Course:
Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)

Som vaktmaskinmästare arbetar du som maskinmästare på fartyg i internationell trafik eller som maskinchef på mindre fartyg. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfart på programmet för fortsatta studier till ingenjör inom sjöfart. Vaktmaskinmästarexamen är en internationell examen och följer det internationella STCW-avtalet (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Utbildningen

Vaktmaskinmästarutbildningen är en yrkesinriktad grundexamen och till skillnad från ungdomar som avlägger sin grundexamen via läroplansgrunder bereds vuxna ett flexibelt sätt att avlägga examen genom fristående examen. Omfattningen är 180 kompetenspoäng vilka kan avläggas på ca 2,5 år. Den förberedande utbildningen består av både teoretiska studier och handledd praktik på fartyg i internationell trafik. En del av inlärningen sker vid datorer och simulatorer, samt av separata kurser.

Studierna innehåller bl.a sjövägsregler, sjösäkerhetsutbildning, vaktrutiner, sjukvård och utbildning i hur du ska handla i nödsituationer samt branschspecifika ämnen såsom service och underhåll, fartygets maskinteknik och el-automationsteknik.

Behörighet

Erfarenhet från tidigare studier och från arbetslivet tas i beaktande då den personliga studie-och examensplanen görs upp. Efter avlagd del av grundexamen kan studeranden ansöka om vaktmans behörighetsbrev från TraFi. För att avlägga vaktmaskinmästarexamen krävs det att den studerande har avlagt en utbildning bestående av 180 kompetenspoäng, i vilka det ingår godkänd arbetspraktik. För erhållandet av vaktmaskinmästarbehörighetsbrev krävs minst 360 dagar godkänd handledd arbetspraktik.

Praktik

Handledd praktik och lärande i arbete

Som begrepp är handledd praktik och lärande i arbete nya och de innebär mer än traditionell arbetserfarenhet eller praktik. Handledd praktik och lärande i arbete innebär att den studerande lär sig en del av innehållet i den förberedande utbildningen på arbetsplatser. Utförandet av uppgifterna bestyrks delvis på fartyget.

Den handledda praktiken uppföljs på fartyget med hjälp av en praktikbok. I fall de så önskar, uppföljer läroanstalten eller enheten inlärningen förutom med hjälp av praktikboken också med hjälp av en inlärningsdagbok och övningsuppgifter. Ansvarspersonen för den handledda praktiken handleder den studerande och ger information om referensmaterial.

Målet med den handledda praktiken är att studerande skall bli förtrogna med uppgifterna som hör till vaktman och vaktchef motsvarande de teoretiska och praktiska färdigheterna definierade i verksamhetsområdena i konventionen. I den handledda praktiken betonas den studerandes förmåga att ta egna initiativ. Initiativförmåga innebär dock under inga omständigheter att fartygets säkerhet eller besättningens och studerandes arbetssäkerhet får äventyras.

Yrkeshögskola och läroanstalt eller del av dessa förser rederiet och fartyget med läroanstaltsspecifika instruktioner över den handledda praktiken. Instruktionerna kompletterar utbildningskommissionens rekommendation. Dessutom medför studerande, som utför handledd praktik, yrkeshögskolans eller läroanstaltens instruktion för praktiken, antingen som en bilaga till praktikboken eller separat.

Förordningsgrunder

I sjöfartsbranschen grundar sig den handledda praktiken på den reviderade konventionen för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning. Den reviderade konventionen förutsätter för erhållande av vakthavande maskinmästares behörighetsbrev en i utbildningsprogrammet eller läroplanen ingående och i praktikbok dokumenterad ettårig praktikperiod eller alternativt tre års sjötjänst. I konventionen ingår också motsvarande bestämmelser angående handledd praktik för vaktmaskinmästare och vaktman. Enligt förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning bör följande krav uppfyllas för beviljandet av behörighetsbrev:

• minimiålder
• utbildning
• kravet på sjötjänst, dvs. godkänd handledd praktik, arbetserfarenhet eller en kombination av utbildning och arbetserfarenhet.

Enligt lagen om yrkesutbildning, som trädde i kraft i början av år 1999, bör det i samtliga yrkesinriktade grundexamina dessutom ingå lärande i arbete. Enligt Undervisningsministeriets beslut är omfattningen av lärande i arbete i grundexamen inom sjöfart 30-60 ECTS.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Anders Levin tfn 044 739 7782 eller anders.levin@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2020

Contact

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)

Location

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2020

Contactperson

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Course name

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2020

Contactperson

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Contact

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.

Observera följande förhandskrav:

För att kunna antas till den utbildning som som startar i augusti krävs att den sökande har behörighetsbrev för vaktman maskin.

Utbildningen som startar i januari har inga förhandskrav. Utbildningen startar 13.1.2021


Ansökan till utbildningen som startar i augusti

Detta är ansökningsblanketten för utbildningen som startar i augusti. Observera att för att kunna antas till utbildningen som startar i augusti krävs att du har behörighetsbrev för vaktman. 

Ansökan till utbildningen som startar i januari

Detta är ansökningsblanketten för utbildningen som startar i januari. Utbildningen har inga förhandskrav.