Back

Alkaisinko yrittäjäksi Suomessa?

Alkaisinko yrittäjäksi Suomessa?

Alkaisinko yrittäjäksi Suomessa?

Alkaisinko yrittäjäksi Suomessa?

 

Kirjoittaja Jaana Gummerus on ammatillinen opettaja Axxellissa (liiketoiminta, yrittäjyys), Tradenomi (YAMK) ja Suomen Yrittäjien maahanmuuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmän jäsen.

 

Panostaminen kestävään ja sosiaalisesti vahvistavaan yrittäjyyteen edistää myös monikulttuurista liiketoimintaa Suomessa.

Kirjoitan kokemuksistani monikulttuurisen yrittäjyyden parista Suomessa. Olen toiminut sekä yrittäjänä että työntekijänä viidellä eri toimialueella: liiketoiminta, markkinointiviestintä, taide ja kulttuuri, hoiva ja hyvinvointi sekä koulutus. Tiedän, minkälaista on perustaa oma yritys Suomessa. Nykyisessä työssäni opetan monikulttuurisia aikuisopiskelijoita pääaineina myynti, markkinointi ja yrittäjyys. Opetuskieli on suomi. Peilaan huomioitani kesällä 2020 kirjoittamaani toiminnalliseen tutkimukseen "Yrityskauppa – vaihtoehtoinen reitti yrittäjyyteen. Katsaus monikulttuuriseen näkökulmaan." https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020053115561

Yrittäjiltä vaaditaan edelleen yhtä paljon osaamista kuin aiemmin – nyt monikulttuurisuuden ymmärtäminen on saanut vielä lisää painoarvoa

Pari kesää sitten tein Suomen Yrittäjien tilaaman tutkimuksen maahanmuuttaneiden yrittäjien osaamistarpeista. Näkökulma oli yritysoston mahdollisuudet. Kerron nyt huomioista, jotka keräsin kirjoittaessani tutkimusta Suomen Yrittäjille. Miksi nyt taas? Nykyisessä työssäni Axxellin monikulttuurisuuskeskuksessa merkonomien opettajana käsittelen päivittäin niitä samoja haasteita, joihin kaikki yrittäjyyttä suunnittelevat jatkuvasti törmäävät – riippumatta siitä missä on syntynyt. Paljon uutta ja hyvää on parissa vuodessa saatu aikaan, mutta paljon on myös kehitettävää.

Tarvitsemmeko yhä uusia tapoja yrittäjyysosaamisen edistämiseen?

Yrittäjyysosaamisen edistäminen lähtee osaamisen tunnistamisesta. Itsetuntemus on tärkeää, kun halutaan, että yrittäjä onnistuu. Sama pätee kaikkeen kehitystyöhön. Kun tiedät mitä osaat nyt ja mitä tavoittelet, niin tiedät myös mitä osaamista sinun pitää kehittää, jotta pääset tavoitteisiisi.

Entä maahanmuuttajataustaiset yrittäjät? Tarvitaan sama yrittäjyysosaamisen lähtöselvitys lisättynä suomalaisen liiketoimintakentän tuntemuksella. Monikulttuurisen yrittäjyyden vahvistamiseksi Suomessa tärkeää on

 • tunnistaa yrittäjätaidot
 • selkeyttää tiedon tarvetta suomalaisen kulttuurin ja liiketoiminta-alan ymmärtämiseen

Yrittäjyyden alkutaipalella jokaiselle tulee vastaan epäröintiä aiheuttavia kysymyksiä. Monet yritystoiminnan aloittamisen kipupisteet ovat yhteisiä. Sama tietotaidon tarve jatkuu yrittäjyysuran edetessä. Tiedonsaanti, verkostoituminen ja oikeiden kontaktien löytäminen on avainasemassa kaikilla yrittäjillä riippumatta yrittäjän kulttuuritaustasta.

Koulutuksesta on aina varmasti hyötyä – kaikilla elämän aloilla

Meillä Axxell MKK ssa on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen erityisosaamista. Merkonomeilla on mahdollisuus valita yritystoiminnan suunnittelu -kurssi. Yrittäjyyskoulutus on hyödyllinen kaikille, jotka toimivat liike-elämän eri kentillä! Yritystoiminnan ymmärtäminen on erinomaista tietotaitoa esimerkiksi taloushallinnon, myynnin tai asiakaspalvelun tehtävissä toimiville. Lisäksi luovan alan itsenäiset ammatinharjoittajat ja hoiva-alan ammattilaiset kaipaavat paljon yrittäjyysosaamista.

Yritystoiminnan suunnittelu -kurssin alussa oppilaat kirjoittavat ajatuksiaan yrittäjyydestä. Kevään 2022 merkonomiopiskelija Mariia kirjoitti: “On ongelmallista avata oma yritys Suomessa. Sen lisäksi, että tarvitset startup-pääomaa, yrittäjiä häiritsevät myös korkeat verot. Toivon kuitenkin voivani voittaa kaikki nämä ongelmat tulevaisuudessa, vaikkakaan ei heti. Ensin saan koulutuksen, sitten työskentelen saadakseni kokemusta. Sitten yritän perustaa oman yrityksen."

Yrittäjän pahimmat kompastuskivet ovat edelleen samat kuin muutama vuosi sitten:

 • Suomen palkkajärjestelmä
 • Luvat
 • Verot
 • Viranomaisten lausunnot
 • Vakuutukset
 • Yrittäjän eläke YEL

Yrittäjän osaamisvaatimukset = laajat elämän taidot

Yrittäjyys edellyttää monenlaista osaamista, joka sisältää koko elämän ajan tarvittavat taidot. Pitääkö yrittäjän osata kaikkea? Ei, mutta on tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja omat haasteet. Itsensä kehittäminen, yhteisöllisyys, itseohjautuva ote työskentelyyn sekä kulttuurilliset, sosiaaliset ja kaupalliset taidot ovat yrittäjän osaamisalaa.

Tunnistatko omat vahvuutesi – missä haluat kehittyä lisää?

Yrittäjän osaamisvaatimuksia on kuvattu EntreComp -mallilla, josta löytyy myös eri variaatioita. EntreComp -mallissa on jäsennelty ne osaamisalueet, mitä nykyisen tutkimuksen mukaisesti pidetään opittavissa olevina yrittäjän taitoina, tietona ja asenteina. Pääotsikot ovat ”Ideat ja mahdollisuudet”, ”Resurssit” ja ”Toimeen tarttuminen”. Jokainen pääotsikko sisältää viisi tarkennettua osaamisaluetta, jotka kaikki yhdessä muodostavat rungon viidelletoista osaamistarpeelle.

Yrittäjämäistä ajattelutapaa halutaan edistää kaikilla yhteiskuntamme toiminta-alueilla. Tietotaitoa voi opetella, sitä opetetaan ja yrittäjämäisen ajattelutavan kehittymisestä hyötyy sekä yksilö että koko yhteiskunta. EntreComp on suunniteltu myös kaikenlaisen yrittäjyyskoulutuksen opetussuunnitelman pohjaksi. Sen tavoite on toimia siltana koulutuksen ja työelämän välillä silloin, kun yrittäjyystaitoja on tarve kartoittaa.

Yrittäjän osaamisvaatimukset

 • Kokemuksen kautta oppiminen
 • Mahdollisuuksien havaitseminen
 • Toisten mobilisointi
 • Toisten kanssa työskentely
 • Luovuus
 • Taloudellinen ja rahoituksellinen käsityskyky
 • Epävarmuuden ja riskien kanssa selviäminen
 • Visio
 • Resurssien mobilisointi
 • Suunnittelu ja johtaminen
 • Ideoiden arvostaminen / arvottaminen
 • Motivaatio ja sinnikkyys
 • Aloitteellisuus
 • Eettinen ja kestävä ajattelu
 • Itsetietoisuus ja luottamus omiin kykyihin

Maahanmuuttajataustaisilla yrittäjillä vaikuttaisi olevan jopa enemmän yrittäjyysosaamista ja resilienssiä kuin yrittäjillä keskimäärin

Kesällä 2020 tekemäni tutkimuksen tuloksena maahanmuuttajataustaiset yrittäjät kokevat hallitsevansa EntreComp-mallin mukaiset yrittäjän osaamisvaatimukset erittäin hyvin. Heillä vaikuttaisi olevan jopa enemmän resilienssiä kuin yrittäjillä keskimäärin. Maahanmuuttajataustainen yrittäjä tai yrittäjyyttä suunnitteleva tarvitseekin eniten tukea suomalaisen kulttuurin ja liiketoimintakentän ymmärtämiseen.

Verkoston voimaa ei voi liiaksi korostaa

Yrittäjän vahva osaamisalue löytyy yleensä hyvin luonnostaan oman mielenkiinnon ja työhistorian kautta, sitä ei tarvitse useinkaan erikseen etsiä. Tietysti on kaikille hyvin hedelmällistä, jos uskaltaa laajentaa omaa osaamisaluettaan mukavuusalueen ulkopuolelle. Yrittäjällä on usein hyvä mahdollisuus – tai pakko – kehittyä myös itselleen ei niin kiinnostavilla osaamisalueilla. Mutta entä kuka auttaa silloin, kun tarvitaan osaamista, jota ei itsellä ole? Mistä löydän tekijän? Tai mistä voin hankkia itselleni lisää osaamista?
 
Yrittäjyyttä suunnittelevat tai sitä alustavasti pohtivat eivät tiedä, mitä pitäisi tietää tai mistä tietoa saa. Verkostojen tarve on erityisen suuri maahanmuuttajataustaisten keskuudessa.

Aloittavan yrittäjän yksi ensimmäisistä haasteista on löytää oikean tiedon lähteille. Yrittäjän osaamistarpeista ensimmäisenä on itsetuntemus ja seuraavana tulee tiedonhankinta -osaaminen. Uusi yrittäjä ei usein tiedä, mitä pitäisi tietää ja mistä tietoa voi saada.

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Meillä Axxell MKK ssa tiedostamme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeet. Siksi kaikessa koulutuksessamme opiskelijat saavat tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta samalla kun he kasvattavat ammatillista tietotaitoa. Yritystoiminnan kurssin yksi iso anti on verkostojen vahvistaminen – opiskelija tietää, mistä hakee jatkossa tietoa.

Seuraava yritystoiminnan suunnittelu -kurssi alkaa syyskaudella 2022. Koulutus on ilmainen. Opetus tapahtuu suomeksi, jolloin sekä liike-elämässä tarvittava ammattisanasto tulee tutuksi samalla kuin suomen kieli vahvistuu. Tämän lisäksi yritystoiminnassa tarvittava talousmatematiikka ja digitaaliset taidot karttuvat. Tämän koulutuksen jälkeen opiskelijan ei tietenkään ole pakko perustaa yritystä. Jokainen saa rauhassa arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan ja päättää, onko oman yrityksen perustaminen ”se oma juttu”.

Lue lisää

Yritystoiminnan suunnittelu - osatutkinto, liiketoiminnan perustutkinto, elokuu 2022

Yritystoiminnan suunnittelu - osatutkinto, liiketoiminnan perustutkinto lokakuu 2022


News