ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Axxellin visio ja strategia 2022-2026

Visiomme

Axxell on Suomen houkuttelevin kouluttaja

Missiomme

Axxell tarjoaa koulutusta, joka vastaa yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin

Arvomme

arvomme

 

 

Toiminta-ajatuksemme

 • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti
 • Tarjoamme koulutsta, joka vastaa työelämän tarpeisiin ja ammattitaitoa, pätevyyttä ja kilpailukykyä kohottavaa koulutusta
 • Meille hyvinvointi sekä yhdenvertainen, viihtyisä ja turvallinen työympäristö ovat tärkeitä
 • Työskentelemme ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden puolesta
 • Olemme aktiivinen osa lähiympäristöämme

Arvomme

Sitoutuminen

Olemme aidosti kiinnostuneita opiskelijoistamme ja työstämme.

Turvallisuus

Kunnioitus ja myönteinen kohtelu luovat yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuuluvuus luo turvallisuutta. Turvallisuus puolestaan johtaa hyvinvointiin.

Kestävyys

Toimimme tavalla, joka antaa tuleville sukupolville mahdollisuuden kestävään elämään.  

 

Axxell kohtaa aktiivisesti työelämän muutoksetmuuttuva työelämä kuva

Tausta ja edellytykset

Työelämä muuttuu nopeasti tulevina vuosina. Meidän täytyy valmistautua työvoiman ja osaamisen tarpeen lisääntyneisiin vaihteluihin, etä- ja hybridityöskentelyn kasvuun sekä yhä ankarampaan kilpailuun työvoimasta. Samalla työelämän yhteistyökumppanimme toimivat ympäristössä, joka muuttuu alati monikulttuurisemmaksi ja jossa erot yksilöiden edellytysten ja osaamisen välillä uhkaavat kasvaa.

Kaikki tämä kohdistaa kovempia vaatimuksia reagoimis- ja sopeutumiskyvyllemme. Jatkuvasti kehittyvä yhteistyö työelämän ja Axxellin välillä on avaintekijä elinvoimaisuuden säilyttämiseksi, yhteiskunnallisen kasvun luomiseksi ja kestävän koulutuksen rakentamiseksi.

Mitä haluamme?  

 •  Olemme työelämän luonnollinen yhteistyö- ja keskustelukumppani ammatillista koulutusta ja työvoiman tarjontaa koskevissa asioissa.
 • Olemme työelämään valmistautuvien nuorten kuin myös ammatillisen osaamisen kartuttamisesta tai alanvaihdosta kiinnostuneiden aikuisopiskelijoiden ensimmäinen valinta.
 • Vahvistamme aktiivisesti opiskelijoidemme yrittäjähenkeä, yrittäjyyttä ja asiakaspalveluosaamista.

Miten saavutamme tavoitteemme?

 • Kehitämme kykyjämme ja työskentelytapojamme, jotta voimme kuunnella työelämän työvoimaa ja osaamista koskevia tarpeita. Luomme monenlaisia foorumeita ja areenoita Axxellin ja työelämän kohtaamista varten sekä toimimme niissä aktiivisesti – paikallisesti, kansallisesti, kansainvälisesti ja digitaalisesti.
 • Valmistamme opiskelijamme tulevaisuutta varten yrittäjyyteen ja viestintään kohdistettujen tehostettujen toimien avulla.
 • Sopeutamme tulevaisuudessa tarjontamme paremmin työmarkkinoiden muutoksiin ammatillisen koulutuksen, lyhytkurssien ja räätälöityjen koulutusten osalta.
 • Kehitymme yhdessä opiskelijoidemme ja työelämän kanssa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Toteutamme jatkuvasti ulkoisia kehityshankkeita yhdessä työelämän kanssa.

Arviointi

 • Koulutusohjelmiemme kanssa yhteistyötä tekevien työpaikkaohjaajien ja -arvioijien on viimeistään lukuvuoden 2025–2026 aikana annettava koulutusohjelmillemme ARVO-työpaikkaohjaajakyselyssä arvosanaksi 4,3 koskien kysymystä Olen tyytyväinen siihen, miten oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen. Vastausasteen on oltava vähintään 50 %.
 • Koulutusohjelmiemme kanssa yhteistyötä tekevien työpaikkojen on viimeistään lukuvuoden 2025–2026 aikana annettava koulutusohjelmillemme ARVO-työpaikkakyselyssä arvosanaksi 4,3 koskien kysymystä Olemme tyytyväisiä siihen, miten oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen. Vastausasteen on oltava vähintään 50 %.

Hyvinvoivat opiskelijat ja henkilökunta luovat kestävän koulutuksen

hyvinvointi kuva

Tausta ja edellytykset

On tärkeää, että Axxellin henkilökunta viihtyy työssään ja että heillä on oikeanlaiset edellytykset tukea opiskelijoita heidän opinnoissaan. Hyvinvoivat opiskelijat ja henkilökunta toimivat samalla hyvinä lähettiläinä Axxellille johtavana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä.
 
Viimeaikaiset maailmanlaajuiset mullistukset ovat aiheuttaneet suuria muutoksia sekä henkilökunnallemme että opiskelijoillemme. Meidän täytyy valmistautua tämän strategiakauden aikana muuttuviin työskentely- ja opetusmuotoihin.

Mitä haluamme?

 • Axxellissa opiskelu on merkityksellistä, turvallista ja hauskaa. Jokainen opiskelija saa äänensä kuuluviin ja mahdollisuuden kehittyä opintojensa aikana.
 • Henkilökunnalla on tiedossaan ja käytössään laitteet, välineet ja tarvittava tuki, joiden avulla he voivat turvallisesti tarjota kaikille opiskelijoille korkealaatuista koulutusta.
 • Axxellissa on avoimet toimintatavat ja luottamusta luova johtajuus.

Miten saavutamme tavoitteemme?

 • Osallistamme opiskelijamme ja tarjoamme heille erilaisia kanavia, joiden avulla he voivat vaikuttaa opetukseen ja toimintaan.
 • Laadimme henkilöstöohjelman.
 • Yksinkertaistamme ja yhdenmukaistamme hallinnollisia prosesseja koskevaa viestintäämme, jotta voimme sujuvoittaa arkea.
 • Luomme parempia edellytyksiä työn suorittamiselle joustavammalla ja kestävämmällä tavalla.
 • Laadimme ilmasto-ohjelman osana ympäristötyötämme.

Arviointi

 • NPS-arvon on noustava +5:stä vähintään +25:een viimeistään vuoden 2026 aikana.
 • Valmiit henkilöstö- ja ilmasto-ohjelmat.

Axxellin pedagogiikka pohjautuu työn ja oppimisen muuttumiseen

pedagogiikka kuva

Tausta ja edellytykset

Työelämän panos opetukseen on edellytys tarjonnan ja kysynnän kohtaamiseksi työelämässä, joka paikoittain kärsii työvoimapulasta.

Kestävä opetus suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän kanssa.

Tieto ja uteliaisuus ovat niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin johtotähtiä, ja haluamme kaikki oppia, miten hankkia uutta tietoa ja osaamista. Oppiminen tapahtuu sekä virallisesti että arkioppimisen kautta.

Varaudumme opiskelijoidemme edellytysten, tavoitteiden ja kunnianhimon lisääntyneeseen vaihteluun. Tämä vaatii pedagogiikkaa, jossa opiskelijat kohdataan erilaisissa kohderyhmissä ja elämäntilanteissa.

Mita haluamme?

 • Tulevaisuuden osaaminen ja muutososaaminen värittävät kaikkia koulutusohjelmiamme. Annamme opiskelijoillemme vankan ammattitaidon ja ammattiylpeyden, vahvan uskon tulevaisuuteen sekä kestävän lähestymistavan.
 • Innoitamme opiskelijoita aktiiviseen itsejohtajuuteen – vastuun kantamiseen itsestään, opinnoistaan ja oppimisestaan sekä samalla yhteistyön vahvuuden tiedostamiseen.
 • Yksilön tilanne ja edellytykset ovat oppimisen lähtökohtana. Tarjoamme joustavia opetusmenetelmiä ja opintoteitä.

Miten saavutamme tavoitteemme?

 • Jokaiselle tutkinnon osalle valitaan työelämämentori työelämän panoksen vahvistamiseksi.
 • Panostamme enemmän oppiaineiden rajat ylittävään toimintaan ja harjoitamme läheistä vuorovaikutusta oppimisympäristöissä.
 • Kaikki opetusmateriaalit digitoidaan, ja opetusmenetelmät valitaan oppimis-ympäristön mukaan.
 • Fyysisen toiminnan merkitystä hyvinvoinnille ja oppimiselle korostetaan.

Arviointi

 • Kaikilla tutkinnon osilla on työelämämentori.
 • Kaikkien koulutusohjelmien on viimeistään lukuvuoden 2025–2026 aikana saavutettava ARVO-opiskelijapalautteen loppukyselyssä (koko tutkinto ja osatutkinto) arvosana 4,3 koskien kysymystä Olen tyytyväinen koulutukseen. Vastausasteen on oltava vähintään 50 %.