Back

Axxell väljer ny direktion 20.12.2017 - vill du vara med?

Axxell väljer ny direktion 20.12.2017 - vill du vara med?

Axxell väljer ny direktion 20.12.2017 - vill du vara med?

Axxell väljer ny direktion 20.12.2017 - vill du vara med?
Ny direktion väljs 20.12.2017

Är du intresserad av att vara med och utveckla Axxell och verksamheten i Axxell?

Styrelsen väljer på sitt möte den 20 december en ny direktion. Direktionen skall bestå av  minst åtta representanter för arbetslivet, en representant för huvudmannen, en representant för lärarna, en representant för övrig personal samt två representanter för studerande. För alla valda representanter utses personliga suppleanter. Direktionens mandattid är tre år och inleds 1.1.2018, dock så att studerande har en mandattid som sträcker sig max två månader efter att de avslutat studierna, för resterande tid görs kompletteringsval.

Direktionens uppgift är utöver vad som stadgas i lag och förordning att

  • föreslå verksamhetsplan, budget och ekonomiplan för styrelsen samt vid behov besluta om investeringar inom ramen för av Ab:s styrelse fastställd budget
  • besluta om riktlinjerna för verksamheten samt utbildningsuppgiftens fördelning
  • fastställa modeller för utbildningsplaner och planer för bedömning av kunnande
  • fastställer struktur och arbetssätt för arbetslivsorganen 
  • främja kvaliteten i verksamheten
  • fastställa läroanstaltens trivsel- och ordningsregler samt internatregler
  • utse enhetschefer
  • utse disciplinutskott

 

Mötena är ca 4 i året och oftast i Karis. För uppdraget har nu betalats ett arvode på 100€/möte.

Meddela ditt intresse att delta i Axxells direktion till rektor Lena Johansson per e-post lena.johansson@axxell.fi eller per telefon 044-739 7345. Arbetslivsrepresentanterna kan meddela sitt intresse t.o.m. 8.12.2017.


News