Workmentor (1.10.2011 – 30.9.2013)

Workmentor är ett Överförande av Innovationer projekt som finansieras via LLP proframmet Leonardo da Vinci. Projektet pågår under tiden oktober 2011 - oktober 2013

Projekt partners :

  • Verkmenntaskólinn á Akureyri VMA, Island (projekt koordinator)
  • Gower College Swansea - Coleg Gwyr Abertawe, Gorseinon,  Swansea, Wales
  • Riverside Training, Hereford, England
  • France Europea, St Herblain Cedex, Nantes, Frankrike
  • Stichting International Foundation for Sustainable Agriculture Training. IFSAT
  • Hardervijk, Nederländerna
  • Skjetlein Ressurssenter, Leinstrand, Norege
  • Axxell Utbildning AB, Finland      

Inom yrkesinriktad Inlärning i arbete har arbetsgivaren en viktig roll när det gäller att utveckla studerandens arbetsbaserade kompetenser. Studerandenas framgång inom inlärning i arbete gagnas av en strukturerad arbetsgivare som agerar som en kompetent och engagerad handledare.

Projektet kommer att tillföra ett flexibelt handlednings program. Detta program ska stöda arbetsgivarna i att bättre stöda studeranden på inlärning i arbete hos dem. För att uppnå detta, har följande problem identifierats:

I.      Arbetsgivare som förstår sin roll och sitt bidrag till inlärningsprocessen varierar och saknas

II.     Kontakten mellan Utbildningsanordnaren och arbetsplatsen varierar från land till land

III.    Unga studeranden behöver stöd för arbetsplats relaterade projekt och uppgifter

IV.   Arbetsgivare erbjuds inte formell träning när det gäller att stöda inlärning i arbete processer.

WORK MENTOR bygger på förhållandena mellan studeranden, läraren och arbetsgivaren, genom att erbjuda en innovativ kurs om kunskaper som berör inlärning i arbete handledning åt arbetsplats handledare. Projektet bygger vidare på projektet IMPLEMENTOR (www.peermentor.org) och överför den kunskap som härstammar från det projektet till arbetsplatserna.

Målsättning:  Att förse arbetsplatshandledare med en ökad förståelse för yrkesinriktad inlärning och ökade färdigheter att agera som handledare när det gäller att stöda unga personer i deras yrkesinriktade utbildning och inlärning i arbete. Detta kommer att öka förståelsen av och förbättra effektiviteten samt resultaten av inlärning i arbete perioderna.

Projektet är indelat i 8 arbetspaket som kommer att förverkligas under de kommande två åren.

Arbetspaketen 1 och 2 löper genom hela projektperioden och innehåller funktioner som berör projektledarskap och kvalitetsstyrning och som leds av VMA, Island.

Partner Möte 1 (Oktober 2011  Gorseinon College Wales):

Lansering av projektet; bekräftandet av målsättningarna, syftena och arbetspaketen; arrangera arbetet och protokoll. Presentation av IMPLEMENTOR av Gower College Swansea baserad på handlednings övningar och jämförelser kring arbetsgivare/praktikant relationer. Resultatet av mötet är att bygga upp en enkät som kommer att användas på arbetsgivare som ett sätt att kontrollera behoven på fältet.

Vid slutet av PM 1, kommer alla partners att genomföra en behovsinventering (Arbetspaket 3) mellan 1 november 2011 och 31 januari 2012. Resultaten sammanfattas av Riverside Training och en rapport skickas till gruppen före Partner Möte 2 som kommer att hållas i april 2012 i Norge.

Partner Möte 2 (Arbetspaket 4 – April / maj 2012  Trondheim Norge)

Gruppen kommer att planera Programmet för Arbetsplatshandledare genom att använda Implementor som en grund för arbetet och genom att anpassa den att passa behovsinventeringen. Utvecklingen inkluderar arbete i smågrupper för att förädla en serie av moduler till vad som kommer att bli Programmet för Arbetsplatshandledare.  Detta kommer att förädlas under de påföljande 3 månaderna genom att använda webbsidan för att dela information före förverkligandet av Arbetspaket 5 (Handledning av handledare).

Partner Möte 3 (Arbetspaket 5 – Augusti 2012, Nantes Frankrike)

Arbetspaket 5 levereras i Nantes, Frankrike i Augusti 2012  som en tre dagars kurs. För kursens ändamål används faciliteterna hos Jules Reiffel College, Nantes, Frankrike. Kursen hålls av Nicolas Bizeul (FR), Philip Broomhead (UK) och Charlie Wannop (NL)  för 8 - 12 deltagare från 5 länder.

Vid slutet av Handledning av Handledare kursen kommer alla länderna att identifiera vilka arbetsgivare de kommer att arbeta med så att det blir: 10 från England; 10 från Wales; 10 från Finland; 10 från Frankrike; 10 från Norge; och 10 från Island.

Partner Möte 4 (Arbetspaket 6 – Mars 2013, Finland)

Testnings arrangemang för kontroll och utvärderings presenteras under Handledning av Handledare tillfället. Axxell (FI) ansvarar för att koordinera testningsfasen som pågår under perioden 1 september 2012 till 1 mars 2013.  (Att testa kursmaterialet tillhör Arbetspaket 6)

Resultaten av testningen skickas runt till alla partners före Partner Möte 4 i Mars 2013, värd för mötet är Finland.

Partner Möte 5 (Arbetspaket 7 – Hösten 2013, Akureyri, Island)

Arbetspaket 7 (Revision and slutförande av kursmaterialet) sker mellan Partner Möte 4 i Finland och Partner Möte 5, hösten 2013 i Akureyri Island. Resultaten av testandet granskas och arbetsgrupper används för att rätta till och förbättra programmet för Arbetsplatshandledare. Vidare finslipning av programmet sker från mars 2013 till juli 2013 och resulterar i att materialet förs in i webbsidan och presenteras under en konferens i Island i september 2013.

Arbetspaket 8 löper genom hela projektperioden. Detta arbete innebär spridning och utnyttjande av projektarbetet och resultaten. Alla partner publicerar informationen, med handledning av IFSAT (Nederländerna), på deras hemsidor och informerar sina kolleger inom utbildningssektorn i hemländerna samt presenterar idéerna och metoderna skapade inom ramen av projektet på olika sätt som gagnar projektet.

Slutprodukten av Work Mentor Projektet är ett kursmaterial och utbildade arbetsplatshandledare som är redo att arbeta med och fortbilda sina kolleger som kommer att agera som arbetsplatshandledare åt studeranden som kommer på sin Inlärning i arbete period. Kursmaterialet kommer att vara tillgängligt på partnerländernas språk, engelska, walesiska, franska, svenska, norska och isländska. Materialet finns tillgängligt på projektets hemsida eller fås direkt via projektpartnerna.

 Ei kommenteja vielä. Please sign in to comment.