framtidsplaner.

Undervisningen är anpassad till studerandes utgångspunkt. Inlärningsmiljöerna och -metoderna är i tiden.

Teori och praktik går hand i hand.

Vi synliggör för studerande olika möjligheter till individuella val med avseende på karriärplanering och livslångt lärande

IKT

Axxell har en IKT-miljö som är lättillgänglig för alla. Vi är en kunnig personal som använder moderna och tidsenliga verktyg, för att främja det egna arbetet, inlärning och utveckling hos såväl sig själva som hos studerande.

 

Lättillgänglig IKT-miljö

Axxells IKT–miljö (informations- och kommunikationsteknik) är lättillgänglig för studerande och personal så att plats, tid eller utrustning inte begränsar genomförande av studier eller andra arbetsuppdrag.

Moderna och tidsenliga verktyg

Verktyg som används för undervisning och administrativt arbete skall vara ändamålsenlig och av sådan typ att de är anpassningsbara till utveckling och gällande trender.

För undervisning använder Axxell en modern e-inlärningsplattform och stöder användandet av e–lärandet i undervisningen. Distansundervisning kan kompletteras med verktyg för video och audioteknik.

Axxell ersätter det som sköts till pappers med elektroniska processer.

Kunnig personal

Personalens IKT kunnande kan ses som fyra cirklar. I den innersta cirkeln finns basfärdigheter inom IKT och det kunnande all personal skall ha, oberoende av uppgift.

I följande cirkel, den andra, finns specifikt Axxell IKT kunnande, dvs. kunnande i administrativa och andra program som används inom just Axxell. All personal skall kunna de program som rör den egna uppgiften.

I den tredje cirkeln finns pedagogiken – den undervisande personalen skall naturligt använda IKT inom såväl när- som distansundervisningen. Varje lärare skall ha en IKT verktygsback som innehåller kunnande om upphovsrätt, presentation, ljud, bild, interaktivitet och kollaboration inom ramen för de program Axxell miljön erbjuder.

I den fjärde cirkeln finns experterna som tillsammans med studerande experimenterar och utvecklar, har flera alternativ för varje funktion och som långt klarar detta på egenhand.

Främja inlärning och utveckling

IKT är aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Vi ser och använder de möjligheter IKT ger.

Med hjälp av IKT skapar vi tillsammans material och delar med oss av det som produceras. IKT är ett samarbete oberoende av gemensam tid och plats.

IKT ger möjligheter att tillmötesgå studerandes olika behov. Med IKT kan vi såväl modifiera som omdefiniera lärandet.

Vi är öppna att lära av varandra och ser studerandes kunnande inom IKT som en resurs. 

Var och en av oss har ett eget ansvar för att ta till oss kunnande inom IKT och aktivt söka nya lösningar på utmaningar i det egna arbetet.