Delaktig och trygg


Huvudgenomförare

Prakticum

Samarbetsparter

Axxell, Folkhälsan Utbildning Ab, Optima, Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

30.11.2020 - 30.06.2022


Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.


Projektets mål

Detta projekt är delat i tre områden: Att utveckla de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten, att stärka verksamhetskulturen som främjar gemenskapen och att utveckla säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen.


Att utveckla de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten, genom utveckling av studerandekårsverksamheten och delaktighet och samarbete mellan studerandekårer från olika skolor i nätverket. Utveckling av påverkningsmöjligheter för vuxna, läroavtalsstuderande och invandrare, samt utveckling av ett gemensamt kompetensintyg och plan för identifiering av kunnande för aktivt deltagande i studerandekårsverksamhet.

Att stärka verksamhetskulturen som främjar gemenskapen: Utveckla modeller för att öka pedagogers och handledares engagemang i studerandes olika skeden av sina studier för att skapa en yrkesidentitet, gemenskap, trygghet och engagemang för lyckade studier och minskade avbrott. Utöka samarbete med tredje sektorns aktörer och kommunernas ungdomsväsende för att befrämja gemenskap och välmående i vardagen. Utveckla modeller som skapar gemenskap och engagemang i distansstudier och handledning på distans.

Att utveckla säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen: Utveckla säkerheten i lärmiljön för studerande och personal, utveckla modeller för att befrämja psykisk och social säkerhet, speciellt motarbeta nät-hat och mobbning i våra lärmiljöer och på sociala medier, samt främja pedagogisk säkerhet genom att förankra processer som befrämjar likabehandling.


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Växla upp handledningen


Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Prakticum, Vamia 

Projekttid

1.1.2021 - 30.06.2022


Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen


Projektets mål

Projektet har tre centrala målsättningar; att skapa enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga möjligheter att fortsätta studier, utveckla information och handledning, studerande till studerande eller peer to peer och stöda nationell spridning av informationen. Inom ramen av projektet kommer Axxell att fokusera på att utveckla rutiner och processer som ökar studerandenas förutsättningar på egen hand söka fortsatta studier och utveckla lågtröskelverksamhet, lättillgänglighet och digitala handledningsmetoder. Syftet är även att öka utbudet att valbara kompetenspoäng bland de gemensamma examensdelar som stärker förutsättningarna för vidarestudier och således öppna upp möjligheter och alternativ samt sprida erfarenheter och goda modeller för smidiga övergångar.

Handledningsmodeller kommer att utvecklas och testas med peer to peer verksamhet, såväl intern i organisationen som externt med de andra anordnarna, utveckla handledningen via digitala verktyg så att den är lättillgänglig och erbjuder kontinuerlig och aktiv kontakt till studerande och samarbete med tredje stadiet om gemensamma former/rutiner för mottagandet av studerande från olika utbildningsanordnare på andra stadiet som kommer att studera/studerar i samma lärmiljö.

För att stöda nationell spridning deltar Axxell i de verksamheter som den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet arrangerar samt delar erfarenheter och modeller i nätverket.

 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Ida Fredriksson, tfn 044-739 7327, fornamn.efternamn@axxell.fi.


TASSU (Oikeus osata -ohjelma)


Huvudgenomförare

SASKY koulutuskuntayhtymä

Samarbetsparter

Axxell, Raseko, VAAIO, SSKKY, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Prakticum, Turun AKK, Hami, Kiipula 

Projekttid

13.11.2020 - 30.06.2022


Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen


Projektets mål

Projektets målsättning är delat i tre delområden; Stadieövergångar (handledning & karriärvägledning), vägledning/handledning i tidigt skede (förebyggande åtgärd), och utveckla processer och förfaringssätt för vidarehandledning:

Stadieövergångar (handledning & karriärvägledning):
Målsättningen för första delen är att förbättra och utveckla modell för handledning och karriärvägledning för mottagande för grundläggande undervisningen, utveckla digitala lösningar och modeller, säkerställa studerandes delaktighet i studierna direkt i början och utveckla orienteringsperioden och inleda PUK processen redan innan studierna inleds. Dessutom öka kännedom om kontinuerlig antagning och kvalitetssäkra den processen.

Vägledning/handledning i tidigt skede (förebyggande åtgärd):
Detta delområde innebär mångprofessionellt samarbete där karriärplanen används som ett verktyg i handledningen och den personliga tillämpningen. Inom projektets ramar utvecklas verksamhetsmodeller som beaktar studerandes delaktighet i studierna, utvecklar PUK processen i en mera handledande riktning, förbättrar lärare och examenshandledares handledningskunnande, samt en modell för identifiering av svårigheter, som kan leda till avbrott redan i studiernas inledning.

Utveckla processer och förfaringssätt för vidarehandledning:
Projektets målsättning för tredje delområdet fortsätter utveckla möjligheter för studerande på andra stadiet att pröva på studier vid tredje stadiet och smidiga övergångar; utveckla identifiering och erkännande av kunnande, samt delta i förnyelsearbetet av nationella kriterier för god handledning, förslag på verktyg för att utvärdera läget och hur kriterierna förverkligas i praktiken. Sprida erfarenheter och modeller mellan svenska utbildningsanordnare.

 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Ida Fredriksson, tfn 044-739 7327, fornamn.efternamn@axxell.fi.


VET@work

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ finansierat utvecklings (KA2) projekt som strävar efter att förstärka samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. I projektet samarbetar såväl arbetslivets representanter och representanter från yrkesutbildningen från 5 europeiska länder.

Projekttid: 1.9.2018 – 31.8.2021

Projektets målsättningar är att:

 1. Förbättra samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet genom att skapa en handbok som består goda samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 2. Genom samarbete med arbetslivet skapa möjligheter för nya innovativa undervisningsmetoder och pedagogiska modeller inom/för yrkesutbildningen
 3. Dela erfarenheter och klargöra goda modeller för pedagogiskt samarbete mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 4. Skapa en elektronisk handbok som möjliggör implementeringen av 12 olika pedagogiska samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Förväntade resultat:

Inom ramen av VET@work kommer det att skapas en online handbok som består av 12 olika pedagogiska modeller för samarbete mellan yrkesutbildare och arbetslivet. Handboken kommer att ge praktiska råd och förslag hur implementera dessa modeller. Målet med handboken är att:                       

Förstärka samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen när det gäller utvecklingen av pedagogiska modeller

 • Öka möjligheten att utbilda studeranden med de kunskaper/kompetenser som arbetslivet behöver
 • Göra steget från yrkesutbildningen till arbetslivet smidigare
 • Öka kvaliteten på yrkesutbildningen
 • Öka förståelsen för olika samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Axxells koordinerar projektet. Övriga deltagande organisationer är:

 • Raseborgs stad, Finland
 • Broadshoulders Ltd, Storbritannien
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Island
 • Harsnyrtistofan Medulla, Island
 • Het Idee, Nederländerna
 • Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike

Mera information om projektet finns på projektets hemsida: https://thalttun.wixsite.com/vetatwork


LearnMob4

Huvudgenomförare:

Axxell 

Projektpartners:

Oppdal videregående skole (Norge)
SOSU Nord (Danmark)
Stichting Clusius College (Nederländerna)
Bridgewater and Taunton College (Storbritannien) 
The Placement Factory limited (Storbritannien)
Göteborg Stad utbildning Studium (Sverige)
Stiker Global Services (Spanien)
Skjetlein vgs. (Norge)
Galway Technical Institute (Irland)
Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Portugal)
Accademia Europea Di Firenze (Italien)
IZI Ltd (Malta)
Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale (Italien)
Next Uddannelse København (Danmark)
Het Idee (Nederländerna)

Projekttid:

1.8.2019 - 31.7.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

LearnMob4 kommer att fortsätta det arbete som har påbörjats inom de tidigare LearnMob1-, 2- och 3 Erasmus+ KA1 projekten. Inom LearnMob4 kommer Axxell att ge minst 92 studenter och 42 anställda möjlighet att utöka sina färdigheter, kompetenser och kunskaper när det gäller nyckelkompetenser (soft skills), kulturell medvetenhet samt branschvisa och professionella kompetenser. Vid val av deltagare kommer Axxell att följa existerande regler när det gäller val av deltare, dessa regler poängterar starkt jämlikhet och rättvisa. Utbyten kommer att ordnas till (åtminstone) Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Malta och Italien.

Studerandeutbytena kommer att bestå av korta utbyten (2-3) veckor, 4-9 veckor ”långa” utbyten och Erasmus+ Pro utbyten som varar upp till 6 månader. Syftet med utbytena är att ge studeranden möjlighet att öka sina ”soft skills” samt få arbetslivserfarenhet i ett främmande land. Vid val av deltagare är fokus på vad studeranden har för nytta av utbytet, hur utbytet gagnar de studerandes personliga och yrkesmässiga utveckling. 

Personal inom Axxell som ges möjlighet att delta i en LearnMob4 rörlighet är personal som på något sätt är inkopplade i studerandeutbyten, till exempel handledande lärare, assistenter, examenshandledare och internationella kontaktpersoner. Målsättningarna med personalutbytena är bland annat att öka personalens kulturella medvetenhet och kompetens, utveckling av ”soft skills” samt att göra dem bättre rustade för att handleda och stöda studeranden som kommer att delta i internationella utbyten till/från Axxell i framtiden. Syftet är även att göra dem medvetna om att fastän yrkesutbildningen förverkligas olika i alla europeiska länder, ligger fokus alltid i att utveckla och fördjupa studerandens färdigheter, kunskaper och kompetenser inom ramen av yrkesutbildningen.
 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta den internationella gruppen via mail: international@axxell.fi

 

 


Amoove21

Huvudgenomförare:

Stiching Clusius College (Nederländerna) 

Projektpartners:

Axxell
Skjetlein Videregaende Skole (Norge)
Stiching Nordwin College (Nederländerna)
Munkagårdsymnasiet (Sverige)

Projekttid:

1.12.2019 - 31.5.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

Att unga studerande vid yrkesskolor har möjlighet att studera inlärnings- och övningsmetoder utomlands, ökar deras chanser att bli anställda i den globala ekonomin; arbetsbaserad inlärning är ytterst viktigt inom alla utbildningsnivåer, speciellt i dagsläget när arbetslöshetsgraden för ungdomar är mycket hög.
Amoove 21 projektet tar sig an dessa utmaningar genom att:
 
1) skapa ett varaktigt nätverk inom vilken man årligen erbjuder auktoriserade mobiliteter för studerande vid yrkesskolornas lantbruksutbildningar. Projektet fokuserar speciellt på utbildningsprogram för boskapsskötsel/mjölkproduktion, hästuppfödning och djurskötsel.
2) öka internationella erfarenheten och yrkeskunskap hos lärare. Undervisande lärare inom de sex partnerorganisationerna skapar EFVET enheterna/grupperna.
3) förbättra studerandes 2000-talets kompetens på så sätt att de blir mer konkurrenskraftiga inom den växande internationella arbetsmarknaden. Virtuellt genom att få handledning hemma samt genom att delta i erbjudna EFVET enheter utomlands, blir ungdomarna utrustade med digitalt, teoretiskt, praktiskt, socialt och kulturellt kunnande, vilket ökar deras chanser att bli konkurrenskraftiga i den internationella arbetsmarknaden.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta Tanja Halttunen, 044 739 7651, tanja.halttunen@axxell.fi

 

 


Cesar


Huvudgenomförare

Mínimos Quadrados - Investigação e
Desenvolvimento, Sociedade  Unipessoal LDA – Portugal 


Projektpartners

Axxell Utbildning Ab
Mínimos Quadrados - Investigação e Desenvolvimento, Sociedade  Unipessoal LDA – Portugal 
AEVA – Associacao para a educacao e valorizacao da regiao de Aveiro, Portugal
Education and Mobility (Stiker Global Services), Spanien
Calasanz Santurtzi S.L., Spanien
Tiber Umbria comet education programme, Italien
Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und Soziale Dienste Niederlassung Sachsen, Tyskland


Projekttid

15.10.2020 – 14.10.2022


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets mål är bl.a. att öka förståelsen för och nyttan av cirkulär ekonomi inom yrkesutbildningen. Vi vill lyfta fram metoder som stöder implementeringen av gröna värden och metoder i utbildningen. Målet är att ge lärare verktyg som de kan använda då de kan öka studerandes kunskaper i cirkulär ekonomi och förbereder dem att ta med sig detta tänkesätt till arbetslivet. Inom ramen av projektet kommer vi att producera 3 projektresultat (PR) som förutom projektets samarbetspartners, även gagnar andra organisationer/skolor etc som arbetar inom yrkesutbildning med att uppnå projektets mål. Dessa resultat är:  
- PR1 – A Set of Educational Materials for Awareness Raising in Circular Economy. 
- PR2 – A Set of Training Materials for Skills Development in Circular Economy
- PR3 – The Programme of a Course in Circular Economy for VET students 
 
Samtliga projektresultat kommer att översättas till portugisiska, finska, svenska, tyska, spanska och italienska. Projektets hemsida: https://cesar-project.eu/index.php. 


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell:
Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Working Quality 2022 (WQ 2022)

Huvudkoordinator

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Folkhälsan utbildning Ab

Projekttid

1.1.2020 - 30.6.2022

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektet i ett nötskal

Allt utvecklingsarbete utgår från strategin, Mot toppkvalitet - kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen till år 2030. Arbetet är öppet och partnerskap genomsyrar arbetet. Projektet Working Quality 2022 jobbar aktivt inom alla fyra tyngdpunktsområden.

1. Kvalitetsledningen är helhetsbetonad. Kvalitetsledningen ska följa riktlinjerna i lagstiftningen och ha koppling till organisationernas strategier, till arbets- och näringslivet och andra utbildningsaktörer.

2. Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten. Kundfokus ska lyftas fram samt nyckeltal. Involvera kundgrupperna via dialog. Inom  organisationerna är en viktig uppgift att definiera de olika kundgrupperna för att kunna utveckla verksamheten och föra aktiv kommunikation med kunderna. Vi prioriterar verksamheten enligt kundgrupperna. Utvecklar kundorienteringen internt, externt, nationellt och internationellt.

3. Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet är en permanent del av verksamheten. Riskbedömning-kartläggning där vi har goda modeller för och erfarenheter av riskstyrning och -hantering, vilka vi kan sprida genom nationellt nätverkssamarbete. Prognostiseringsverktyg, utvärderingsinformation används för att få bästa kundfokus. Peer Review och Peer Learning samt benchmarking är viktiga innehåll i verksamheten genom aktivt samarbete, kompanjonskap och delande av utvecklingsarbetet och erfarenheter, modeller lära sig tillsammans. Utbildninsplattformen Padlet gör arbetet genomskinligt och alla intresserade kan delta, lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt.

4. Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt. Gemensamma nyckeltal används inom nätverket. Valda nyckeltal har en koppling till riskstyrningen. Fokus på valda strategiska, operativa mål.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Timo Laurila, tfn 044 739 7348, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Luomumpi Varsinais-Suomi

Huvudkoordinator

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Samarbetsparter

Axxell Brusaby, ProAgria Länsi-Suomi

Projekttid

1.8.2018 - 31.12.2022

Projektfinansiering

Projektet ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och finansieras av EU: s landsbygdsfond.

Projektbeskrivning

Luomumpi Varsinais-Suomi är ett informationsprojekt om praxis och möjligheter för ekologisk produktion. Projektet riktar sig till personer som är intresserade av ekologisk produktion, miljövänligt jordbruk och trädgårdsodling samt till personer och företag som redan arbetar inom branschen.

Projektets mål är att öka målgruppens medvetenhet om ekoproduktion samt att skapa nya driftsmodeller för att sammanföra bland annat ekologiska entreprenörer, sådana som tillhandahåller rådgivnings- och utbildningstjänster samt personer som är intresserade av ekoodling. Inom ramen av projektet kommer det att ordnas olika evenemang med syftet att öka synligheten för ekoodling samt skapa en positiv image kring ekoproduktion. Projektet kommer att producera nya typer av innovativt informationsmaterial för regionala ekologiska aktörer och dem som är intresserade av ekoodling. Syftet med projektet är att dela erfarenheter och sprida kunskap samt att främja utvecklingen och tillväxten av den ekologiska sektorn i sydvästra Finland, särskilt när det gäller ekologisk boskapsproduktion, trädgårdsodling och odling av jordbruksgrödor.

Axxell ansvarar för intressebevakning av projektet på svenska, vilket innebär att skapa nätverk i svenskspråkiga regioner, tillhandahålla information på svenska och säkerställa den språkliga täckningen av materialet i databanken. Axxell deltar tillsammans med de andra projektpartnerna i planeringen och genomförandet av åtgärder inom projektet.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell är Tomas Björkroth, tfn 044 739 7276, e-post: fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Aktiv och välmående

Huvudgenomförare

Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingfors Ab)

Samarbetsparter

Axxell, Folkhälsan Optima och Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

15.12.2020- 31.12.2022

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Projektets huvudmål är att främja studerandes fysiska och psykiska välbefinnande genom förebyggande verksamhet och tidigt ingripande.

Projektet i ett nötskal

Projektet har tre delmål;

 1. Kartläggning av nuläget i projektnätverkets skolor och planering av fortsatta steg för att främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi kartlägger samtidigt bentliga nätverk ochmaterial från olika projekt och organisationer. Resultatet är en vägkarta för att gå vidare medprojektet.
 2. Främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi riktar merparten av projektverksamheten till att främja studerandes fysiska och psykiska välbennande på gräsrotsnivå i vardagen. Vi tar i bruk och förankrar nya redskap,handböcker, informationsmaterial, videor, digitala applikationer och verksamhetsmodellerför rörelse och motion i vardagen.
 3. Förankra verksamheten hos hela personalen och förändring av verksamhetskulturen. Vi skapar en organisationskultur som på lång sikt främjar välmående för studerande och personal.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: Hanna Andersson, tfn 044 739 7361,fornamn.efternamn@axxell.fi


Idékick (Erasmus+)

Idékick är ett av Utbildningsstyrelsen finansierat Erasmus+ KA1 projekt. Projektet påbörjades 1.6.2017 och slutar 31.5.2019. Idekick förverkligas i form av studiebesök för arbetsgrupper bestående av arbetslivets representanter och Axxells personal. Längden på utbytet är totalt fem dagar (mån-fre).

Projektets målsättningar är att:

 • ge personalen ökade färdigheter i att samarbeta i en mångkulturell gemenskap och öka personalens förmåga att handleda studeranden som deltar i internationella utbyten
 • implementera innovativa pedagogiska modeller som höjer kvaliteten av yrkesutbildning
 • öka antalet personer som kan stöda studerande som deltar i internationella utbyten
 • fördjupa och förbättra samarbetet med arbetslivet samt öka arbetslivets beredskap att handleda studeranden som kommer på internationella utbyten

Deadlines för ansökan om utbyten är: 28.9.2018

Ansökningsblanketten samt mera information om utbytena fås via international@axxell.fi


Nya lärmiljöer

Huvudkoordinator

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Optima, Koulutuskeskus Brahe, Prakticum, Kpedu

Projekttid

1.8.2019 - 31.12.2021

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektet i ett nötskal

Med detta projekt eftersträvas utveckling av metoder och lärmiljöer som stöder individuella studievägar i den nya yrkesutbildningen. Utvecklingsarbetet tar avstamp i ett mångsidigt samarbete lokalt och regionalt, i ett nationellt nätverk där en levande tvåspråkighet tar stöd i utvecklingen medintresseparter från tredje stadiet, både på finska och svenska. Utbildningsorganisationerna på andrastadiet utvecklar sina lärmiljöer och sin metodik med input från tredje stadiets forskningsbaserade erfarenheter, där digitalisering och ny teknologi medför nya lär- och handledningsmöjligheter med ett nyhetsvärde i hur en analys av framtidsscenarion formas till konkreta utvecklingsprojekt vid de olika projektparterna.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi.


mLearning AR - Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Varia (Vasa Yrkesinstitut)

Projekttid

15.11.2016 - 31.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

mLearning & AR (förstärkt verklighet)

 • förbättra studerandes prestationer och resultat genom användning av mobiler för att studerande ska få lättillgänglig information, handledning och ett ändamålsenligt studiematerial.
 • hitta metoder och modeller för att förstärka verkligheten i studerandes yrkesverksamma omgivning med mobila verktyg (AR)

Learn Trigger

 • spelifiering (utnyttjande av spelmekanismer för lärande) för en snabbare och personligt tillämpad studiegång

eLärande och virtuell verklighet (VR)

 • söka och utvärdera lätthanterliga, förmånliga tjänster och system som ska vara lätta att ta till sig oberoende av tidigare tekniska (programmerings)kunskaper.
 • labbverksamhet och simulation genom VR för att tex kunna träna praktiska moment i en säker och trygg miljö, eller att träna på tex sociala färdigheter

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi


Nya vägar till studier och examen

Huvudgenomförare

Optima

Samarbetsparter

Axxell, Inveon, Prakticum och Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

4.11.2016 - 15.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

 1. Huvudmålet är att på ett övergripande sätt arbeta med processerna för personlig tillämpning för yrkesutbildningens kundgrupper

 2. Förfarandena för identifiering och erkännande av kunnande utvecklas så att kunnande som förvärvats i arbete, fritidsintressen eller på andra sätt synliggörs.

 1. Utveckla flexibla lösningar utgående från examensdelar. Examensdelar är de helheter som byggs upp under kortare tidsperioder och på det sättet uppnår vi följande mål

 • Vi kan ha fortlöpande ansökan
 • Avläggande av examen tidigareläggs
 • Förbättra utbildningens tillgänglighet
 • Genomströmning och minskade avbrott

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Lillemor Norrena, tfn 044 739 7356, fornamn.efternamn@axxell.fi


Vertaistukea arviointiin Euroopasta

Pääkoordinaattori:

Careeria 

Projektipartnerit:

Testipiste (Axxell)

Projektiaika:

1.8.2018 - 30.11.2020

Projektirahoitus:

Erasmus+

Projektin tavoite:

Tämä hanke toteutetaan, jotta Testipisteen kielitaidon arvioinnin, ohjaamisen ja testaamisen laatua voidaan edelleen ylläpitää ja kehittää ja jotta saamme tietoomme alan viimeisimmän tutkimustiedon ja hyvät käytännöt. Osaamisen päivittäminen ja vertaistuen saaminen on erittäin tärkeää juuri nyt, sillä koulutuskenttä muuttuu ja asiakaskuntamme kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti. Myös testiemme käyttö yleistyy eri paikkakunnilla. Hankkeeseen osallistuu sekä kokoaikaisia kielitaidon arvioijia että oppilaitostemme suomen kielen opettajia, jotta saavutettu osaaminen leviää mahdollisimman laajalle ja hyödyttää mahdollisimman monia arvioinnin ja opetuksen parissa toimivia. 

Henkilöstön ohjausosaamista parannetaan, jotta pystymme kartoittamaan asiakkaittemme tarpeita yhä paremmin ja ohjaamaan heitä tehokkaammin tavoitteidensa mukaisiin koulutuksiin tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarvitsemme tietoa ja kokemuksia muiden maiden vastaavien toimijoiden käytännöistä.
Henkilöstön testinlaadintaan liittyvää asiantuntijuutta lisätään, jotta testejämme voidaan kehittää erilaisten kohderyhmien tarpeisiin ja testien laatua voidaan ylläpitää. Tarvitsemme tietoa uusimmista teorioista ja tutkimuksista sekä konkreettisia vinkkejä ja ideoita testitehtävien laatimiseen. Ennen kaikkea haluamme jatkaa ja syventää eurooppalaista yhteistyötä sekä saada vertaistukea ja verkostoja. 

Henkilöstön osaamista oppimista tukevasta arvioinnista ja opiskelijan osallistamisesta arviointiin syvennetään, jotta saadaan uusia työkaluja koulutuksen aikana tapahtuvaan arviointiin ja jotta opiskelijat ymmärtäisivät paremmin arvioinnin tarkoituksen. Tarvitsemme kokemuksia ja tutkittua tietoa aiheesta, jotta voimme vastata opettajien arviointikoulutustarpeeseen.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Elina Tuomikoski, 044 739 7854, elina.tuomikoski@axxell.fi

 


TUPAKO

TUPAKO - Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen hyvät käytännöt Euroopassa on neljän oppilaitoksen Erasmus+ -liikkuvuushanke. Hankkeen aikana tehdään 5 käyntiä eri puolille Eurooppaa.

TUPAKO-hankkeet tavoitteet: 

1. Lisätä osallistujien ymmärrystä maahanmuutosta eurooppalaisessa kontekstissa.

2. Kerätä eri maista hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien hyvään kotouttamiseen ja työelämäyhteistyöhön kotouttamisessa ja kielen oppimisessa sekä ammatillisten valmiuksien parantamisessa.

3. Vahvistaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä.

4. Saada lisätietoa koulutustausta vaikutuksista oppimiseen ja hyviä toimintamalleja vähäisen koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien kouluttamiseen.

Blogia matkoista pääsee lukemaan täältä.


COMBI

COMBI (Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments) on Erasmus+ rahoitteinen projekti. COMBI-projektin tavoite on parantaa opettajien osaamista opettaa kommunikatiivisia taitoja maissa, jossa on kaksi virallista kieltä ja maahanmuuttajan pitää käyttää niitä molempia työpaikalla. Alaksi on valitty terveydenhoito. Partnerit tulevat Baskimaalta, Iso-Britanniasta, Italiasta ja Hollannista (koordinaattori). Käytännössä hankkeessa kehitetään opettajien täydennyskoulutusta tähän aiheeseen liittyen (verkkokoulutusta).

Axxellista on projektissa mukana Jutta Kosola ja Elina Tuomikoski. Projektin aikataulu on 01.09.2016-31.08.2019.


COPE

COPE-hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. Projektin aikataulu: 1.4.2016–31.3.2019. Axxellista oli hankkeessa mukana Aurora Vasama ja Tanja Sandberg. Hankkeen sivut: https://www.stncope.fi/. Lue lisää myös tästä: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/osaavan-tyovoiman-varmistaminen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-murroksessa-cope-

 


Opsista käytäntöön

Lukuopejen työkalupakki-hanke on suunnattu vapaan sivistystyön opettajille ja pyrkii vastaamaan vuonna 2018 alkavan, maahanmuuttajille tarkoitetun lukutaitokoulutuksen toteuttamiseen liittyviin osaamistarpeisiin. Koulutus antaa opettajille valmiudet kohdata lukutaitokoulutusten monenlaiset haasteet. Koulutuksen pääteemoina ovat arviointi (lähtötason arviointi, oppimista tukeva arviointi ja loppuarviointi), ohjaus (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, oppimisen ohjaaminen ja jatko-ohjaus) sekä lukutaito-opetuksen pedagogiikka (aikuinen lukutaitoa oppimassa, toiminnalliset menetelmät, muut aineet lukutaitokoulutuksessa ja luku- ja kirjoitustaidon opettaminen).  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton, Testipisteen ja Axxelli kesken. 

Se koostuu kolmesta osiosta, joihin jokaiseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Koulutus järjestetään lukukauden mittaisena kolme kertaa vuosina 2018-2019.


OsTu - oppia Euroopasta

ERASMUS + -liikkuvuushanke, jossa Axxell on koordinaattorina. Axxellin, Omnian ja Työtehoseuran muodostama konsortiohanke kehittää menetelmiä ja mallia maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi. Osaamisen tunnistamisen käytäntöihin haetaan apua ja tietotaitoa Job shadowing –jaksojen avulla. Hankkeen vaikuttavuus perustuu maahanmuuttajakoulutusten kehittämiseen ja uusien toimintatapojen ja -mallien käyttöönottoon Suomessa.


Eväitä Mopvaan

Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta maahanmuuttajien oppimisvalmiuksien kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus on suunnattu ammatillisille opettajille. Koulutuksen rahoittaa OPH ja se toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helian kanssa. Lähipäiviä on yhteensä 10, joista 7 Haaga-Heliassa ja kolme työpaikoilla vertaisryhminä.

Hankkeesta on vetovastuussa Tanja Sandberg. Axxellista on lisäksi mukana Seija Purhonen ja Marjo Salmela.


LAATUHAAVI

Kotoverkon Laatuhaavi on ERASMUS+ -liikkuvuushanke, jossa on mukana 14 kotokoulutuksessa mukana olevaa kumppania ympäri Suomen. Axxell koordinoi hanketta.

Ensimmäinen matka, syyskuu 2017

Hankkeen ensimmäinen matka suuntautui Alankomaihin ja siellä Haagiin ja Bredaan. Axxellia edusti Sanna Markkanen. Matkalla vierailtiin kahdessa oppilaitoksessa sekä yhtenä päivänä Metropolis-konferenssissa Haagissa. Sekä konferenssissa että kouluissa tuli vahvasti esille paikallisuus ja vapaaehtoisten rooli kotoutumisessa. Vapaaehtoiset järjestävät vapaa-ajan toimintaa turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille sekä toimivat apuopettajina kotokoulutuksessa. Kuten niin monta kertaa aiemminkin on todettu, opiskelijat olivat ihan samanlaisia kuin täällä Suomessakin. Opiskeltava kieli tuntui kyllä hyvin haastavalta lukuopiskelijalle.

Toinen matka, maaliskuu 2018

Kotoverkon Laatuhaavi –hanke vieraili 20.-23.3.2018 Erasmus + -liikkuvuusrahoituksella Brysselissä CVO Lethaksessa tutustumassa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutukseen. Matkan tavoitteena oli perehtyä paikallisiin koulutus- ja kotoutumismalleihin sekä verkostoitua niin suomalaisten kuin belgialaisten toimijoiden kanssa. Laatuhaavin matkalle osallistui koulutusasiantuntijoita 12 eri oppilaitoksesta ympäri Suomen. Axxell MKK:n edustajana matkalle osallistui Elina Sadeniemi.

Matkan annista voi lukea Facebookin avoimesta ryhmästä Kotoverkon Laatuhaavi:

https://www.facebook.com/groups/176186139596703/?ref=bookmarks

 

Linkkejä:

https://www.rocmondriaan.nl/ ​
https://www.rocwb.nl/ 

 


Bridging L2 with working life

Koordinoija

Axxell (Suomi)

Osallistujat

Ruotsi (SFI Söderort), Norja (OVO SKU), Tanska (VSK), Islanti (Mimir)

Aikataulu

Projekti oli kaksivuotinen, alkoi kesällä 2016 ja päättyi kesäkuussa 2018. Alussa tehtiin työnantajien ja opettajien tarvekartoitus ja analysointi (syksy 2016), josta jatkettiin materiaalien kokoamiseen (talvi - kevät 2017), ja edelleen pilotoinnin 1. vaiheeseen (kevät – syksy 2017). Tästä edettiin harjoitusten kokoamiseen ja opetusvideoiden tekemiseen (syksy – talvi 2017). Projekti päättyi materiaalien julkaisemiseen ja loppuraporttiin (kesä 2018).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli tukea kielen oppimista työpaikoilla. Työnantajien ja opettajien ohjekirjat pitävät sisällään tietoa harjoittelijoiden ohjaamisesta harjoittelujaksoille sekä harjoittelun tavoitteista kielen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi projektin tarkoituksena oli koota parhaita harjoituksia sekä opetusvideoita tukemaan erilaisia kommunikointitilanteita työpaikoilla.


DIDO - Dropping in the drop-outs

Huvudgenomförare

CVO Antwerpen (Belgien)

Projektpartners

Axxell Utbildning Ab (Finland)
Stiching ROC West-Brabant (Nederländerna)
AidLearn (Portugal)
HF & VUC FYN Ringen (Danmark)
Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland)

Projekttid

1.10.2017 - 30.9.2020

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Analysera och jämförade vanligaste orsakerna för varför unga vuxna hoppar av studierna
 • Utbyta goda modeller som hindrar att unga vuxna avbryter sina studier samt hur man bäst handleder studeranden som är i risk att avbryta sina studier
 • Utveckla konkreta redskap som möjliggör att man snabbare kan upptäcka och inflika när en ung vuxen är i risk för att avbryta sina studier
 • Skapa en samling av checklistor, att-göra-listor, förslag på handlingar som gör att antalet unga vuxna som avbryter sina studier minskar.
 • Skapa metoder för att stöda samarbetet mellan ett nätverk som består t.ex. av examenshandledare, studiehandledare, lärare mm utgående från ett Europeiskt koncept

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Ammattien Taitoavain

Pääkoordinaattori

Taitotalo (aiemmin Amiedu)

Partnerit

Axxell, Careeria, Eiran aikuislukio

Projektiaika

12.4.2019 - 31.12.2020

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Tavoitteena on perehdyttää opettajia avaamaan kielitaitotasoja ammattiin tähtääviin opiskelijoille. Hankkeessa tuotetaan itsearviointiin soveltuvaa materiaalia, joka auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin, millaista kielitaitoa työelämässä ja tavoiteammatissa tarvitaan. Hankkeessa hyödynnetään aiemman Taitoavain-hankkeen (OPH 2017-2018) työpajamallia ja materiaaleja. Siinä muokataan ja syvennetään helppolukuista taitotasoasteikkoa eri ammattialoille sopivaksi keskittymällä eri alojen tilanteisiin ja tekstilajeihin. Tuottamistaidoissa tuotetaan alakohtaisia näytesuorituksia ja kootaan esimerkkejä eri alojen vaatimista ymmärtämistaidoista. Hanke lisää S2-opettajien ja ammatillisten opettajien yhteistyötä, ja tuotokset ovat hyödyllisiä myös uudistuneen kotoutumiskoulutuksen päättövaiheen opettajille. Taitotasoasteikko konkretisoi myös työnantajille, mitä eri tasoilla olevat oppijat osaavat.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Henna Vikman, puh 044 739 7830 ja Elina Tuomikoski, puh 044 739 7854, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


AppMentor (2016-1-FI01-KA202-022668)

Axxell utbildning beviljades projektfinansiering via Erasmus+ programmet och projektet börjar den 1.9.2016 och tar slut 31.8.2018. Projektpartners är:

 • Axxell Utbildning AB, Finland
 • Broadsholders, Storbritannien
 • IFSAT, Nederländerna
 • Charlottenlund Videregpende Skole, Norge
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike
 • Verkmentaskolinn a Akureyri, Island
 • Education & Mobility, Spanien

Målsättningarna med AppMentor är:

1) överföra & implementera mobil inlärning till arbetsplatserna.

2) uppmuntra arbetsplatshandledare att använda mobil teknologi (t.ex. appar, social media) som ett komplement och stöd då de handleder studeranden under inlärning i arbetet.

3) fördjupa + stärka samarbetet och informationsspridningen mellan arbetsplatshandledare och handledande lärare genom att skapa virtuella verktyg.  

4) försäkra oss om att alla studeranden, oberoende av var de gör sin inlärning i arbetet period, får konstruktiv och kontinuerlig handledning samt att kvaliteten av handledningen och inlärningen höjs under inlärning i arbetet.

5) introducera verktyg, metoder och material som stöder både arbetsplatshandledaren i sitt arbete som handledare och studeranden i sin inlärningsprocess under inlärning i arbetet

AppMentor projektet kommer att fortsätta arbeta med att utveckla handledningsprocesser under inlärning i arbetet. I detta projekt kommer fokus att ligga på hur implementera mobil teknologi i handledningsprocesser så att man m.h.a. mobil teknologi kan stöda studeranden och arbetsplatshandledaren före, under och efter en IA period. Inom ramen av projektet kommer vi att testa och utvärdera olika former av mobil teknologi, sociala medier och appar för att kunna kartlägga och beskriva vilka som lämpar bäst i handledningen av studeranden samt de kan användas som ett komplement till de IA handledningsmetoder som nu tillämpas.

Varför AppMentor projektet? Idag då allt mer vikt läggs på inlärning i arbetet och yrkesprov är det viktigt att både studeranden och arbetsplatshandledarna får det stöd de behöver. Genom att vi via AppMentor projektet kan börja testa och implementera sociala medier på ett konstruktivt sätt i handledningssituationer kommer vi att i den nära framtiden kunna ge studeranden och arbetsplatshandledare det stöd och den handledning de behöver på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. En annan orsak till varför ett projekt som AppMentor är aktuellt är att studeranden idag allt mer utnyttjar mobilteknologi för att söka och sprida information, kommunicera och för att dela erfarenheter. Tidigare projekt har visat bevis på att många arbetsplatshandledare är vana med att använda sociala medier och att de är medvetna om att sociala medier stöder informations och kunskapsspridning. Vad arbetsplatshandledarna och studeranden anser sig sakna är träning i och kunskap om hur använda sociala medier som ett komplement för att stöda inlärningen och hur man bäst kan komplettera handledningsprocessen med mobil teknologi. Via AppMentor kommer vi att skapa verktyg och modeller för hur mobil teknologi kan användas i handledningssituationer.

Eftersom vi strävar efter att få arbetsplatshandledare att börja använda sig av mobil teknologi då de handleder studeranden kommer vi att samarbeta med arbetslivet. Vi kommer även att involvera inlärning i arbetet handledare och studeranden i projektet. Från Axxell deltar Tanja Halttunen (projektkoordinator), Johanna Lind (medlem i IA gruppen), Erika Silventoinen (medlem i IA gruppen) och Peter Hartman i projektteamet. Även om AppMentor fokuserar på ungdomsutbildningen är målet att sprida resultaten och modellerna till vuxenutbildningen så att även vuxenutbildningen har nytta av projektet.


WorkSafe

Huvudgenomförare

Axxell Utbildning Ab (Finland)

Projektpartners

Charlottenlund Upper Secondary School (Norge)
ROC Noorderpoort (Nederländerna)
CFAI Adamic (Frankrike)
Education and Mobility Orsan Projects Elk. Koop Txikia (Spanien)
IKASLAN GIPUZKOA ASSOCIATION OF VOCATIONAL TRAINING (Spanien)

Projekttid

1.9.2017 - 31.8.2019

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Samla, jämföra och förtydliga riktlinjer för arbetssäkerhet inom metall och bygg branschen samt lyfta fram skillnader i regler gällande arbetssäkerhet i Finland, Norge, Nederländerna, Frankrike och Spanien
 • Öka arbetssäkerheten under inlärning i arbete (både nationellt och i de länder som deltar i projektet) inom metall och byggbranschen
 • Skapa en ”databas” (toolbox) som innehåller information gällande arbetssäkerhet inom ramen av metall och byggbranschen
 • Skapa en online kurs i hur försäkra arbetssäkerheten under inlärning i arbetet inom ramen av metall och byggbranschen

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


LearnMob3

Axxell erbjuder studerande möjligheten att ansöka om stipendier inom ramen för LearnMob 3-projektet, som finansieras via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten under läsåret 2018-2019 samt 2019-2020. Man har möjlighet att ansöka  om ett utbyte till följande länder: Danmark, *Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och *Sverige. Länder märkta med *gäller enbart social och hälsovård. För att få till stånd en rättvis och kvalitativ urvalsprocess så har vi slagit fast deadlines för när ansökan om LearnMob3 utbyten bör vara inlämnad för att den ska behandlas:

 • Deadline 1 är 31.8.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.10.2018 – 31.1.2019
 • Deadline 2 är 21.12.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.2.2019 - 14.6.2019
 • Deadline 3 är 18.4.2019 för UA-perioder som inleds mellan 1.8.2019 – 1.11.2019

Mera information samt ansökningsblanketter fås per e-post: international@axxell.fi

Broschyr


VILU

VILU - Virtuaalinen luku- ja kirjoitustaidon oppimisen tukimateriaali
1.4.2009 - 31.10.2013

Projektissa tuotetaan sähköinen oppimateriaali aikuiselle maahanmuuttajalle, joka ei osaa lukea suomalaisella kirjaimistolla kirjoitettua tekstiä.

VILUssa tuotettava oppimateriaali sisältää kolme osakokonaisuutta:

 1. Tietokone
 2. Suomen kielen äänteet
 3. Matematiikka

VILU on osa laajempaa Aikis-hankekokonaisuutta, joka on Opetushallituksen hallinnoima ESR-rahoitteinen oppimateriaaliprojekti. Lisätietoja Aikiksesta ja siihen liittyvistä hankkeista:

Hankkeen esittely

Aikiksen wikisivu

Lisätietoja: sanna.markkanen@axxell.fi tai kristiina.spolander@axxell.fi


Arbetslivsperioder för lärare och utbildare

dorrNu har du chansen att uppdatera, bredda och fördjupa ditt yrkeskunnande!!! Ansök om en arbetslivsperiod och tillbringa 1-3 månader på en arbetsplats i din bransch.

Axxells ESF- finansierade projekt Arbetslivsperioder för lärare och utbildare ger 26 lärare/utbildare chansen att gå ut på en arbetslivsperiod. En arbetslivsperiod kan vara 1-3 månader lång. Projektet vänder sig till personer som på heltid arbetar med undervisning inom yrkesutbildningen. Projekttiden är 1.4.2008- 31.5.2011.

Under arbetslivsperioden får projektdeltagaren sin ordinarie lön (exklusive övertimmar) från Axxell. Axxells olycksfallsförsäkring gäller under arbetslivsperioden. Det är även möjligt att åka utomlands på arbetslivsperiod. Resor och boende utomlands finansieras inte via projektet utan projektdeltagaren står själv för kostnaderna.

Projektdeltagaren skaffar sin arbetsplats och kommer överens om arbetsuppgifter, arbetstid och vid behov arbetskläder och skyddsutrustning. Arbetslivsperioden regleras av det avtal som sluts mellan arbetsplats, projektdeltagare och projektet. Arbetsplatsen ska erbjuda arbetsuppgifter som fördjupar eller breddar projektdeltagarens yrkeskunnande samt vara villig att ta emot studerande på inlärning i arbete. Under arbetslivsperioden utbildar projektdeltagaren 1-3 personer på arbetsplatsen till arbetsplatshandledare.

Arbetsplatshandledarutbildning

Personer som handleder studerande på inlärning i arbete kan utbilda sig till arbetsplatshandledare i enlighet med Utbildningsstyrelsens (UBS) direktiv för arbetsplatshandledarutbildning, Utbildningsprogrammet  för arbetsplatshandledare, 2 sv.

Arbetsplatshandledarutbildningen är indelad i fyra teman: Yrkesutbildning och samarbete med arbetslivet, Principer för inlärning i arbete och yrkesprov, Individuell handledning av en studerande och Bedömning av studerande på arbetsplatsen.

I avtalet för arbetslivsperioderna kommer projektdeltagaren och arbetsplatsen överens om vem som utbildas under perioden. För arbetsplatshandledarutbildningen används det skriftliga stödmaterial som finns att tillgå.

Intresserad av en arbetslivsperiod?

Ifall du är intresserad av en arbetslivsperiod är det bara att ansöka! Mer information om hur du ansöker hittar du till höger under rubriken Hur ansöka?

Mer information om projektet och kraven på sökande och arbetsplats finns i dokumentet Spelregler och nedan i projektplanen. Ifall du har frågor om arbetslivsperioderna kan du även kontakta projektkoordinator Freja Harkke.
Efter projekttidens utgång fortsätter möjligheten till arbetslivsperioder inom ramen för projektet Arbetslivets samverkan som är ett gemensamt projekt för flera arrangörer inom yrkesutbildningen.

Projektplan

Information till arbetsplatsen

Axxell är en svenskspråkig läroanstalt som bedriver både yrkesutbildning för vuxna och unga och fri bildning från Pernå i öst till Lappfjärd i väst. Verksamheten inleddes 1.8.2008.

Våren 2008 beviljade Utbildningsstyrelsen (UBS) Axxell projektfinansiering ur Europeiska Socialfonden för arbetslivsperioder för lärare och utbildare inom yrkesutbildningen. Finansieringen möjliggör för 26 lärare/utbildare att ansöka om en 1-3 månader lång arbetslivsperiod på en arbetsplats i sin bransch. Projekttiden är 1.4.2008- 31.5.2011.

Projektdeltagarna söker själv sin arbetsplats. Under arbetslivsperioden utbildas 1-3 arbetsplatshandledare på arbetsplatsen. Utbildningen grundar sig på UBS Utbildningsprogram för arbetsplatshandledare och omfattar 2 studieveckor.

Projektinfo

Projektitieto työpaikalle

Uusi oppilaitosorganisaatio Axxell Utbildning Ab aloitti toimintansa elokuun 1. päivänä 2008. Axxell tarjoaa ammatillista koulutusta niin nuorille kuin aikuisille sekä kansanopistokoulutusta laajalla alueella itäisellä uudellamaalla sijaitsevasta Pernajasta eteläpohjanmaalaiseen Lappväärtiin.

Keväällä 2008 Opetushallitus (OPH) myönsi Axxellin projektille Arbetslivsperioder för lärare och utbildare (Kouluttajien ja opettajien työelämäjaksot) rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). ESR- rahoitus mahdollistaa 26:n opettajan/kouluttajan 1-3 kuukauden pituisia työelämäjaksoja. Projektin kesto on 1.4.2008- 31.5.2011.

Projektiin osallistuvat hakevat työpaikkansa itse. Työelämäjaksonsa aikana opettaja/kouluttaja kouluttaa työpaikalla 1-3 työpaikkaohjaajaa. Koulutus perustuu OPH:n Työpaikkaohjaajan koulutusohjelmaan, laajuudeltaan 2 opintoviikkoa.

Tiedote.pdf

Hur ansöka om en arbetslivsperiod?

Du ansöker om en period genom att skicka en skriftlig, fritt formulerad ansökan till projektkoordinator Freja Harkke. Ansökningstiden är fortlöpande.

I ansökan ska framgå:

 • Sökandes namn, enhet och utbildning
 • Periodens längd
 • När perioden infaller
 • Arbetsplats (eller vilka alternativen är)
 • På vilket sätt ditt yrkeskunnande breddas eller fördjupas under arbetslivsperioden
 • Tidigare deltagande i arbetslivsperiodsprojekt

Innan du skickar in din ansökan, kolla spelreglerna som gäller för arbetslivsperioderna.

Ansökan skickas till
Axxell Utbildning Ab, Freja Harkke, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Spelregler

Arbetslivsperioderna ställer vissa krav på sökande och på arbetsplatsen. I pdf-dokumentet (som du enkelt kan skriva ut) finns spelreglerna i sin helhet.

Här är i korthet några av de saker sökande bör beakta. Arbetslivsperioderna kan sökas av personer som på heltid arbetar med yrkesutbildning i Axxell. Behöriga att söka är heltidsanställda lärare, lektorer och timlärare i huvudsyssla. Lärarerfarenhet beaktas vid beviljande av arbetslivsperioder.

Sökande som deltagit i tidigare arbetslivsprojekt två eller flera gånger kan ansöka om arbetslivsperiod under år 2010. Ansökningarna lämnas in till projektkoordinatorn före styrgruppens sista möte i nov/dec 2009.

En sökande kan inte anhålla om en arbetslivsperiod i eget eller i familjens företag. Arbetsplatsen bör sysselsätta minst en person på heltid. Arbetsplatsen bör även vara villig att ta emot studerande på inlärning i arbete.

Spelregler


SpeNat

Huvudgenomförare/koordinerande organisation: Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner  Optima och YA!

Projekttid 1.9.2012-31.12.2013.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

Utvecklingsprojektets mål är att

Granska nuläget

 • utreda art och karaktär av studerandes särskilda behov och IP inom undervisningen av yrkesämnen inom naturbruket, i synnerhet inom skogsbranschen (projektparter)
 • granska osaker till underkända prestationer
 • granska läroplaner och kursplaner samt identifiera svåra situationer och krävande uppgifter
 • identifiera de undervisningssituationer som kräver mer handledning
 • utreda huruvida stöd kanaliseras rätt (utreda användning av IP-resurs) till undervisning i huvudämnena

På basen av utredningen

 • ta fram modeller för hur specialundervisningens resurser kan användas inom undervisningen av yrkesämnen för naturbruk
 • göra upp en modell för timfil; hur syns IP-resursen i timfilen
 • beskriva hur studerandes specialbehov kan beaktas i undervisningen och hur naturbrukets stödåtgärder syns i undervisningssituationerna
 • beskriva resursanvändningen; två lärare, individuell handledning, nya modeller osv.

Sammanställa utredningens resultat i en skrift som beskriver

 • specialundervisningens nuläge inom naturbrukets yrkesämnen
 • naturbrukets "best practises"
 • modeller för förverkligande av IP inom naturbruket

Kontaktuppgifter till projektansvariga inom Axxell

Enhetschef på Brusaby, Tomas Björkroth, fornamn.efternamn@axxell.fi, 0290 01 7276/
044 739 7276

Koordinator för specialundervisning, Astrid Henriksson, fornamn.efternamn@axxell.fi,
0290 01 7353 / 044 739 7353


Utvecklingsstrategi för trädgårdsbranschens utbildningar/ Puutarha-alan koulutuksen kehittämishanke

Projektets finansiär:

Utbildningsstyrelsen och projektets deltagare

Projekttid:

01.08.2012-31.12.2013

Projektets styrgrupp:

Axxell Utbildning Ab, Axxell Överby (Koordinator)
Oulun seudun ammattiopisto, OSAO Kempeleen yksikkö
Sastamalan koulutuskuntayksikkö, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto
Savon koulutuskuntayksikkö, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Työtehoseura ry., TTS Rajamäki
Handelsträdgårdsförbundet rf
Trädgårdsförbundet rf
Suomen kukkakauppiasliitto ry
Grönmiljöförbundet rf

Målsättning:

I projektet utreder man trädgårdsbranschens (odling, grönanläggning, handel) nutida och framtida arbetskraft- och yrkeskunskapsbehov. Målsättningen är att utreda hur den nutida yrkesutbildningen innehållmässigt fyller arbetslivets behov. Vid uppbyggandet av funktionella studiestigar evalueras examenshelheternas ändamålsenlighet och möjliga förändringsbehov definieras. Samtidigt dryftas läroanstalternas arbetsfördelning, specialisering och nätverkande samt bildandet av behövliga kunskapscentrum. Dessutom är en målsättning att utveckla utbildningens kvalitet och möta arbetslivets behov genom att befrämja samarbete och nätverkande mellan läroanstalterna, mellan branscherna samt mellan läroanstalterna och arbetslivet.Slutresultatet blir en nationell utvecklingsstrategi för trädgårdsbranschens utbildningar för åren 2014-2034

Kontaktuppgifter:

Nina Sevelius, projektchef.
E-posti nina.sevelius@axxell.fi, tfn. 044-739 7658

Ann-Marie Rosenqvist-Berg, platschef.
E-post ann-marie.rosenqvist-berg@axxell.fi, tfn. 044-739 7670

På projektets facebooksida Puutarhakoulutus kehittyy/Trädgårdsutbildningen utvecklas kan du kommentera och ge förslag på hur utbildningen borde utvecklas och organiseras i framtiden

Meddelande 24.8.2012


Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande inom yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Projektet pågår till 31.12.2011. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen. Samarbetsparter är Yrkesakademin i Österbotten, Axxell och Kårkulla skn.

Målsättning

Projektet avser att

 • på nationell nivå ge förslag på metoder och material för påvisande av yrkeskunnande under examenstillfällen för avläggande av yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda och därmed säkra kvaliteten inom examensprocessen
 • möjliggöra att det framöver finns yrkeskunniga inom servicen för utvecklingsstörda som kan fungera som bedömare inom det fristående examenssystemet
 • stärka nätverk över språkgränserna av utbildningsorganisationer och av yrkesverksamma inom servicen för utvecklingsstörda i Finland

Är du intresserad av att veta mera, kontakta

Carola Gröndahl , lärare, tfn 044 739 7622, fornamn.efternamn@axxell.fi
Susanna Gröndahl, lärare, tfn 044 739 7627, fornamn.efternamn@axxell.fi
Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal, tfn 044 739 7359,  fornamn.efternamn@axxell.fi


Kunskapsdokumentering och kompetensutveckling vid Kårkulla skn.

Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet

Projektet finansieras av Närings-, trafik- och miljöministeriet.  Projektet pågår till 31.12.2011.  Samarbetsparter är Yrkesakademin i Österbotten, Axxell och Kårkulla skn.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att med hjälp av

 1. Kartläggnings- och valideringsinstrument som skapas i projektet
 2. Kartlägga och dokumentera personalens kunnande inom temata som väljs i enlighet med Kårkulla samkommuns strategi och i relation till examensgrunderna inom Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda, FÖRESKRIFT 49/011/2009. Utbildningsstyrelsen
 3. Utgående från kartläggningens resultat välja fokusområden för att stärka kunnandet
 4. Genom samarbetsinlärning stärka kunnandet hos personalen och visa på metoder som organisationen kan tillämpa inom olika områden framöver för att stärka kunnandet inom handikappområdet

Är du intresserad av att veta mera, kontakta:

Carola Gröndahl , lärare, tfn 044 739 7622, fornamn.efternamn@axxell.fi
Susanna Gröndahl , lärare, tfn 044 739 7627, fornamn.efternamn@axxell.fi
Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal, tfn 044 739 7359, fornamn.efternamn@axxell.fi


EDU-Vuxen

Vuxenutbildningsservice på svenska (2008-2012)

Projektet EDU-vuxen finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och ELY-centralen i Sydöstra Finland under tiden 20.8.2008 - 31.12.2012. Projektet är ett delprojekt i det nationella projektet Opin-Ovi. I bakgrunden ligger ett landsomfattande utvecklingsprogram (pdf)som arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet lanserat.

Samarbetsorganisationer

Arcada är projektets huvudman. Samarbetsparterna, som aktivt deltog i ansökningsskedet, består av 14 olika vuxenutbildningsanordnare runtom i Svenskfinland.

 1. Borgå handelsläroverk - är ett privat, trespråkigt handelsläroverk
 2. Esbo stads social- och hälsovårdssektor
 3. Helsingfors aftongymnasium, södra Finlands enda svenskspråkiga vuxengymnasium, ägs av Helsingfors stad.
 4. Yrkesakademin i Österbotten erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet (f.d. Korsnäs Kurscenter och Svenska yrkesinstitutet)
 5. Korsholms vuxeninstitut/Mustasaaren aikuisopisto, största landsbygdsinstitutet i Svenskfinland
 6. Kårkulla samkommun täcker hela Svenskfinland
 7. Optima - finlandssvensk organisation för yrkesutbildning (Jakobstad)
 8. Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (SSKH), undervisning och forskning i bl.a. socialt arbete, med rikstäckande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen.
 9. Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet universitet, fortbildnings- och utvecklingsverksamhet. Målgruppen är akademiskt utbildade svensk- och tvåspråkiga i Svenskfinland, speciellt i huvudstadsregionen, Öst- och Västnyland.
 10. Yrkesinstitutet Prakticum - yrkesutbildning på andra stadiet i Helsingforsregionen
 11. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi
 12. Axxell - yrkesutbildning på andra stadiet
 13. Novia – yrkeshögskola med enheter i Vasa, Åbo, Ekenäs
 14. Vasa stad/Läroavtalsväsendet

Mål

Projektets övergripande mål är att öka de svenska vuxenutbildningstjänsternas tillgänglighet, mångfald och kvalitet.

Projektet arbetar för

 • En gemensam strategi för utvecklandet av vuxenutbildningens informations, rådgivnings- och vägledningstjänster i Svenskfinland (livslång handledning)
 • Ett bestående, heltäckande, flersektoriellt nätverk som regelbundet samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och vuxenutbildningens informations, rådgivnings- och vägledningstjänster på svenska
 • Systematiserade och etablerade kontaktvägar för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra och som främjar ett direkt informationsutbyte mellan arbetsgivare och utbildningsorganisationer
 • Nya servicepunkter och samarbetsmodeller som främjar kundanpassade och träffsäkra informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för vuxna som söker utbildning på svenska
 • Den svenska lärarbehörighetsutbildningen för yrkeslärare utvecklas och förenhetligas med den finska lärarbehörighetsutbildningen ifråga om handledning och samarbete med arbetslivet.

Målgrupp

Nätverksaktörerna är projektets centrala målgrupp, dvs personal vid vuxenutbildningsorganisationer i Svenskfinland som har ansvar för planering av vuxenutbildning, handledning, rådgivning eller kontakter till arbetslivet som en del av sitt arbete. Representanter för arbetsgivare i olika branscher och sektorer och arbetskraftsbyråernas personal tillhör också projektets målgrupp.

Den indirekta målgruppen är vuxna i behov av grundutbildning, yrkesutbildning, allmän fortbildning, yrkes- eller arbetsplatsspecifik fortbildning på svenska och arbetsgivare i behov av ny arbetskraft eller arbetskraft med speciell kompetens.

Speciell tyngd kommer sådana utvecklingsåtgärder att få som riktar sig till underrepresenterade målgrupper i vuxenutbildning, såsom invandrare, personer med inlärningssvårigheter och lågutbildade.

Bakgrund

En av regeringens centrala målsättningar är att höja sysselsättningsnivån, förlänga karriärerna och förbättra produktiviteten. En utmaning som idag är större än tidigare på grund av åldersstrukturen och matchningsproblemen. För att råda bot på detta behövs kraftiga satsningar på kompetensutveckling och den yrkesmässiga rörligheten hos hela den arbetsföra vuxenbefolkningen.

Det rådande vuxenutbildningssystemet lider av dålig träffsäkerhet, dvs en uttalad svårighet att matcha utbildningsutbudet med marknadens och kundernas behov. Förutom examensutbildning behövs nya system för uppgradering av kompetens och omskolning utifrån arbetsgivarnas och individens kompetensbehov. Vuxenutbildningens informations, rådgivnings- och vägledningstjänster vid läroanstalter/högskolor är otillräckliga och schablonmässiga och förmår inte beakta de finlandssvenska särdragen på ett tillfredsställande sätt. Även arbetsgivare har otillräckliga resurser och kompetens för handledning för utveckling av personalens kompetens.

Ett finlandssvenskt särbehov är tillgången till svenskspråkig personal inom olika serviceområden, särskilt hälso- och socialvård. Det finns också ett ökat behov av att bättre kunna integrera invandrare och inflyttare i arbetslivet och samhället. Även andra utsatta små svenskspråkiga grupper behöver bättre informations, rådgivnings- och vägledningstjänster för att hitta utbildning och arbete.

http://edu-vuxen.arcada.fi/

Är du intresserad av att veta mera, kontakta Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal, tfn: 044 739 7359, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Projekt för koordinering av funktioner och verksamhet inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen

Axxell har med Utbildningsstyrelsens stöd för finansieringen som koordinerande skola tillsammans med Optima, Prakticum och Yrkesakademin under tiden 1.8.2009-31.12.2010 genomfört projektet med målet att uppdatera planerna inom studerandevården, utveckla användningen av studeranderegistren samt skapa samarbetsnätverk och genom benchmarking utveckla rutiner och processer i verksamheten. Projektet har varit öppet också för annan än undervisningspersonalen.

Utvecklingsprojektets mål:

a)    att ge möjlighet åt annan än undervisningspersonal att dels ta del av varandras verksamhet och dels presentera det egna arbetet för de andra deltagarna

b)    att samtliga läroanstalter vid utgången av projektet skulle ha uppdaterade och aktuella skriftliga planer inom alla de delområden i koppling till studerandevården som förutsätts, dvs. ordningsregler, studerandevårdsplan, planer för hantering av våld, mobbning och trakasseri, plan för samarbete hem och skola, krisplan, plan för förebyggande av rökning och droganvändning

c)    att utveckla studeranderegisterprogrammet Primus användning inom alla dess fem servicenivåer som en grund för registrering och dokumentation av alla de funktioner i läroanstalterna som det kan användas till

d)    att ta del av varandras befintliga rutiner gällande olika processer och delprocesser i utbildningen för att med dem som grund kunna utveckla i den egna organisationen fungerande rutiner för motsvarande verksamheter. I samband med detta noteras även det arbete som görs i förhållande till implementering av hållbar utveckling i läroanstalternas arbete

Resultat:

Personal inom stödtjänsterna har kunnat utbyta tankar och erfarenheter. Kontaktnätverk har skapats inom de olika arbetsområdena och man har haft tillgång till varandras material.

Uppgörandet eller uppdateringen av planerna inom studerandevården har tack vare projektet kommit igång och till en stor del också slutförts. Även arbetet med en plan för säkerheten i skolan har initierats i de deltagande skolorna. Under projektets gång fick tobakslagen en strängare utformning, vilket ledde till att samtliga i projektet deltagande skolor gick in för en tobaksfri skola. Åtgärder och resultat av dessa har också diskuterats inom projektet.

Studeranderegisterprogrammet Multiprimus och schemaläggningsprogrammet Kurre har tagits i bruk i de flesta enheterna och användningen av dessa har utökats och utvecklats. Även webbgränssnittet Wilma som i första hand utarbetats för den grundläggande utbildningen och gymnasiet har under projektets gång anpassats till yrkesutbildningen och tagits i bruk. Det finns mycket att utveckla ännu inom det här området och därför arrangerades ett gemensamt möte med programleverantören Starsoft där man överlämnade en omfattande skrivelse med utvecklingsönskemål. Genom projektet har den personal i de deltagande skolorna som arbetar med studeranderegisterfunktioner kunnat utbyta erfarenheter och tankar kring användningen av programmen samt kan genom ett sålunda tillkommet nätverk också i fortsättningen spegla det egna arbetet mot en annan användares arbete samt tillsammans kommunicera med programleverantören.

Under projekttiden har många frågor av gemensamt intresse lyfts fram och diskuterats, t.ex. säkerhetsfrågor, lagar och förordningar, skyddsinformationsblad, verktyg för mijlöutredning och hantering av rapporter angående olyckor, nära-ögat situationer och avvikelser. Genom att lägga fram och diskutera befintliga tillvägagångssätt lade projektet grunden för en benchmarkingprocess mellan de deltagande skolorna samt kontakter skapades för fortsatt samarbete. Implementeringen av ett ledningssystem i en organisation är unik för just den organisationen och lösningar kan därför inte automatiskt räknas som universella. I projektarbetet konstaterades att de medverkande utbildningsorganisationerna befann sig på olika nivåer i sin utvecklingsprocess. Projektet lyfte fram både ny information och implementerade lösningar. För en del organisationer resulterade deras medverkan i projektet i att nytt utvecklingsarbete initierades på vissa områden och i en vitalisering av uppgifter som man arbetat med över en längre tid.

Kontaktuppgifter

Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis
Kontaktperson
Rektor Annika Bussman, tfn 0290 01 7346 / 0447397346, e-post fornamn.efternamn@axxell.fi

Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Kontaktperson
Utvecklingschef Tuula Sissala, tfn 06 7855 225 / 044 5044 177, e-post fornamn.efternamn@optimaedu.fi

Yrkesakademin i Österbotten, Pb 40, 65201 VASA
Kontaktperson
Projekt- och Miljöledningskoordinator Alf-Martin Haagensen, tfn 06-324 28 13 / 050-502 55 51, e-post fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi

Yrkesinstitutet Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5, 00550 Helsingfors
Kontaktperson
Utvecklingskoordinator Katja Zevallos, tfn 020 7699 700 / 040 351 8100, e-post fornamn.efternamn@prakticum.fi


Nya nordiska köket

Projektets målsättning är att öka konsumtionen av trädgårdsprodukter som kan odlas i Norden och att minska svinnet, dvs. att produkter aldrig kommer i användning. Ett ökat samarbete mellan producentledet och restaurangbranschen kan utveckla sortimentet, förbättra kvaliteten, introducera nya och gamla spännande och hälsosamma rätter, utveckla nya tilläggningssätt som spar tid och energi.

Samarbetet är tänkt att startas upp med en konferens i Sverige på Bjärehalvön 6-9 augusti 2012. Där får trädgårdsstuderande och lärare en inblick i vad som krävs av dem i framtiden med tanke på produkturval och kvalitet och samtidigt får de även en inblick i vad kockar kräver av de produkter de använder. Ett ömsesidigt utbyte mellan två branscher och ett ökat samarbetet i fortsättningen är en av de viktigaste målsättningarna.

Med i projektet är:

Aboa Mare

Detta projekt riktar sig till företag av olika storlek inom teknik och kommunikation, d.v.s. sjöfartsbranschen. Idag utbildas vaktstyrman och vaktmaskinmästare vid Axxell sjökaptener och ingenjörer inom sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia på svenska. Förutom de långa linjerna ordnas veckoslutskurser för förare, skeppare i inrikestrafik och maskinskötare. Utbildningsorganisationerna har även en omfattande mängd fortbildningskurser för såväl yrkessjöfarare, fritidsbåtförare och andra intresserade, www.aboamare.fi. Verksamheten bildare en del av ett s.k. kluster inom sjöfart. Till sitt förfogande har skolorna fartygs simulatorer i Åbo och i Esbo. Specifika delar av utbildningen utförs i samarbete med Meriturva, Wärtsilä och Ålands Sjösäkerhetscentrum.

Samarbetspartner

Sjöfartsutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia samt arbetsgivare inom sjöfarten; Langh Ship, Birka Cargo  och Bore Ltd

Projekttid

28.9.2012 - 31.12.2013

Projektfinansiering

Projektet finansierias med statsunderstöd för utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet i samband med yrkesinriktad tilläggsutbildning för regionala projekt. Regionförvaltningsverket, Svenskspråkiga enheten för undervisningsväsendet.

Projektets mål

Målet med projektet är att utreda vilka förväntningar rederierna i dag har vid rekrytering av personal. På basen av förväntningarna skulle projektet utarbeta testmetoder, lämpliga att tillämpa i praktiken vid rekrytering. Som arbetsredskap för testandet skulle simulatorer användas, vilkas rapportering sedan ger behövlig information som parallellt med annan testning. Resultatet av simulatortestningen kan också användas som grund för att konkretisera behov av kompletterande fortbildning.

Projektet förverkligas inom ett nätverk som bestående av Axxell, Aboa Mare, Sjöfartsutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia samt arbetsgivare inom sjöfarten som Langh Ship, Birka Cargo  och Bore Ltd. Axxell fungerar som koordinator för projektet. Inom ramen för projektet kartläggs först de färdigheter som rederierna ser som viktiga att testa vid rekrytering av personal. På basen av denna information utarbetar sedan Axxell i samarbete med Yrkeshögskolan Novia för ändamålet lämpade simulationer. Testerna piloteras inom ramen för projektet tillsammans med de utvalda rederierna. Den färdiga produkten kan sedan i fortsättningen också användas av andra rederier eller organisationer än de som medverkar i projektet.


Vi gör tillsammans

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Inveon, Optima, Vasa Yrkesinstitut

Projekttid

14.11.2016 - 31.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Mål 1

 • Möjliggöra att studerande kan påverka sin studiemiljö och undervisningen>
 • Stöda samhörigheten och verka för en trygg studiemiljö speciellt eftersom flexibla studievägar och individuella lösningar gör att studerande ofta ingår i olika grupper 
 • Bygga upp en gemenskapsbaserad verksamhetskultur

Mål 2

 • Skapa ett startpaket för nya studerande ”lära för studielivet” (studier som förbättrar studiefärdigheter)
 • Skapa och testa en modell för hur studerande bättre kan hantera den förändrade livssituation, vilken studier innebär ”Lära för studier”.

Mål 3

 • Skapa en lärmiljö där undervisningen är planerad, utvecklad och genomförd av personalen tillsammans med studerande. Lärmiljön beaktar den studerandes enskilda och särskilda behov och samarbetet med arbetslivet är aktivt.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Astrid Henriksson, tfn 044 739 7353, fornamn.efternamn@axxell.fi


Handledning och kriteriebaserad bedömning

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Inveon, Prakticum och Optima

Projekttid

4.11.2016 - 15.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Möjliggöra att studerande kan påverka sin studiemiljö och undervisningen>

 1. Att öka bedömningskompetensen i kriteriebaserad bedömning genom att det finns utbildade arbetsplatshandledare/bedömare vid de företag och organisationer där inlärningsperioder (inlärning i arbetet, yrkesprov eller examenstillfälle) förverkligas.
 2. Förbättra registret över arbetsplatser och arbetsplatshandledare och deras lämplighet som inlärning i arbetet plats
 3. Att utveckla och testa flexibla lösningar för inlärningsperioder i arbetslivet enligt arbetslivets behov och möjligheter.
 4. Att få handledningen av inlärning i arbetet (både grupphandledning och personlig handledning) kompletterad med virtuella besök (t.ex. via facetime, skype) som inte kräver fysisk närvaro av läraren
 5. Utveckla utbildningen av nya arbetsplatshandledare där examensdelen Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter 5 kp ingår i examen.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Gitte Holmström, tfn 044 739 7354, fornamn.efternamn@axxell.fi


Working Quality - Quality in Work

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Optima, Folkhälsan Utbildning Ab

Projekttid

13.12.2017 - 31.12.2018

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Uppdatering av kvalitetsledningssystemet utifrån målen för reformen gällande processer, processkort (kopplat till processen där risker och möjligheter beaktas) och förfaringssätt inom följande områden:
 

 1. Stärkande av kvalitetskulturen
 2. Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på arbetsplatsen
 3. Förberedelse för självvärdering

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Sandra Berglund, tfn 044 739 7348, fornamn.efternamn@axxell.fi


Working Quality - Quality in Work 2.0 (WQ.2)

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Optima, Folkhälsan Utbildning Ab, Kredu

Projekttid

1.1.2019 - 31.12.2019

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Hela projektets tyngdpunkter:
 

 1. Uppdatering av kvalitetsledningssystemet utifrån målen för reformen
 2. Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på en arbetsplatsen (Axxells tyngdpunkt i projektet)
 3. Att dela och använda information som samlats in via responssystemen samt utveckling utgående ifrån responsen
 4. Peer-learning mellan utbildningsanordnarna coh stärkande av kvalitetskulturen

Axxells tyngdpunkt i projektet: Kvalitetsledning för utbildning som ordnas på en arbetsplats 

Utveckla ett kunskapspaket som utvecklar handledarens kompetenser, i främsta hand lärarens, att handleda studerande under UA/LA. Detta görs i samråd med arbetslivet. Kunskapspaketet kommer senare att fungera som ett verktyg för att höja kvaliteten på lärarnas handledningskompetenser. I paketet kommer att ingå information om bl.a. lagstiftning, Axxells vision och strategi, samarbete med arbetslivet, dokumentering av UA/LA, Axxells styrdokument som gäller UA/LA, respons på inlärning, kommunikation mellan handledare och lärare, arbetarskydd, försäkringar, studerande med särskilda behov, internationella UA/LA samt vad innebär god handledning.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Må bra tillsammans

Huvudgenomförare

Axxell

Samarbetsparter

Inveon, Optima, Prakticum, Vamia, och Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Projekttid

13.12.2017 - 31.12.2019

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Målsättningen är att främja kompetensinriktad och kundorienterad verksamhetskultur. Vi utvecklar och tar i bruk verksamhetsmodeller som ökar välbefinnandet hos såväl gruppen som individen med beaktande av behov hos olika målgrupper (inkl. särskilt stöd). Vi samarbetar med arbetslivet och lyfter upp upprätthållande av arbetsförmågan. Vi skapar permanenta funktionella lösningar så att studerande kan känna sig trygga och delaktiga i vardagen under hela sin studietid. För och tillsammans med de studerande utvecklas samhörigheten och därigenom de studerandes välbefinnande genom att målgruppen aktivt deltar då vi planerar och genomför olika former av aktiviteter. Skolstarten är trygg oberoende av tid under året (non-stopantagning).

Via projektet delar vi material och verkar för en aktiv spridning av verksamhetsmodellerna.

Inom Axxell har vi delat in utvecklingsarbetet i tre olika punkter.

1.                         Studerande är delaktiga i sina studier.

2.                         Studerandes välbefinnande och upprätthållande av arbetsförmåga

3.                         Höja undervisningspersonalen handledningskompetens

Material som uppdateras eller produceras inom projektet sätts in på projektsidan: https://padlet.com/astrid_henriksson/Mabra

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Astrid Henriksson, tfn 044 739 7353, fornamn.efternamn@axxell.fi


Kärnprocesser i yrkesutbildningen - KÄPY

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Inveon, Prakticum

Projekttid

13.12.2017 - 31.12.2019

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

1. Utveckla kärnprocessen; utbildning, utgående från den personliga tillämpningen

2. Utveckla processen kring särskilt stöd

3. Utveckla en gemensam modell med gemensamt material för införskaffande och bedömning av kunnande då det gäller gemensamma ämnen

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Astrid Henriksson, tfn 044 739 7353, fornamn.efternamn@axxell.fi


Förändringsledning 2020

Huvudgenomförare

Optima

Samarbetsparter

Axxell, Inveon, Prakticum och Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Projekttid

13.12.2017 - 31.12.2019

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

1. Utveckla ledning vid genomförandet av verksamhetssätt

2. Utveckling av verksamhetskulturen och processer, pedagogisk praxis och kvalitetssäkring

3. Utveckling av personalens delaktighet i processerna 

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Astrid Henriksson, tfn 044 739 7353, fornamn.efternamn@axxell.fi


Digitala vägen

Projektet  finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Utbildningsstyrelsen. Projekttiden är 1.9.2009 - 31.5.2013, projektkod S11220.

Samarbetsparter

Samarbetsparter i projektet är Yrkesakademin i Österbotten, Axxell Utbildning Ab, Borgå Folkakademi, Evangeliska Folkhögskolan i Österbotten, Korsholms Vuxeninstitut, Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Optima skn. och Vasa Arbis

Målsättning

Den produkt som projektarbetet skall utmynna i är ett självinstruerande digitalt studiematerial i svenska för finlandssvenska förhållanden. Digitala vägen kommer att bestå av digitalt material i form av texter, ljudfiler, bilder, filmer, självrättande övningar och övrigt självstudiematerial.

Inom projektet kartläggs även projektet Digitala spåret från Sverige. Efter kartläggningen utarbetas material till Digitala Vägen. Materialet ska motsvara de behov av undervisning, rådgivning och vägledning som invandrare i det inledande skedet har. Materialet som utarbetas motsvarar nivåerna A.1-B1.2 enligt Europarådets referensram för undervisning, inlärning och bedömning av språk.

De centrala delarna i projektet består av:

 1. Kartläggning av Digitala Spåret (Sverige).
 2. Materialproduktionen enligt en arbetsplan som samarbetsparterna kommer överens om.
 3. Pilotering av materialet sker i samarbete med företag, utbildningsanordnare och kommunala instanser för integration och språkstudier och revideras vid behov.

Projektet och resultatet är avsett att utgöra en svenskspråkig del av en nationell finskspråkig helhet; ett nätbaserat studiematerial i finska för invandrare. Samarbetsparterna inom utvecklingsprojektet är delaktiga på olika sätt och vid olika tidpunkter under projekttiden.

Är du intresserad av att veta mera, kontakta

Liisa Lohenoja, lärare, tfn 044 739 7614, fornamn.efternamn@axxell.fi
Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal, tfn 044 739 7359, fornamn.efternamn@axxell.fi


StudieFlex - handledning för ungdomar i Åboland, ESF-projekt 1.10.2008-30.9.2011

StudieFlex har i sitt arbete tagit fram konkreta åtgärdsförslag som ska kunna användas av personal inom undervisningen och andra som är intresserade av problemlösning och att ge rätt stöd åt våra ungdomar. Materialet ska sporra till diskussion och lyfta fram idéer och förslag som utvecklar arbetet i studievardagen.

Arbetet med att få fram kortfattade och sakliga åtgärdsförslag har föranletts av ett digert arbete under projekttiden. Det man provar på visar sig ibland att det inte alltid håller. Då gäller det att vara redo att ompröva teorierna för att skapa någonting hållbart.

Vi hoppas att ni får stor nytta av StudieFlex broschyrer och tveka inte att kontakta oss!

För mer information, diskussion, förslag och idéer kan ni kontakta:

Marko Winter, projektansvarig, kurator vid Åbo yrkesinstitut
tfn: 040 567 9834, e-post: marko.winter@turkuai.fi

Petra Henriksson, kurator vid Axxell Pargas
tfn: 044 739 7798, e-post: petra.henriksson@axxell.fi

Ifall du vill beställa fler broschyrer kontakta:

Gun-Britt Johansson, studiesekreterare vid Axxell Pargas
rfn: 0290 01 7773, e-post: gun-britt.johansson@axxell.fi

Broschyrerna hittar du här:

Konkreta åtgärdsförslag till studievardagen

Handbok kring orsaker till frånvaro - förslag på diskussionsunderlag

 


CSE – Completing Secondary Education (1.9.2014 – 31.8.2017)

CSE är ett EU-finansierat (Erasmus+) tre årigt projekt som startade 1.9.2014. Projektets mål/syfte är att dela med sig av framgångsrika idéer och metoder gällande arbetet med studerande som avbryter sina studier (dropouts) samt ta fram lösningar och metoder på hur man på bästa sätt kan handleda studeranden som är i riskzonen. Samarbetspartners i projektet är Charlottenlund (Norge), Verkmenntaskolinn (Island), Tech College Aalborg (Danmark), Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland) och ROC Norderpoort (Nederländerna). I detta projekt representeras Axxell av Camilla Grundström, Astrid Henriksson och Linda Glasberg-Lindholm.

Deltagarna vid projektets andra möte i Akureyri, Island 14-16.4.2015

Via projketet hade vår personal möjlighet till internationellt utbyt, bl.a. har lärare möjlighet att åka på jobshadowing till olika länder. Nedan kan du läsa några rapporter:

Jobshadowing på Island

Jobshadowing i Danmark


LearnMob2

LearnMob 2 (2016-1-FI01-KA102-022359) - projektet beviljas finansiering via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande kan delta i internationella utbyten med hjälp av stipendie under läsåret 2016-2017 samt 2017-2018. Man har möjlighet att ansöka till följande länder; Danmark, Estland*, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Spanien, Slovenien Tyskland och Storbritannien. Länder märkta med * gäller enbart social och hälsovård. Mera information gällande ansökningsförfarandet samt sådant som man bör tänka på före, under och efter utbytet får man från international@axxell.fi .


Work Qual (1.9.2014-31.8.2016)

Målet med WorkQual är att försöka standardisera processen och dokumenten som används då skolan och ev företagare/myndighet planerarar och följer med en studeande på sin IA plats. Alltså hela förloppet då studerande är ute på IA. Bygga upp en handbok/Guide och ett bra nätverk för utbildning på arbetsplatserna.

Fyra skolor och två konsulenter involverade i projektet:

Island är "huvudorganisatör" VMA, Akureyri Vocational College, Iceland
Charlottenlund Upper Secondary School, Trondheim Norge
Axxxell Utbildning Ab, Finland
Jules Rieffel, Nantes, France, Agricultural college
Broudshoulders, Hereford, England
IFSAT- The international Foundation for Sustainable Agriculture Training, Harderwijk, Nederländerna

Mera information finns på projektets hemsida http://workqual.vma.is


LearnMob

LearnMob-projektet beviljas finansiering via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande och personal inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten med hjälp av LearnMob stipendier under läsåret 2014-2015 samt 2015-2016. Följande länder har man möjlighet att ansöka till; Österrike*, Danmark, Estland*, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien. Länder märkta med * gäller enbart social och hälsovård. Personalen har möjlighet att delta i 5 dagars studiebesök eller att arbeta (jobshadowing) 10 dagar inom sin egen bransch. Studeranden har möjlighet att avlägga valfria studier eller inlärning i arbetet genom LearnMob-projektet. För mera information samt få ansökningsblanketter kontakta Linda Glasberg-Lindholm (linda.glasberg-lindholm@axxell.fi) eller Harriet Jönsson (harriet.jonsson@axxell.fi).


SOS-Mobilities (1.10.2013 – 31.12.2015)

SOS-Mobilities är ett Leonardo da Vinci Överförande av Innovationer projekt som finansieras av LLP programmet.

Att minska antalet studeranden som avbryter sin utbildning är ett viktigt bidrag till att bryta den onda cirkeln av fattigdom, social utslagning och fattigdom, och är en av huvudmålsättningarna i Europa 2020-strategin. Den centrala uppgiften och största utmaningen inom yrkesutbildning är att erbjuda utbildning som motsvarar dels arbetsmarknadens behov och de individuella behov behov på lärande som studeranden har. Genom att erbjuda en ny grupp av studerande, d.v.s. studerande med lågt självförtroende och svag självkännedom vilket kan ha lett till en försämrad studiemotivation, möjligheten att delta i internationella mobiliter önskar SOS-Mobilities projektet ge yrkesutbildningen en ny metod att öka dessa studerandes självkänsla, självförtroende samt deras studiemotivation och därmed minska antalet avhopp.

SOS-mobility projektet fokuserar på att överföra befintliga verktyg och bästa praxis i syfte att utveckla nya verktyg och metoder som hjälper och stöder lärare inom yrkesutbildningen att i framtiden bättre kunna inkludera studerande som har särskilda behov p.g.a lågt självförtroende och svag självkännedom i internationella mobiliter. Dessa verktyg saknas för tillfället eller så är de i behov av att revideras.

I projektet deltar:

 • Axxell Utbildning Ab. Finland
 • Katholisches Jugendhaus Berlin (Ludwig Wolker Haus) e.V., Germany
 • CFA La Châtaigneraie, France
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Iceland
 • Chichester College, Storbritannien

För mera information besök projektets hemsida http://harpajora.wix.com/sos-mobilities eller kontakta Axxell/Internationell verksamhet, international@axxell.fi.


LarKraft

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Prakticum, Point College

Projekttid

1.8.2014 - 31.12.2016

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Kartläggning och utvärdering av användningen av 3D-miljöer och spelbaserat lärande som metod i undervisningen. Upprätthållandet och utvecklandet av nätverket för e-lärande inom svenskspråkig yrkesutbildningen.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Peter Hartman, tfn 0290 01 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Yrkeskompetens 2016

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Folkhälsan utbildning Ab, Optima, Oy Porvoon International College Ab, Inveon och Prakticum

Projekttid

2.6.2015 - 31.12.2016

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Mål

 • Utveckla den kompetensbaserade yrkesutbildningen, individuella och flexibla studievägar
 • Utveckla utbildningsanordnarens läroplan så att studerandes kompetensbaserade inlärningsprocesser förverkligas mer individuellt och flexibelt än nu
 • Utveckla processer kring erkännande av kunnande

Är du intresserad av att vera mera?

Gitte Holmström, tfn 0290 01 7354, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Satsa & Matcha - den yrkesinriktade specialundervisningen i fokus

Huvudgenomförare

Axxell

Samarbetsparter

Inveon, Optima, Prakticum, YA!

Projekttid

18.12.2015 - 31.12.2016

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Mål 1

Att minska avbrotten bland studerande i behov av särskilt stöd med beaktande av behov som gäller specialundervisningen vid övergången till kompetensbasering i olika läromiljöer.

Genom att ta fasta på de olika modeller och resultat som uppnåtts via genomströmningsprojekten och andra projekt kan vi implementera modellerna i organisationerna.

Vi når målen genom:
- att främja och trygga genomförandet av individuella och flexibla studievägar
- att skapa modeller för olika sätt att förverkliga undervisning och handledning i studierna
- att synliggöra inlärningsprocesser och utveckla verksamheten i samarbete med arbetsplatser
- tydligare karriärplanering
- fokus på studerande med särskilda behov vid utveckling av individuella lärstigar och studieplaner

Mål 2

Att stödja studerandes arbetsplatsförlagda studier och att handleda dem in i arbetslivet genom att:

- handledningen utvecklas genom att synliggöra det särskilda behovet både för handledande lärare och arbetsplatshandledare
- modeller för handledning och för kontakter med arbetslivet görs upp och testas
- rutiner skrivs ned
- befintliga dokument för handledning granskas och förnyas
- interna/gemensamma fortbildningar ordnas för handledande lärare

Verksamheten finns ytterligare beskriven i läroanstalternas egna verksamhetsplaner.

Är du intresserad av att vera mera?

Projektkoordinator: Astrid Henriksson, tfn 0290 01 7353, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


iLearn 3D

Huvudgenomförare

YA!

Samarbetspartner

Axxell, Optima, Prakticum

Projekttid

21.5.2014 - 31.12.2015

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

Bevaka och ta del av nya idéer och metoder för att utveckla toppkompetens inom e-lärande
Benchmarka varandras lösningar för e-lärande inom nätverket för e-lärande
Öka studerandes tänk kring innovativitet och skapa kreativa metoder för att använda 3D-verktyg i lärandet
Öka det egna kunnandet kring 3D-planering, -skanning och -utskrift inom organisationen genom benchmarking och fortbildning
Få insikt i vilka möjligheter användningen av 3D-utskrift kan öppna inom yrkesutbildningen

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Peter Hartman, 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi


Kompetens 2015                                                           

Huvudgenomförare

Optima

Samarbetspartner

Axxell, Yrkesakademin i Österbotten, Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland Inveon, Oy Porvoo International Collage Ab och Folkhälsan utbildning Ab

Projekttid

2.6.2013 - 31.12.2015

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

Målen inom tyngdpunktsområde 1 " Utvecklandet av modeller för kompetensbaserad yrkesutbildning":

utvecklat pedagogiska planer, utvecklat strukturer i de skolvisa läroplanerna och pedagogiska styrdokument för att implementera kompetensbaserad yrkesutbildning
utvecklat lärande processerna, undervisnings- och handledningsprocesserna, samt flexibla utbildningsvägar som stöder den studerandes eget lärande och personliga studieplaner.
skapat modeller för personalens involverande i processerna kring kompetensbaserad yrkesutbildning
utvecklat olika former av flexibla lösningar som öka samarbetet mellan de svenskspråkiga yrkesutbildarna och arbetslivet
öka personalens kompetens om kompetensbaserad yrkesutbildning
aktivt deltagit i de informations- och utbildningstillfällen som arrangerats angående de nya examensgrunderna som träder ikraft 1.8.2015
spridit och informerat om projektets resultat, effekter och goda modeller.

Målen inom tyngdpunktsområde 2 "Modeller för samarbete kring nya gemensamma examensdelar och de yrkesinriktade examensdelarna":

utvecklat modeller för modulering och integrering av de nya gemensamma examensdelarna och yrkesinriktade examensdelar
utvecklat undervisningsmodeller för kompanjonslärarskap och teamlärarskap
spridit och informerat om goda modeller om försöksverksamheten inom de nya gemensamma examensdelarna och yrkesexamensdelarna

Kontaktuppgifter till projektansvariga inom Axxell

Gitte Holmström, gitte.holmstrom@axxell.fi, 0290 01 7354 eller 044 739 7354


Resursutveckling av sjöfartsbranschens inlärning i arbete

Huvudgenomförare

Axxell

Samarbetspart

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Projekttid

19.12.2013 - 30.6.2015

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Projektet ska undersöka vilka möjligheter den nya behörighetsförordningen ger angående handledd praktik. Man strävar efter att klargöra reglerna, samt att skapa strukturer och modeller för hur tolkningen av dessa nya direktiv skall göras. Man kartlägger med andra ord vilken sorts praktik som kan godkännas inom ramen för den handledda praktik som krävs inom Grundexamen i sjöfart.

Projektet skulle definiera hurdan simulatorutbildning som kan räknas till praktiktiden, vilka villkor som bör ställas och vilket innehållet i denna praktik bör vara. Projektet skulle också utreda vilken typ av segelfartyg som kan godkännas, vilket trafikområde som avses och vilken typ av uppgifter de studerande bör klara av på de olika platserna för inlärning i arbete. Man definierar vilken roll skolfartygen kunde ha.

Projektet skulle utveckla och förbättra bedömningen av den handledda praktiken. I dagens läge finns handledare på många olika fartyg och handledningens kvalitet varierar oerhört mellan fartygen.

Som resultat ska projektet skapa en praxis som Trafikverket kunde använda nationellt då de beviljar behörighet för de utexaminerade. Modellerna skall

 

kunna användas av alla platser för inlärning i arbete inom grundexamen i sjöfart i Finland. Principer för en simulatorutbildning som fungerar som handledd praktik (inlärning i arbete)utvecklas.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson: Per-Olof Karlsson, tfn 0290 01 7251, fornamn.efternamn@novia.fi

 


Mångprofessionell Studerandevård                                                          

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fem skolor.

Parter

Inveon, Optima, Vasa Yrkesinstitut (VYI) och Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Projekttid

2.6.2014 - 31.12.2015

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Tyngdpunktsområden

 1. Utveckling av de tjänster som den nya elev-och studerandevårdslagen förutsätter
 2. Stöd för beredningsprocessen och genomförandet av den generella och individuella studerandevårdsplanen
 3. Utveckling och spridning av verksamhetsmodeller och material inom studerandevården som främjar de studerandes välbefinnande
 4. Utveckling av verksamhetsmodeller och myndighetssamarbete för akuta kris-, hot-och farosituationer
 5. Utveckling och spridning av utbildningsanordnarens egenkontroll i koppling till kvalitetsäkringen av studerandevården.

Målgrupp är studerandevårdspersonal inom kommun och läroanstalt, planerings- och administrativ personal, undervisningspersonal med betoning på grupphandledare/egenlärare.

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Astrid Henriksson, astrid.henriksson@axxell.fi, 0290 01 7353 eller 044 739 7353.


FLYT - Genomströmning i den finlandssvenska yrkesutbildningen

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Inveon och Vasa Yrkesinstitut

Projekttid

24.11.2014 - 31.12.2015

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Syftet med projektet är att effektivera genomströmningen inom yrkesutbildningen Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fem skolor och omfattar sex tyngdpunktsområden.

 1. Utveckling av verksamhetsmodeller för handledning av studerande; särskilt för inledningsskedet av studierna samt samarbetet med grundskolan
 2. Utveckling av pedagogiska lösningar och flexibilitet i undervisningsarrangemangen, särskilt inom examina där avbrott är allmänt förekommande
 3. Utveckling av verksamhetsmodeller för identifiering och erkännande av kunnande
 4. Främja nätverkssamarbete och interaktion i syfte att engagera de studerande i studierna och förebygga avbrott
 5. Främja de studerandes aktivitet och delaktighet samt stödja det övergripande välbefinnandet och internatsboendet
 6. Samla in och sprida goda modeller som utvecklats i projekten inom ramen för effektiveringsprogrammet

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Astrid Henriksson, tfn 0290 01 7353, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


iLearn2

Huvudgenomförare

YA!

Samarbetspartner

Axxell, Optima, Prakticum

Projekttid

24.5.2013 - 31.12.2014

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

E-learningkoordinatorerna ska vid sina yrkesläroanstalter fungera som katalysatorer för utvecklingen av e-lärandet inom yrkesutbildningen och kommer genom nätverkande och gemensamma sammankomster fortsätta se framåt för att utveckla sina spetskompetenser och det allfinlandssvenska yrkeslärosamarbetet inom e-lärande. Målet är att stärka både det allfinlandssvenska samarbetet och de interna utvecklingsnätverken vid respektive yrkesläroanstalt. Tanken är också att utröna möjligheterna att uöka nätverket med nya intressenter.

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Peter Hartman, 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


NV kompetens i kubik

Huvudgenomförare

Prakticum

Samarbetsparter

Axxell, YA!

Projekttid

28.5.2013 - 31.12.2014

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Projektets mål är att

- kunna erbjuda den svenskspråkiga befolkningen i Finland ett så brett utbud som möjligt av utbildning som förbereder för en fristående examen (kompetensområden i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare)
- skapa en gemensam struktur och modell för att förverkliga nätbaserade kompetensområden
- skapa substans för varsitt nätbaserat kompetensområde enligt den gemensamma modellen
- komma överens om produktifiering, prissättning samt en långsiktig tidsplanering för utbudet.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Klara Roos, tfn 0290 01 7539, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Kotoverkko

KOTOVERKKO - AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTO-KOULUTTAJIEN VERKOSTO
1.8.2013 - 31.12.2014

Kotoverkko-projekti etsii 17 partnerioppilaitoksen voimin vastausta kysymyksiin Millainen on laadukas kotoutumiskoulutus? ja  Miten kotoutumiskoulutuksen laatua voidaan edistää?

Projektin partnerit edustavat kotoutumiskoulutuksen järjestäjiä valtakunnallisesti ja kaikki ovat oman alueensa merkittäviä kotoutumiskoulutuksen järjestäjiä.

Projektin tavoitteena on aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laadun edistäminen. Verkoston jäsenet perehtyvät hankkeen aikana olemassa oleviin laadunvarmistuksen ja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käytännön toteutuksen hyviin käytäntöihin. Hankkeen avulla kehitetään yhteistyötä kotoutumiskoulutuksen toteuttajien kesken ja luodaan perusta valtakunnalliselle toimijaverkostolle.

Projektin tuloksena syntyy:

1.       aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen järjestäjäverkosto

2.       määritellään yhteinen laatukäsitys, jonka pohjalta voidaan jatkaa laadun kehittämistä

3.       kerätään yhteen kotoutumiskoulutuksen toteutuksen parhaat käytännöt (esim. erilaiset moduulimallit) sekä esitellään mahdolliset kehittämistarpeet ja ehdotukset

4.       hankkeen tulosten esittelyseminaari

Projektin rahoittaa Opetushallitus.


Kotoraide

Kotoraide - aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi ja polutus

 • Kotoraide oli vuosina 2008-2010 toiminut ESR – rahoitteinen hanke, rahoittajana Uudenmaan ELY-keskus.
 • Hankkeessa työskentelivät Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen ja Eiran aikuislukion kokeneet aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opettajat. Alkuvuoteen.2010 saakka hankkeessa oli mukana myös Adulta Oy.
 • Hankkeessa kehitettiin alkuvaiheen kielitaidon arviointiin uusi alkuvaiheen testausmalli, haastatteluohje ja kokonaisvaltainen Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin linkittyvä lähtötason testi sekä sähköisenä että paperisena versiona arviointiohjeineen. Ohjausta varten testaukseen kehitettiin myös useita oheistestejä. Kuvaus testausmallista ja testien laadintaprosessista Alkuvaiheen arvioijan oppaan osassa I.
 • Lisäksi hankkeen tuloksena on kuvattu kotoutumiskoulutuksen raiteet, jossa kotoutumisajan koulutus järjestetään joustavasti eri opiskelijaryhmien (työttömät, työlliset, kotiäidit, akateemisesti koulutetut, nuoret) resurssien ja tavoitteiden mukaan. Kunkin ryhmän kohdalle on suunniteltu opetussuunnitelmien päälinjat ja sisällöt. tämän työn tuloksia kuvataan lähemmin Alkuvaiheen arvioijan oppaan osassa II.
 • Kotoraiteen työtä jatkaa Testipiste: www.testipiste.eu. Testipisteessä jatketaan testiversioiden tekemistä, jotta testejä päästään myös levittämään muiden koulutettujen testaajien käyttöön.
 • Kansilehti testaajan opas
 • Testaajan opas osa 1
 • Raidetaulukko oppaaseen
 • Testaajan opas osa 2

Lisätietoja Kristel Kivisik puh. 044 739 7702


CHEFVET  (1.6.2013 – 31.5.2015)

Allmänt: I CHEFVET projektet  deltar sammanlagt 6 lärare från kockutbildningen vid Axxell, Karis i VETPRO utbyten till IDAN, Island (våren 2014) , Centre de Formation d'Apprentis Interconsulaire de l'Eure (CFAIE), Frankrike (hösten 2014) och Chichester College, Storbritannien (våren 2015). I varje utbyte deltar 2 lärare, detta för att kunna garantera bättre informationsutbyte före, under och efter utbytena. Alla 6 deltagare undervisar inom kock och servitörutbildningen på nivå 4 och saknar tidigare erfarenhet av deltagande i internationella utbyten.

Före, under och efter utbytet kommer deltagarna att ta del av en handledningsprocess. Målsättningen med denna handledningsprocess är att stöda deltagarna före, under och efter utbytena samt höja kvaliteten på utbytena.

Behovet av att sända kocklärarna på utbyten via VETPRO projektet CHEFVET har uppstått i och med att antalet studeranden som önskar delta på internationella utbyten från kockutbildningen i Karis har ökat markant de senaste åren och då antalet studeranden som önskar komma på utbyte till Axxell från ovanstående partnerorganisationerna även ökat. Samtidigt upplever lärarna vid kockutbildningen att de saknar den kunskap som behövs för att kunna handleda och stöda dels studeranden som åker på internationella utbyten samt de som kommer till kockavdelningen vid Axxell på utbyten.

Projektets målsättningar och syfte är:

 1. Öka kunskapen om den internationella verksamheten bland kocklärarna vid Axxell , Karis så att de bättre klarar av att handleda studeranden som åker/kommer på internationella utbyten
 2. Fördjupa samarbetet och förtroendet mellan kockutbildningen vid Axxell, Karis  och de mottagande organisationerna samt förenkla tillgodoräknandet av införvärvad kunskap.
 3. Göra den internationella verksamheten transparent genom att öka kocklärarnas kunskaper om internationell verksamhet som de sedan kan sprida vidare till studeranden och övriga kolleger.

Projektpartners:

 • IDAN fræðslusetur, Reykjavik, Island
 • Education & Mobility, Bilbao, Spain
 • Chichester College, Chichester, Stor Britannien

Alla mottagande organisationer är bekanta samarbetspartners till Axxell och har ett specialkunnande som gagnar såväl Axxells studeranden som åker dit på utbyten samt kockutbildningen vid Axxell överlag. Orsaken till varför man valt att besöka organisationer med vilka Axxell redan har ett etablerat samarbete är att man inom detta projekt önskar vidareutveckla detta samarbete (ny projekt för framtiden), öka kvaliteten av framtida utbyten samt diskutera och jämföra vilken kunskap som kan tillgodoräknas enligt ECVET principerna samt hur bäst göra tillgodoräkningarna.

Spridning av förvärvat kunnande: Spridningen av projektet och projektresultaten kommer att ske enligt en på förhand uppgjord plan. Projektresultaten kommer att spridas såväl inom Axxell (via t.ex. Axxell info, utställningar om projektet på skolan, branschmöten) och utanför Axxell (via t.ex. Axxell dagarna, FISYL, projektmöten)

Övrigt: Deltagandet i CHEFVET utbyten räknas i sin helhet som fortbildning för de lärare som åker på utbyten. Alla deltagare i utbyten kommer att tilldelas en Europass Mobility intyg.

För mera information kontakta Axxell/Internationell verksamhet, international@axxell.fi.

 


Kvalitets- och utvecklingsstöd för det fria bildningsarbetet

Huvudgenomförare/koordinerande organisation

Axxell

Samarbetspartner

4KRS FIlms, SVEPS, Rusalka

Projekttid

8.3.2013-31.12.2014

Projektfinansiering

Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets centrala mål

Att utveckla verksamheten (utbildningsutbudet) i riktning med skolans utvecklingsprogram. I enlighet med de utbildningsområden som skolans huvudmannatillstånd nämner är målet att skapa nytt utbildningsinnehåll coh utreda samarbetsmöjligheter inom följande fyra områden:

 • Kulturkontakt till Finlands närområden
 • Film- och ljudtekniklinje i ett samarbete mellan Lappfjärd och Esbo
 • Behov på svenska i våra regioner för ungdomar och seniorer utreds
 • Hållbar utveckling inom folkhögskolepedagogik

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta Projektkoordinator Tom Björklund, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7716

 


Flexibla individuella studievägar inom läroplansbaserade examina

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner Åbo yrkesinstitut, Enheten för handel och data

Projekttid 1.2.2012-31.12.2012.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

Utvecklingsprojektets mål är

att vidareutveckla verksamhetssystemet;

 • Nätverket mellan yrkesutbildning

 • Regionens övriga utbildningsanordnare och andra aktöre

 • Förbättra samarbetet med arbetslivet

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta projektkoordinator Gitte Holmström, fornamn.efternamn@axxell.fi, 0290 01 7354


KvaLed - Kvalitetsstrategi och ledningssystemet

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner Optima, Vasa Yrkesinstitut och YA!

Projekttid 16.12.2011-31.12.2012.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets centrala innehåll

 • I kvalitetsstrategin och -policyn bör ingå målsättningen om att ständigt förbättra verksamheten. Som huvudmetod för systematisk ständig förbättring använder vi peer review-metoden. Projektdeltagarna utbildas i peer review-metoden.

 • Implementering av kvalitetsstrategin i det vardagliga arbetet. Nätverket evaluerar med hjälp av peer review hur vi kan synliggöra kvalitetsstrategin och dess betydelse för i synnerhet lärare och övriga anställda.

 • Eftersom aktörerna i nätverket befinner sig i olika stadier av kvalitetsarbetet, delar vi inom nätverket upp oss i mindre grupper så att de som arbetet längre med genomförandet av kvalitetsstrategin kan stöda de andra.
  Genom att utnyttja peer review-metoden kan vi hjälpas åt att identifiera våra styrkor och svagheter.

Projektets centrala mål

 • Systematiskt arbete för att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot förträfflighet

 • Implementering av kvalitetsstrategin och målstyrning i verksamheten

 • Att med hjälp av peer review-metoden sprida goda arbetssätt och förfaranden samt öka personalens kunnande inom kvalitetsarbetet

 • Att förbättra och utveckla kvalitetsverktyg i enlighet med UBS rekommendationer och de europeiska referensramarna (CQAF)

 • Att bjuda in andra projekt-nätverk till peer review-utbildningen, så att arbetsmetoden sprids i regionen.

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta projektkoordinator Agneta Evers, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7348


Stöd för verkställande av yrkesprov

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxel, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Projekttid 13.6.2011-31.12.2012.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

UBS beviljade finansiering för att Axxell ska kunna vidareutveckla yrkesprovsverksamheten med betoning på yrkesprovens genomförande i arbetslivet och trepartsbedömningen, synliggöra processerna kring yrkesprovsverksamheten genom processcheman samt bygga upp en gemensam utvärdering för utvärdering av inlärning i arbete med tillhörande utvärderingsrutiner.

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta projektkoordinator Freja Harkke, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7352


Inlärning på arbetsplatsen och yrkesprov

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxel, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Projekttid 13.6.2011-31.12.2012.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

UBS beviljade finansiering för att Axxell ska kunna utveckla verksamhetenen för handledning av inlärning i arbete och yrkesprov, implementera de enhets- och branschöverskridande rutinerna för inlärning i arbete och yrkesprov på Pargasenheten samt fortsätta inlärning i arbete-gruppens verksamhet. I projektet ingår även upparbetande av rutiner samt kursbeskrivning för byte av kurs på skolan till kurs som avläggs som inlärning i arbete.

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta projektkoordinator Freja Harkke, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7352


Idéverkstaden

Projektet pågår till 31.12.2011. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen. Samarbetsparter i projektet är Yrkesakademin i Österbotten, Axxell, Prakticum. Optima skn. och Inveon.

Målsättning

Målsättningen är att utreda de sociala medier och de molntjänster och -verktyg som finns på nätet för att skapa ett område där utbildare inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen kan mötas och dela information och material. Målsättningen är även att utvidga och förstärka samarbetet mellan utbildarna i ett finlandssvenskt nätverk inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen

Projektet avser att

 • utreda existerande verktyg och tjänster som idag finns tillgängliga
 • utreda vilka existerande materialbanker (typ Ruben, webbplatser, lärplattformer) som finns och hur de olika yrkesutbildarna i Svenskfinland idag använder digitala läromaterial och lärobjekt
 • bygga upp en interaktiv allfinlandssvensk lärmiljömiljö för yrkesinriktad tilläggsutbildning, där miljön är öppen och således tillgänglig för utbildare, examensmästare, arbetslivet och examinander.
 • strukturera upp ramarna för fortsatt samverkan där övriga yrkesutbildare i Svenskfinland engageras för att skapa ett nätverk som stöder materialproduktion och –delning

Är du intresserad av att veta mera, kontakta Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal, tfn 044 739 7359, fornamn.efternamn@axxell.fi


PSP/IP, Den personliga och individuella delen av läroplanen

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner Optima, Prakticum och YA!

Projekttid 1.8.2010-31.12.2011. Projektet har beviljats förlängning till 31.12.2012.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

Utvecklingsprojektets mål är

 • att ge möjlighet åt personalen vid de deltagande skolorna att dels ta del av varandras verksamhet och dels presentera det egna arbetet för de andra deltagarna inom projektets temaområde

 • att ta del av varandras befintliga rutiner gällande olika processer och delprocesser inom projektets temaområde (i utbildningen) för att med dem som grund kunna utveckla i den egna organisationen fungerande rutiner för motsvarande verksamheter

 • att samtliga läroanstalter vid utgången av projektet skulle ha förfarandet gällande den personliga studieplanen, PSP, och den individuella planen för hur undervisningen skall ordnas, IP, skriftligt definierat i processer eller rutiner samt att de inlett arbetet med att förverkliga rutinerna i praktiken. Speciell vikt läggs vid uppföljning såväl av planerna som åtgärderna de studerande definierats ta del av i respektive planer

 • studieregisterprogrammet Primus som används av samtliga deltagarskolor skall så långt det är möjligt användas som redskap i arbetet. Under projektets gång förs också utvecklingsdiskussioner med Starsoft som underhåller programmet

 • upparbetande av behövliga blanketter relaterade till PSP och IP

 • som en del av projektet definieras arbetsfördelningen mellan studiehandledning, specialundervisning och studerandevård samt utbildningens lärare och ledning

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta Projektkoordinator Astrid Henriksson, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7353


Flyt - projektet för snabbare genomströmning och färre avbrott i yrkesutbildningen

Projektkoordinator Astrid Henriksson, astrid.henriksson@axxell.fi, tfn 044-739 7353

Samarbetsparter Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Vasa Yrkesinstitut, Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid 1.9.2011-31.12.2012

Centrala mål i projektet

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fyra svenska yrkesläroanstalter. Syftet med projektet är att utveckla nya verksamhetsmodeller för undervisning, studiehandledning, samarbete inom skolan, kontakten till hemmen och elevhemsverksamheten. Inom projektet utvecklas också erkännande av kunnande.

 Beskrivning av det centrala innehållet i projektet

 • Utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen då det gäller identifiering av de studerande som är i riskzon att inte klara av sina studieprestationer i den takt som förväntas. Pedagogiska lösningar eller modeller som förbättrar genomströmningen utvecklas och testas. Metoder för att fånga upp studerande som har bristande studiefärdigheter eller andra svårigheter som utvecklas och tas i bruk.
 • Samarbetet inom skolan och kommunikationen till studerandevårdsgrupperna utvecklas
 • Modell för hur vi inom grundläggande yrkesutbildning identifierar, erkänner och tillgodoräknar tidigare inhämtat kunnande för att förkorta studietiden.
 • Samarbete mellan handledare och studerande vid studiebostäderna utvecklas: tutorverksamhet vid boendeenheterna inleds och olika samarbetsformer med studerandes hem och målsmän prövas.

De centrala resultaten

 • Handlingsmodeller beskrivna i handbok, rutinbeskrivningar eller processer
 • Handlingsmodeller för studiehandledningen speciellt med tanke på studerande med inlärningssvårigheter eller bristande studieprestationer. Utbud av stödformer för de studerande under och efter en kurs
 • Information om studiernas upplägg och studiehandledning i studieguider
 • Handbok där processen och tillvägagångssättet för erkännande av kunnande beskrivs. Handboken innehåller anvisningar för studerande och personal samt beskrivning över olika aktörers roll och uppgift i erkännandeprocessen.
 • Fungerande, enhetligt och strukturerat verktyg för att synliggöra, dokumentera och bedöma en persons kunskap och kompetens inom grundläggande yrkesutbildning.
 • Metod för arbetsliv och organisationer för att dokumentera det kunnande ett specifikt arbete eller arbetsuppgift ger.
 • Informationsmaterial och plan för medverkande skolorna hur samarbetet mellan boende, skola och hem fungerar i detta avseende
 • En gemensam studiedag för handledarna vid läroanstalternas boendeenheter.

Målgruppen

Studerande (ungdoms- och vuxenstuderande), undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, personal inom studiehandledning, studerandevård och övriga stödfunktioner inom läroanstalterna Axxell, Optima, Vasa yrkesinstitut och Yrkesakademin i Österbotten.

En speciell målgrupp för åtgärderna är studerande som ligger i riskzonen att avbryta sina studier, främst studerande på årskurs ett.

Geografiskt område/områden för projektet

Nyland, Egentliga Finland och Österbotten

Flyt II

FLYT II är ett genomströmningsprojekt och fortsättning på FLYT. Yrkesakademin är projektägare. Läs mer om projektet här. Projektet avslutades 31.1.2014.


KVALÄ

Samarbetspartner Optima samkommun och Vasa Kustregions läroavtalsbyrå

Projekttid 21.12.2012 - 31.12.2013

Projektfinansiering Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

Målet är att införa och etablera peer review-metoden. I kvalitetsstrategin och – policyn bör ingå målsättningen om att ständigt förbättra verksamheten och här kan vi använda peer review-metoden.  Projektet, del 1har utbildat projektdeltagarna i peer review-metoden under våren 2012 inom projektets del 1 i samarbete med KvaLed för samtliga deltagare inom detta projekt. Utvärderingsområde 2 valdes våren 2012 som pilotområde: Oppisopimuksen edellytysten varmistaminen. Vi ser det också som viktigt att utöka samarbete oss emellan gällande läroavtalsutbildningen för att försöka göra den så genomskinlig som möjligt. Regionalt täcker vi Nyland, Åboland och Österbotten. Projektet samarbetar med andra projekt kring samma tema som KvalLed och Verna.

Konkreta resultat är att bilda ett organiserat nätverk organisationerna emellan där vi eftersträvar att hitta fungerande, goda rutiner hos varandra som kan spridas till övriga projektdeltagare samt hitta föremål för utveckling där man kan ha nytta av gemensam utveckling. Alla parter som tar del av projektet ansvarar för att sprida information till egna medarbetare under projekttiden, det kan ske i form av möten, temadagar eller motsvarande. Vid träffarna under projektets gång protokollförs de uppnådda resultaten, protokollet kan sedan fungera som botten för rapporten. Rapporten publiceras på de samarbetspartners hemsidor som är delaktiga i projektet, där alla kan ta del av projektets gång.

KVALÄ är en fortsättning på projektet Kvalitetsutveckling inom läroavtalsverksamheten genom grupputvärdering.

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: Klara Roos, klara.roos@axxell.fi, 0290 01 7359 eller 044 739 7359.


Flexibla individuella studievägar inom läroplansbaserade examina

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner: Åbo yrkesinstitut, Enheten för handel och data

Projekttid 1.2.2012-31.12.2012.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

Utvecklingsprojektets mål är

att vidareutveckla verksamhetssystemet;

 • Nätverket mellan yrkesutbildning

 • Regionens övriga utbildningsanordnare och andra aktöre

 • Förbättra samarbetet med arbetslivet

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta projektkoordinator Gitte Holmström, fornamn.efternamn@axxell.fi, 0290 01 7354


Kvalitetsutveckling inom läroavtalsverksamheten genom grupputvärdering

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner Optima och Vasa kustregions läroavtalsbyrå

Projekttid 16.12.2011-31.12.2012, forsätter med nytt namn, KVALÄ.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

Axxell Läroavtalsbyrå vill tillsammans med Optima skn. och Vasa Kustregions läroavtalsbyrå utveckla läroavtalsutbildningen genom att införa och etablera peer review-metoden.  I kvalitetsstrategin och –policyn bör ingå målsättningen om att ständigt förbättra verksamheten och här kan vi använda peer review-metoden.  Vi kommer också att utbilda projektdeltagarna i peer review-metoden. Utvärderingsområde 2 valdes som pilotområde: Oppisopimuksen edellytysten varmistaminen.

Vi ser det också som viktigt att utöka samarbete oss emellan gällande läroavtalsutbildningen för att försöka göra den så genomskinlig som möjligt. Regionalt täcker vi Nyland, Åboland och Österbotten. Vi kommer att samarbeta med andra projekt kring samma tema som KvalLed och VETO.

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta Projektkoordinator Klara Roos, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7359


Personliga vägar i examensprocessen

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner YA!

Projekttid 28.5.2012-31.12.2013.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

Utvecklande av processen kring anordnande av två olika specialyrkesexamina inom Svenskfinland i förhållande den finska motsvarigheten. Målet är dels att införa peer review grupputvärdering samt att tydliggöra innehållet i examensgrunderna för både examinander och för arbetslivet. Att göra denna nya/förnyade examen känd för arbetslivet och att utföra olika arbetsplatsförankrade projekt i samband med examen. Att utveckla processen kring hur examen kan avläggas och vilka olika vägar det finns att gå för att avlägga examen, för att även säkerställa att examen blir avlagd. Här använder vi oss av den teknik som finns tillgänglig.

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Klara Roos, fornamn.efternamn@axxell.fi, 0290 01 7359 / 044 739 7359


Testmaterial för bedömning av språkkunskapsnivån

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner Optima, YA! och Vasa arbis

Projekttid 1.9.2011-31.5.2013.

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från ESF.

Projektets mål

Utvecklingsprojektets mål är att skapa ett fritt tillgängligt digitalt självbedömningstest i svenska på nivåerna 3-4 för personer med utländsk bakgrund. Materialet skall kunna användas för att förbereda sig inför allmänna språkexamen. Testmaterialet utarbetas för textförståelse, hörförståelse, struktur och ordförråd samt reaktionsövningar inför den muntliga delen av allmänna språkexamen. Inom projektet produceras också bild-, ljud- och videomaterial till testmaterialet.

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta projektkoordinator Klara Roos, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7359


KVALI - verktyg för kvalitativ vuxenutbildning

Projektet är finansierat av Utbildningsstyrelsen

Projektet avslutas 31.12.2010

Samarbetsparter i projektet är Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Optima skn. och Axxell.

Målsättningen för projektet har två huvudlinjer:

 1. Uppbyggnaden av kvalitetssystem och verktyg för förverkligande av fristående examen
 2. Att utgående från e-learningkoordinator utveckla mångsidig användning av Fronter som en naturlig del av den förberedande utbildningen

Är du intresserad av att veta mera, kontakta

Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal, tfn 044 739 7359, fornamn.efternamn@axxell.fi


What's App

Huvudgenomförare/koordinerande organisation Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner YA!

Projekttid 28.5.2012-31.12.2013

Projektfinansiering Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

Projektets mål är att skapa app för pedagogiskt allmänt bruk. Skapa interaktivt mobilt material till pad och smartphone.

Projektets resultat

Projektet har resulterat i ett system för överföring av innehåll och kommunikation mellan mobila verktyg och lärplattform. Systemet omfattar en anpassad app med hjälp av vilken studerande kan vara i kontakt med lärplattformen. Dessutom har ett interaktivt mobilt material skapats för en kurs i fotografering.

Handbok för app

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta Projektkoordinator Sebastian Nordström, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7394


ARENA för samverkan -> 31.12.2010

Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet / Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Samarbetsparter är Yrkesakademin i Österbotten och Axxell

Axxell omspänner ett stort geografiskt område över södra Finland och ett stort antal branscher varför utvecklingsuppgiften fokuserar i två riktningar:

1.    Utveckling och service i närregionen

2.    Utveckling och service i relation till specifika branscher över ett större område

Den första formen är aktuell i de nya sammanslagna kommunerna Raseborg, Väståboland och Kimitoön, där Axxell är en aktiv part i regionen i samarbete med övriga aktörer, dvs. kommunerna, Yrkeshögskolan Novia, TE-centralen och de lokala arbetskraftsbyråerna och näringslivsbolagen.

Projektets generella mål är

 1. Utbildningsanordnarna och medverkande partners samordnar sina utbildnings- och utvecklingstjänster riktade till näringslivet.
 2. Utbildningsanordnarna och medverkande partners jämför, samverkar och utvecklar sina processer i syfte att säkerställa effektiv och verkningsfull utförande av utbildnings- och utvecklingstjänster riktade till näringslivet.
 3. Utgående från det ekonomiska läget samordna och stärka aktörernas initiativ och aktiviteter, som syftar till att säkra företagens verksamhetsförutsättningar och därmed främjar sysselsättningen.
 4. Utbildningsanordnarna breddar och fokuserar sina produkter och tjänster för att bättre svara mot de snabba förändringar som sker i arbetslivet. Breddandet och fokuserandet kan även ske genom anlitande av varandras sakkunskap inom specialområden.

Är du intresserad av att veta mera, kontakta

Klara Roos, koordinator för vuxenutbildning och läroavtal, tfn 044 739 7359,  fornamn.efternamn@axxell.fi


Pilotprojekt för vuxenutbildning av skogsmaskinsförare

Axxell och Yrkesakademin i Österbotten har inlett ett projekt som utreder möjligheten att i samarbete ordna vuxenutbildning av skogsmaskinsförare.

Projektet undersöker behovet av utbildning för vuxna genom att intervjua branschens företagare samt utbildningens målgrupper. Syftet är att inleda en svenskspråkig skogsmaskinsförarutbildning för vuxna i södra Finland och i norra Österbotten. För tillfället finns ingen vuxenutbildning av skogsmaskinsförare på svenska. Ungdomsutbildning finns i Österbotten.

Inom projektet utvecklas ett koncept för genomförandet av skogsmaskinsförarutbildningen tillsammans med branschens aktörer och ett nytt samarbetskoncept skapas för skogsmaskinsförarutbildning i Svenskfinland.

Under våren 2010 avgörs i vilken form ett samarbete kan verkställas. Om det finns behov kan utbildningen inledas hösten 2010.

Projektet genomförs med stöd av Utbildningsstyrelsen.

För mera information kontakta Annika Schultz, 044-739 7330, annika.schultz@axxell.fi


Admile

ADMILE - Adult Migrant Low Level Language and Literacy Learners. Tämänhetkisten pedagogisten lähestymistapojen analyysi ja uudelleenarviointi.

1.8.2013 - 31.7.2015

Grundtvig-ohjelman rahoittamassa oppimiskumppanuudessa keskitytään niihin aikuisiin maahanmuuttajataustaisiin oppijoihin, joiden kokonaiskielitaito sekä luku- ja kirjoitustaito ovat alhaisella tasolla, ja joilla on siksi heikot luku- ja oppimistaidot. Oppimiskumppanuuden tavoitteena on tehdä opettajat tietoisemmiksi näiden oppijoiden tarpeista ja parantaa opettajien pedagogisia ja didaktisia taitoja. Tästä seuraa täsmällisempi panostaminen maahanmuuttajataustaisen oppijan tarpeisiin ja näin oppimisesta tulee onnistuneempaa. Kohderyhminä tässä oppimiskumppanuudessa ovat sekä opettajat että oppijat.

Oppimiskumppanuus etsii lähestymistapoja, joilla kartoitetaan kielellisten ja perustaitojen todellinen tarve heikot luku- ja oppimistaidot omaavien oppijoiden osalta. Keskeinen kysymys on, millä tavalla tarvekartoituksen tulokset otetaan huomioon oppimisympäristöissä sekä eri maiden pedagogisissa ja didaktisissa toteutuksissa.

Oppimiskumppanuuden ytimessä ovat benchmarking-toiminta, kokemusten vaihto ja aktiviteettien vertailu. Kumppanuuden aikana järjestetään 5 kansainvälistä tapaamista, joissa keskitytään seuraaviin näkökulmiin kunkin partnerin asiantuntijuusosaamisen mukaisesti:

1. oppijoiden tarpeet ja piirteet

2. kurssisisällöt, mukaan lukien opetusmenetelmät ja saavutusten arviointi

3. opettajien pätevyys

Kumppanuuteen osallistuvilla organisaatioilla on kokemusta kotoutumiskoulutuksesta ja niiden maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kouluttamisesta, joiden koulutustaso on alhainen, ja joilta sen vuoksi puuttuu onnistuneen kielenoppimisen edellyttämä oppimis- ja lukutaito. Opettajien tulee ottaa näiden oppijoiden piirteet huomioon opetuksessaan ja oppimisprosessissa. Kielenopetuksen tarjonnan konteksti vaihtelee kumppanimaissa, mikä tekee yhteistyöstä hedelmällisen. Oppimiskumppanuuden tuloksina ovat hyvistä käytännöistä laadittavat yhteenvedot ja opettajien pätevyysvaatimusten vertailu.

**********************************************

ADMILE - Adult Migrant Low Level Language and Literacy Learners - An analysis and re-evaluation of current pedagogical approaches
1.8.2013 - 31.7.2015

The learning partnership, funded by Grundtvig-program, focuses on adult migrant learners with low level language and literacy and due to that have poor literacy and learning skills. The aim of the partnership is to raise teacher's awareness on the needs of these learners and improve the teacher's pedagogical and didactical skills. In consequence the migrant learner´s needs will be targeted more accurately and learning will be more successful. The target groups of the partnership are both teachers and learners.

Learning partnership will seek approaches for finding out the real linguistic and basic skills needs of the learners with low literacy and learning skills.  The key question is how the results of needs analysis are taken into account in the learning environment and pedagogical and didactical implementations in different countries.

The learning partnership is about benchmarking, exchanging experience and comparing the activities. During the partnership there will be 5 transnational meetings which will focus on following aspects according to the expertise of partners:

1.the needs and characteristics of the learners

2.course content, including teaching methods and achievement assessment

3.teacher qualification.

The participating organisations are experienced in the field of integration training and training migrants with low education which means that they lack learning and literacy skills that are essential for successful language learning. Teachers has to take into account these learners characteristics in the teaching and learning process. The context of providing language training varies in partner countries which makes the cooperation fruitful. Outcomes of the partnership will be summaries of the best practices and a comparison of teacher qualification requirements.


Lähtöruutu

ESR – rahoitteinen hanke, rahoittajana Uudenmaan ELY-keskus
Hankekumppaneina Axxell Monikulttuurisuuskeskus, Amiedu ja Helsingin aikuisopisto bokstver_web
1.4.2013 - 31.12.2014

Lähtöruutu-hankkeen tavoitteena on

 • laatia aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen soveltuva lähtötason testi ja levittää sitä niiden käyttöön, jotka noudattavat Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2012,
 • määritellä ne kriteerit, joilla opiskelijat voidaan ohjata aloittamaan opintonsa juuri heille soveltuvasta moduulista,
 • lisätä lähtötason testauksen tulosten luotettavuutta,
 • lisätä oppilaitosten välistä verkostoitumista ja yhtenäistää pedagogista kehittämistä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Sanna Markkanen, Axxell Monikulttuurisuuskeskus, sanna.markkanen@axxell.fi p. 044 739 7832


eMPROS

eMPROS - Exploring migrants' basic professional skills nonverbally.
1.8.2012 - 31.7.2014

 • Kyseessä kansainvälinen Leonardo da Vinci -rahoitteinen kumppanuushanke, jota koordinoi Omnia. Projektipartnerit tulevat Islannista, Tanskasta ja Saksasta
 • Projektissa levitetään OSAMA-projektin hyviä käytäntöjä kansainvälisesti.

Projektivastaavan yhteystiedot: Kristel Kivisik, kristel.kivisik@axxell.fi


vuosi_suomessa_logoVuosi Suomessa

Vuosi Suomessa -projekti on kolmannen sektorin ja kotoutumiskoulutuksen yhteistyömallien kehittämistä.

1.9.2013 -30.11.2014

Tavoitteena on tehdä ja oppia yhdessä suomalaisten kanssa tasa-arvoisena kohdaten ja vuoden kiertoa mukaillen. Projetissa sekä tutustutaan suomalaiseen elämäntapaan, arkeen ja juhlaan, kieleen ja kulttuuriin että tutustutetaan suomalaisia oman lähtömaan tapoihin ja taitoihin.

Projektin osa-alueet ovat Ulkoilu, Ruoka ja juhla, Kulttuuri sekä Toiminta. Kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa olevat ryhmät pääsevät tutustumaan johonkin järjestöön ja sen toimintaan. Toimintaan osallistuvat kotoutujat kuvaavat ja kirjoittavat oppimastaan ja pitävät blogia http://vuosisuomessa.blogspot.fi/

 


Vuosi Suomessa -projektissa ovat mukana Martat, Suomen Latu, SPR Uudenmaan piiri, Rauhankasvatusinstituutti, Eettisen kaupan puolesta, Setlementti, Dodo, Vanhan kaupungin kulttuuriekologinen klubi ja Kassandra.

Lisätietoa projektista Tiina Salo tiina.salo@axxell.fi

 


Testipiste

Testipiste – aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus
1.4.2010 – 31.12.2013

 • ESR – rahoitteinen hanke, rahoittajana Uudenmaan ELY-keskus
 • Hankekumppaneina Axxell Monikulttuurisuuskeskus, Amiedu, Edupoli ja Eiran aikuislukio
 • Testipiste -hankkeen kolme päätavoitetta ovat:
 • 1. keskitetyn ja säännöllisen alkutestaustoiminnan järjestäminen pääkaupunkiseudulla
  a) tarjotaan kotouttamis- ja työllistämistoimenpiteitä suunnittelevan viranomaisen käyttöön objektiivinen ja luotettava arvio henkilön kielitaitotasosta ja sopivasta koulutuspolusta;
  b) mallinnetaan pääkaupunkiseudun suomen kielen koulutuksen keskitetty lähtötasotestaus;
 • 2. yhteismitallisen ja luotettavan kotoutumiskoulutuksen lopputestin kehittäminen ja sen toteutuksen mallintaminen
  a) lisätään kielitaidon arviointiosaamista kouluttajien joukossa ja sitä kautta parannetaan kielitaidon arvioinnin luotettavuutta ja yhteismitallisuutta
  b) yhtenäistetään ja tehostetaan maahanmuuttajien jatko-ohjausta yhteismitallisen kielitaitoarvion kautta
 • 3. alkuvaiheen ohjauksen kehittäminen
  a) tehostetaan koulutukseen ohjautumisprosessia keskitetyn lähtötasotestauksen kautta;
  b) mallinnetaan yhdessä viranomaisten ja käynnissä olevien muiden alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa kehittävien ESR-hankkeiden kanssa koulutukseen ohjaukseen tarvittavien tietojen siirtäminen eri tahojen
  c) juurrutetaan Kotoraide-hankkeessa kehitetty alkutesti, jatkokehitetään, hallinnoidaan ylläpidetään sitä sekä levitetään hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti;

Lisätietoja projektipäällikkö Kristel Kivisik, puh. 044 739 7702
Testipisteen kotisivu 


Sukimo

SUKIMO - AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN SUOMEN KIELEN MODUULIRUNGOT
1.9.2012 - 31.10.2013

 • Projektin rahoittaja on Opetushallitus
 • Yhteistyökumppanit:
  - koordinaattori Axxell
  - kumppaneina ovat pääkaupunkiseudun työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen järjestäjät: Amiedu, Helsingin aikuisopisto, Edupoli, Vantaan aikuisopisto, Eiran aikuislukio sekä Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto
 • Hankkeen tavoitteena on kehittää Opetushallituksen asettaman opetussuunnitelman perusteiden, Osallisena Suomessa -kehityssuunnitelman sekä kielitaidon arvioinnin yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaiset moduulirungot aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen käyttöön. Projektin aikana määritellään eri koulutuspolkujen moduulien tavoitetaidot ja viestinnälliset tilanteet sekä eri moduulien ydinsisällöt (vähimmäisvaatimukset) ja annetaan suositus opetusjärjestyksestä.

Projektivastaavan yhteystiedot: Kristel Kivisik, kristel.kivisik@axxell.fi


Monet tiedot, uudet taidot

Monet tiedot, uudet taidot - käytännön välineitä aikuiskouluttajille.

Axxell Monikulttuurisuuskeskus on mukana opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa: Monet tiedot, uudet taidot - käytännön välineitä aikuiskouluttajille.

Hankkeessa on kaksi osaa:
1) Monimuotoisuus ammatillisessa tutkintoprosessissa, ohjauksessa ja arvioinnissa ja
2) Eurooppalainen viitekehys käytännön työssä.
Axxell MKK on mukana jälkimmäisessä osassa.

Axxellin kumppaneina tässä hankkeessa ovat koko hankkeen koordinaattorina toimiva Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus.

Hankkeen tavoitteena on järjestää aikuiskouluttajille lisäkoulutusta, jossa tuodaan eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot ja arviointikriteeristö käsitteelliseltä tasolta arkipäivän konkreettisten toimintojen tasolle.

Axxell MKK on mukana hankkeessa järjestämällä pääkaupunkiseudulla koulutuksen, joka alkaa helmikuussa 2012. Koulutus koostuu neljästä lähipäivästä, joiden aiheet ovat:
1. Evk ja kielitaitokäsitys
2. Evk ja opettaminen
3. Evk ja tehtävät 
4. Evk ja arviointi
Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua ja work shoppeja, joissa mm. tehdään videoklippejä opetuskäyttöön. Koulutus toteutetaan hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten yhteistyönä niin, että koulutukset laaditaan yhdessä ja kouluttajat vierailevat kouluttamassa toistensa oppilaitoksissa. Lisäksi koulutuksen osallistujat pääsevät verkostoitumaan toistensa kanssa ja antamaan toisilleen vertaisarviointia virtuaalisen oppimisalustan välityksellä.


Osama

Osama – aikuisten maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen alkuvaiheessa

 • 1.10.2009 – 31.3.2012
 • rahoittajana OPH
 • Hankekumppaneina olivat Axxell Monikulttuurisuuskeskus ja Omnia
 • Osama –hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien ammattitaidon perusosaamisen testaamiseen tehtävä- ja testipatteristo, ja sitä kautta kokeiltiin erilaisin henkilökohtaistamiskäytäntöjä ja –menetelmiä, jotta ohjaustilanteissa voitaisiin entistä tehokkaammin hyödyntää maahanmuuttajien kotimaastaan hankkimaa informaalia koulutusta ja työkokemusta.
 • Hankkeen tuloksena valmistuivat kielitaidosta riippumattomat osaamiskartoitukset kokin, metallimiehen, rakentajan, viherrakentajan, asiakaspalvelijan ja keittiöapulaisen ammatteihin. Testejä voivat hyödyntää maahanmuuttajia ohjaavat tahot kuten viranomaiset, oppilaitokset tai vaikkapa työnantajat. Tutustu testeihin alla olevasta linkistä.
 • Lisätietoja Virva Muotka, puh. 044 739 7838
   

  http://prometheus.axxell.fi/videos/osama/


ADUQUA (1.11.2011 – 30.10.2014)

ADUQUA är ett Grundtvig nätverks projekt som finansieras via Lifelong Learning Programme och som koordineras av Axxell. Projektet, som är ett 3 årigt projekt, påbörjades i november 2011.

Syftet med ADUQUA nätverk är att skapa en bred europeisk ram för att utveckla kvalitetsnormer för utbildning för vuxna invandrare. Kvalitén är en aktuell fråga eftersom migrationen ökar och arbetet med integrationspolitiken varierar mellan länderna i Europa. Således finns det ett växande behov av gemensamma kvalitetsnormer och kriterier. Dessutom gör den nuvarande ekonomiska situationen i Europa det ännu viktigare att stärka och förbättra kvalitén i integrationsarbetet.

Genom ADUQUA nätverk kan kunskapen i de europeiska länder som har bred/lång erfarenhet av migrationsfrågor delas av de länder som har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor. På så sätt vill projektet bidra till att främja utvecklingen av gemensamma standarder och kriterier.

Genom att samla in information om de kvalitetssystem som redan finns kommer en översikt med inriktning på politisk nivå och på utbildningsanordnare att genomföras. En rapport som omfattar rekommendationer på grundval av undersökningen kommer att publiceras genom en samling artiklar, inklusive en checklista med rekommendationer för lärare som arbetar med andraspråksutbildning. Således kommer ansvariga som arbetar inom olika områden med integration och andraspråksinlärning kunna ta del av och få nytta av översikten, Målgrupperna är bl.a. lärare, utbildningsanordnare, lokala, regionala och statliga myndigheter, politiker på lokal och nationell nivå vilka är ansvariga för integrationspolitiken. I förlängningen ska detta gynna studenterna genom ökad kvalité i undervisningen.

Den största effekten kommer att uppnås efter projektets slut när en bedömning kan göras i hur stor omfattning nätverket har kunnat påverka utveckling och kvalitén på integrationsarbetet. Målet är att alla parter tar initiativ i sina respektive organisationer och i sitt land för att främja denna process.

Genom att samla god praxis som finns i partnerländerna vill projektet bidra till att främja utvecklingen av gemensamma europeiska standarder och kriterier inom utbildning för vuxna invandrare. Avsikten är att rekommendationer om gemensamma standarder som kommer att spridas i partnerländerna ska förbättra kvalitén på integrationsarbetet och öka jämlikheten för invandrare i Europa. Eftersom utbildningsanordnare kan ta del av de rekommendationer som publiceras av nätverket, kan de utveckla sina utbildningsprogram samt utbilda sin personal för att uppfylla kvalitétskraven på utbildning för invandrare.

De rekommendationer som nätverket tar fram när det gäller kvalité inom utbildning för vuxna invandrare kommer att omfatta definitioner av kvalitétskrav för fortbildning av lärare. Dessutom kommer särskilda rekommendationer formuleras om hur ledningen inom utbildningsanordnare bör engagera sig i för att underlätta hög kvalité inom utbildningen. En ökad kvalité förbättrar möjligheterna för vuxna invandrare att använda sig av sina egna kompetenser/erfarenheter och på så sätt få utbildning med hög kvalité/examen.

Alla organisationer som deltar i ADUQA verkar inom vuxenutbildning. Deras sakkunniga uppmuntras att delta i utbytesprogram som det redan ansökts om under projektets gång. Utöver det så planerar ADUQUA-partner vilka delar samma intressen i olika frågor att arbeta med nya projekt för att täcka viktiga områden mer ingående, till exempel genom multilaterala projekt.

ADUQUA-partners:

 • Axxell, Helsinki, Finland
 • Vilniaus verslo kolegija, Vilnius, Litauen
 • Mayo Vocational Education Committee, Castlebar, Irland
 • Lancashire Adult Learning, Chorley, Storbritannien
 • Tampere Adult Education, Tammerfors, Finland
 • Verband Österreichischer Volkshochschulen, Wien, Österrike
 • Oslo Kommune Utdanninsetaten, Oslo, Norge
 • SFI Söderort, Stockholm, Sverige
 • WSZECHNICA Society of Alternative Education, Krosno, Polen
 • International House Berlin, Prolog, Berlin, Tyskland
 • The Intercultural Centre of Iceland, Reykjavik, Island
 • CVO Lethas, Bryssel, Belgien
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen-Zuid, Antwerpen, Belgien
 • Vestegnens Sprog – og Kompetencecenter, Glostrup, Danmark

För mera information besök projektets hemsida http://www.aduqua.eu/ eller kontakta Kristel Kivisik, kristel.kivisik@axxell.fi, 044 739 7702


Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä

Hankkeessa tarkasteltiin kattavasti monen käyttäjän virtuaaliympäristöjen ja yksinpelattavien pelien mahdollisuuksia kielten-, erityisesti suomi toisena kielenä -opetuksessa. Hanketyöskentelyn tulokset koottiin suositusten muotoon Tila haltuun! Suositukset virtuaalisen suomen opiskelun toteuttamiseen julkaisuun.

Julkaisun esite

Löydät verkkojulkaisun ja muutakin materiaalia projektin virtuaalisesta työpöydästä:

http://tribe.accedor.fi/3dsuomi


Handy II - Handledning av yrkeslärare, arbetsplatshandledare och studerande

Samarbetspartner

Prakticum, Point och Inveon

Projekttid

1.8.2013 - 31.12.2014

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

Projektets mål är att

 • öka yrkeslärarnas kompetens i utbildandet av arbetsplatshandledarna på inlärning i arbete-platserna genom att arbeta upp en för projektskolorna gemensam modell för lärarintroduktion till arbetsplatshandledarutbildningen, 3sv med mål att stöda lärarna när de utbildar arbetsplatshandledare enligt de gemensamma modeller och material, som byggts upp inom projektet Handy
 • skapa en högklassig och jämn kvalitet i studerandehandledningen och bedömningen under inlärning i arbete också inom utbildningar och lärarlag som inte testat arbetsplatshandledarutbildningsmodeller och material inom ramarna för projektet Handy. Detta sker genom att sprida och förankra de modeller för Arbetsplatshandledarutbildning, 3 sv i projektskolornas alla utbildningsbranscher
 • höja kvaliteteten i arbetslivssamarbetet genom att erbjuda 23 st yrkeslärare fyra veckor långa arbetslivsperioder, som ett led i att utbilda arbetsplatshandledare i branscher som är svåra att nå ut till och genom utvecklingsuppdrag kopplade till arbetslivsperioden utveckla utbildningen att bättre svara på arbetslivets krav
 • förbättra och utveckla studerandehandledningen under inlärning i arbete med hjälp av sociala medier, speciellt inom sådana branscher där handledningsbesök är svåra att förverkliga därför att studerande t.ex. har ett rörligt eller skiftesarbete eller ia-platserna ligger långt från skolan. Detta sker genom att förbättra handledande lärarnas kunnande om sociala medier och deras färdigheter i att utnyttja digitala medier i studerandehandledningen
 • arbeta fram en guide för inlärning i arbete- handledning m.h.a sociala medier för handledande lärare för att stödja användningen och ibruktagandet av sociala medier samt underlätta spridningen av användningen inom projektskolornas alla utbildningar

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi.

 

 


Flyt III

Huvudgenomförare

Optima

Samarbetsparter

Axxell, YA!, Vasa yrkesinstitut, Inveon

Projekttid

3.9.2013 - 31.12.2014

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Projektets mål är att genomföra ett samarbetsprojekt mellan fem skolor och projektet innefattar följande tyngdpunktsområden:

- Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård.
- Utveckling av pedagogiska lösningar och undervisningsarrangemang samt undervisningsarrangemangens flexibilitet i syfte att möjliggöra individuella studievägar och studier vid sidan av arbete.
- Utveckling av verksamhetsmodeller för identifiering, erkännande och tillgodoräknande av tidigare förvärvat kunnande i syfte att förkorta studietiden.
- Utveckling av elevhemsverksamheten och stödjande av studerandes fritidsverksamhet.
- Övrig utveckling som främjar genomströmningen inom yrkesutbildningen.
- Att främja genomströmningen och minska avbrotten genom lösnings- eller verksamhetsmodell med vilken man försöker förbättra de studerandes aktiva delaktighet, välbefinnande och arbetsförmåga.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Astrid Henriksson, tfn 0290 01 7353, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


KompiS

Samarbetspartner

Prakticum, Yrkesakademin, Optima och Inveon

Projekttid

1.8.2013 - 31.12.2014

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

Målen inom tyngdpunktsområde 1 " Utveckling av modell för identifiering av arbetslivets framtida utbildnings- och kompetensbehov för en eller flera branscher, t.ex. ibruktagande av Utbildningsstyrelsens modell för framtidsanalys":

 • Att i samarbete med arbetslivet definiera kritiska kompetenser för branscher med t.ex. snabb förändringstakt, utdöende kunnande (p.g.a. stora pensionskullar) och stor konjunkturkänslighet, för att kunna erbjuda studerande en kvalitativ utbildning som motsvarar arbetslivets krav samt erbjuda arbetslivet arbetstagare med det kunnande som efterfrågas
 • Utöka arbetslivsorienteringen och kvaliteten inom utbildningarna genom att skapa en modell för identifiering av spetskunnande inom undervisningsbranscherna och en modell för att "paketera" spetskunnandet till produkt- eller tjänstepaket

Målen inom tyngdpunktsområde 2 "Utveckling och ibruktagande av kvalitets- och innovationsarbete":

 • Vidareutveckla lärarnas kompetens gällande bedömning, anpassad bedömning, dokumentering av bedömning samt stödjande av studerandes självvärdering
 • Förbättra studerandenas arbetslivs-, kommunikations- och samarbetsfärdigheter genom systematiska satsningar på att utveckla självvärderingsförmågan
 • Vidareutveckla kvaliteten i verksamheten genom att förankra rutiner och tillvägagångssätt i organisationen, arbeta bort kvalitativa skillnader mellan branscher samt arbeta fram nya metoder och tillvägagångssätt med stöd av deltagarskolorna i nätverket
 • Förbättra och vidareutveckla arbetslivssamarbetet genom utveckling av kanalerna för och uppföljning av respons samt höja lärarnas kompetens kring arbetslivets krav och alternativa samarbetsformer

Kontaktuppgifter till projektansvariga inom Axxell

Gitte Holmström, gitte.holmstrom@axxell.fi, 0290 01 7354 eller 044 739 7354
Astrid Henriksson, astrid.henriksson@axxell.fi, 0290 01 7353 eller 044 739 7353

 


Rätt yrke - från frö till planta, fas 3

Huvudgenomförare

Prakticum

Samarbetsparter

Axxell, Optima, YA!, Inveon

Projekttid

3.9.2013 - 31.12.2014

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

- att producera 13 st yrkesfilmr med tillhörande stödmaterial
- att enligt projektets behov utveckla plattformen där filmerna och stödmaterialet ska produceras
- att marknadsföra portalen till studiehandledare och andra intressenter

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Kjell Forsman, tfn 0290 01 7349, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Qafee Care (1.10.2012 – 30.9.2014)

Qafee Care (= Quality assurance framework for persons working in education and examination in the field of Social and Health Care) är ett Leonardo da Vinci Överförande av Innovationer projekt vars målsättning är att överföra, implementera och testa kvalitetssäkringssystemen för utbildning och utvärdering genom att ha Nederländerna och Finland som exempel. Projektet började den 1.10.2013 och pågår i 24 månader.

Under projektet ordnas ett skolningstillfälle i utbildning och utvärdering enligt det nya kvalitetssystemet (train the trainers) för lärare. System kommer att skapas för social-och hälsovårdsbranschen men materialet kan även användas i annan yrkesmässig utbildning och för livslångt lärande i alla länder. Under projektet skapas även styrdokument, som t.ex. kvalitetsstandarder, kriterier och Deming cirkel för planering, implementering inom hälsovårdsbranschen.

Partners i projektet är:

 • East Tallinn Central Hospital, Estland (koordinator)
 • Koning Willem I College, Nederländerna
 • Axxell, Finland
 • Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe der TILAK GmbH, Innsbruck, Österrike
 • Residencia Montebello, Spanien
 • Tallinn Health Care College, Estland
 • FHG - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH, Österrike

För mera information om projektet besök projektets hemsida http://www.qafeecare.eu/ eller kontakta Axxells koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet; Tanja Halttunen, tanja.halttunen@axxell.fi, 044 7397351

 


Axxell mukana OpinOvi -hankkessa

OpinOvi - valtakunnalliset tavoitteet

OpinOvi on valtakunnallinen ESR-hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää koko maan kattavia asiakaslähtöisiä aikuisten koulutusohjaus- ja neuvontapalvelumalleja sekä laadukasta ohjausosaamista.
www.opinovi.fi

Varsinais-Suomen OpinOvi ja palvelupiste Turussa

Varsinais-Suomen OpinOvi -hankkeessa on mukana 20 varsinaissuomalaista koulutusorganisaatiota. Hanketta koordinoi Turun Aikuiskoulutuskeskus. Axxell on mukana yhtenä osatoteuttajana.
OpinOvi -palvelupiste tarjoaa kaikille aikuisille henkilökohtaisia koulutus-, neuvonta- ja uraohjauspalveluja yhden luukun periaatteella. Palvelupiste toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-keskuksen OpinOvi aikuisopiskeluun -hankkeen kanssa.

www.opinoviturku.fi


Handy

Huvudgenomförare/koordinerande organisation

Axxell, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

Samarbetspartner

Prakticum och Inveon

Projekttid

28.5.2012-30.6.2014

Projektfinansiering

Projektet finansieras med medel från UBS.

Projektets mål

"Handy- handledning av yrkeslärare, arbetsplatshandledare och studerande" är ett UBS finansierat samarbetsprojekt mellan Axxell, Prakticum och Inveon med målet att skapa gemensamt material och gemensamma modeller för arbetsplatshandledarutbildning utgående från de nya grunderna för Arbetsplatshandledarutbildning, 3 sv.

I projektet ingår också att fundera på olika sätt att förverkliga den arbetsplatshandledarutbildning "Förberedelser för arbetsplatshandledaruppgifter", 2 sv som studerande kan välja som en del av sina grundexamensstudier. Inom Handy kommer vi också att jämföra rutinerna för handledning av arbetsplatshandledaren före, under och efter inlärning i arbete-perioden mellan samarbetsskolorna. Jämförelsen görs med en utvald  grundutbildning, som alla tre samarbetsskolor erbjuder och målet är att skapa en enkel modell för goda handledningsrutiner som kan användas av andra utbildningar/skolor.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta projektkoordinator Mira Weckström, fornamn.efternamn@axxell.fi, 044 739 7350.

 


Axxell Across Borders (1.6.2012 – 31.5.2014)

Allmänt: Axxell Across Borders är ett Leonardo da Vinci mobilitetsprojekt inom vilket 32 studerande från Axxell i Karis,  Ekenäs, Pargas, Kimito och Esbo har en möjlighet att göra sin Inlärning i arbete period med hjälp av ett Leonardo da Vinci/Axxell Across Borders stipendium i ett av de nedanstående länderna. Projektet börjar 1.6.2012 och slutar den 31.5.2014. Utbyten inom ramen av projektet kommer att ske till nedanstående samarbetsorganisationer och länder:

 1. IDAN utbildningscenter (Reykjavik, Island)
 2. Coleg Gwyr Abertawe (Swansea, Wales)
 3. Riverside Training (Hereford, Storbritannien)
 4. CFA LA Châtaigneraie (Rouen, Frankrike)

De mottagande organisationerna har alla samarbetat med Axxell inom ramen av olika internationella projekt och har visat sig vara pålitliga och kan förse Axxells studerande med en högklassig handledning under IA perioden. Före, under och efter utbytet kommer de studerande som beviljats ett Leonardo da Vinci Mobilitets-stipendium att delta i en förberedande kurs som kommer att stöda och underlätta den personliga och yrkesmässiga utvecklingen som sker under ett internationellt utbyte.

Målsättningen med projektet: Leonardo da Vinci projektet Enhance Mobility for Trainees at Risk of Social Exclusion visade att lågmotiverade studerande kan gagnas av att delta i internationella utbyten och att dessa utbyten kan öka deras studiemotivation samt höja deras självkännedom och självförtroende.

Målsättningarna med Axxell Across Borders är:

1. Öka antalet studerande som deltar i internationella mobiliteter genom att inkludera lågmotiverade och svaga studerande. Detta sker genom att förse lågmotiverade och svaga studeranden med information om möjligheterna att göra sin IA i ett annat europeiskt land samt genom att ge dem det stöd och den uppmuntran de behöver för att kunna delta i utbytet.

2. Höja studerandes studiemotivation, kulturkännedom, nyckelkompetenser samt yrkeskompetens genom att ge 2:a och 3:e årets studerande möjlighet att göra en IA period utomlands. Detta mål nås bl.a. genom att samarbeta med skolor som har en lång erfarenhet av att handleda och stöda utländska studerande vilket i sin tur ger de studerande en positiv erfarenhet av utbytet. Utbytets längd på 6 – 8 veckor möjliggör att en personlig och yrkesmässig utveckling hinner ske.

3. Ge de studerande en högklassig handledning (både före, under och efter utbytet) så att utbytet stöder den personliga och yrkesmässiga utvecklingen hos såväl svaga som starka studerande. Detta mål nås genom att under den förberedande kursen bl.a. beakta de olika hinder och rädslor som de studerande har, samt att förverkliga kursen så att 1/3-del av kursen sker innan de studerande åker på utbytet, 1/3-del sker under utbytet och 1/3-del sker efter att utbytet är avslutat.

4. Inkludera sådana linjer där få om ens några studeranden deltagit i internationella utbyten i internationella mobiliteter. Inom Axxell har utbytena i form av IA perioder framför allt skett inom teknik, turism, naturbruk och restaurangbranschen. Från social-, hälsovårds- och skönhetsbranschen, hantverk, handel och administration samt IT har mycket få studerande deltagit i internationella mobiliteter.

Urvalskriterier : Vid val av studerande kommer fokus att ligga på vilka studerande som har mest nytta av utbytet när det gäller utvecklingen av både yrkeskompetens som nyckelkompetenserna (t.ex. språk kunskaper, problemlösning).

Vid val av vem som får ett Axxell Across Borders stipendium kommer följande faktorer att beaktas:

1. Vilka studerande gagnar mest av utbytet

2. Är de studerande beredda att binda sig till att delta i utbytet och att slutföra de uppgifter som de förväntas göra för att utbytet skall kunna tillgodoräknas

3. Egenlärarnas motiveringar för varför studerande skall ges möjligheter att delta i utbyten

4. Har de studerande godkända prestationer i de yrkesämnen som krävs för att de studerande skall få delta i IA perioden över huvudtaget.

Resultat:

1. Allt fler studerande utvecklas till yrkeskunniga, toleranta arbetstagare eller arbetsgivare i sitt kommande yrkesliv genom att studerande bereds möjlighet att delta i internationella utbyten.

2. Jämlika möjligheter att delta i internationella utbyten ökar då man i urvalssituationen ser vem som har mest att gagna av ett internationellt utbyte istället för vem som har de bästa vitsorden i studieregistret.