ADUQUA (1.11.2011 – 30.10.2014)

ADUQUA är ett Grundtvig nätverks projekt som finansieras via Lifelong Learning Programme och som koordineras av Axxell. Projektet, som är ett 3 årigt projekt, påbörjades i november 2011.

Syftet med ADUQUA nätverk är att skapa en bred europeisk ram för att utveckla kvalitetsnormer för utbildning för vuxna invandrare. Kvalitén är en aktuell fråga eftersom migrationen ökar och arbetet med integrationspolitiken varierar mellan länderna i Europa. Således finns det ett växande behov av gemensamma kvalitetsnormer och kriterier. Dessutom gör den nuvarande ekonomiska situationen i Europa det ännu viktigare att stärka och förbättra kvalitén i integrationsarbetet.

Genom ADUQUA nätverk kan kunskapen i de europeiska länder som har bred/lång erfarenhet av migrationsfrågor delas av de länder som har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor. På så sätt vill projektet bidra till att främja utvecklingen av gemensamma standarder och kriterier.

Genom att samla in information om de kvalitetssystem som redan finns kommer en översikt med inriktning på politisk nivå och på utbildningsanordnare att genomföras. En rapport som omfattar rekommendationer på grundval av undersökningen kommer att publiceras genom en samling artiklar, inklusive en checklista med rekommendationer för lärare som arbetar med andraspråksutbildning. Således kommer ansvariga som arbetar inom olika områden med integration och andraspråksinlärning kunna ta del av och få nytta av översikten, Målgrupperna är bl.a. lärare, utbildningsanordnare, lokala, regionala och statliga myndigheter, politiker på lokal och nationell nivå vilka är ansvariga för integrationspolitiken. I förlängningen ska detta gynna studenterna genom ökad kvalité i undervisningen.

Den största effekten kommer att uppnås efter projektets slut när en bedömning kan göras i hur stor omfattning nätverket har kunnat påverka utveckling och kvalitén på integrationsarbetet. Målet är att alla parter tar initiativ i sina respektive organisationer och i sitt land för att främja denna process.

Genom att samla god praxis som finns i partnerländerna vill projektet bidra till att främja utvecklingen av gemensamma europeiska standarder och kriterier inom utbildning för vuxna invandrare. Avsikten är att rekommendationer om gemensamma standarder som kommer att spridas i partnerländerna ska förbättra kvalitén på integrationsarbetet och öka jämlikheten för invandrare i Europa. Eftersom utbildningsanordnare kan ta del av de rekommendationer som publiceras av nätverket, kan de utveckla sina utbildningsprogram samt utbilda sin personal för att uppfylla kvalitétskraven på utbildning för invandrare.

De rekommendationer som nätverket tar fram när det gäller kvalité inom utbildning för vuxna invandrare kommer att omfatta definitioner av kvalitétskrav för fortbildning av lärare. Dessutom kommer särskilda rekommendationer formuleras om hur ledningen inom utbildningsanordnare bör engagera sig i för att underlätta hög kvalité inom utbildningen. En ökad kvalité förbättrar möjligheterna för vuxna invandrare att använda sig av sina egna kompetenser/erfarenheter och på så sätt få utbildning med hög kvalité/examen.

Alla organisationer som deltar i ADUQA verkar inom vuxenutbildning. Deras sakkunniga uppmuntras att delta i utbytesprogram som det redan ansökts om under projektets gång. Utöver det så planerar ADUQUA-partner vilka delar samma intressen i olika frågor att arbeta med nya projekt för att täcka viktiga områden mer ingående, till exempel genom multilaterala projekt.

ADUQUA-partners:

 • Axxell, Helsinki, Finland
 • Vilniaus verslo kolegija, Vilnius, Litauen
 • Mayo Vocational Education Committee, Castlebar, Irland
 • Lancashire Adult Learning, Chorley, Storbritannien
 • Tampere Adult Education, Tammerfors, Finland
 • Verband Österreichischer Volkshochschulen, Wien, Österrike
 • Oslo Kommune Utdanninsetaten, Oslo, Norge
 • SFI Söderort, Stockholm, Sverige
 • WSZECHNICA Society of Alternative Education, Krosno, Polen
 • International House Berlin, Prolog, Berlin, Tyskland
 • The Intercultural Centre of Iceland, Reykjavik, Island
 • CVO Lethas, Bryssel, Belgien
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid, Antwerpen, Belgien
 • Vestegnens Sprog – og Kompetencecenter, Glostrup, Danmark

För mera information besök projektets hemsida http://www.aduqua.eu/ eller kontakta Kristel Kivisik, kristel.kivisik@axxell.fi, 044 739 7702No comments yet. Please sign in to comment.