ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Axxells vision och strategi 2022-2026

Vår vision

Vår mission

Axxell erbjuder utbildning som svarar på individens, arbetslivets och samhällets behov

Våra värderingar

engagemang, trygghet, hållbarhet

Vår policy

 • Vi förbättrar ständigt vår verksamhet
 • Vi erbjuder utbildning som svarar på arbetslivets behov och höjer yrkeskunnandet och kompetensen samt stärker konkurrenskraften
 • För oss är välmående samt en jämlik, trygg och säker arbetsmiljö viktigt
 • Vi arbetar för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet
 • Vi är en aktiv del av närsamhället

 

 

Engagemang

Vi är genuint intresserade av våra studerande och vårt arbete.

Trygghet

Respekt och positivt bemötande ger samhörighet. Samhörighet ger trygghet. Trygghet ger välmående.

Hållbarhet

Vi verkar på ett sätt som ger kommande generationer möjlighet till ett hållbart liv.

Vi ska aktivt möta förändringen i arbetslivet

Bakgrund och förutsättningar

Arbetslivet förändras snabbt under de kommande åren. Vi behöver förhålla oss till ökade variationer i behovet av arbetskraft och kompetens, ett tilltagande distans- och hybridarbete samt en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. Våra samarbetspartners inom arbetslivet verkar samtidigt i en omvärld som blir alltmer mångkulturell och där skillnaderna mellan individers förutsättningar och kunnande riskerar att växa.

Allt detta ställer ökade krav på vår lyhördhet och anpassningsförmåga. En ständigt bättre samverkan mellan arbetslivet och oss  är en nyckelfaktor för att bibehålla livskraften i närregionen, skapa tillväxt i samhället och bygga en hållbar utbildning.  

Vad vill vi?  

 •  Vi är den naturliga samarbets- och samtalspartnern för arbetslivets representanter i frågor som rör yrkesutbildning och kompetensförsörjning.
 • Vi är förstavalet för såväl ungdomar på väg in i yrkeslivet som för vuxenstuderande som vill höja sin yrkeskompetens eller byta bransch.
 • Vi stärker aktivt företagarandan, entreprenörskapet och kundservicekompetensen hos våra studerande.

Hur uppnår vi det?

 • Vi utvecklar vår förmåga och våra arbetssätt för att kontinuerligt lyssna in arbetslivets behov av arbetskraft och kompetens. Vi skapar och medverkar i en mångfald av forum och arenor där Axxell och arbetslivet möts – lokalt, nationellt, globalt och digitalt.
 • Vi förbereder våra studerande för framtiden genom intensifierade utbildningssatsningar inom företagande, entreprenörskap och kommunikation.
 • Vi ska bli bättre på att anpassa vårt utbud efter förändringarna på arbetsmarknaden, både vad gäller yrkesutbildning, kortkurser och skräddarsydda utbildningar.
 • Vi utvecklas tillsammans med våra studerande och med arbetslivet såväl nationellt som internationellt. Vi har kontinuerligt externa utvecklingsprojekt i samarbete med arbetslivet.

Utvärdering

 • De arbetsplatshandledare och -bedömare som våra utbildningar samarbetar med ska senast skolåret 2025-2026 ge den aktuella utbildningen vitsordet 4,3 på frågan Jag är nöjd med hur läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet i ARVO arbetsplatshandledarenkät och detta med en svarsfrekvens på minst 50%.
 • De arbetsplatser våra utbildningar samarbetar med ska senast under skolåret 2025-2026 ge den aktuella utbildningen vitsordet 4,3 på frågan Vi är nöjda med hur läroanstalten ordnar lärande i arbetslivet i ARVO arbetsplatsenkät och detta med en svarsfrekvens på minst 50%.

Välmående studerande och personal ger en hållbar utbildning

Bakgrund och förutsättningar

Det är viktigt att personalen trivs och har de rätta förutsättningarna för att kunna stöda studerande i deras studier. Välmående studerande och välmående personal är samtidigt goda ambassadörer för Axxell som ledande yrkesutbildare.

Den senaste tidens omvärldsturbulens har medfört stora omställningar såväl för vår personal som för våra studerande. Föränderliga arbets- och undervisningsformer är något vi behöver förhålla oss till även under denna strategiperiod.

Vad vill vi?

 • Det är meningsfullt, tryggt och roligt att studera hos oss. Varje studerande får sin röst hörd och ges möjlighet att utvecklas under sin studietid.
 • Personalen har kunskap om och tillgång till den utrustning, de verktyg och det stöd som behövs för att tryggt kunna ge alla studerande en högklassig utbildning.
 • Vi har ett öppet arbetssätt och ett ledarskap som skapar förtroende. 

Hur uppnår vi det?

 • Vi gör våra studerande delaktiga och ger dem olika kanaler genom vilka de kan påverka undervisning och verksamhet.
 • Vi gör upp ett personalprogram.
 • Vi förenklar och förenhetligar vår kommunikation kring våra administrativa processer för att göra vår vardag på Axxell smidigare.
 • Vi skapar bättre förutsättningar att utföra arbete på flexiblare och mera hållbara sätt.
 • Som en del av vårt miljöarbete tar vi fram ett klimatprogram.

Utvärdering

 • NPS - värdet ska öka från +5 till minst +25 senast år 2026.
 • Personal- och klimatprogram är uppgjorda.

Vår pedagogik utgår från att arbete och lärande förändras

Bakgrund och förutsättningar

Arbetslivets input i undervisningen är en förutsättning för att utbud och efterfrågan ska mötas på arbetslivets arena, där det delvis råder brist på arbetskraft.

En hållbar undervisning är samplanerad av de studerande, personal och arbetslivet. 

Kunskap och nyfikenhet är ledstjärnor för såväl personal som studerande och vi vill alla lära oss att inhämta ny kunskap. Lärandet sker såväl formellt som informellt.

Vi räknar med en ökad variation i våra studerandes förutsättningar, målsättningar och ambitionsnivå. Det här ställer krav på en pedagogik som möter studerande i olika målgrupper och i olika livssituationer.

Vad vill vi uppnå

 • Framtids- och förändringskompetenser genomsyrar våra utbildningar. Vi ger våra studerande ett gediget yrkeskunnande och en yrkesstolthet, en stark framtidstro och ett hållbart förhållningssätt.
 • Vi inspirerar studerande till aktivt självledarskap – att ta ansvar för sig själv, sina studier och sin inlärning samtidigt som vi ser styrkan i att samverka i grupp.
 • Inlärningen utgår från individens situation och förutsättningar. Vi erbjuder flexibla metoder och studievägar.

Hur uppnår vi det?

 • För att stärka arbetslivets input väljs en arbetslivsmentor per examensdel.
 • Vi satsar på mera ämnesövergripande integrering och vi samverkar i inlärningsmiljöerna.
 • Allt undervisningsmaterial är digitaliserat och metoder väljs utgående från inlärningsmiljön.
 • Den fysiska aktivitetens betydelse för välmåendet och inlärningen betonas.

Utvärdering  

 • Alla examensdelar har en arbetslivsmentor.
 • Alla utbildningar ska senast skolåret 2025-2026 nå vitsordet 4,3 i ARVO studeranderespons slutenkät (hel - och delexamen) på frågan Jag är nöjd med utbildningen och detta med en svarsfrekvens på minst 50%.