Projektit

Bridging L2 with working life

Koordinoija

Axxell (Suomi)

Osallistujat

Ruotsi (SFI Söderort), Norja (OVO SKU), Tanska (VSK), Islanti (Mimir)

Aikataulu

Projekti oli kaksivuotinen, alkoi kesällä 2016 ja päättyi kesäkuussa 2018. Alussa tehtiin työnantajien ja opettajien tarvekartoitus ja analysointi (syksy 2016), josta jatkettiin materiaalien kokoamiseen (talvi - kevät 2017), ja edelleen pilotoinnin 1. vaiheeseen (kevät – syksy 2017). Tästä edettiin harjoitusten kokoamiseen ja opetusvideoiden tekemiseen (syksy – talvi 2017). Projekti päättyi materiaalien julkaisemiseen ja loppuraporttiin (kesä 2018).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli tukea kielen oppimista työpaikoilla. Työnantajien ja opettajien ohjekirjat pitävät sisällään tietoa harjoittelijoiden ohjaamisesta harjoittelujaksoille sekä harjoittelun tavoitteista kielen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi projektin tarkoituksena oli koota parhaita harjoituksia sekä opetusvideoita tukemaan erilaisia kommunikointitilanteita työpaikoilla.


LAATUHAAVI

Kotoverkon Laatuhaavi on ERASMUS+ -liikkuvuushanke, jossa on mukana 14 kotokoulutuksessa mukana olevaa kumppania ympäri Suomen. Axxell koordinoi hanketta.

Ensimmäinen matka, syyskuu 2017

Hankkeen ensimmäinen matka suuntautui Alankomaihin ja siellä Haagiin ja Bredaan. Axxellia edusti Sanna Markkanen. Matkalla vierailtiin kahdessa oppilaitoksessa sekä yhtenä päivänä Metropolis-konferenssissa Haagissa. Sekä konferenssissa että kouluissa tuli vahvasti esille paikallisuus ja vapaaehtoisten rooli kotoutumisessa. Vapaaehtoiset järjestävät vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille sekä toimivat apuopettajina kotokoulutuksessa. Kuten niin monta kertaa aiemminkin on todettu, opiskelijat olivat ihan samanlaisia kuin täällä Suomessakin. Opiskeltava kieli tuntui kyllä hyvin haastavalta lukuopiskelijalle.

Toinen matka, maaliskuu 2018

Kotoverkon Laatuhaavi –hanke vieraili 20.-23.3.2018 Erasmus + -liikkuvuusrahoituksella Brysselissä CVO Lethaksessa tutustumassa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutukseen. Matkan tavoitteena oli perehtyä paikallisiin koulutus- ja kotoutumismalleihin sekä verkostoitua niin suomalaisten kuin belgialaisten toimijoiden kanssa. Laatuhaavin matkalle osallistui koulutusasiantuntijoita 12 eri oppilaitoksesta ympäri Suomen. Axxell MKK:n edustajana matkalle osallistui Elina Sadeniemi.

Matkan annista voi lukea Facebookin avoimesta ryhmästä Kotoverkon Laatuhaavi:

https://www.facebook.com/groups/176186139596703/?ref=bookmarks

 

Linkkejä:

https://www.rocmondriaan.nl/ ​
https://www.rocwb.nl/ 

 


Eväitä Mopvaan

Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta maahanmuuttajien oppimisvalmiuksien kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus on suunnattu ammatillisille opettajille. Koulutuksen rahoittaa OPH ja se toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian kanssa. Lähipäiviä on yhteensä 10, joista 7 Haaga-Heliassa ja kolme työpaikoilla vertaisryhminä.

Hankkeesta on vetovastuussa Tanja Sandberg. Axxellista on lisäksi mukana Seija Purhonen ja Marjo Salmela.


OsTu - oppia Euroopasta

ERASMUS + -liikkuvuushanke, jossa Axxell on koordinaattorina. Axxellin, Omnian ja Työtehoseuran muodostama konsortiohanke kehittää menetelmiä ja mallia maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi. Osaamisen tunnistamisen käytäntöihin haetaan apua ja tietotaitoa Job shadowing –jaksojen avulla. Hankkeen vaikuttavuus perustuu maahanmuuttajakoulutusten kehittämiseen ja uusien toimintatapojen ja -mallien käyttöönottoon Suomessa.


Opsista käytäntöön

Lukuopejen työkalupakki-hanke on suunnattu vapaan sivistystyön opettajille ja pyrkii vastaamaan vuonna 2018 alkavan, maahanmuuttajille tarkoitetun lukutaitokoulutuksen toteuttamiseen liittyviin osaamistarpeisiin. Koulutus antaa opettajille valmiudet kohdata lukutaitokoulutusten monenlaiset haasteet. Koulutuksen pääteemoina ovat arviointi (lähtötason arviointi, oppimista tukeva arviointi ja loppuarviointi), ohjaus (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, oppimisen ohjaaminen ja jatko-ohjaus) sekä lukutaito-opetuksen pedagogiikka (aikuinen lukutaitoa oppimassa, toiminnalliset menetelmät, muut aineet lukutaitokoulutuksessa ja luku- ja kirjoitustaidon opettaminen).  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton, Testipisteen ja Axxelli kesken. 

Se koostuu kolmesta osiosta, joihin jokaiseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Koulutus järjestetään lukukauden mittaisena kolme kertaa vuosina 2018-2019.


COPE

COPE-hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. Projektin aikataulu: 1.4.2016–31.3.2019. Axxellista oli hankkeessa mukana Aurora Vasama ja Tanja Sandberg. Hankkeen sivut: https://www.stncope.fi/. Lue lisää myös tästä: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/osaavan-tyovoiman-varmistaminen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-murroksessa-cope-

 


COMBI

COMBI (Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments) on Erasmus+ rahoitteinen projekti. COMBI-projektin tavoite on parantaa opettajien osaamista opettaa kommunikatiivisia taitoja maissa, jossa on kaksi virallista kieltä ja maahanmuuttajan pitää käyttää niitä molempia työpaikalla. Alaksi on valitty terveydenhoito. Partnerit tulevat Baskimaalta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Hollannista (koordinaattori). Käytännössä hankkeessa kehitetään opettajien täydennyskoulutusta tähän aiheeseen liittyen (verkkokoulutusta).

Axxellista on projektissa mukana Jutta Kosola ja Elina Tuomikoski. Projektin aikataulu on 01.09.2016-31.08.2019.


TUPAKO

TUPAKO - Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen hyvät käytännöt Euroopassa on neljän oppilaitoksen Erasmus+ -liikkuvuushanke. Hankkeen aikana tehdään 5 käyntiä eri puolille Eurooppaa.

TUPAKO-hankkeet tavoitteet: 

1. Lisätä osallistujien ymmärrystä maahanmuutosta eurooppalaisessa kontekstissa.

2. Kerätä eri maista hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien hyvään kotouttamiseen ja työelämäyhteistyöhön kotouttamisessa ja kielen oppimisessa sekä ammatillisten valmiuksien parantamisessa.

3. Vahvistaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä.

4. Saada lisätietoa koulutustausta vaikutuksista oppimiseen ja hyviä toimintamalleja vähäisen koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien kouluttamiseen.

Blogia matkoista pääsee lukemaan täältä.