Back

Axxellparlamentet samlades för första gången

Axxellparlamentet samlades för första gången

Axxellparlamentet samlades för första gången

Axxellparlamentet samlades för första gången

Måndagen var en historisk dag i Axxell då Axxellparlamentet samlades till sin första session i Karis. Axxellparlamentet består av studerande från alla orter där Axxell verkar och det är nu allra första gången som ett parlament valts och nu samlades. Mandattiden är ett (1) år. Avsikten med parlamentet är att öka studerandes delaktighet, gemenskap och likvärdighet inom Axxell. Till parlamentets uppgifter hör bland annat att representera studerandes åsikter, föra de studerandes talan i Axxells gemensamma ärenden och påverka beslut som gäller Axxell.

Lena Johansson, rektor för Axxell, är en av drivkrafterna bakom satsningen.

Nu får studerande från alla Axxells enheter träffas och prata ihop sig. Nu finns det ett forum där frågor kan diskuteras innan beslut fattas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi fått till det här och att studerande får sin röst hörd. Det är den viktigaste målsättningen med Axxellparlamentet, konstaterar hon. Härifrån fortsätter det med att aktivera studerandekårerna på alla orter och få studerande med i våra arbetsgrupper, vår samplanering och så vidare, säger hon vidare.

Kampanj i februari och nu var det dags för första samlingen

I februari fördes en kampanj för att få studerande med i parlamentet på alla enheter och nu var det då dags för det första sammanträdet. Under det första sammanträdet diskuterades bland annat mera samarbete och utökat nätverkande mellan Axxells enheter på de olika orterna och att studerande ska finnas representerade i planeringen av undervisningen. Anita Westerholm, stadsstyrelseordförande i Raseborg, höll en inspirationsföreläsning och därefter hölls en workshop kring vad som kan förbättras och utvecklas i Axxell. Anita Westerholm är glad att ha fått möjligheten att vara med under den första träffen.

Jag gläds över möjligheten att närvara vid första Axxellparlamentet. Det är mycket viktigt att studerande och unga har forum för diskussion och har möjlighet att påverka sin vardag och vara delaktiga. Jag hoppas det byggs vidare på dagens parlament med mycket viktiga diskussioner, säger Westerholm.

Livliga diskussioner

Det fördes livliga diskussioner i parlamentet och deltagarna var mycket aktiva. En av deltagarna är Eddie Grönholm som studerar sjöfart i Axxell i Åbo. Han är glad över den här möjligheten att kunna påverka ärenden som gäller studerande.

Det är bra att studerandes röst blir hörd och att ledningen inte bara gör som de vill, utan att studerande får säga vad dom tycker att är viktigt, säger han.

Jessica Blomqvist och Daniela Karjalainen studerar både till merkonom i Karis. För dem var det självklart att ställa upp då chansen gavs.

Jag ville vara med i Axxellparlamentet för att träffa studerande från andra orter, konstaterar Blomqvist. Och för att kunna vara med och påverka i skolan och föra fram studerandes åsikter, fortsätter Karjalainen.

Båda tycker att den första träffen var lyckad med bra diskussioner.

Fakta

Det första Axxellparlamentet består av

Eddie Grönholm, Åbo; Marcus Gunnars, Åbo; Jim Johansson, Åbo; Rasmus Mikkelsen, Åbo; Emil Lönnqvist, Åbo; Nicole Kamila, Åbo; Eva Lohikoski, Åbo; Marie Tiilikainen, Åbo; Tindra Degerth, Pargas; Julia Adolfsson, Pargas; Charlotta Björklund, Pargas; Magdalena Hellbom, Pargas; Jessica Blomqvist, Karis; Daniela Karjalainen, Karis; Linus Lindberg, Karis; Annette Palomäki, Karis; Linn Adamsson, Karis; Daisy Miettinen, Karis; Elin Holmberg, Karis; Tehilah Auramo, Överby

Parlamentet möts nästa gång i maj.

Alla studerande i Axxell, både unga och vuxna, har möjlighet att ställa upp som kandidat till parlamentet. Representanterna i parlamentet väljs bland de kandidater som ställt upp genom ett allmänt val, där alla Axxells studerande är röstberättigade. Till parlamentet väljs 44 studerande varje år, fördelat på de olika orterna enligt studerandeantal. Ifall färre studerande än antal platser ställer upp ordnas inte val utan kandidaterna väljs genom sämjoval. Axxellparlamentet träffas 1–2 gånger/termin. Om det finns behov kan parlamentet sammankallas flera gånger. Parlamentet fungerar som en länk mellan studerande och ledningen. Då parlamentet sammanträder deltar också VD eller rektor en del av tiden. Det första parlamentet har en lite längre mandatperiod och sitter från våren 2022 till våren 2023. Representanterna väljs från och med år 2023 varje år på hösten och har en mandatperiod på ett läsår.


News