ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tietoa työnantajalle ja yrittäjälle

Oppisopimuskoulutus on joustava ja edullinen tapa kouluttaa henkilöstöä. Se merkitsee yrittäjälle taloudellisesti kannattavaa sijoitusta henkilöstön osaamiseen. Myös yrittäjät voivat solmia oppisopimuksen.

Oppisopimus on hyvä valinta työnantajalle, jos:

 • työnantaja haluaa kouluttaa uutta tai nykyistä henkilöstöä uusiin tai muuttuneisiin työtehtäviin,
 • työnantajalla on kouluttamatonta henkilöstöä tai jos työnantaja haluaa kehittää henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista,
 • työnantaja tarvitsee pätevää henkilöstöä, jota ei ole tarjolla työmarkkinoilla tai
 • työnantaja haluaa palkata henkilöstöä.

 

Työnantaja saa:

 • osaavaa henkilöstöä yritykseensä,
 • maksuttoman koulutuksen ja tutkinnon henkilöstölleen,
 • koulutuskorvauksen ohjauksen järjestämisestä työpaikalla ja
 • mahdollisesti palkkatukea, jos oppisopimuksella palkattava työnhakija on työtön tai vaarassa joutua työttömäksi.

Työnantaja sitoutuu:

 • solmimaan määräaikaisen työsopimuksen oppisopimusajalle,
 • noudattamaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta,
 • maksamaan opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa,
 • tarjoamaan koulutuksen tavoitteita tukevia työtehtäviä,
 • nimittämään vastaavan työpaikkakouluttajan, joka ohjaa opiskelijaa ja arvioi opiskelijan työssäoppimista,
 • antamaan opiskelijalle mahdollisuuden osallistua teoriaopetukseen,
 • laatimaan yhdessä opiskelijan ja oppisopimustarkastajan kanssa suunnitelman työpaikalla tapahtuvaan työssäoppimiseen ja
 • solmimaan oppisopimuksen oppisopimustoimiston kanssa ja etsimään mentorin, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan työssäoppimista.

Oppisopimustoimisto auttaa kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Rahoitus

Opintososiaaliset edut

Mikäli työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa teoriapäivien ajalta, opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuihin. Oppisopimustoimisto maksaa opintososiaaliset edut.

Opintososiaaliset edut:

Päiväraha 15 € / lähiopetuspäivä
Perheavustus 17 € / lähiopetuspäivä (jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia)
Matkakorvaus: yksi matka kouluun ja takaisin/opintojakso edullisimmalla kulkuneuvolla. Kodin ja koulun välimatkan tulee tällöin olla yli kymmenen kilometriä.
Majoituskorvaus 8 € / lähiopetuspäivä. Majoituskorvaus maksetaan vain, jos teoriaopetus järjestetään muualla kuin opiskelijan kotikunnassa tai oppilaitoskunnassa ja jos yhtäjaksoisia teoriapäiviä on useampia ja matkan yhdensuuntainen pituus ylittää kymmenen kilometriä.

Koulutuskorvaus

Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvauksen, jonka suuruus riippuu suoritettavasta tutkinnosta.

Palkkatuki

Työnantaja voi hakea TE-toimistolta palkkatukea, jos oppisopimuksella työllistettävä henkilö on työtön. Palkkatukea on haettava ennen oppisopimuksen aloittamista. Lisätietoa paikallisesta TE-toimistosta ja osoitteesta www.mol.fi.

Oppisopimuksen arviointi

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija osallistuvat arviointikeskusteluun vähintään kolme kertaa vuodessa. He keskustelevat koulutuksen tavoitteista, opintojen suunnitelman mukaisesta etenemisestä ja mahdollisista muutoksista opiskelusuunnitelmaan. Arviointikeskustelussa otetaan huomioon mahdollisesti muualla kuin oppisopimuspaikassa suoritettujen työssäoppimisjaksojen arvioinnit. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja arvioivat yhdessä opiskelijan suorituksia ja kirjaavat arvioinnin koulutuskertomukseen.

Oppisopimuksen loputtua työpaikkakouluttaja tekee loppuarvioinnin kaikista oppisopimukseen kuuluvista tutkinnonosista.

Opiskelija saa tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen ja oppisopimustoimiston myöntämän todistuksen tutkintoon valmentavasta oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta. Oppisopimustodistuksessa on liitteenä työnantajan ja teoriakouluttajan arvioinnit.

Oppisopimuksen muutokset

Oppisopimuskoulutuksessa voi useista syistä tapahtua muutoksia: työpaikkakouluttaja voi vaihtua, opetusajat tai oppisopimuskoulutuksen tavoitteet voivat muuttua tai oppisopimus voidaan keskeyttää tai purkaa.

Oppisopimuksen muutoksista keskustellaan aina oppisopimustoimiston, työnantajan ja opiskelijan kesken. Muutosehdotukset tehdään kirjallisina. Oppisopimustoimisto hyväksyy tai hylkää ehdotukset.

 • Jos työpaikkakouluttaja vaihtuu, uuden ohjaajan tiedot on ilmoitettava oppisopimustoimistolle.
 • Oppiaikaa voidaan pidentää, jos esimerkiksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa halutaan laajentaa. Oppiaikaa voidaan lyhentää, jos opiskelija saavuttaa koulutuksen tavoitteet suunniteltua nopeammin.
 • Oppisopimus voidaan keskeyttää esimerkiksi opiskelijan äitiysloman tai asevelvollisuuden takia.
 • Oppisopimus voidaan purkaa koeaikana tai jos työnantaja ja opiskelija yhdessä päättävät sopimuksen purkamisesta, työnantaja lopettaa yritystoimintansa, yritys ajetaan konkurssiin tai työnantaja menehtyy.
 • Oppisopimus voidaan purkaa työsopimuslaissa (55/2001) mainituin perustein.
 • Oppisopimustoimisto voi purkaa oppisopimuksen työnantajaa ja opiskelijaa kuultuaan jos työpaikan koulutus ei noudata lainsäädäntöä, asetuksia ja sopimuksessa määriteltyjä ehtoja.

 

Lainsäädäntö

Läroavtalsutbildningen styrs av Utbildningsstyrelsen och övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Läroavtalsutbildning finansieras genom statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamhets system. Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas statsandelssystem.

Branschens kollektivavtal
Arbetsavtalslagen (55/2001)
Lagen (998/1993) och förordningen (508/1986) om unga arbetstagare (under 18 år).
bestämmelser om arbetstagarens arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare (t.ex. arbetarskyddslagen 738/2002)
Lagen (630/1998) och förordningen (811/1998) om yrkesutbildning
Lagen (631/1998) och förordningen (812/1998) om yrkesinriktad vuxenutbildning

Lagen (1705/2009) och förordningen (1766/2009) om finansiering av undervisning och kulturverksamhet

Lag om läroavtalsutbildning (1605/1992)
Undervisningsministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande under läroavtalsutbildningens teoretiska studier (799/2007)

 

www.finlex.fi