Back

Unik arbetsplatsförlagd undervisning - Axxells närvårdarstuderande utbildas på Villa Anemone

Unik arbetsplatsförlagd undervisning - Axxells närvårdarstuderande utbildas på Villa Anemone

Unik arbetsplatsförlagd undervisning - Axxells närvårdarstuderande utbildas på Villa Anemone

Unik arbetsplatsförlagd undervisning - Axxells närvårdarstuderande utbildas på Villa Anemone

Axxell och Raseborgs stad har inlett ett samarbete kring närvårdarstuderandes kompetensområde för äldreomsorg som i praktiken innebär att de studerande har all sin undervisning förlagd till Villa Anemone i Raseborg, de lär sig även teorin på arbetsplatsen. Även lärarna har flyttat ut till arbetsplatsen och sköter undervisningen där.

Samarbete mellan Axxell och Raseborgs stad initierades våren 2017 då Axxell funderade hur man utgående från den egna strategin kunde främja kontakten till arbetslivet och erbjuda ändamålsenliga utrymmen under själva utbildningen. Idén om samverkan stöder också till fullo andan i den lagstiftningsreform som träder i kraft från och med 2018.

- Axxells strategi utgår ifrån att de studerandes uppgifter skall vara verkliga arbetsuppgifter som utgår från arbetsplatsens behov och samtidigt finns en önskan att utbildningen skall lämna ett positivt avtryck på arbetsplatsen, berättar utbildningsledaren Johanna Lind vid Axxell.

Samarbetet mellan Villa Anemone - som är ett av Raseborgs stads serviceboenden för äldre i Karis - innebär i praktiken att Axxells studerande studerar på heltid på arbetsplatsen. De har alla sina närstudier förlagda till Villa Anemone och lärare finns på arbetsplatsen istället för att undervisa i skolan.

- De studerande tar del av den mångsidiga vårdverksamheten som finns på Villa Anemone och därtill får studerandena kopplingar till Vård i hemmet och dagverksamheten. Det här är också lyckat med tanke på framtida rekrytering av närvårdare, berättar boendeenhetschef Bernadetta Stenström vid Villa Anemone.


News