ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
&nsbp;

Jobba i Axxell 

Kom med och utbilda morgondagens yrkesproffs i många olika branscher och på flera orter i södra Finland. Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med över 5000 studerande, varav ca. 3500 studerar till en examen och övriga deltar i integrationsutbildning och kortare kurser. 

Vi erbjuder dig en arbetsplats där hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Du blir en del av en arbetsgemenskap bestående av en engagerad och kunnig personal med ett branschöverskridande kunnande. Du får vara med och göra ett jobb som har betydelse för att säkerställa ett gediget yrkeskunnande i Finland.

Här hittar du en lista med alla våra lediga jobb

De lediga jobben söks via rekryteringssystemet Laura och alla finns också listade här nedan.

Karis

Brusaby

omoss

Om Axxell

Axxell ordnar yrkesutbildning för både unga och vuxna och därtill ordnar vi integrationsutbildning samt yrkesutbildningar riktade till invandrare i huvudstadsregionen. Totalt utbildar Axxell över 5000 studerande per år, varav ca 3500 studerar till en examen och övriga deltar i integrationsutbildning eller kortare kurser. Årligen avlägger våra studerande närmare 1000 examina i över 30 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamen. Axxells förvaltningsspråk och huvudsakliga utbildningsspråk är svenska, men vi ordnar också flera tvåspråkiga utbildningar (svenska/finska) och också helt finskspråkiga utbildningar. Integrationsutbildningen ordnas på finska. 

Läs mera om Axxell här 

omoss

Vad erbjuder vi dig

I Axxell erbjuder vi personalen många olika arbetsplatsförmåner. Vi erbjuder dig:
  • Utvidgad företagshälsovård
  • E-passi flex motions-, kultur- och välmåendetjänster
  • Cykelförmån
  • Belöningssystem
  • Omfattande IT-stöd, moderna och ändamålsenliga verktyg
  • Utvecklad e-learning
  • Må bra-verksamhet

omoss

Hållbar utbildning

Axxell erbjuder utbildning som svarar på individens, arbetslivets och samhällets behov. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet, vi arbetar för ekologiska, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. För oss är välmående samt en jämlik, trygg och säker arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt arbete för en hållbar framtid håller ett klimatprogram på att utarbetas. 

Det är viktigt att personalen trivs och har de rätta förutsättningarna för att kunna stöda studerande i deras studier. Det är meningsfullt, tryggt och roligt att studera hos oss. Varje studerande får sin röst hörd och ges möjlighet att utvecklas under sin studietid. Personalen har kunskap om och tillgång till den utrustning, de verktyg och det stöd som behövs för att tryggt kunna ge alla studerande en högklassig utbildning.

En ständigt bättre samverkan mellan arbetslivet och Axxell är en nyckelfaktor för att bibehålla livskraften i närregionen, skapa tillväxt i samhället och bygga en hållbar utbildning. Arbetslivets input i undervisningen är en förutsättning för att utbud och efterfrågan ska mötas i arbetslivet. En hållbar undervisning är samplanerad av de studerande, personal och arbetslivet. Vi ger våra studerande ett gediget yrkeskunnande och en yrkesstolthet, en stark framtidstro och ett hållbart förhållningssätt. Vi erbjuder flexibla inlärningsmetoder och studievägar.

Läs mera om vår vision och strategi här 

omoss

Rekryteringsprocessen

De lediga jobben publiceras i rekryteringssystemet Laura och söks elektroniskt med ansökningsblanketten som finns i slutet av varje ledig befattning. De obligatoriska uppgifterna i blanketten har märkts med en asterisk. Normalt sett ber vi att den sökande ska bifoga sin CV och en skriftlig fritt formulerad arbetsansökan. Övriga betyg och intyg som behövs för att bestyrka behörigheten ber vi om senare. Ifall övriga bilagor behövs redan i samband med ansökan finns det uttryckligen skrivet i annonsen. 

Undervisningspersonalens behörighet finns beskrivet i förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Det är viktigt att du svarar på alla frågor om behörighet i ansökningsblanketten. Ifall det inte finns sökande som uppfyller behörighetskraven kan en obehörig väljas till befattningen för viss tid.

Vid anställning av personal görs en helhetsbedömning av den sökandes lämplighet för befattningen. Utifrån ansökan och en personlig intervju görs en helhetsbedömning av de sökandes lämplighet och förslag på anställning görs. I helhetsbedömningen kan också ingå andra uppgifter som till exempel olika arbetsprov eller förhandsuppgifter. I anställningsprocessen deltar oftast rekryterande chefer och eventuellt andra personer. Anställningen görs av enhetschef, rektor eller VD beroende på vilken befattning det handlar om.