ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Työelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa

Axxellin työelämäasiakkaat vaihtelevat pienistä ja keskisuurista yrityksistä suuriin organisaatioihin. Tarjoamme sekä yrityksille että julkisille ja kolmannen sektorin työpaikoille mahdollisuuden osaamisensa kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Mitä kehitystarpeita tai -toiveita yrityksellänne/organisaatiollanne tai teillä itsellänne yrittäjänä on? Tarvitaanko osaamistarpeen kartoitusta? Yrittäjä tai työnantaja voi saada useita erilaisia tukia niin työvoiman rekrytointiin kuin täydennyskoulutukseenkin. Lisätietoa löytyy verkko-osoitteesta www.te-palvelut.fi. Meillä koulutuksensa suorittava työntekijä voi opinnoissaan kehittää omaa työpaikkaansa.

Työelämä muuttuu nopeaa vauhtia. Nyt opintonsa aloittavista nuorista puolet työskentelee 20 vuoden kuluttua ammateissa, joita ei vielä ole. Heillä on myös useita eri ammatteja työuransa aikana.

Niinpä opiskelijoiden on – riippumatta siitä, mitä tutkintoa tai tutkinnon osaa he opiskelevat – pystyttävä omaksumaan niin kutsutut avaintaidot, jotka liittyvät esimerkiksi ongelmanratkaisuun, yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ym. Avaintaidot on määritelty valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa, jotka puolestaan perustuvat EU:n ja OECD:n muotoilemaan kahdeksaan avaintaitoon. 

Mitä tarpeita on?

Koulutuksesta on laadittava ennusteita. Koulutustarpeen ennakoinnilla saamme selville alueellisten työmarkkinoidemme työvoimatarpeita. Kertokaa meille, minkätyyppistä työvoimaa työpaikkanne, yrityksenne tarvitsee viiden, kymmenen jne. vuoden kuluttua. Milloin esimerkiksi ”avaintyöntekijänne” jäävät eläkkeelle?

Pitäkää yhteyttä Axxellin koulutusjohtajiin ja kertokaa, millaisena näette työvoimatarpeen kehityksen.

Koulutuksen kehittäminen kokonaisuutena ja alan koulutukset

Axxellissa on työelämän edustajista koostuva johtokunta. Johtokunnalla on kolmen vuoden toimikausi, uusi kausi on alkanut 1.1.2018.

Johtokunnan tehtävät on määritelty Axxellin johtosäännössä. Johtokunnan tulee laeissa ja asetuksissa säädettyjen tehtävien lisäksi:

  • esittää hallitukselle toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma sekä tarvittaessa päättää investoinneista osakeyhtiön hallituksen vahvistaman talousarvion puitteissa
  • päättää toiminnan suuntaviivoista ja koulutustehtävän jakautumisesta
  • vahvistaa koulutussuunnitelmien mallit ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat
  • vahvistaa työelämätoimielinten rakenne ja työskentelytapa
  • edistää toiminnan laatua
  • vahvistaa oppilaitosten viihtyvyys- ja järjestyssäännöt sekä oppilasasuntoloiden säännöt
  • nimittää yksiköiden päälliköt
  • nimittää kurinpitovaliokunta

Axxellilla on myös työelämätoimielimiä

Työelämätoimielin hyväksyy ammatillisten tutkintojen koulutussuunnitelmat ja osaamisen arvioinnin suunnitelmat. Eri aloilla on eri työelämätoimielimet, osalla jopa useita, joten Axxellilla on monta työelämätoimielintä. Työelämätoimielimen jäsenten tulee edustaa kyseistä koulutusalaa ja työelämää. Työelämätoimielimessä tulee olla vähintään neljä henkilöä ammatillisten perustutkintojen suunnitelmien vahvistamisessa ja vähintään kaksi henkilöä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suunnitelmien vahvistamisessa.

Esimerkki: Axxellin täytyy saada suunnitelma ja hyväksyntä tutkinnon osalle Auton tai moottoripyörän huoltaminen. Kokoamme silloin vähintään neljä juuri tämäntyyppisen toiminnan edustajaa ja keskustelemme valtakunnallisten tutkinnon perusteiden pohjalta, miten toteutamme käytännössä tämän tutkinnon osan. Axxellin edustajana ryhmässä toimiva kirjoittaa pöytäkirjan ja sen jälkeen päätös kirjataan Axxellin järjestelmään.

Työelämän panos koulutukseen

Opetus suunnitellaan laajempina kokonaisuuksina. Se tarkoittaa käytännössä, että suunnittelemme yhden tutkinnon osan kerrallaan. Yhteissuunnitteluun osallistuvat kaikki tutkinnon osan opetukseen tavalla tai toisella liittyvät opettajat. Siihen osallistuvat myös opiskelijoiden tutkinnonohjaaja ja tarvittaessa myös joku erityisopettajistamme. Näemme erittäin mielellämme, että työelämän edustajat istuvat samaan pöytään kanssamme ja tuovat suunnitteluun oman panoksensa ”oikeasta työelämästä”. Koulutusohjaaja johtaa yhteissuunnittelua, joten ota yhteyttä häneen, jos osallistuminen kiinnostaa.

Opetus voi sisältää aitoja työelämän tehtäviä, opintokäyntejä, työpaikalle sijoitettua opetusta, asiantuntijaluentoja ym. työssäoppimista, unohtamatta myöskään 1.1.2018 jälkeen toteutettavaa, koulutussopimuksen mukaista koulutusta.

Autenttisia ja aitoja tehtäviä opiskelijoillemme

Pyrimme tekemään koulutuksesta mahdollisimman autenttista ja aitoa. Työelämä voi siinä laatia tehtäviä ja antaa hankkeita, jotka ovat mahdollisimman todenmukaisia ja lähtevät työelämän tarpeista. Kun opiskelija opiskelee työn ohella, hän voi suorittaa omaa työpaikkaansa kehittäviä tehtäviä.

Opiskelijaryhmässä kaikki voivat tehdä samaa tehtävää. Tehtäviä ei tarvitse olla yhtä monta kuin on opiskelijoita.

Esim. 1. Asiakas haluaa uudet kotisivut. Asiakas tulee ryhmään ja kuvailee tarvettaan/tekee tilauksen. Kaikki opiskelijat luonnostelevat kotisivut, ja kaikki luonnokset esitellään asiakkaalle. Asiakas valitsee niistä muutaman, joiden parissa hän haluaa jatkaa. Opiskelijat työstävät ryhmässä jatkoon päässeitä vaihtoehtoja ja esittävät sitten yhdessä ehdotukset asiakkaalle. Asiakas valitsee ehdotuksista yhden, jota hän haluaa jatkaa – ja ryhmä voi yhdessä kehittää ehdotusta.

Esim. 2. Opiskelijan täytyy osata tehdä kirjanpito ja tilinpäätös. Yhdistys toimittaa kaikki tositteensa, ja opiskelijat työskentelevät yksin, pareittain ja ryhmänä.

Esim. 3. Kun opiskelijalla on jo työpaikka, hän voi tehdä työpaikan tai työyhteisön hyväksi erilaisia tehtäviä esimerkiksi järjestämällä teemapäiviä kulttuurisesta monimuotoisuudesta tai kokoamalla infopaketin uudesta lainsäädännöstä.

Työpaikoilla on paljon osaamista. Otamme mielellämme vastaan tätä osaamista, asiantuntijat voivat esimerkiksi tulla kertomaan, mitä he tekevät päivittäisessä työssään.

Tulevat vastuulliset työntekijät

Työelämä voi osaltaan kasvattaa nuoria opiskelijoitamme hyviksi ja vastuullisiksi työntekijöiksi. Opiskelijoiden on tunnettava työelämän säännöt – tulla ajoissa, vaatetus, puhelimen käyttö jne. – voimme kyllä kertoa näistä koulussa, mutta se ei ole sama asia kuin kokea ja toteuttaa niitä käytännössä. Nuorisoasteen ensimmäisen vuoden opiskelijamme tulevat työelämätaito-oppiaineen puitteissa työelämään yhden päivän viikossa. Tarkoituksena on, että he voivat valita minkä tahansa työpaikan, mutta kun he ovat työpaikalla, heidän tulee miettiä, miten käyttäytyä, pukeutua, kohdata asiakkaita, tehdä yhteistyötä jne.