Erasmus+ KA1 projektet Idekick bidrog till ett ökat samarbete med arbetslivet och öppnade dörrarna för fortsatt samarbete!

Idekick Holland

Idekick var ett Erasmus+ KA1 mobilitetsprojekt som finansierades av Europeiska kommissionen/Utbildningsstyrelsen. Målgruppen var Axxells personal samt arbetslivets representanter med vilka Axxell samarbetar eller önskar utveckla ett samarbete. Sammanlagt 65 personer deltog i utbyten via Idekick, av deltagarna var 51 personal från Axxell och 14 från arbetslivet. Vid val av vem som fick ett Idekick stipendie följdes principen om jämlikhet i enlighet med Axxells Vision, Strategi och mål. Varje deltagare har efter utbytet spritt information om projektet samt börjat arbeta för att goda modeller implementeras i deras arbetsgemenskap. Mottagande organisationerna kom från Danmark, Tyskland, Norge, Nederländerna, Spanien och Italien. Idekick bidrog till att samarbetet med de mottagande organisationerna förstärkts och fördjupats samtidigt som projektet fördjupade samarbetet mellan Axxell och arbetslivet.

Axxell strävar efter att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet och att erbjuda studeranden utbildning som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. Idekick var ett utmärkt sätt att göra detta. Axxell satsar även kraftigt på personalens möjligheter till fortbildning samt  att förbättra ocg fördjupa samarbetet med arbetslivet. Idekick projektet möjliggjorde att 52 personer från Axxells personal kunde under åren 2017 – 2018 och 2018 och 2019 kunnat göra en del av sin fortbildning i ett Europeiskt land samtidigt som de kunde fördjupa och etablera nya metoder/modeller att samarbeta med arbetslivet

Idekick Italien 

Via Idekick kunde Axxell svara på det behov/önskemål arbetslivet haft om att delta i europeiska utbyten tillsammans med Axxells personal. Genom att skicka arbetslivet tillsammans med undervisningspersonal på Idekick utbyten fick samtliga en ökad förståelse för varandras vardag och blev allt mer positiva till internationella utbyten. Deltagarna fick en ökad förståelse för vad studeranden kan/ har med sig i bagaget då de kommer på ett utbyte samt vilka kompetenser studeranden behöver för att framgångsrikt kunna delta i ett utbyte samt bli attraktiva på arbetsmarknaden.

Axxell arbetar för att utveckla innovativa pedagogiska modeller som förbättrar kvaliteten på yrkesutbildningen i enlighet med Axxells pedagogiska program. Via Idekick utbyten fick deltagarna bekanta sig med innovativa pedagogiska modeller i olika europeiska länder samtidigt som de fick idéer och tips på hur implementera goda modeller i deras arbetsmiljö.

Idekick Norge

Målsättningarna med Idekick var att 1) ge personalen ökade färdigheter i att samarbeta i en mångkulturell gemenskap 2) höja personalens förmåga att handleda studeranden som deltar i internationella utbyten 3) implementera innovativa pedagogiska modeller som höjer kvaliteten av yrkesutbildning hos de deltagande parterna 4) öka antalet personer som kan stöda studerande som deltar i internationella utbyten 5) fördjupa samarbetet med arbetslivet 6) öka arbetslivets beredskap att handleda studeranden som kommer på internationella utbyten 7) förbättra samarbetet mellan yrkesutbildare (Axxell) och arbetslivet. Samtliga målsättningar har nåtts!

Idekick resulterade i:

  • Nya metoder/modeller för hur förbättra och förstärka samarbetet mellan skola och arbetslivet
  • Förstärkningen av yrkesutbildningens goda rykte
  • Ökade kunskaper i att handleda internationella studeranden som kommer på utbyten samt att stöda studeranden som vill delta i internationella utbyten
  • Ökad förståelse för kulturella skillnader som existerar inom yrkesutbildningen runtom Europa
  • Spridning av innovativa pedagogiska metoder och modeller på ett Europeiskt plan
  • Ökad handledningskompetens hos personal/arbetslivsrepresentanter
  • Ökad medvetenhet om sina och arbetsplatsens styrkor
  • Ökad förståelse för varandras verksamhet och vardag

Idekick bidrog till att öka internationalisering på hemmaplan då deltagarna efter utbytena spritt med sig av det de lärt sig, det man erfarit samt presenterat modeller som gangnar yrkesutbildningen och fördjupar samarbetet med arbetslivet.

Nedan är några av de gruppreserapporter deltagarna skrev om utbyten de varit på:

Idekick reserapporter

Idékick projektresa till Danmark, april 2018

Idékick projektresa till Holland, april 2018

Idékick projektresa till Danmark, april 2018

Idékick projektresa till Danmark, april 2018

Idekick projektresa till Norge, maj 2019

Idekick projektresa till Italien, maj 2019

Idekick projektresa till Italien, maj 2019