Axxell Across Borders (1.6.2012 – 31.5.2014)

Allmänt: Axxell Across Borders är ett Leonardo da Vinci mobilitetsprojekt inom vilket 32 studerande från Axxell i Karis,  Ekenäs, Pargas, Kimito och Esbo har en möjlighet att göra sin Inlärning i arbete period med hjälp av ett Leonardo da Vinci/Axxell Across Borders stipendium i ett av de nedanstående länderna. Projektet börjar 1.6.2012 och slutar den 31.5.2014. Utbyten inom ramen av projektet kommer att ske till nedanstående samarbetsorganisationer och länder:

  1. IDAN utbildningscenter (Reykjavik, Island)
  2. Coleg Gwyr Abertawe (Swansea, Wales)
  3. Riverside Training (Hereford, Storbritannien)
  4. CFA LA Châtaigneraie (Rouen, Frankrike)

De mottagande organisationerna har alla samarbetat med Axxell inom ramen av olika internationella projekt och har visat sig vara pålitliga och kan förse Axxells studerande med en högklassig handledning under IA perioden. Före, under och efter utbytet kommer de studerande som beviljats ett Leonardo da Vinci Mobilitets-stipendium att delta i en förberedande kurs som kommer att stöda och underlätta den personliga och yrkesmässiga utvecklingen som sker under ett internationellt utbyte.

Målsättningen med projektet: Leonardo da Vinci projektet Enhance Mobility for Trainees at Risk of Social Exclusion visade att lågmotiverade studerande kan gagnas av att delta i internationella utbyten och att dessa utbyten kan öka deras studiemotivation samt höja deras självkännedom och självförtroende.

Målsättningarna med Axxell Across Borders är:

1. Öka antalet studerande som deltar i internationella mobiliteter genom att inkludera lågmotiverade och svaga studerande. Detta sker genom att förse lågmotiverade och svaga studeranden med information om möjligheterna att göra sin IA i ett annat europeiskt land samt genom att ge dem det stöd och den uppmuntran de behöver för att kunna delta i utbytet.

2. Höja studerandes studiemotivation, kulturkännedom, nyckelkompetenser samt yrkeskompetens genom att ge 2:a och 3:e årets studerande möjlighet att göra en IA period utomlands. Detta mål nås bl.a. genom att samarbeta med skolor som har en lång erfarenhet av att handleda och stöda utländska studerande vilket i sin tur ger de studerande en positiv erfarenhet av utbytet. Utbytets längd på 6 – 8 veckor möjliggör att en personlig och yrkesmässig utveckling hinner ske.

3. Ge de studerande en högklassig handledning (både före, under och efter utbytet) så att utbytet stöder den personliga och yrkesmässiga utvecklingen hos såväl svaga som starka studerande. Detta mål nås genom att under den förberedande kursen bl.a. beakta de olika hinder och rädslor som de studerande har, samt att förverkliga kursen så att 1/3-del av kursen sker innan de studerande åker på utbytet, 1/3-del sker under utbytet och 1/3-del sker efter att utbytet är avslutat.

4. Inkludera sådana linjer där få om ens några studeranden deltagit i internationella utbyten i internationella mobiliteter. Inom Axxell har utbytena i form av IA perioder framför allt skett inom teknik, turism, naturbruk och restaurangbranschen. Från social-, hälsovårds- och skönhetsbranschen, hantverk, handel och administration samt IT har mycket få studerande deltagit i internationella mobiliteter.

Urvalskriterier : Vid val av studerande kommer fokus att ligga på vilka studerande som har mest nytta av utbytet när det gäller utvecklingen av både yrkeskompetens som nyckelkompetenserna (t.ex. språk kunskaper, problemlösning).

Vid val av vem som får ett Axxell Across Borders stipendium kommer följande faktorer att beaktas:

1. Vilka studerande gagnar mest av utbytet

2. Är de studerande beredda att binda sig till att delta i utbytet och att slutföra de uppgifter som de förväntas göra för att utbytet skall kunna tillgodoräknas

3. Egenlärarnas motiveringar för varför studerande skall ges möjligheter att delta i utbyten

4. Har de studerande godkända prestationer i de yrkesämnen som krävs för att de studerande skall få delta i IA perioden över huvudtaget.

Resultat:

1. Allt fler studerande utvecklas till yrkeskunniga, toleranta arbetstagare eller arbetsgivare i sitt kommande yrkesliv genom att studerande bereds möjlighet att delta i internationella utbyten.

2. Jämlika möjligheter att delta i internationella utbyten ökar då man i urvalssituationen ser vem som har mest att gagna av ett internationellt utbyte istället för vem som har de bästa vitsorden i studieregistret.No comments yet. Please sign in to comment.