ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Arbetsplatsutbildare

Under läroavtalstiden ska den studerande ha en ansvarig arbetsplatshandledare som utses av arbetsgivaren. Arbetsplatshandledaren ska ha avlagt en examen inom branschen eller ha lång erfarenhet av arbetet inom branschen.

Råd till arbetsplatsutbildaren:

 • Red ut målen för läroavtalsutbildningen och bekanta dig med examensgrunderna.
 • Presentera organisationen, personalen och de närmaste arbetskamraterna för studerande.
 • Informera personalen om den kommande utbildningen.
 • Berätta om arbetsgivaren till studerande; historia, affärsidé, värderingar, produkter och tjänster, kvalitet, samarbetspartners, konkurrenter, kommande utmaningar och mål.
 • Uppmana studerande till att fråga, skapa diskussion.
 • Var medveten om behovet av handledning. I början behöver studerande mera tid och handledning.
 • Red ut för studerande det nya arbetets innehåll, ansvar och förpliktelser.
 • Visa den studerande arbetsutrymmen, -redskap och -sätt.
 • Diskutera arbetssäkerhetsfrågor.
 • Erbjud den studerande arbetsuppgifter som stöder inlärningen.
 • Planera och reservera tid för teoristudiedagarna.
 • Stöd studerande i teoriuppgifterna.
 • Handled och undervisa. Försäkra dig om att studerande har uppfattat de givna instruktionerna.
 • Lita på den studerande och ge hen ansvar och möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper.
 • Genomför responssamtal med studerande enligt överenskomna mellanrum och uppmuntra studerande till självutvärdering.
 • Ge respons på studerandes prestationer, inte studerande.

Viktigt är att ge instruktioner, feedback, beröm samt ge möjlighet att misslyckas! Kom ihåg att motivera, uppmuntra, sporra samt att föregå med gott exempel!

Finansiering

Studiesocial förmån

Om arbetsgivaren inte betalar lön till studerande under teoridagarna, har studeranden rätt till studiesocial förmån. Studiesocial förmån ansöks från och betalas av skolan.

Studiesociala förmånens storlek:

 • Dagpeng 15 € / närstudiedag
 • Familjestöd 17 € / närstudiedag (om barn under 18 år)
 • Reseersättning: en resa till och från skolan/studieavsnitt enligt billigaste färdmedel. Resan mellan hemmet och skolan ska vara över 10 km.
 • Inkvarteringsersättning 8 € / närstudiedag. Betalas om den teoretiska undervisningen ges utanför den studerandes hemort eller läroavtalsort, teoridagarna är efter varandra och resans längd i en riktning är över 10 km.

Utbildningsersättning

Axxell betalar utbildningsersättning till arbetsgivaren. Utbildningsersättningen betalas endast för grundexamen och summan varierar beroende på den examen som skall uppnås samt behovet av handledning.

Lönesubvention

Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention från TE-byrån om den på läroavtal anställda är arbetslös innan anställningsförhållandet inleds. Lönesubvention bör ansökas före läroavtalet börjar. Mera information fås från den lokala TE-byrån och www.mol.fi.

Respons på läroavtalet

Arbetsplatshandledaren och studerande genomför en responsdiskussion minst tre gånger per år. Även andra anställda som handlett den studerande kan delta i responssamtalet. Man diskuterar utgående från målen för utbildningen, om studierna har framskridit enligt den personliga planen för utveckling av kunnandet och om det finns behov att uppdatera den. Responssamtalet utgår även från de krav på yrkesskicklighet som finns i examensgrunderna. Eventuell respons från perioder då studerande varit på lärande i arbetslivet annanstans än på läroavtalsplatsen, tas i beaktande vid responssamtalet.

Studerande och arbetsplatshandledare ger tillsammans respons på studerandes lärande i arbetslivet och gör en skriftlig rapport på anvisad blankett. Den studerande erhåller ett examensbetyg efter slutförda studier.

Förändringar i läroavtalet

Under läroavtalsutbildningen kan det ske ändringar i läroavtalet t.ex. byte av arbetsplatshandledare, lärotiden ändras, målen för läroavtalsutbildningen ändras, läroavtalet avbryts eller hävs. Ändringar i läroavtalet diskuteras alltid mellan skolans sakkunniga, arbetsgivare och studerande. Ändringsförslaget görs per e-post eller skriftligen på anvisad blankett.

 • Om arbetsplatshandledaren byts bör den nya handledarens uppgifter meddelas till sakkunnig för läroavtal.
 • Lärotiden kan förlängas eller förkortas beroende på hur studierna framskrider.
 • Läroavtalet kan ha ett tillfälligt avbrott av orsaker som t.ex. studerandes moderskapsledighet eller värnplikt.
 • Läroavtalet kan hävas under prövotiden eller om arbetsgivare och studerande gemensamt kommer överens om hävandet av läroavtalet, om arbetsgivaren slutar med sin företagsverksamhet, företaget försätts i konkurs eller arbetsgivaren avlider.
 • Läroavtalet kan hävas på grunder som nämns i arbetsavtalslagen (55/2001).
 • Axxells sakkunniga inom läroavtal kan häva läroavtalet efter att ha hört arbetsgivare och studerande, om utbildningen på arbetsplatsen inte följer lagstiftningen, förordningarna och i avtalet nämnda villkor.

Lagstiftning

Läroavtalsutbildningen styrs av Utbildningsstyrelsen och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Läroavtalsutbildning finansieras genom statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamhets system. Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas statsandelssystem.

 • Branschens kollektivavtal
 • Arbetsavtalslagen (55/2001)
 • Lagen (998/1993) och förordningen (508/1986) om unga arbetstagare (under 18 år).
 • bestämmelser om arbetstagarens arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare (t.ex. arbetarskyddslagen 738/2002)
 • Lagen (630/1998) och förordningen (811/1998) om yrkesutbildning
 • Lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning
 • Lagen (1705/2009) och förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet
 • Lag om läroavtalsutbildning (1605/1992)
 • Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier (799/2007)

www.finlex.fi