ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Arbetslivets behov av kunnig arbetskraft

Axxells kunder i arbetslivet är allt från små och mellanstora företag till större organisationer. Vi erbjuder såväl företag som offentliga- och tredje sektorns arbetsplatser möjligheter att utveckla och upprätthålla  sitt kunnande. Vilka utvecklingsbehov eller -önskemål har  företaget/organisationen eller du själv som företagare? Behövs en kartläggning av kunskapsbehovet? Företagare eller arbetsgivare kan få flera olika former av stöd både vid rekrytering och fortbildning. På www.te-palvelut.fi hittar du mera info. En anställd som går en utbildning hos oss kan i sina studier utveckla den egna arbetsplatsen.

Arbetslivet förändras med snabb takt. Av de nya unga som nu inleder studier kommer hälften att om 20 år jobba med yrken som ännu inte finns. De kommer också att ha många olika under sin yrkesverksamma karriär.

Detta ställer krav på att de studerande oberoende av vilken examen eller delexamen de studerar till får kunnande i de så kallade nyckelkompetenserna så som problemlösning, samarbetsförmåga, kommunikation mm.. Nyckelkompetenser är definierade i de nationella examensgrunderna och de i sin tur bygger på de av EU och OECD formulerade 8 kompetenserna. 

Vilka är behoven?

Utbildning behöver prognostiseras. Genom prognostisering av utbildningen får vi veta vilket behov av arbetskraft vår regionala arbetsmarknad har. Låt oss få veta vilken typ av arbetskraft din arbetsplats, ditt företag behöver om 5 år, om 10 år osv. När går t.ex. era ”nyckelspelare” i pension?

Håll kontakt med utbildningsledarna på Axxell och berätta om hur ni ser på arbetskraftsbehovets utveckling.

Utveckling av utbildning som helhet och branschens utbildningar

Axxell har en direktion bestående av representanter för arbetslivet. Direktionens mandattid är 3 år och en ny period inleds 1.1.2018.

Direktionens uppgifter finns definierade i Axxells instruktion. Direktionens uppgift är utöver vad som stadgas i lag och förordning att

  • föreslå verksamhetsplan, budget och ekonomiplan för styrelsen samt vid behov besluta om investeringar inom ramen för av Ab:s styrelse fastställd budget
  • besluta om riktlinjerna för verksamheten samt utbildningsuppgiftens fördelning
  • fastställa modeller för utbildningsplaner och planer för bedömning av kunnande
  • fastställer struktur och arbetssätt för arbetslivsorganen 
  • främja kvaliteten i verksamheten
  • fastställa läroanstaltens trivsel- och ordningsregler samt internatregler
  • utse enhetschefer
  • utse disciplinutskott

Axxell har också något som vi kallar arbetslivsorgan.

Ett arbetslivsorgan godkänner utbildningsplaner och planer för bedömning av kunnande för de olika yrkesutbildningarna. Olika branscher har olika arbetslivorgan, en del till och med flera, så Axxell har många arbetslivsorgan.  Medlemmarna i arbetslivsorganet skall representera den aktuella utbildningens bransch- och arbetsliv. Organet skall bestå av minst fyra personer då planer för grundexamina slås fast och minst två personer då planer för yrkes- och specialyrkesexamina slås fast.

Ex. Axxell behöver få examensdelen Bil- eller motorcykelservice  planerad och godkänd. Då samlar vi minst fyra företrädare för just denna typ av verksamhet, diskuterar utgående från nationella examenssgrunderna hur vi i praktiken genomför  denna examensdel. På det skriver Axxells representant i gruppen ett protokoll och därefter registreras beslutet i Axxells system.

Arbetslivets input i utbildningen

Undervisningen planeras i större helheter och det betyder att vi i praktiken planerar en examensdel i gången. I det som vi kallar samplanering deltar alla lärare som är involverade, på sätt eller annat, i undervisningen av examensdelen. Här deltar också de studerandes examenshandledare och vid behov någon av våra speciallärare. Vi ser mycket gärna att arbetslivets representanter sätter sig runt vårt bord och är med och ger sin input från ”verkliga livet”. Utbildningsledaren ledera samplaneringen så tag kontakt med hen om du har intresse och möjlighet.

I undervisningen kan ju ingå riktiga uppgifter från arbetslivet, studiebesök, arbetsplatsförlagd undervisning, expertföreläsningar mm. inlärning i arbete, eller det som efter 1.1.2018 heter utbildning enligt utbildningsavtal inte att förglömma.

Autentiska uppgifter för våra studerande

Vi eftersträvar att göra utbildningen så autentisk som möjligt. Här kan arbetslivet formulera uppgifter och ge projekt som är så verkliga som möjligt och som utgår från arbetslivets behov. Då den studerande studerar vid sidan om arbetet, kan den studerande arbeta med uppgifter som utvecklar den egna arbetsplatsen.

I en grupp studerande kan alla göra samma uppgift, det behöver inte finnas lika många uppgifter som det finns studerande.

Ex 1. En kund önskar en ny hemsida. Kunden kommer till gruppen och beskriver sitt behov/gör sin beställning. Alla studerande skissar på en hemsida och alla skisser presenteras för kunden. Kunden väljer ut några som hen vill gå vidare med. Då jobbar studerande i grupp kring de förslag som går vidare för att sedan tillsamman presentera förslaget för kunden. Kunden väljer bland förslagen ett som han önskar gå vidare med – den utvecklingen kan gruppen göra tillsammans.

Ex 2. Studerande behöver kunna bokföra och göra bokslut. En förening lämnar i alla sina räkenskaper och studerande jobbar ensamma, parvis eller i grupp med materialet. 

Ex 3. Då den studerande redan har en arbetsplats kan hen göra uppgifter för arbetsplatsen eller arbetsgemenskapen t.ex. genom att ordna temadagar kring kulturell mångfald eller infopaket om ny lagstiftning.

På Arbetsplatserna finns ett stort kunnande. Detta kunnande tar vi gärna emot i form av t.ex. experter som berättar vad de gör i det dagliga arbetslivet.

Blivande ansvarsfulla arbetstagare

Arbetslivet kan vara med och fostra våra unga studerande till goda och ansvarfulla arbetstagare. De skall veta vilka regler som gäller i arbetslivet, som att komma i tid, klädsel, telefonanvändning osv. allt detta kan vi berätta på skolan men det är inte riktigt detsamma som att uppleva det i praktiken. Inom ramen för ämnet arbetslivskunskap kommer våra första årets ungdomsstuderande ut i arbetslivet en dag i veckan. Tanken är då att de kan välja vilken arbetsplats som helst men när de är på arbetsplatsen skall de reflektera över hur man för sig, hur man klär sig hur man behandlar kunder, hur man samarbetar osv.