ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Utbildning för vuxna vid Axxell

Utveckla din yrkeskompetens på ett flexibelt sätt vid Axxell. Du kan avlägga examen på tre olika examensnivåer:

  1. Yrkesinriktad grundexamen, som visar att du har de kunskaper som krävs för att kunna utföra yrket
  2. Yrkesexamen, som visar att du har den skicklighet som krävs av en yrkesman på området
  3. Specialyrkesexamen, som visar att du behärskar de mest krävande uppgifterna på området

Man kan gå vidare från en lägre till en högre examen, men det går också att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen direkt. Tidigare kompetens räknas till godo i studierna.

För att få examen skall du bevisa att du har den kunskap som krävs. Bedömningen baserar sig alltid på de krav på yrkesskicklighet och de bedömningskriterier som fastställs i examensgrunderna, och som din examensprestation sedan jämförs med. I bedömningen deltar branschlärare och arbetslivets representant.

Trots att du kan avlägga examen utan någon bestämd förhandsutbildning, är det ändå vanligt att du som studerande märker att du behöver komplettera ditt kunnande innan du avlägger examen. Axxell erbjuder därför utbildning som du kan gå för att inhämta den kunskap du behöver.

Här hittar du hela vårt utbildningsutbud.

Har du kunskap i huvudet och händerna men inte på papper?

En persons yrkeskompetens kan erkännas oberoende av om kunnandet förvärvats genom arbetserfarenhet, studier eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket. Systemet med examensutbildning utgår först och främst från arbetslivets behov. Näringslivet och det övriga arbetslivet medverkar i planerandet, anordnandet och bedömningen av examen. Särskilt för vuxna är systemet ett flexibelt sätt att påvisa, förnya och upprätthålla sin yrkeskompetens.

Det är ingen skillnad var du fått din kunskap, examen mäter bara din kunskap!

Om du vill test ditt eget kunnande kan du gå till jagkan.fi och jämföra med den examen du vill avlägga.

Tag kontakt med oss på lillemor.norrena@axxell.fi så kan vi ge dig mera råd!

Du kan avlägga examen som

  • läroavtalsutbildning, som grundar sig på ett tidsbundet avtal mellan en arbetsgivare och dig själv. Du lär dig de praktiska färdigheterna vid arbetsplatsen och de teoretiska bitarna i utbildningen vid Axxell.
  • arbetskraftsutbildning, som stöds av arbetskraftförvaltningen
  • personalutbildning, som stöds av arbetsgivaren
  • examensutbildning som stöds av utbildningsförvaltningen

Förutom utbildningar som leder till examen, erbjuder vi också en mängd olika kurser och kortare utbildningar som inte leder till examen, men som hjälper dig att öka din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Din väg till examen - bild på hur den personliga tillämpningen sker

Är du 20-50 år och saknar examen efter grundskolan?

Läs mera

Vägen till examen - studerandes röst

Skräddarsydda utbildningar

Vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar som baserar sig på företagets eget behov samt skräddarsydda föreläsningar för företag och kommuner. Mera information om vem du kan kontakta i olika branscher i Axxell hittar du här.

 

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen och resten är teoriutbildning på en läroanstalt. Läroavtalet baserar sig på ett tidsbundet arbetskontrakt där målet är att uppnå kunskaper som motsvarar branschens yrkeskrav. Avtalsparter är studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå. Även företagare kan ingå läroavtal då arbetsinlärningen sker i det egna företaget.

Genom läroavtal kan avläggas yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Läroavtalsutbildningen leder till samma examina som den utbildning som ordnas i läroanstalterna. Målet för utbildningen kan också vara endast en del av en examen.

Studerande söker själv en lämplig arbetsplats inom önskad bransch och arbetsgivaren är intresserad av att anställa personal på läroavtal. Arbetsgivaren kan också utbilda befintlig personal på läroavtal. Läroavtalsbyrån kontaktas endera av den studerande eller av arbetsgivaren och förhandlingar mellan studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå påbörjas.

Läs mera

Invandrarutbildning

Axxell ordnar både integrationsutbildning och språkutbildning för invandrare. Dessutom ordna vi läs- och skrivfärdighets utbildningar avsedda för vuxna invandrare som inte gått i skola i hemlandet och som inte kan läsa eller skriva på sitt eget modersmål.

Läs mera