Information till företagare och arbetsgivare

Läroavtalsutbildning är ett flexibelt och fördelaktigt sätt att utbilda personal. För företaget innebär det en lönsam investering i kompetens. Också företagare kan ingå läroavtal.

Läroavtal är ett bra val för arbetsgivare som

 • vill utbilda ny eller befintlig personal för nya eller ändrade arbetsuppgifter
 • har personal utan yrkesutbildning eller vill utveckla personalens yrkesskicklighet och kunnande
 • behöver behörig personal som inte erbjuds på arbetsmarknaden
 • vill rekrytera personal

Arbetsgivaren får

 • kompetent personal till sitt företag
 • avgiftsfri utbildning och examen till sin personal
 • utbildningsersättning för att ordna handledningen på arbetsplatsen
 • eventuellt lönestöd, om den som anställs på läroavtal är en arbetssökande som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös

Arbetsgivaren förbinder sig till att

 • ingå ett tidsbundet arbetsavtal för läroavtalstiden
 • följa arbetslagstiftningen och branschens kollektivavtal
 • betala lön till studerande enligt kollektivavtalet
 • erbjuda arbetsuppgifter som stöder utbildningens målsättning
 • utse en ansvarig arbetsplatsutbildare som handleder och utvärderar studerandes inlärning i arbetet
 • ge den studerande möjligheten att delta i teoriundervisningen
 • tillsammans med studerande och läroavtalsinspektör göra upp planen för arbetsinlärning på arbetsplatsen
 • företagaren ingår läroavtal med läroavtalsbyrån och hittar en mentor som handleder och utvärderar inlärningen i arbetet

Läroavtalsbyrån hjälper till vid alla frågor som berör läroavtal.

Finansiering

Studiesocial förmån

Om arbetsgivaren inte betalar lön till studerande under teoridagarna, har studeranden rätt till studiesocial förmån. Studiesocial förmån utbetalas av läroavtalsbyrån.

Studiesociala förmånens storlek:

 • Dagpeng 15 € / närstudiedag
 • Familjestöd 17 € / närstudiedag (om barn under 18 år)
 • Reseersättning: en resa till och från skolan/studieavsnitt enligt billigaste färdmedel. Resan mellan hemmet och skolan skall vara över 10 km.
 • Inkvarteringsersättning 8 € / närstudiedag. Betalas om den teoretiska undervisningen ges utanför den studerandes hemort eller läroavtalsort, teoridagarna är efter varandra och resans längd i en riktning är över 10 km.

Utbildningsersättning

Läroavtalsbyrån betalar utbildningsersättning till arbetsgivaren. Ersättningens storlek varierar beroende på den examen som skall uppnås.

Lönesubvention

Arbetsgivaren kan ansöka om lönesubvention från TE-byrån om den på läroavtal anställda är en arbetslös person. Lönesubvention bör ansökas före läroavtalet börjar. Mera information fås från den lokala TE-byrån och www.mol.fi.

Utvärdering av läroavtal

Arbetsplatsutbildaren och studerande genomför ett utvärderingssamtal minst tre gånger per år. Även andra anställda som handlett den studerande kan delta i mellanutvärderingen. Man diskuterar utgående från målen för utbildningen, om studierna har framskridit enligt planen och om det finns behov att uppdatera den personliga studieplanen. Mellanutvärderingen utgår från de bedömningskriterier som finns i examensgrunderna. Eventuella utvärderingar från perioder då studerande varit på inlärning i arbetet annanstans än på läroavtalsplatsen, tas i beaktande vid utvärderingssamtalet.

Studerande och arbetsplatsutbildare bedömer tillsammans studerandes prestationer och skriver in bedömningen i blanketten för utbildningsberättelse. När läroavtalsutbildningen är slut ger arbetsplatsutbildaren en slutbedömning över alla examensdelar som hör till läroavtalet. Den studerande erhåller ett examensbetyg (utfärdat av examenskommissionen) samt ett betyg från läroavtalsbyrån över deltagande i läroavtalsutbildning som förbereder för examen. Läroavtalsbetyget har som bilaga arbetsgivarens och teoriutbildarens bedömning.

Förändringar i läroavtalet

Under läroavtalsutbildningen kan det ske ändringar i läroavtalet t.ex. byte av arbetsplatsutbildare, lärotiden ändras, målen för läroavtalsutbildningen ändras, läroavtalet avbryts eller hävs. Om ändringar i läroavtalet diskuteras alltid mellan läroavtalsbyrån, arbetsgivare och studerande. Ändringsförslaget görs skriftligt. Förslaget godkänns eller avslås av läroavtalsbyrån.

 • När arbetsplatsutbildaren ändras, bör den nya handledarens uppgifter meddelas till läroavtalsbyrån.
 • Lärotiden kan förlängas om t.ex. man vill utvidga den personliga studieplanen. Lärotiden kan förkortas om den studeranden når målet för utbildningen snabbare än planerat.
 • Lärotiden kan förkortas om den studeranden når målet för utbildningen snabbare än planerat.
 • I läroavtalet kan göras ett tillfälligt avbrott av orsaker som t.ex. studerandes moderskapsledighet eller värnplikt.
 • Läroavtalet kan hävas under prövotiden eller om arbetsgivare och studerande gemensamt kommer överens om hävandet av läroavtalet, om arbetsgivaren slutar med sin företagsverksamhet, företaget försätts i konkurs eller arbetsgivaren avlider.
 • Läroavtalet kan hävas på grunder som nämns i arbetsavtalslagen (55/2001).
 • Läroavtalsbyrån kan häva läroavtalet efter att ha hört arbetsgivare och studerande, om utbildningen på arbetsplatsen inte följer lagstiftningen, förordningarna och i avtalet nämnda villkor.

Lagstiftning

Läroavtalsutbildningen styrs av Utbildningsstyrelsen och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Läroavtalsutbildning finansieras genom statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamhets system. Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas statsandelssystem.

 • Branschens kollektivavtal
 • Arbetsavtalslagen (55/2001)
 • Lagen (998/1993) och förordningen (508/1986) om unga arbetstagare (under 18 år).
 • bestämmelser om arbetstagarens arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare (t.ex. arbetarskyddslagen 738/2002)
 • Lagen (630/1998) och förordningen (811/1998) om yrkesutbildning
 • Lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning
 • Lagen (1705/2009) och förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet
 • Lag om läroavtalsutbildning (1605/1992)
 • Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier (799/2007)

www.finlex.fi