Course:
Vakthavande styrman - Grundexamen i sjöfart (vuxenutbildning)

Utbildning

Som vaktstyrman arbetar du som styrman på ett fartyg i internationell trafik eller som befälhavare på mindre fartyg i östersjötrafik. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfart på programmet för fortsatta studier till sjökapten.

Vaktstyrmansexamen gäller över hela världen och följer det internationella STCW-avtalet (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Utbildningen

Utbildningen omfattar 90 studieveckor vilka avläggs på ca 2,5 år, av vilka 1 år består av handledd sjöpraktik. Har du tidigare däcksbehörighet av lägre rang (t.ex. vaktman) förkortas studietiden med ca 1 år.

Studierna växlar mellan teoretiska studier, fartygssimulatorövningar och inlärning i arbete ombord på fartyg i trafik. Fartygspraktiken kan även utföras som anställd ombord med normala löneförmåner.

Utbildningen till vaktstyrman räcker 2,5 år. Studierna växlar mellan teoretiska studier, fartygssimulatorövningar och inlärning i arbete ombord på fartyg i trafik.

Åbo är en livlig studiestad med mycket att erbjuda. Sjöfartsutbildningen i Åbo har långa anor, Navigationsskolan grundades som Finlands första yrkesskola år 1813.

Behörighet

Vakstyrmans utbildningen beräknas ta tre år. Tillgodoräkning av tidigare studier sker efter antagning, stort antal tillgodoräknade kurser kan förkorta studietiden. För att avlägga vaktstyrmans examen krävs det att den studerande har avlagt en utbildning bestående av 90 sv, i vilka det ingår ca. 40 studieveckor godkänd arbetspraktik. För erhållandet av vaktstyrmans behörighetsbrev krävs minst 360 dagar godkänd handledd arbetspraktik.

Praktik

Handledd praktik och lärande i arbete

Som begrepp är handledd praktik och lärande i arbete nya och de innebär mer än traditionell arbetserfarenhet eller praktik. Handledd praktik och lärande i arbete innebär att den studerande lär sig en del av innehållet i den förberedande utbildningen på arbetsplatser. Utförandet av uppgifterna bestyrks delvis på fartyget.

Den handledda praktiken uppföljs på fartyget med hjälp av en praktikbok. I fall de så önskar, uppföljer läroanstalten eller enheten inlärningen förutom med hjälp av praktikboken också med hjälp av en inlärningsdagbok och övningsuppgifter. Ansvarspersonen för den handledda praktiken handleder den studerande och ger information om referensmaterial.

Målet med den handledda praktiken är att studerande skall bli förtrogna med uppgifterna som hör till vaktman och vaktchef motsvarande de teoretiska och praktiska färdigheterna definierade i verksamhetsområdena i konventionen.

I den handledda praktiken betonas den studerandes förmåga att ta egna initiativ. Initiativförmåga innebär dock under inga omständigheter att fartygets säkerhet eller besättningens och studerandes arbetssäkerhet får äventyras. Yrkeshögskola och läroanstalt eller del av dessa förser rederiet och fartyget med läroanstaltsspecifika instruktioner över den handledda praktiken. Instruktionerna kompletterar utbildningskommissionens rekommendation. Dessutom medför studerande, som utför handledd praktik, yrkeshögskolans eller läroanstaltens instruktion för praktiken, antingen som en bilaga till praktikboken eller separat.

Förordningsgrunder

I sjöfartsbranschen grundar sig den handledda praktiken på den reviderade konventionen för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning.

Den reviderade konventionen förutsätter för erhållande av vaktstyrmans behörighetsbrev en i utbildningsprogrammet eller läroplanen ingående och i praktikbok dokumenterad ettårig praktikperiod eller alternativt tre års sjötjänst. I konventionen ingår också motsvarande bestämmelser angående handledd praktik för vaktmaskinmästare och vaktman.

Enligt förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning bör följande krav uppfyllas för beviljandet av behörighetsbrev:

  • minimiålder
  • utbildning
  • kravet på sjötjänst, dvs. godkänd handledd praktik, arbetserfarenhet eller en kombination av utbildning och arbetserfarenhet.

Enligt lagen om yrkesutbildning, som trädde i kraft i början av år 1999, bör det i samtliga yrkesinriktade grundexamina dessutom ingå lärande i arbete. Enligt Undervisningsministeriets beslut är omfattningen av lärande i arbete i grundexamen inom sjöfart 30-60 ECTS.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Anders Levin tfn 044 739 7782 eller anders.levin@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Vakthavande styrman - Grundexamen i sjöfart (vuxenutbildning)

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

90 sv = 2,5 läsår. Av denna studietid utgör en tredjedel (40 sv) inlärning i arbete ombord på handelsfartyg i internationell trafik

Start Date

September 2017

Contact

Robert Stolpe

044-739 7262
robert.stolpe@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri men en examensavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Hälsofaktorer som påverkar antagning som studerande

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen - Ungdoms- och fritidsinstruktion - Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Course name

Vakthavande styrman - Grundexamen i sjöfart (vuxenutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

90 sv = 2,5 läsår. Av denna studietid utgör en tredjedel (40 sv) inlärning i arbete ombord på handelsfartyg i internationell trafik

Start Date

September 2017

Contactperson

Robert Stolpe

044-739 7262
robert.stolpe@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri men en examensavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Hälsofaktorer som påverkar antagning som studerande

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen - Ungdoms- och fritidsinstruktion - Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Course name

Vakthavande styrman - Grundexamen i sjöfart (vuxenutbildning)

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

90 sv = 2,5 läsår. Av denna studietid utgör en tredjedel (40 sv) inlärning i arbete ombord på handelsfartyg i internationell trafik

Start Date

September 2017

Contactperson

Robert Stolpe

044-739 7262
robert.stolpe@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri men en examensavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Hälsofaktorer som påverkar antagning som studerande

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen - Ungdoms- och fritidsinstruktion - Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.Contact

Robert Stolpe

044-739 7262
robert.stolpe@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.

Observera följande förhandskrav:

För att kunna antas till den utbildning som som startar i september krävs att den sökande har behörighetsbrev för vaktman maskin.

Utbildningen som startar i januari har inga förhandskrav.

Sista ansökningsdag till höstens utbildning: 15.5 (startdatum september)

Sista ansökningsdag till vårens utbildning: 31.10 (startdatum januari)


Ansökan till utbildningen som startar i september

Detta är ansökningsblanketten för utbildningen som startar i september. Observera att för att kunna antas till utbildningen som startar I September krävs att du har behörighetsbrev för vaktman. 

Ansökan till utbildningen som startar i januari

Detta är ansökningsblanketten för utbildningen som startar i januari. Utbildningen har inga förhandskrav.