Axxells skoljordbruk satsar på att vara modernt och mångsidigt – för studerandes bästa

Axxells skoljordbruk i Brusaby funkar inte riktigt som ett vanligt jordbruk. Här får morgondagens jordbrukare pröva på nya grödor, göra misstag och lära sig det de behöver för att bli landsbygdsföretagare. 

Axxell har målmedvetet satsat på skoljordbruket under de senaste åren. I Brusaby finns två jordbrukslägenheter, dels Brusaby gård som är en konventionell gård med boskapsuppfödning och spannmålsodling, dels Axxell Strömma där man satsar på ekologisk växtproduktion på ca 45 hektar.  

—Som skoljordbruk behöver vi kunna utbilda mångsidigt. Därför ser det också ibland lite annorlunda ut än alla andra jordbruk, säger Tomas Björkroth som är enhetschef på Brusaby.

Ute på en av Axxells åkrar pekar han ut några gropar i åkern. Han konstaterar att någon som kanske suttit i en traktor för första gången harvat åkern förra hösten.

—De är bättre att misstagen görs i på vår gård än ute på praktikplatsen, säger Tomas.

Får utrymme att testa nytt

Jordbrukaren är en del av en matkedja som börjar med produktionen och slutar på butikshyllan. Idag krävs ett bredare kunnande än tidigare.

Jordbrukaren behöver förstås kunskaper i det traditionella, det vill säga jorden, gödsling, växter, maskiner och så vidare. Men förutom det krävs det ekonomiska kunskaper och man behöver tänka framåt – fundera på nya produkter och nya sätt att producera.  

För att lära studerande allt det här och mera därtill behövs både goda modeller och möjligheten att prova på. Det här erbjuder skoljordbruket i Axxell i Brusaby, som utbildar morgondagens landsbygdsföretagare.

—Här finns möjlighet att pröva på olika saker, sådant som man kanske inte kan testa på egen gård. Det kan vara nya växter eller viss typ av gödsel, säger Tomas.
—Det finns också områden där de studerande själva får planera hela processen, allt från att bestämma vad som ska odlas på en viss areal, hur marken är uppbyggd och hur det skall skötas

Brusaby gård är utbildningens hjärta

Brusaby gård är kärnan i utbildningsverksamheten. På Brusaby gård finns köttboskap av rasen Hereford. Samtidigt har gården utökat antalet får under senare år och har idag cirka 80 tackor och en betydande lammproduktion. Man har också ett avtal med Maitohuhta Oy som går ut på att man föder upp kalvarna tills de är könsmogna. I det skedet inseminares de och de dräktiga korna säljs sedan till Maitohuhta, där de blir mjölkkor.  

Skoljordbruket fungerar som ett riktigt jordbruk och man har ändamålsenlig utrustning för det som ett effektivt jordbruk behöver. Maskinparken är förnyad och man har ökat arealerna för spannmålsodlingen samtidigt som man effektiverat produktionen.

Man har gjort stora investeringar de senaste åren som möjliggjorts av Finlandssvenska jordfonden samt Agro Sydväst. Man har byggt en ny boskapshall samt renoverat den gamla ladugården för att motsvara en modern verksamhet.  

I Brusaby fanns tidigare mjölkproduktion men då den verksamheten avvecklades för några år sedan såldes mjölkboskapen till Maitohuhta Oy, som är en sammanslutning av fyra jordbrukare. Eftersom mjölkning fortfarande ingår i utbildningen får de studerande åka till Maitohuhta och där lära sig mjölkning.  

Cirkulärt tänk i Axxell

Gårdschef Leila Warén-Backström tror att den ekologiska odlingen blir norm i framtiden.

—Den konventionella odlingen har tagit verktyg från den ekologiska odlingen.

Kunskapen om markens struktur är viktig och när man vet vilken typ av växter man kan använda för att luckra upp jorden. Man behöver också förstå att i marken lever levande insekter och mikrober som behöver skötas om för att jorden ska må bra.  

Också i djurhållningen finns ett cirkulärt tänk.

—Våra kor äter bara gräs, vilket är överraskande för många.

På sommaren går korna på trädåker med gräs och gödslar samtidigt åkern. Samtidigt producerar korna mjölk till sina kalvar. När korna inte är på bete äter de också hö och gödslet tas till vara för att gödsla åkrarna.

Förstås är djuren också en del av utbildningen. De behövs för att studerande ska kunna lära sig djurskötsel.

Förutom landsbygdsföretagare kan man i Brusaby också studera till skogsarbetare-skogsserviceproducent, djurskötare och hästskötare. I Brusaby, på samma sätt som i hela Axxell, har man ett bra samarbete med arbetslivet, som är med och påverkar undervisning och vad som ska undervisas och hur det undervisas.