Inträdesprov inom Axxell

Inträdesprov inom Axxell anordnas enligt följande:

Grex inom social- och hälsovård, Ekenäs   

28-29.4.2015 kl. 9, Raseborgsvägen 9, 10600 EKENÄS

Grex inom hårbranschen

5.5.2015 kl. 9, Bangatan 75, 10300 KARIS

Grex inom hantverk och konstindustri         

15.5.2014 kl. 9, Fågelsången 1, 10650 EKENÄS

Utöver dessa kommer ett nationellt språkprov att ordnas 10.4.2015  i Axell i Karis (Bangatan 75)

Du kallas till ett språkprov om ditt modersmål inte är svenska och din språkkunskap inte kan intygas på annat sätt (se nedan). I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisningsspråket både muntligt och skriftligt.

Om du ändå har något av nedan nämnda betyg eller intyg kallas du INTE till språkprov:

  • du har ett avgångsbetyg från svensk grundskola
  • du har avlagt lärokursen i svenska som A-språk med minst vitsordet 7
  • du har avlagt lärokursen i svenska som andra språk med minst vitsordet 7
  • du har slutfört gymnasiets lärokurs eller avlagt studentexamen på svenska
  • du har slutfört hela gymnasiets lärokurs i svenska
  • du har avlagt samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på minst nivå 3 eller du har i fråga om språkexamina för statsförvaltningen avlagt provet i muntlig och skriftlig färdighet svenska på minst nöjaktig nivå

Mer info om språkprovet och vem som bör delta finns på:

ttps://opintopolku.fi/wp/sv/yrkesutbildning/antagningsgrunder-till-yrkesutbildning/sprakprov/

Språkprov görs endast vid en läroanstalt, men gäller också vid alla andra som har samma undervisningsspråk som du eventuellt sökt till. Deltar du inte i detta prov eller blir underkänd kan du inte bli antagen till någon svenskspråkig läroinrättning på andra stadiet. Språkprovet är nationellt och lika för alla.