Utbildning för unga

Axxellerera dina framtidsutsikter! Hos oss kan du välja mellan 19 olika yrken. Du kan bli kock, närvårdare, husbyggare, merkonom, djurskötare, datanom... Möjligheterna är många.

Utbildningen omfattar 180 kompetenspoäng och varar i ca. 3 år.

Att studera vid Axxell är spännande och varierande. Tyngdpunkten ligger på det praktiska arbetet och du kommer i ett tidigt skede i kontakt med arbetslivet. Inom de flesta av utbildningarna kan vi erbjuda ett internationellt utbyte då du får vidga dina vyer och bekanta dig med din bransch utomlands. Om du vill kan du också ta studenten samtidigt.

Presentation av Axxell för unga och deras vårdnadshavare

Här hittar du en presentation av Axxell, våra utbildningar och hur det är att studera hos oss.

Lov under skolåret

Följande lov är inplanerade under skolåret:

Höstlov: vecka 42 (hela eller delar av veckan)

Jullov: veckorna 52 och 1

Sportlov: vecka 8

Observera att det i presentationen ovan sägs att traditionella lov inte kommer att finnas fr.o.m. hösten 2018, men detta är alltså felaktigt och ovannämnda lov kommer att hållas.

Flexibla studier

Läroplanen i Axxell ger dig möjlighet att själv skapa en personlig examensplan enligt dina egna önskemål. Alla studerande gör en egen personlig studieplan i början av studierna och i den kan du göra dina olika val. Du kan byta ut examensdelar från den egna branschen mot examensdelar från en annan bransch eller välja examensdelar som passar dig och dina framtidsplaner bäst. Allt enligt hur de hjälper dig att nå ditt mål. De gemensamma ämnena (matematik, modersmål, språk etc.) kan du eventuellt avlägga på en Axxell-enhet nära din hemort om det fungerar i schemat eller så kan du välja att avlägga dem på distans som nätbaserade delmål. Läs mera om hur detta förverkligas 2017-2018 här. Flexibiliteten är stor - hur vill du göra?

Utbildning som sker på arbetsplats

Eftersom studierna vid Axxell leder till ett yrke och studerande efter examen kan gå direkt ut i arbetslivet är det viktigt att studerande redan under studietiden får yrkeserfarenhet. Utbildning som sker på arbetsplats är en inlärningsmetod som ger studerande möjlighet att lära sig en del av läroplanens målsättningar i en verklig arbetsmiljö på en arbetsplats. Perioden ger studerande djupare kunskap om sin bransch, samtidigt som den förbereder hen för arbetslivet. Utbildningen som sker på arbetsplats är målinriktad, handledd och studeranden får respons på sitt kunnande av både lärare och en utnämnd arbetsplatshandledare.

Internationella studier

Behovet av yrkeskunniga personer som klarar sig i ett mångkulturellt samhälle är stort och detta syns också i yrkesutbildningen. De internationella yrkesfärdigheterna lyfts fram både i branschteorin och i språkstudierna. Vid Axxell har vi ofta olika internationella projekt och studerande har möjlighet att delta i dessa projekt. Du kan också studera eller göra din inlärning i arbete-period utomlands eftersom Axxell har samarbetsskolor i många länder. Läs mera om vår internationella verksamhet här.

Fortsatta studier på tredje stadiet

De studerande som i höst inleder studier i Axxell kommer att få möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Denna väg har tillsvidare arbetsnamnet ”5:an” och innebär bl.a:

  • inom de obligatoriska gemensamma ämnena (ca. 20 kp) skapar vi, där det är möjligt, egna grupper för de studerande som har siktet inne på fortsatta studier
  • inom ramen för de valbara gemensamma ämnena (ca. 8 kp) ordnas ett slags preppkurser inom modersmål, finska, engelska och matematik som kan vara lokala Axxell-kurser eller öppna YH-kurser som ger studiepoäng

Utöver det som görs i GEM-ämnen försöker vi att i varje grundexamen tillsammans med YH Novia skapa ett öppna högskolas utbud på 5-15 kp.

Våra studerande har samma möjligheter som förut att söka och bli antagna i den Gemensamma Ansökan till högskolestudier. De kan också söka via öppna högskolan till högskolan och för det krävs 30 studiepoäng. Idag utgör intagningen via öppna högskolorna ca 1 %, men tanken är att den procenten i fortsättningen skall stiga till 20 %.

Kombistudier utgår

När Axxell nu gör nya utbildningsplaner (tidigare benämnda läroplaner) har vi inte längre samma möjligheter att erbjuda kombistudier för våra studerande som vi tidigare haft, vilket leder till att vi slutar bjuda ut möjligheten till kombistudier.

Orsaken till detta är bl.a. att vi frångår systemet med fem perioder. Fritt valbara studier (10 kp) som använts för detta ändamål finns inte längre i de nya examensgrunderna som träder i kraft 1.8.2018. Många av de gemensamma ämnena kommer också att integreras i yrkesämnen vilket gör schemaläggning för kombi mycket svårare.

Det formella beslutet om de gemensamma ämnenas utformning tas av Axxells direktion i april eller juni.

PRAO

Är du osäker på vad du i slutändan skall välja för yrke? Inga problem – hos oss kan du provstudera vid alla våra branscher! Läs mera om PRAO här.

Läroplaner

Läroplanen är det dokument som styr och reglerar utbildningen (den läroplansbaserade utbildningen) i Axxell. Läroplanen består av två delar, den gemensamma delen och den examensspecifika delen.

Den gemensamma delen

- anger principer och förfaringssätt som är gemensamma för alla grundexamina
- innehåller utbildningsanordnarens centrala värderingar

Den examenspecifika delen

- beskriver uppläggning och undervisningsmetoder
- beskriver ordnande av examensdelar och möjligheten att avlägga andra examina

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

De examensspecifika läroplanerna finns under respektive utbildning i Våra utbildningar.

Läroplanen ändrar till hösten 2018, mera information om den nya läroplanen kommer under våren.

Hjälp med att välja rätt yrke

Inom ramen för ett av Utbildningsstyrelsen finansierat projekt har det gjorts videon om olika yrken, alla videon hittar du på yrken.substans.fi

Mera information

Behöver du mera information? Examenshandledare  hjälper dig vidare, @axxell.fi eller tfn 044-739 7349.

Information om den gemensamma ansökan samt språkprov hittar du på www.axxell.fi/gea. På samma sida publiceras information om tilläggsansökan i mitten av juni, innan dess har vi inte rätt att publicera informationen.