Kunskap och inspiration vid Folkhögskolan Axxell

Vid Folkhögskolan Axxell finner du både kunskap och inspiration, vare sig du vill utveckla din yrkeskunskap, utveckla dig själv eller ta ett mellanår på en av våra långa linjer. Folkhögskolan Axxell erbjuder både långa folkhögskoleutbildningar (långa linjer) och kortkurser med olika teman. 

  • Axxell Överby i Esbo ordnar skrivarkurser och kortkurser inom trädgård, hantverk och välmående

  • Axxell Lappfjärd i Österbotten har specialiserat sig på musik, producentskap och ljud

  • Axxell Brusaby i Kimito ordnar kortkurser inom natur, djur, foto och friluftsliv

 

Hela Folkhögskolan Axxells utbildningsutbud

Folkhögskola - ett alternativ för Dig

Folkhögskolan är en modern och anpassad skolform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – du är med och skapar din egen utbildning!

Folkhögskolorna erbjuder långa, minst åtta veckor varande utbildning dvs. linjer och korta kurser. I egenskap av internatskolor är de effektiva och flexibla: studierna, boendet, fritiden utgör tillsammans en meningsfull helhet. Personlig studievägledning och social gemenskap bildar en fin grund för studier. Folkhögskolan erbjuder ett alternativ, där man hjälper individen att förverkliga egna möjligheter. Dagens folkhögskola vill mångsidigt utveckla individens personlighet, öka medvetenheten, fostra till kritik och samhällsansvar och ge alternativ för beslut om det egna livet. Folkhögskolorna betonar helheten. Teori och praktik är lika viktiga, livet och undervisningen följs åt och vid sidan av kunskaperna betonas sociala färdigheter.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna verksamhetsplaner. Undervisningen är oftast allmänbildande dvs. icke-examensinriktad utbildning såsom språk, konst, hantverk, musik, media och kommunikation.

Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv bestämma över målet och innehållet i undervisningen. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet, en flexibel undervisning som beaktar elevens behov. Olika evenemang och studerandenas gemensamma projekt ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. De gemensamma projekten bryter ner rollföreställningar, för eleverna närmare varandra och närmare lärarna och den övriga personalen.

Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktigt

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet (dialogen) och den studerandes aktiva deltagande i gruppen, och det blir därför många grupparbeten och diskussionsuppgifter. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Folkhögskolan har en annan definition av kunskap, där förmågan att ta till sig och själv skapa ständigt nya synvinklar på tillvaron är vad som räknas. En annan av folkhögskolans viktiga uppgifter är att ge matnyttiga kunskaper för fortsatta studier eller arbetsliv.

Folkhögskolan har ett internat där deltagarna kan bo, vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och deltagarnas kursavgifter.